Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 12 травня 2004 р. N 605
Київ

Про внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про внесення змін до деяких законів України з метою стимулювання концесійної діяльності" ( 1414-15 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 травня 2004 р. N 605

Зміни,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. Пункт 5 Методики розрахунку концесійних платежів, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000 р. N 639 (Офіційний вісник України, 2000 р., N 15, ст. 622), доповнити абзацом такого змісту:

"У разі надання концесії на об'єкт незавершеного будівництва або на створення (будівництво) нового об'єкта концесійні платежі вносяться з часу одержання концесіонером доходу від експлуатації об'єкта концесії, але не пізніше ніж через шість місяців після дати введення його в експлуатацію, визначеного умовами концесійного договору".

2. У Положенні про проведення концесійного конкурсу та укладення концесійних договорів на об'єкти права державної і комунальної власності, які надаються у концесію, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000 р. N 642 (Офіційний вісник України, 2000 р., N 15, ст. 625):

1) у пункті 7:

в абзаці першому цифри "120" і "90" замінити відповідно цифрами "60" і "45";

у другому реченні абзацу другого цифри "15" замінити цифрами "10";

2) в абзаці чотирнадцятому пункту 18 слова "технологій, техніки" виключити;

3) абзаци четвертий - дев'ятий, дванадцятий та шістнадцятий пункту 21 виключити;

4) пункт 22 викласти в такій редакції:

"22. У разі звернення претендентів до комісії їм надається додаткова інформація про:

умови надання земельної ділянки, якщо вона необхідна для провадження концесійної діяльності;

обсяги робіт, які повинні бути профінансовані (виконані) концесіонером;

обсяги товарів (робіт, послуг), виготовлення (виконання, надання) яких гарантує концесіонер;

обсяги відомостей про претендента;

основні обов'язки концесіонера;

фінансові та інші гарантії концесієдавця;

необхідність отримання згоди органу Антимонопольного комітету у випадках, передбачених законодавством;

особливі вимоги до охорони навколишнього природного середовища та охорони праці;

форму заявки на участь у концесійному конкурсі.

Комісія надає також іншу інформацію, необхідну претенденту для участі у концесійному конкурсі";

5) пункт 27 виключити.

3. У Типовому концесійному договорі, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000 р. N 643 (Офіційний вісник України, 2000 р., N 15, ст. 626):

1) в абзаці шостому пункту 8:

слова "технології" та "техніку" виключити;

після слова "матеріали" доповнити словами "та сировину";

2) абзац перший пункту 10 доповнити реченням такого змісту: "У разі надання концесії на об'єкт незавершеного будівництва або на створення (будівництво) нового об'єкта дата здійснення першого внеску концесійного платежу встановлюється виходячи з часу одержання концесіонером доходу від експлуатації об'єкта концесії, але не пізніше ніж через шість місяців після дати введення його в експлуатацію";

3) у назві розділу "Використання вітчизняних технологій, техніки, сировини" слова "технологій, техніки" замінити словами "матеріалів та";

4) у пункті 26 слова "(технології, матеріали, техніку)" замінити словами "(матеріали, сировину)".

4. У Типовому концесійному договорі на будівництво та експлуатацію автомобільної дороги, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 2000 р. N 1519 (Офіційний вісник України, 2000 р., N 41, ст. 1749):

1) абзац перший пункту 14 доповнити реченням такого змісту: "У разі надання концесії на об'єкт незавершеного будівництва або на створення (будівництво) нового об'єкта дата здійснення першого внеску концесійного платежу встановлюється виходячи з часу одержання концесіонером доходу від експлуатації об'єкта концесії, але не пізніше ніж через шість місяців після дати введення його в експлуатацію";

2) у назві розділу "Використання вітчизняних технологій, техніки, будівельних матеріалів, виробів і конструкцій" та у пункті 39 слова "технології, техніки" в усіх відмінках виключити.

5. У Порядку проведення концесійного конкурсу на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 2000 р. N 1521 (Офіційний вісник України, 2000 р., N 41, ст. 1750):

1) в абзаці тринадцятому пункту 11 слова "технологій, техніки" виключити;

2) у пункті 14:

абзаци четвертий - десятий та тринадцятий виключити;

доповнити пункт абзацами такого змісту:

"У разі звернення претендентів до комісії їм надається додаткова інформація про:

умови надання земельної ділянки;

обсяги робіт, які повинні бути профінансовані (виконані) концесіонером;

обсяги робіт, послуг, виконання і надання яких гарантує концесіонер;

обсяги відомостей про претендента;

основні обов'язки концесіонера;

фінансові та інші гарантії концесієдавця;

особливі вимоги до охорони навколишнього природного середовища та охорони праці;

форму концесійної заявки на участь у концесійному конкурсі.

Комісія надає також іншу інформацію, необхідну претенденту для участі у концесійному конкурсі".