Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Закону України "Про страхування"

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про страхування" ( 85/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 7, ст. 50, N 16, ст. 114; 2004 р., N 2, ст. 6; 2005 р., N 1, ст. 1) такі зміни:

1. У статті 2:

1) частину першу замінити трьома частинами такого змісту:

"Страховиками, які мають право здійснювати страхову діяльність на території України, є:

фінансові установи, які створені у формі акціонерних, повних, командитних товариств або товариств з додатковою відповідальністю згідно із Законом України "Про господарські товариства" ( 1576-12 ), з урахуванням того, що учасників кожної з таких фінансових установ повинно бути не менше трьох, та інших особливостей, передбачених цим Законом, а також одержали у встановленому порядку ліцензію на здійснення страхової діяльності (далі - страховики-резиденти);

зареєстровані Уповноваженим органом відповідно до цього Закону та законодавства України постійні представництва у формі філій іноземних страхових компаній, які також одержали у встановленому порядку ліцензію на здійснення страхової діяльності (далі - філії страховиків-нерезидентів).

Страховиками-нерезидентами вважаються фінансові установи, що створені та мають ліцензію на провадження страхової діяльності відповідно до законодавства тих іноземних держав, у яких вони зареєстровані.

Положення цього Закону, що застосовуються до страховиків-резидентів, застосовуються до філій страховиків-нерезидентів з особливостями, встановленими цим Законом".

У зв'язку з цим частини другу-тринадцяту вважати відповідно частинами четвертою-п'ятнадцятою;

2) у частині сьомій слова "При створенні страховика" і "статутного фонду страховика" замінити відповідно словами "При створенні страховика-резидента" і "статутного фонду страховика-резидента";

3) після частини восьмої доповнити чотирма новими частинами такого змісту:

"Порядок реєстрації, ліцензування, здійснення нагляду за діяльністю, застосування заходів впливу та ліквідації філій страховиків-нерезидентів встановлюються цим Законом та нормативно-правовими актами Уповноваженого органу.

Страховик-нерезидент має право на відкриття філії в Україні за таких умов:

1) держава, в якій зареєстрований страховик-нерезидент, не належить до держав, які не беруть участі в міжнародному співробітництві у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму, а також співпрацює із Групою з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF);

2) між уповноваженим органом із здійснення нагляду за страховими компаніями країни, в якій зареєстрований страховик-нерезидент, та Уповноваженим органом підписано меморандум (укладено угоду) про обмін інформацією;

3) за страховою діяльністю відповідно до законодавства країни реєстрації страховика-нерезидента здійснюється державний нагляд;

4) між Україною та країною, в якій зареєстрований страховик-нерезидент, укладено міжнародний договір про запобігання податковим ухиленням та уникнення подвійного оподаткування;

5) страховик-нерезидент розташований на території країн або окремих територій, які згідно з рішенням Організації економічного співробітництва та розвитку ООН не мають офшорного статусу, або на території інших країн, якщо неофшорний статус такого страховика підтверджений висновком відповідної торгово-економічної місії;

6) рейтинг фінансової надійності (стійкості) страховика-нерезидента відповідає вимогам, встановленим Уповноваженим органом;

7) мінімальний розмір гарантійного депозиту на рахунках уповноважених банків-резидентів, які мають ліцензію на здійснення операцій на усій території України та не перебувають на момент розміщення такого депозиту у процедурі санації, фінансового оздоровлення чи банкрутства, на момент реєстрації філії є не меншим за мінімальний розмір статутного фонду страховика-резидента, встановлений у статті 30 цього Закону.

Порядок режиму рахунку, на якому обліковується такий депозит, установлюється спільним рішенням Кабінету Міністрів України та Національного банку України.

Вимоги до гарантійного депозиту встановлюються Уповноваженим органом;

8) наявність письмового безвідкличного зобов'язання страховика-нерезидента про безумовне виконання ним зобов'язань, які виникли у зв'язку з діяльністю його філії на території України;

9) страховикам України надане право відкривати свої філії на території іноземної держави, в якій створений і діє страховик-нерезидент.

Реєстрація філій страховиків-нерезидентів здійснюється Уповноваженим органом.

Діяльність філії страховика-нерезидента повинна відповідати вимогам, встановленим цим Законом та/або нормативно-правовими актами Уповноваженого органу".

У зв'язку з цим частини дев'яту-п'ятнадцяту вважати відповідно частинами тринадцятою-дев'ятнадцятою.

2. У статті 30:

1) абзац другий частини першої викласти в такій редакції:

"наявності сплаченого статутного фонду для страховиків-резидентів або гарантійного депозиту для філій страховиків-нерезидентів та наявності гарантійного фонду страховика";

2) частину другу викласти в такій редакції:

"Мінімальний розмір статутного фонду (гарантійного депозиту) страховика, який займається видами страхування іншими, ніж страхування життя, встановлюється у сумі, еквівалентній 1 млн євро, а страховика, який займається страхуванням життя, 10 млн євро за валютним обмінним курсом валюти України".

3. Статтю 31 після частини двадцятої доповнити новою частиною такого змісту:

"Страхові резерви філій страховиків-нерезидентів повинні бути розміщені на території України".

У зв'язку з цим частини двадцять першу та двадцять другу вважати відповідно частинами двадцять другою та двадцять третьою.

4. Статтю 37 після пункту 2 доповнити новим пунктом такого змісту:

"3) відкликати ліцензію на провадження страхової діяльності філією страховика-нерезидента, якщо страховика-нерезидента позбавлено ліцензії на провадження страхової діяльності або якщо його ліквідовано/оголошено банкрутом у країні, в якій його зареєстровано".

У зв'язку з цим пункти 3-11 вважати відповідно пунктами 4-12.

5. У статті 38:

1) в абзаці першому частини четвертої слово "страховик" замінити словами "страховик-резидент";

2) доповнити частиною сьомою такого змісту:

"Уповноважений орган встановлює окремий порядок видачі ліцензій, перелік документів, які додаються до заяви для одержання ліцензії філією страховика-нерезидента, терміни розгляду заяви філії страховика-нерезидента, виходячи з правил рівного доступу до ринків фінансових послуг".

6. У статті 43:

1) в абзаці першому частини першої слово "страховика" замінити словами "страховика-резидента";

2) в абзацах другому, третьому, четвертому і шостому частини другої слова "страховика" і "страховиком" замінити відповідно словами "страховика-резидента" і "страховиком-резидентом";

3) у частині третій:

в абзацах першому і третьому слова "страховика" і "страховиків" замінити відповідно словами "страховика-резидента" і "страховиків-резидентів";

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"залучення до числа учасників страховика-резидента інших страховиків (у тому числі страховиків-нерезидентів) за умови проведення ними всіх розрахунків за зобов'язаннями та боргами страховика, строк сплати яких уже настав";

4) у частинах п'ятій і сьомій слово "страховика" замінити словами "страховика-резидента";

5) доповнити частиною восьмою такого змісту:

"Вимоги страхувальників, застрахованих осіб, вигодонабувачів та кредиторів задовольняються за рахунок активів філії страховика-нерезидента, в разі їх недостатності - гарантійного депозиту, а в разі недостатності активів філії страховика-нерезидента та її гарантійного депозиту - за рахунок страховика-нерезидента, який створив таку філію".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності через п'ять років після вступу України до Світової організації торгівлі.

2. Уповноваженому органу в річний термін з дня опублікування цього Закону розробити та затвердити нормативно-правові акти, що випливають із цього Закону.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 7 липня 2005 року
N 2774-IV