Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

( Закон втратив чинність на підставі Закону
Верховної Ради України
N 5080-VI від 5 липня 2012 ро
ку )

Про інститути спільного інвестування
(пайові та корпоративні інвестиційні фонди)

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, N 21, ст.103 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2801-IV від 06.09.20
05 )

Цей Закон визначає правові та організаційні основи створення, діяльності та відповідальності суб'єктів спільного інвестування, особливості управління їх активами, встановлює вимоги до складу, структури та зберігання активів, особливості розміщення та обігу цінних паперів інститутів спільного інвестування, порядок та обсяг розкриття інформації інститутами спільного інвестування з метою залучення та ефективного розміщення фінансових ресурсів інвесторів.

Розділ I
Загальні положення

Стаття 1. Завдання Закону

Завданням цього Закону є регулювання суспільних відносин, що виникають у сфері спільного інвестування щодо створення та діяльності суб'єктів спільного інвестування, забезпечення гарантій прав власності на цінні папери та захист прав учасників фондового ринку.

Стаття 2. Законодавство у сфері спільного інвестування

Відносини у сфері спільного інвестування регулюються законами України та іншими нормативно-правовими актами з питань функціонування фондового ринку та з питань діяльності акціонерних товариств у частині, що не суперечить нормам цього Закону, а також цим Законом та прийнятими відповідно до нього іншими нормативно-правовими актами.

Стаття 3. Визначення термінів

Терміни, що вживаються в цьому Законі, мають таке значення:

активи інституту спільного інвестування - сукупність майна, корпоративних прав та вимог, сформована за рахунок коштів спільного інвестування;

вартість чистих активів інституту спільного інвестування - величина, що визначається як різниця між сумою активів інституту спільного інвестування з урахуванням їх ринкової вартості і розміром зобов'язань інституту спільного інвестування;

відкрита підписка - розміщення цінних паперів шляхом відкритого продажу;

відкритий продаж - відчуження цінних паперів особам, коло яких заздалегідь не визначене. Будь-яке відчуження цінних паперів з використанням прилюдної пропозиції вважається відкритим продажем;

викуп цінних паперів інституту спільного інвестування - сплата емітентом інвестору вартості частини чистих активів інституту спільного інвестування пропорційно кількості цінних паперів інституту спільного інвестування, що належать інвесторові, з припиненням права власності інвестора на ці цінні папери;

випуск цінних паперів - сукупність цінних паперів одного емітента певного виду та однієї номінальної вартості, що забезпечує їх власникам однаковий обсяг прав і можливість мати однакові умови розміщення на фондовому ринку відповідно до порядку, встановленого законодавством про цінні папери, цим Законом та Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія);

зберігач - розуміється у значенні, визначеному Законом України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні" ( 710/97-ВР );

здійснення контролю - володіння безпосередньо або через пов'язаних осіб часткою, що становить не менш як 20 відсотків статутного фонду (капіталу) юридичної особи, або управління найбільшою кількістю голосів в органі управління юридичної особи.

Для фізичної особи загальна сума володіння часткою статутного фонду (капіталу) юридичної особи (голосів в органі управління) визначається як загальна сума корпоративних прав (голосів), що належить цій фізичній особі, членам її сім'ї та юридичним особам, які контролюються цією фізичною особою або членами її сім'ї;

інвестиційна декларація - документ, що є складовою частиною регламенту інституту спільного інвестування та додатком до договору з компанією з управління активами, в якому визначаються основні напрями та обмеження інвестиційної діяльності інституту спільного інвестування;

інвестиційний сертифікат - цінний папір, який випускається компанією з управління активами пайового інвестиційного фонду та засвідчує право власності інвестора на частку в пайовому інвестиційному фонді;

інститут спільного інвестування (далі - ICI) - корпоративний інвестиційний фонд або пайовий інвестиційний фонд, який провадить діяльність, пов'язану з об'єднанням (залученням) грошових коштів інвесторів з метою отримання прибутку від вкладення їх у цінні папери інших емітентів, корпоративні права та нерухомість;

компанія з управління активами - господарське товариство, яке здійснює професійну діяльність з управління активами ICI на підставі ліцензії, що видається Комісією;

конвертація цінних паперів ICI - вилучення емітентом з обігу та анулювання цінних паперів одного виду шляхом їх обміну на цінні папери іншого виду цього ж емітента або на цінні папери іншого емітента (у разі реорганізації цього емітента);

кошти спільного інвестування - кошти, залучені від інвесторів ICI, доходи від здійснення операцій з активами ICI та доходи, нараховані за активами ICI;

пов'язана особа:

а) юридична особа, яка здійснює контроль за відповідною юридичною особою, або контролюється відповідною юридичною особою, або перебуває під спільним контролем з такою юридичною особою;

б) фізична особа або члени її сім'ї, які здійснюють контроль за відповідною юридичною особою. Членами сім'ї фізичної особи вважаються її чоловік або дружина, прямі родичі (діти або батьки) фізичної особи, її чоловіка або дружини, а також чоловік або дружина будь-якого прямого родича фізичної особи;

в) посадова особа відповідної юридичної особи, уповноважена провадити від її імені юридичні дії, спрямовані на встановлення, зміну або зупинення правових відносин, а також члени сім'ї такої особи;

