Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо сприяння реалізації виборчих
прав громадянами, забезпечення свободи політичних
дебатів, неупередженого ставлення засобів
масової інформації до кандидатів у депутати,
партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кодексі адміністративного судочинства України ( 2747-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 35-37, ст. 446) частини третю і четверту статті 173 викласти в такій редакції:

"3. Позовна заява про уточнення списку виборців подається до адміністративного суду без сплати судового збору. Позовну заяву може бути подано не пізніш як за два дні до дня голосування.

4. Суд вирішує адміністративні справи щодо уточнення списку виборців у дводенний строк після надходження позовної заяви, але не пізніше ніж за два дні до дня голосування, а якщо позовна заява надійшла за два дні до дня голосування, - невідкладно";

частину першу статті 177 викласти в такій редакції:

"1. Суд, установивши порушення законодавства про вибори чи референдум, визначає у рішенні спосіб захисту порушених прав та інтересів, а також порядок усунення усіх наслідків цих порушень відповідно до закону або приймає інше передбачене законом рішення. У разі виявлення порушень, що можуть бути підставою для притягнення до відповідальності не за правилами цього Кодексу, суд постановляє окрему ухвалу з повідомленням про наявність таких порушень і надсилає її до органів чи осіб, уповноважених вжити у зв'язку з цим заходів, встановлених законом".

2. У Законі України "Про телебачення і радіомовлення" ( 3759-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 10, ст. 43; 1996 р., N 5, ст. 18; 1997 р., N 15, ст. 115; 2003 р., N 29, ст. 234):

1) у статті 5:

частини шістнадцяту, сімнадцяту і вісімнадцяту виключити;

доповнити частиною дев'ятнадцятою такого змісту:

"Національна рада здійснює також інші повноваження, передбачені законами України";

2) у статті 28:

частину четверту виключити;

частину п'яту викласти в такій редакції:

"Дію виданої Національною радою ліцензії може бути тимчасово зупинено за рішенням суду у випадках, передбачених законом";

3) частину другу статті 30 викласти в такій редакції:

"Час мовлення, відведений на рекламу, не може перевищувати 15 відсотків на кожну годину мовлення (без урахування часу, відведеного на політичну рекламу під час виборчого процесу) для телерадіоорганізацій будь-якої форми власності. Це положення не поширюється на спеціалізовані рекламні канали мовлення. Час, відведений на політичну рекламу впродовж виборчого процесу на спеціалізованих рекламних каналах, не може перевищувати 20 відсотків фактичного обсягу мовлення протягом кожної години мовлення".

3. У Законі України "Про рекламу" ( 270/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 8, ст. 62):

частину першу статті 13 викласти в такій редакції:

"1. Час мовлення, відведений на рекламу, не може перевищувати 15 відсотків на кожну годину мовлення (без урахування часу, відведеного на політичну рекламу під час виборчого процесу) для телерадіоорганізацій будь-якої форми власності. Це положення не поширюється на спеціалізовані рекламні канали мовлення. Час, відведений на політичну рекламу впродовж виборчого процесу на спеціалізованих рекламних каналах, не може перевищувати 20 відсотків фактичного обсягу мовлення протягом кожної години мовлення";

у статті 14:

у тексті слова "Обсяг реклами" замінити цифрою і словами "1. Обсяг реклами";

доповнити частиною другою такого змісту:

"2. Друкована площа, відведена на політичну рекламу впродовж виборчого процесу в друкованих засобах масової інформації, у тому числі рекламних, не може перевищувати 20 відсотків обсягу друкованої площі кожного номера видання чи додатка до нього. Це обмеження не поширюється на друковані засоби масової інформації, засновниками яких є політичні партії".

4. У Законі України "Про вибори народних депутатів України" ( 1665-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 38-39, ст. 449):

1) у статті 42:

у частині першій слово "включно" виключити;

у частині шістнадцятій слово "територіальної" замінити словом "окружної";

2) у статті 66:

частину першу доповнити новим першим реченням такого змісту:

"Передвиборна агітація - це здійснення будь-якої діяльності з метою спонукання виборців голосувати за або проти певного суб'єкта виборчого процесу";

частину третю викласти в такій редакції:

"3. Політична реклама - це одна із форм передвиборної агітації оплачена за рахунок коштів виборчих фондів партій (блоків), розміщена за допомогою рекламних засобів, яка спонукає виборців голосувати за або проти певного суб'єкта виборчого процесу. До політичної реклами належить використання символіки або логотипів партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу, а так само повідомлення про підтримку партією (блоком) - суб'єктом виборчого процесу або кандидатом у депутати видовищних чи інших публічних заходів або привернення уваги до участі у таких заходах партії (блоку) - суб'єкта виборчого процесу чи певних осіб як кандидатів у депутати.

Час мовлення, відведений на політичну рекламу на радіо та телебаченні, не може перевищувати 20 відсотків фактичного обсягу мовлення протягом астрономічної доби телерадіоорганізацією будь-якої форми власності.

Друкована площа, відведена на політичну рекламу впродовж виборчого процесу в друкованих засобах масової інформації, у тому числі рекламних, не може перевищувати 20 відсотків обсягу друкованої площі кожного номера видання чи додатка до нього";

3) у статті 68:

у частині дев'ятій слова "суперечать частині п'ятій" замінити словами "не відповідають вимогам частини п'ятої чи дев'ятої";

частину дванадцяту викласти в такій редакції:

"12. Висвітлення виборчого процесу в засобах масової інформації всіх форм власності в інтерв'ю, дискусіях та дебатах, інформаційних повідомленнях, у програмах новин і поточних подій має здійснюватися на засадах об'єктивності, неупередженості та збалансованості";

4) у статті 71:

частини п'яту та одинадцяту після слова "расової" доповнити словом "національної";

у частині шостій слова "надавати їм перевагу в будь-якій формі" замінити словами "чи поширювати інформацію, яка має ознаки політичної реклами, безоплатно або яка оплачена з джерел, не передбачених законом, а так само поширювати будь-яку інформацію з метою спонукання виборців голосувати за або проти певного суб'єкта виборчого процесу";

у частині дев'ятій слово "неправдивих" замінити словом "недостовірних";

частину десяту викласти в такій редакції:

"10. У разі встановлення судом при розгляді виборчого спору повторного або одноразового грубого порушення засобом масової інформації вимог цього Закону суд приймає рішення про тимчасове (до закінчення виборчого процесу) зупинення дії ліцензії або про тимчасову заборону (до закінчення виборчого процесу) випуску друкованого видання";

у частині дванадцятій слово "факти" замінити словом "інформацію";

після частини двадцять шостої доповнити новою частиною такого змісту:

"27. Засоби масової інформації не несуть відповідальності за зміст передвиборної агітації, яка була розміщена відповідно до угод із замовниками, крім випадків, передбачених частинами п'ятою та дев'ятою цієї статті".

У зв'язку з цим частину двадцять сьому вважати частиною двадцять восьмою;

5) у частині першій статті 85 слово і цифри "статті 82" замінити словом і цифрами "статті 83";

6) у пункті 2 розділу XIV "Прикінцеві положення":

слова "і доповнення" виключити;

доповнити словами "за винятком положень, що стосуються ведення передвиборної агітації, зміни до яких можуть бути внесені не пізніш ніж за 120 днів до дня виборів народних депутатів України 2006 року".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 17 листопада 2005 року
N 3099-IV