Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Закону України "Про державне
регулювання ринку цінних паперів в Україні"

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" ( 448/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 51, ст. 292; 1999 р., N 38, ст. 339; 2002 р., N 16, ст. 114, N 17, ст. 117, N 29, ст. 194; 2004 р., N 13, ст. 181) такі зміни:

1. У статті 1:

абзац шостий викласти в такій редакції:

"професійна діяльність на ринку цінних паперів - діяльність суб'єктів господарювання, для яких ця діяльність є виключною, та банків по перерозподілу фінансових ресурсів за допомогою цінних паперів та організаційному, інформаційному, технічному, консультаційному та іншому обслуговуванню випуску та обігу цінних паперів та їх похідних";

абзац восьмий доповнити словами "та саморегулівні організації";

доповнити абзацом дев'ятим такого змісту:

"професійні учасники ринку цінних паперів - особи, які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів".

2. В абзацах четвертому, п'ятому статті 3, у частині другій статті 4, у пунктах 3, 5, 6 статті 8 слова "спеціальний дозвіл (ліцензія)" у всіх відмінках і числах замінити словом "ліцензія" у відповідному відмінку і числі.

3. Абзац восьмий частини першої статті 4 після слів "укладанню цивільно-правових угод щодо цінних паперів" доповнити словами "та їх похідних".

4. У частинах четвертій та п'ятнадцятій статті 6 слова "чи арбітражному суді" і "та арбітражного суду" виключити.

5. У статті 7:

у пункті 3 частини першої слова "додержання законодавства у цій сфері" замінити словами "а також у сфері спільного інвестування";

у частині другій:

пункт 7 доповнити словами "та їх похідних";

пункт 9 викласти в такій редакції:

"9) встановлює порядок та видає ліцензії на здійснення діяльності по випуску та обігу цінних паперів, на депозитарну, реєстраційну, розрахунково-клірингову діяльність з цінними паперами, діяльність з управління активами та інші передбачені законодавством ліцензії на здійснення окремих видів професійної діяльності на ринку цінних паперів, а також анулює ці ліцензії в разі порушення вимог законодавства про цінні папери";

у пункті 11 слово "дозволу" замінити словом "ліцензії";

доповнити пунктами 24-30 такого змісту:

"24) визначає порядок ведення та веде реєстр аудиторів і аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів та їх похідних;

25) визначає порядок ведення та веде реєстр професійних учасників ринку цінних паперів, інститутів спільного інвестування та саморегулівних організацій;

26) встановлює відповідно до закону особливості порядку реорганізації і ліквідації професійних учасників ринку цінних паперів (за винятком банків);

27) встановлює критерії професійної діяльності на ринку цінних паперів;

28) визначає професійні вимоги до керівників, головних бухгалтерів та керівників структурних підрозділів професійних учасників ринку цінних паперів, інститутів спільного інвестування і саморегулівних організацій;

29) здійснює методологічне забезпечення запровадження та розвитку принципів корпоративного управління відповідно до законодавства;

30) у межах, визначених Законом України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)" ( 2299-14 ), встановлює вимоги щодо здійснення діяльності компаній з управління активами та інститутів спільного інвестування".

6. У статті 8:

пункт 2 викласти в такій редакції:

"2) встановлювати обов'язкові нормативи достатності власних коштів та інші показники і вимоги, що обмежують ризики по операціях з цінними паперами в ході здійснення діяльності по випуску та обігу цінних паперів, інших видів професійної діяльності на ринку цінних паперів (за винятком банківських операцій), якщо інше не передбачено законами України";

у пункті 5 слова "дозволів (ліцензій)" замінити словом "ліцензій";

пункт 8 викласти в такій редакції:

"8) здійснювати контроль за достовірністю і розкриттям інформації, що надається емітентами та особами, які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів, і саморегулівними організаціями, та її відповідністю встановленим вимогам";

у пункті 14 слово "дозволів" замінити словом "ліцензій";

у пункті 21 слова "трьох діб" замінити словами "трьох робочих днів";

доповнити пунктами 22-26 такого змісту:

"22) порушувати в суді питання про ліквідацію корпоративного інвестиційного фонду та саморегулівних організацій;

23) приймати рішення про ліквідацію пайового інвестиційного фонду;

24) проводити перевірки незалежних оцінювачів майна інститутів спільного інвестування щодо додержання вимог законодавства у сфері спільного інвестування;

25) з метою запобігання і боротьби з правопорушеннями на ринку цінних паперів у рамках міжнародного співробітництва на умовах взаємності надавати та одержувати інформацію з питань функціонування ринку цінних паперів і професійних учасників ринку цінних паперів, яка не становить державної таємниці та не призводить до розголошення професійної таємниці;

26) з метою запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, здобутих злочинним шляхом, у рамках міжнародного співробітництва надавати та одержувати від відповідних органів інших держав інформацію стосовно діяльності окремих професійних учасників ринку цінних паперів у випадках і порядку, встановлених у відповідних міжнародних договорах України".

7. У статті 9:

у частині першій:

в абзаці третьому слова "голови територіальних відділень" замінити словами "начальники відповідних територіальних органів";

абзац п'ятий викласти в такій редакції:

"працівники відповідних територіальних органів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку - за письмовим дорученням начальника відповідного територіального органу Комісії";

у частині другій:

в абзаці третьому слова "для перевірки" виключити;

доповнити абзацом шостим такого змісту:

"вимагати в межах своєї компетенції в посадових осіб підприємств, установ, організацій надання письмових пояснень".

8. В абзаці третьому частини першої статті 11 та в частині другій статті 13 слова "спеціального дозволу (ліцензії), одержання якого" та "спеціального дозволу (ліцензії), отримання якого" замінити словами "ліцензії, одержання якої".

9. У статті 12:

частину першу викласти в такій редакції:

"Штрафи, передбачені статтею 11 цього Закону, накладаються Головою Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, членом Комісії, начальником відповідного територіального органу або за його письмовим дорученням його заступником після розгляду матеріалів, які засвідчують факт правопорушення";

частину другу після слів "протягом трьох" доповнити словом "робочих";

частину четверту після слова "трьох" доповнити словом "робочих";

частину п'яту після слова і цифр "протягом 10" доповнити словом "робочих".

10. У частині шостій статті 13 слова "голова відповідного територіального органу" замінити словами "начальник відповідного територіального органу".

11. У статті 16 слова "або арбітражним судом" виключити.

12. В абзаці четвертому частини четвертої статті 17 слова "надання дозволів (ліцензій)" замінити словами "видача ліцензій".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 6 вересня 2005 року
N 2804-IV