початковий статутний фонд (капітал) корпоративного інвестиційного фонду - статутний фонд (капітал), сплачений засновниками до його реєстрації в реєстрі ICI. Ведення реєстру ICI здійснюється Комісією;

приватне розміщення - розміщення цінних паперів без відкритого продажу шляхом безпосередньої пропозиції цінних паперів заздалегідь визначеному колу осіб;

прилюдна пропозиція - повідомлення про відкритий продаж цінних паперів, зроблене у засобах масової інформації або іншим чином та звернене до невизначеної кількості осіб;

проголошені цінні папери ICI - цінні папери ICI, на які пропонується відкрита підписка;

проспект емісії цінних паперів ICI - документ, який містить інформацію про відкриту підписку на цінні папери ICI;

регламент ICI - документ, який визначає особливості діяльності ICI;

розміщення цінних паперів - відчуження цінних паперів первинним власникам шляхом укладення цивільно-правових договорів;

розміщені цінні папери - цінні папери ICI, придбані інвесторами під час розміщення;

цінні папери ICI - акції корпоративного інвестиційного фонду та інвестиційні сертифікати пайового інвестиційного фонду.

Стаття 4. Класифікація інститутів спільного інвестування

ICI залежно від порядку здійснення його діяльності може бути відкритого, інтервального та закритого типу.

ICI належить до відкритого типу, якщо він (або компанія з управління його активами) бере на себе зобов'язання здійснювати у будь-який час на вимогу інвесторів викуп цінних паперів, емітованих цим ICI (або компанією з управління його активами).

ICI належить до інтервального типу, якщо він (або компанія з управління його активами) бере на себе зобов'язання здійснювати на вимогу інвесторів викуп цінних паперів, емітованих цим ICI (або компанією з управління його активами) протягом обумовленого у проспекті емісії строку, але не рідше одного разу на рік.

ICI належить до закритого типу, якщо він (або компанія з управління його активами) не бере на себе зобов'язань щодо викупу цінних паперів, емітованих цим ICI (або компанією з управління його активами) до моменту його реорганізації або ліквідації.

ICI може бути строковим або безстроковим.

Строковий ICI створюється на певний строк, встановлений у проспекті емісії, після закінчення якого зазначений ICI ліквідується або реорганізується.

Безстроковий ICI створюється на невизначений строк.

ICI закритого типу може бути лише строковим.

ICI може бути диверсифікованого і недиверсифікованого виду.

ICI вважається диверсифікованим, якщо він одночасно відповідає таким вимогам:

кількість цінних паперів одного емітента в активах ICI не перевищує 10 відсотків загального обсягу їх емісії;

сумарна вартість цінних паперів, що становлять активи ICI в кількості, більшій, ніж 5 відсотків загального обсягу їх емісії, на момент їх придбання не перевищує 40 відсотків вартості чистих активів ICI;

не менш як 80 відсотків загальної вартості активів ICI становлять грошові кошти, ощадні сертифікати, облігації підприємств та облігації місцевих позик, державні цінні папери, а також цінні папери, що допущені до торгів на фондовій біржі або у торговельно-інформаційній системі.

Диверсифікованим ICI забороняється:

тримати в грошових коштах, на банківських депозитних рахунках, в ощадних сертифікатах та облігаціях, емітентами яких є комерційні банки, більше ніж 30 відсотків загальної вартості активів ICI;

придбавати або додатково інвестувати в цінні папери одного емітента більше ніж 5 відсотків загальної вартості активів ICI;

придбавати або додатково інвестувати у державні цінні папери, доходи за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України, більше ніж 25 відсотків загальної вартості активів ICI. При цьому забороняється інвестувати кошти ICI менше ніж у три види державних цінних паперів;

придбавати або додатково інвестувати в цінні папери органів місцевого самоврядування більше ніж 10 відсотків загальної вартості активів ICI;

придбавати або додатково інвестувати в облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України (крім комерційних банків), більше ніж 20 відсотків загальної вартості активів ICI;

придбавати або додатково інвестувати в акції українських емітентів більше ніж 40 відсотків загальної вартості активів ICI;

придбавати або додатково інвестувати в цінні папери, доходи за якими гарантовано урядами іноземних держав, більше ніж 20 відсотків загальної вартості активів ICI;

придбавати або додатково інвестувати в акції та облігації іноземних емітентів, які допущені до торгів на організованих фондових ринках іноземних держав, більше ніж 20 відсотків загальної вартості активів ICI;

придбавати або додатково інвестувати в інші активи, дозволені законодавством України, більше ніж 5 відсотків активів ICI;

придбавати або додатково інвестувати в цінні папери, доходи за якими гарантовано урядом однієї іноземної держави, більше ніж 10 відсотків загальної вартості активів ICI;

придбавати або обмінювати цінні папери, емітентами яких є пов'язані особи ICI, компанії з управління активами або зберігача.

ICI, які не мають усіх ознак диверсифікованого ICI, є недиверсифікованими.

У разі якщо недиверсифікований ICI закритого типу здійснює виключно приватне розміщення цінних паперів власного випуску та активи якого більш ніж на 50 відсотків складаються з корпоративних прав та цінних паперів, що не допущені до торгів на фондовій біржі або у торговельно-інформаційній системі, він вважається венчурним фондом. Учасниками венчурного фонду можуть бути тільки юридичні особи.

Дивіденди по цінних паперах ICI відкритого та інтервального типу не нараховуються і не сплачуються.

ICI відкритого та інтервального типу можуть бути тільки диверсифіковані ICI.

Стаття 5. Аудиторська перевірка ICI

З метою перевірки і підтвердження правильності річної фінансової звітності компанія з управління активами повинна щорічно залучати аудитора (аудиторську фірму) для встановлення відповідності зазначеної звітності результатам своєї діяльності з активами ICI.

Аудитор (аудиторська фірма) не може бути пов'язаною особою компанії з управління активами.

Аудит результатів діяльності компанії з управління активами з активами відповідного ICI здійснюється відповідно до вимог, встановлених Законом України "Про аудиторську діяльність" ( 3125-12 ).

Винагорода аудитору (аудиторській фірмі) виплачується за рахунок активів ICI в порядку, встановленому нормативно-правовими актами Комісії.

Стаття 6. Державне регулювання у сфері спільного
інвестування

Державне регулювання у сфері спільного інвестування здійснює Комісія відповідно до Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" ( 448/96-ВР ).

Розділ II
Корпоративний інвестиційний фонд

Стаття 7. Поняття корпоративного інвестиційного фонду

Корпоративний інвестиційний фонд - це ICI, який створюється у формі відкритого акціонерного товариства і провадить виключно діяльність із спільного інвестування.

Стаття 8. Порядок створення корпоративного інвестиційного
фонду

Корпоративний інвестиційний фонд створюється відповідно до законодавства з питань діяльності акціонерних товариств з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.

Корпоративний інвестиційний фонд не може бути заснований юридичними особами, у статутному фонді (капіталі) яких частка держави або органів місцевого самоврядування перевищує 25 відсотків.

Стаття 9. Документи корпоративного інвестиційного фонду

Корпоративний інвестиційний фонд провадить свою діяльність на підставі статуту, який затверджується відповідно до законодавства, та регламенту.

Статут корпоративного інвестиційного фонду, крім положень, передбачених законодавством, повинен також містити відомості про:

тип корпоративного інвестиційного фонду (відкритий, інтервальний чи закритий);

вид корпоративного інвестиційного фонду (диверсифікований, недиверсифікований);

спільне інвестування як виключну діяльність корпоративного інвестиційного фонду;

обмеження щодо діяльності відповідно до цього Закону;

акції корпоративного інвестиційного фонду, які повинні бути тільки простими іменними;

розмір початкового статутного фонду (капіталу) та кількість акцій, що становлять початковий статутний фонд (капітал) корпоративного інвестиційного фонду.

Зміни до статуту корпоративного інвестиційного фонду вносяться в установленому законодавством порядку з обов'язковим повідомленням Комісії.

Регламент корпоративного інвестиційного фонду повинен містити відомості про:

умови, за яких може бути проведена заміна компанії з управління активами або зберігача, та порядок такої заміни із зазначенням дій, спрямованих на захист прав акціонерів;

порядок визначення вартості чистих активів та ціни розміщення (викупу) акцій;

розмір винагороди та/або покриття витрат, пов'язаних із діяльністю фонду, що можуть бути сплачені компанії з управління активами фонду;

порядок розподілу прибутку корпоративного інвестиційного фонду;

порядок та строки викупу корпоративним інвестиційним фондом своїх акцій на вимогу інвесторів;

напрями інвестицій (інвестиційна декларація);

мінімальну вартість договорів (угод) щодо активів ICI, укладених компанією з управління активами, які підлягають затвердженню спостережною (наглядовою) радою фонду.

Регламент корпоративного інвестиційного фонду затверджується засновниками корпоративного інвестиційного фонду. Зміни до регламенту затверджуються загальними зборами акціонерів. Регламент та зміни до нього підлягають реєстрації в Комісії.

У документах корпоративного інвестиційного фонду в його назві обов'язково зазначаються слова "корпоративний інвестиційний фонд" та тип і вид фонду.

Стаття 10. Статутний фонд (капітал) корпоративного
інвестиційного фонду

Початковий статутний фонд (капітал) корпоративного інвестиційного фонду формується за рахунок грошових коштів, державних цінних паперів, цінних паперів інших емітентів, що допущені до торгів на фондовій біржі або в торговельно-інформаційній системі, та об'єктів нерухомості, необхідних для забезпечення статутної діяльності.

Розмір початкового статутного фонду (капіталу) корпоративного інвестиційного фонду не може бути менше розміру, встановленого законодавством для відкритих акціонерних товариств.

Збільшення статутного фонду (капіталу) корпоративного інвестиційного фонду здійснюється виключно за рахунок грошових коштів акціонерів, внесених шляхом придбання ними акцій.

Стаття 11. Діяльність корпоративного інвестиційного фонду

Корпоративний інвестиційний фонд провадить свою діяльність, якщо 70 або більше відсотків середньорічної вартості активів, що належать йому на праві власності, вкладені у цінні папери.

Вимоги цього Закону та нормативно-правових актів Комісії щодо складу активів ICI застосовуються до корпоративного інвестиційного фонду через шість місяців після його реєстрації в Комісії в порядку, встановленому Комісією.

Управління активами корпоративного інвестиційного фонду на підставі відповідного договору здійснює компанія з управління активами.

У відносинах з третіми особами компанія з управління активами повинна діяти від імені та в інтересах корпоративного інвестиційного фонду на підставі договору про управління активами.

Договір між корпоративним інвестиційним фондом і компанією з управління активами про управління активами корпоративного інвестиційного фонду, між корпоративним інвестиційним фондом і зберігачем укладається на строк не більш як три роки, і його дія може бути продовжена тільки за рішенням загальних зборів акціонерів фонду.

Корпоративний інвестиційний фонд не відповідає за зобов'язаннями держави, а держава не відповідає за зобов'язаннями корпоративного інвестиційного фонду.

Стаття 12. Обмеження діяльності корпоративного
інвестиційного фонду

Корпоративний інвестиційний фонд не має права:

емітувати та розміщувати цінні папери, крім акцій;

залучати позики або кредит у розмірі, що перевищує 10 відсотків його активів;

надавати активи під заставу в інтересах третіх осіб;

розміщувати акції за ціною, нижчою від номінальної вартості;

розміщувати акції за ціною, нижчою від вартості чистих активів корпоративного інвестиційного фонду в розрахунку на одну акцію;

розміщувати акції понад проголошену кількість;

відмовитися від викупу власних акцій з підстав, не зазначених у цьому Законі або у нормативно-правових актах Комісії;

створювати будь-які спеціальні або резервні фонди.

Стаття 13. Акції корпоративного інвестиційного фонду

Акції корпоративного інвестиційного фонду повинні бути тільки простими іменними.

Відкрита підписка на акції провадиться після реєстрації фонду в реєстрі ICI. Корпоративні інвестиційні фонди інтервального або відкритого типу після реєстрації в реєстрі ICI розміщують свої акції за ціною, що становить вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію.

Кожна розміщена акція корпоративного інвестиційного фонду надає її власникові однаковий обсяг прав. Акції корпоративного інвестиційного фонду, що розміщуються, можуть придбаватися лише за грошові кошти. Неповна сплата розміщених акцій не дозволяється.

Порядок проведення відкритої підписки на акції корпоративного інвестиційного фонду визначається законодавством з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом і нормативно-правовими актами Комісії. Строк відкритої підписки на акції корпоративного інвестиційного фонду відкритого або інтервального типу не обмежується.

Після прийняття рішення про скликання загальних зборів акціонерів корпоративного інвестиційного фонду викуп та розміщення акцій фонду припиняються за 30 днів до проголошеної дати проведення загальних зборів акціонерів з поновленням розміщення та викупу на наступний день після закінчення загальних зборів акціонерів.

Стаття 14. Органи корпоративного інвестиційного фонду

Органами корпоративного інвестиційного фонду є загальні збори акціонерів та спостережна (наглядова) рада.

Утворення інших органів корпоративного інвестиційного фонду, не передбачених цим Законом, забороняється.

Стаття 15. Загальні збори акціонерів корпоративного
інвестиційного фонду

Вищим органом корпоративного інвестиційного фонду є загальні збори акціонерів.

До компетенції загальних зборів акціонерів корпоративного інвестиційного фонду, крім питань, встановлених законодавством з питань діяльності акціонерних товариств, належить:

затвердження укладених договорів з компанією з управління активами та зберігачем;

затвердження рішень про розірвання договорів з компанією з управління активами та зберігачем;

затвердження змін до регламенту фонду.

Загальні збори акціонерів обирають членів спостережної (наглядової) ради корпоративного інвестиційного фонду.

Повноваження загальних зборів акціонерів корпоративного інвестиційного фонду, визначені законодавством з питань діяльності акціонерних товариств та цим Законом, не можуть бути передані спостережній (наглядовій) раді.

У випадках, передбачених статутом корпоративного інвестиційного фонду, допускається прийняття рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів корпоративного інвестиційного фонду, шляхом опитування.

У загальних зборах акціонерів корпоративного інвестиційного фонду можуть брати участь з правом дорадчого голосу представники компанії з управління активами, реєстратора, зберігача та незалежного оцінювача майна корпоративного інвестиційного фонду.

Зазначені особи повинні проінформувати загальні збори акціонерів корпоративного інвестиційного фонду про його діяльність.

Стаття 16. Скликання загальних зборів акціонерів
корпоративного інвестиційного фонду

Порядок скликання і проведення загальних зборів, а також умови скликання і проведення позачергових зборів акціонерів корпоративного інвестиційного фонду визначаються законодавством з питань діяльності акціонерних товариств з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.

Позачергові збори акціонерів корпоративного інвестиційного фонду можуть скликатися на вимогу спостережної (наглядової) ради, компанії з управління активами або зберігача у разі:

неплатоспроможності корпоративного інвестиційного фонду;

зменшення вартості чистих активів більш як на 25 відсотків порівняно з останньою оцінкою (для фондів закритого або інтервального типу);

зменшення вартості чистих активів більш як на 15 відсотків за семиденний строк (для корпоративних інвестиційних фондів відкритого типу);

зменшення вартості чистих активів нижче їх номінальної вартості;

необхідності затвердження рішення про укладення або розірвання договору з компанією з управління активами, зберігачем;

необхідності обрання нових членів спостережної (наглядової) ради;

наявності обставин, визначених у статуті корпоративного інвестиційного фонду.

Порядок прийняття рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів корпоративного інвестиційного фонду, шляхом опитування визначається нормативно-правовими актами Комісії.

Стаття 17. Спостережна (наглядова) рада корпоративного
інвестиційного фонду

Нагляд за діяльністю компанії з управління активами здійснює на підставі статуту корпоративного інвестиційного фонду спостережна (наглядова) рада.

Спостережна (наглядова) рада збирається на свої засідання в строки, передбачені статутом корпоративного інвестиційного фонду, але не рідше одного разу на квартал. Голова спостережної (наглядової) ради організовує ведення протоколу засідання.

Рішення спостережної (наглядової) ради корпоративного інвестиційного фонду приймаються простою більшістю голосів і вважаються правомочними у разі участі в голосуванні не менш як двох третин складу ради.

Розмір винагороди членам спостережної (наглядової) ради корпоративного інвестиційного фонду затверджується загальними зборами акціонерів корпоративного інвестиційного фонду.

Стаття 18. Склад спостережної (наглядової) ради
корпоративного інвестиційного фонду

Склад спостережної (наглядової) ради корпоративного інвестиційного фонду визначається його статутом. Члени спостережної (наглядової) ради обираються загальними зборами акціонерів корпоративного інвестиційного фонду.

Представники компанії з управління активами, торговців цінними паперами, які обслуговують корпоративний інвестиційний фонд, їх пов'язаних осіб не можуть бути членами спостережної (наглядової) ради корпоративного інвестиційного фонду.

До складу спостережної (наглядової) ради корпоративного інвестиційного фонду не можуть входити представники зберігача, реєстратора, аудитора (аудиторської фірми), незалежного оцінювача майна корпоративного інвестиційного фонду та пов'язаних з ними осіб.

Стаття 19. Компетенція спостережної (наглядової) ради
корпоративного інвестиційного фонду

До компетенції спостережної (наглядової) ради корпоративного інвестиційного фонду належить:

скликання загальних зборів акціонерів;

підготовка порядку денного загальних зборів акціонерів;

визначення дати проведення загальних зборів, дати складання списку осіб, які мають право брати участь у загальних зборах, та інші питання, пов'язані з організацією проведення загальних зборів;

обрання голови спостережної (наглядової) ради (президента корпоративного інвестиційного фонду) та його заступника;

підготовка для затвердження загальними зборами проекту рішення загальних зборів акціонерів про розмір дивідендів та порядок їх виплати (для закритих корпоративних інвестиційних фондів);

укладення та розірвання договорів з компанією з управління активами, зберігачем, затвердження договорів з реєстратором, аудитором (аудиторською фірмою) та незалежним оцінювачем майна;

прийняття змін до проспекту емісії акцій корпоративного інвестиційного фонду;

затвердження договорів щодо активів ICI, укладених компанією з управління активами, на суму, яка перевищує встановлену регламентом корпоративного інвестиційного фонду мінімальну вартість.

Спостережна (наглядова) рада корпоративного інвестиційного фонду забезпечує контроль за належним виконанням умов договорів з компанією з управління активами фонду, зберігачем, реєстратором, аудитором (аудиторською фірмою) та незалежним оцінювачем його майна.

Стаття 20. Припинення діяльності корпоративного
інвестиційного фонду

Корпоративний інвестиційний фонд припиняє свою діяльність шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) або ліквідації з дотриманням вимог антимонопольного законодавства.

Реорганізація або ліквідація корпоративного інвестиційного фонду здійснюється відповідно до законодавства з питань діяльності акціонерних товариств, з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.

Корпоративний інвестиційний фонд ліквідується, якщо:

внаслідок викупу акцій корпоративним інвестиційним фондом вартість його активів стала меншою, ніж початковий розмір статутного фонду (капіталу);

спостережною (наглядовою) радою корпоративного інвестиційного фонду у тримісячний строк з дня реєстрації його в реєстрі ICI не були укладені договори з компанією з управління активами або зберігачем.

Комісія може порушувати в судовому порядку питання про ліквідацію корпоративного інвестиційного фонду у разі, якщо:

корпоративний інвестиційний фонд провадить свою діяльність без реєстрації в реєстрі ICI;

корпоративний інвестиційний фонд провадить діяльність, заборонену законом.

До складу ліквідаційної комісії корпоративного інвестиційного фонду обов'язково повинні входити представники Комісії, а також можуть входити представники компанії з управління активами та зберігача.

З моменту прийняття рішення про ліквідацію корпоративного інвестиційного фонду йому забороняється розміщувати та викуповувати свої акції.

Стаття 21. Розподіл активів корпоративного інвестиційного
фонду в разі його ліквідації

Розподіл активів корпоративного інвестиційного фонду в разі його ліквідації здійснюється в порядку, встановленому цим Законом. У разі ліквідації корпоративного інвестиційного фонду ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс.

Після затвердження ліквідаційного балансу активи корпоративного інвестиційного фонду у строк, що встановлюється Комісією, але не більший як шість місяців, підлягають продажу за грошові кошти. Кошти, отримані від реалізації активів корпоративного інвестиційного фонду, в першу чергу розподіляються між акціонерами, які не є засновниками фонду, пропорційно кількості акцій, що їм належать, у порядку, встановленому Комісією.

У разі недостатності коштів для викупу акцій за вартістю чистих активів корпоративного інвестиційного фонду в акціонерів, які не є засновниками фонду, різниця відшкодовується за рахунок частини коштів, що належить засновникам.

У другу чергу вносяться обов'язкові платежі до Державного бюджету України, після чого задовольняються вимоги кредиторів.

Після закінчення розрахунків у порядку, передбаченому цією статтею, ліквідаційна комісія подає Комісії звіт про результати ліквідації, який є підставою для вилучення фонду з реєстру ICI. Корпоративний інвестиційний фонд вважається ліквідованим як фонд після його вилучення з реєстру ICI.

Розділ III
Пайовий інвестиційний фонд

Стаття 22. Поняття пайового інвестиційного фонду

Пайовий інвестиційний фонд - це активи, що належать інвесторам на праві спільної часткової власності, перебувають в управлінні компанії з управління активами та обліковуються останньою окремо від результатів її господарської діяльності.

Мінімальний обсяг активів пайового інвестиційного фонду не може бути меншим розміру початкового статутного фонду (капіталу) корпоративного інвестиційного фонду.

Пайовий інвестиційний фонд не є юридичною особою.

Стаття 23. Порядок створення пайового інвестиційного фонду та провадження діяльності з управління пайовим інвестиційним фондом

Пайовий інвестиційний фонд створюється за ініціативою компанії з управління активами шляхом придбання інвесторами випущених нею інвестиційних сертифікатів.

Для створення пайового інвестиційного фонду компанія з управління активами має розробити та зареєструвати в Комісії регламент інвестиційного фонду, укласти договори з аудитором (аудиторською фірмою), зберігачем, реєстратором, оцінювачем майна, зареєструвати пайовий інвестиційний фонд у реєстрі ICI та організувати відкриту підписку на інвестиційні сертифікати фонду або їх приватне розміщення. Відкрита підписка на інвестиційні сертифікати здійснюється відповідно до порядку проведення відкритої підписки на цінні папери, встановленого законодавством, з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом. Строк відкритої підписки на інвестиційні сертифікати пайового інвестиційного фонду відкритого або інтервального типу не обмежується. Приватне розміщення інвестиційних сертифікатів здійснюється у порядку, встановленому компанією з управління активами.

Вимоги щодо мінімального обсягу активів застосовуються до пайового інвестиційного фонду не раніше ніж через шість місяців з дня його реєстрації у реєстрі ICI.

Пайовий інвестиційний фонд вважається створеним з дня його реєстрації у реєстрі ICI.

Облік результатів діяльності з управління активами пайового інвестиційного фонду здійснюється компанією з управління активами окремо від обліку результатів її господарської діяльності та обліку результатів діяльності інших ICI, активи яких перебувають в її управлінні.

Укладаючи договори за рахунок активів пайового інвестиційного фонду, компанія з управління активами діє від свого імені, про що вона обов'язково повідомляє третіх осіб.

Нерухоме майно, що становить активи пайового інвестиційного фонду, реєструється в установленому порядку на ім'я компанії з управління активами з відповідною відміткою. Компанія з управління активами є розпорядником цього нерухомого майна.

У документах пайового інвестиційного фонду обов'язково зазначаються у його назві слова "пайовий інвестиційний фонд" та тип і вид фонду.

Стаття 24. Регламент пайового інвестиційного фонду

Особливості діяльності пайового інвестиційного фонду визначаються його регламентом.

Регламент пайового інвестиційного фонду повинен містити відомості про:

порядок утворення, склад, компетенцію та порядок здійснення діяльності спостережної (наглядової) ради;

порядок визначення вартості чистих активів та ціни розміщення (викупу) інвестиційних сертифікатів;

порядок визначення розміру винагороди та покриття витрат, пов'язаних з діяльністю фонду, що можуть бути сплачені компанії з управління активами;

порядок розподілу прибутку пайового інвестиційного фонду;

порядок та строки викупу інвестиційних сертифікатів компанією з управління активами пайового інвестиційного фонду на вимогу інвесторів;

напрями інвестицій (інвестиційна декларація).

Стаття 25. Участь у пайовому інвестиційному фонді

Учасником пайового інвестиційного фонду є інвестор, який придбав інвестиційний сертифікат цього фонду.

Учасниками пайового недиверсифікованого інвестиційного фонду не можуть бути фізичні особи.

Проспект емісії інвестиційних сертифікатів - це прилюдна або приватна пропозиція (оферта) з умовами договору про приєднання до пайового інвестиційного фонду.

Прийняття (акцепт) пропозиції (укладення з компанією з управління активами договору про приєднання до пайового інвестиційного фонду) здійснюється інвестором шляхом придбання інвестиційного сертифіката пайового інвестиційного фонду за грошові кошти.

Частка учасника пайового інвестиційного фонду засвідчується інвестиційним сертифікатом.

Інвестори пайового інвестиційного фонду не мають права втручатися у діяльність компанії з управління активами, крім випадків, передбачених цією статтею.

Інвестори пайового інвестиційного фонду, кошти спільного інвестування якого залучені шляхом приватного розміщення інвестиційних сертифікатів, можуть утворювати спостережну (наглядову) раду для нагляду за виконанням інвестиційної декларації, зберіганням активів фонду, веденням реєстру власників інвестиційних сертифікатів, проведенням аудиторських перевірок діяльності та оцінки майна фонду.

Спостережна (наглядова) рада пайового інвестиційного фонду утворюється з числа інвесторів. Інвестор має право бути обраним до складу спостережної (наглядової) ради або призначити свого представника за умови придбання ним установленої регламентом мінімальної кількості інвестиційних сертифікатів.

Рішення спостережної (наглядової) ради пайового інвестиційного фонду приймаються простою більшістю голосів і вважаються правомочними у разі участі в голосуванні не менш як двох третин складу ради.

До компетенції спостережної (наглядової) ради пайового інвестиційного фонду належить:

обрання голови спостережної (наглядової) ради;

затвердження рішення про розірвання договорів зі зберігачем, реєстратором, аудитором (аудиторською фірмою) та незалежним оцінювачем майна;

затвердження змін до регламенту фонду.

Стаття 26. Інвестиційні сертифікати пайових інвестиційних
фондів

Емітентом інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду виступає компанія з управління активами цього фонду.

Інвестиційний сертифікат надає кожному його власникові однакові права.

Інвестиційні сертифікати можуть розміщуватися шляхом відкритого продажу або приватного розміщення. Випуск компанією з управління активами похідних цінних паперів на основі інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду, активами якого ця компанія управляє, не допускається.

Дивіденди за інвестиційними сертифікатами відкритого та інтервального пайового інвестиційного фонду не нараховуються і не сплачуються.

Кількість проголошених інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду зазначається у проспекті емісії.

Порядок розміщення та обігу інвестиційних сертифікатів пайових інвестиційних фондів встановлюється цим Законом та нормативно-правовими актами Комісії.

Стаття 27. Заміна компанії з управління активами та
ліквідація пайового інвестиційного фонду

Заміна компанії з управління активами може здійснюватися в установленому Комісією порядку в разі:

якщо протягом року вартість чистих активів пайового інвестиційного фонду в розрахунку на один інвестиційний сертифікат зменшилася більше ніж на 30 відсотків;

якщо протягом року вартість чистих активів пайового інвестиційного фонду у розрахунку на один інвестиційний сертифікат зменшилася від його номінальної вартості більше ніж на 20 відсотків;

прийняття компанією з управління активами рішення про відмову від діяльності з управління активами створеного нею пайового інвестиційного фонду;

анулювання Комісією виданої компанії з управління активами ліцензії на провадження діяльності з управління активами ICI;

ліквідації компанії з управління активами.

Пайовий інвестиційний фонд ліквідується за рішенням Комісії у разі:

винесення Комісією рішення про неможливість заміни компанії з управління активами відповідно до частини першої цієї статті;

анулювання ліцензії, виданої зберігачу пайового інвестиційного фонду на провадження депозитарної діяльності, та неукладення компанією з управління активами протягом 30 календарних днів договору з іншим зберігачем;

закінчення строку, на який був створений закритий пайовий інвестиційний фонд.

З моменту прийняття Комісією рішення про ліквідацію інвестиційного фонду розміщення та викуп інвестиційних сертифікатів припиняється.

Стаття 28. Розподіл активів пайового інвестиційного фонду в
разі його ліквідації

У разі ліквідації пайового інвестиційного фонду компанія з управління активами складає ліквідаційний баланс. У процесі ліквідації пайового інвестиційного фонду його активи реалізуються за грошові кошти в строки, передбачені Комісією. Грошові кошти, отримані від реалізації, розподіляються:

у першу чергу - здійснюються виплати учасникам, що подали заявки на викуп інвестиційних сертифікатів до моменту прийняття рішення про ліквідацію пайового інвестиційного фонду;

у другу чергу - вносяться обов'язкові платежі до Державного бюджету України;

у третю чергу - здійснюються виплати кредиторам компанії з управління активами пайового інвестиційного фонду по погашенню заборгованості, яка виникла у зв'язку з діяльністю пайового інвестиційного фонду, що ліквідується;

у четверту чергу - здійснюються виплати іншим учасникам пайового інвестиційного фонду.

Розподіл грошових коштів здійснюється після повного задоволення вимог попередньої черги.

Після закінчення розрахунків у порядку, встановленому цією статтею, компанія з управління активами подає Комісії звіт про результати ліквідації. Звіт є підставою для виключення Комісією такого пайового інвестиційного фонду з реєстру ICI.

Пайовий інвестиційний фонд вважається ліквідованим після його виключення з реєстру ICI.

Розділ IV
Управління активами ICI

Стаття 29. Компанія з управління активами

Управління активами ICI здійснює компанія з управління активами. Компанією з управління активами може бути юридична особа, що створюється відповідно до законодавства України.

Частка держави в статутному фонді (капіталі) компанії з управління активами не може перевищувати 10 відсотків.

Поєднання діяльності з управління активами з іншими видами професійної діяльності на ринку цінних паперів забороняється.

Компанія з управління активами венчурного фонду бере участь в управлінні діяльністю емітента, корпоративні права якого перебувають в активах фонду, активами якого ця компанія управляє.

Компанія з управління активами може одночасно здійснювати управління активами кількох ICI.

Стаття 30. Обмеження діяльності компанії з управління
активами

Діяльність компанії з управління активами може бути обмежена у випадках, встановлених законом.

Компанія з управління активами під час провадження нею діяльності з управління активами ICI не має права:

набувати за рахунок активів ICI майно та цінні папери тих видів, які не передбачені проспектом емісії цінних паперів ICI;

укладати договори, що порушують або наслідком яких є порушення норм законодавства та вимог нормативно-правових актів Комісії;

здійснювати за власні кошти операції з цінними паперами, які є активами ICI;

безоплатно відчужувати активи ICI;

брати позику або кредит, що підлягає поверненню за рахунок активів ICI, в обсязі більш як 10 відсотків вартості чистих активів ICI, на строк більший, ніж три місяці, та з метою, іншою, ніж використання цих коштів для викупу цінних паперів ICI;

надавати позику або кредит за рахунок активів ICI;

використовувати активи ICI для забезпечення виконання зобов'язань, виникнення яких не пов'язане з функціонуванням відповідного ICI;

придбавати векселі, похідні цінні папери, цінні папери ICI відкритого типу, якщо інше не встановлено нормативно-правовими актами Комісії;

розміщувати цінні папери інших емітентів, крім цінних паперів ICI, активами яких вона управляє;

укладати договори купівлі-продажу, позики або кредиту з пов'язаними особами, крім договорів з торговцями цінними паперами щодо розміщення та викупу цінних паперів ICI;

укладати договори купівлі-продажу цінних паперів, які на дату укладення такого договору не становлять активи ICI;

здійснювати функцію номінального утримувача щодо цінних паперів ICI, активами якого вона керує;

продавати цінні папери ICI зберігачу, реєстратору, незалежному оцінювачу майна та аудитору (аудиторській фірмі) цього ICI, а також органам державної влади та органам місцевого самоврядування;

набувати у власність нерухоме майно, що становить активи відповідного ICI;

укладати від імені ICI договори, які за своїм характером можуть бути укладені лише ним особисто;

відчужувати майно, яке належить компанії, до активів ICI;

відчужувати майно, яке становить активи ICI, на користь іншого ICI, яким вона керує.

Загальна сума вартості активів ICI, що перебувають в управлінні однієї компанії з управління активами, не може перевищувати величини, встановленої нормативно-правовими актами Комісії.

Обмеження діяльності компанії з управління активами, передбачені абзацами четвертим, сьомим, десятим та одинадцятим частини другої цієї статті, не поширюються на діяльність компанії з управління активами венчурного фонду.

Стаття 31. Винагорода компанії з управління активами

Винагорода компанії з управління активами (крім компанії з управління активами венчурного фонду) встановлюється у співвідношенні до вартості чистих активів ICI. Винагорода компанії з управління активами венчурного фонду встановлюється у співвідношенні до вартості розміщеної емісії інвестиційних сертифікатів за їх номінальною вартістю та різниці між витратами на придбання активів фонду та доходами від їх реалізації. Винагорода компанії з управління активами сплачується грошовими коштами.

Положення про склад та розмір витрат, що пов'язані з виконанням компанією з управління активами своїх функцій та відшкодовуються за рахунок активів ICI, затверджується Комісією.

Стаття 32. Ліцензування діяльності компанії з управління
активами

Діяльність з управління активами ICI провадиться компанією з управління активами на підставі ліцензії, що видається Комісією в порядку, встановленому законодавством, за поданням відповідної саморегулівної організації на ринку цінних паперів, яка об'єднує компанії з управління активами.

Саморегулівна організація, яка об'єднує компанії з управління активами ICI, має право одержувати звітність, складену такими компаніями в порядку, встановленому Комісією, з метою її контролю, узагальнення, аналізу та передачі Комісії.

Комісія має право прийняти рішення про анулювання ліцензії компанії з управління активами з підстав, встановлених законодавством, а також у разі:

здійснення компанією з управління активами під час дії договору про управління активами іншої професійної діяльності, ніж діяльність з управління активами;

неодноразового або грубого порушення цього Закону чи нормативно-правових актів Комісії, що заподіяло значну шкоду інвесторам, якщо ця шкода доведена судом;

непровадження компанією з управління активами діяльності з управління активами протягом двох років.

Анулювання ліцензії компанії з управління активами є підставою для ліквідації пайового інвестиційного фонду або передачі сукупності активів та зобов'язань, що становлять пайовий інвестиційний фонд, іншій компанії з управління активами. Порядок такої передачі встановлюється Комісією.

Анулювання ліцензії може бути оскаржено компанією з управління активами в судовому порядку.

Стаття 33. Відповідальність компанії з управління активами

Компанія з управління активами несе майнову відповідальність за збитки, що були завдані ICI її діями (бездіяльністю), згідно з законом та відповідно до умов договору.

Компанія з управління активами відшкодовує втрати, понесені ICI, який здійснює відкриту підписку на свої цінні папери, якщо протягом року вартість чистих активів ICI у розрахунку на один цінний папір ICI зменшилася нижче його номінальної вартості більш ніж на 20 відсотків внаслідок порушення компанією з управління активами норм цього Закону.

Відшкодування провадиться за рахунок резервного фонду цієї компанії в порядку, встановленому Комісією. Формування резервного фонду здійснюється за рахунок прибутку компанії з управління активами, а в разі його недостатності - за рахунок додаткових внесків її засновників.

У разі залучення ICI коштів фізичних осіб-інвесторів компанія з управління активами формує резервний фонд у розмірі, не меншому від встановленого Комісією залежно від обсягу внесків фізичних осіб - інвесторів ICI.

Резервний фонд зберігається на окремому депозитному банківському рахунку, відкритому компанією з управління активами, або розміщується в державні цінні папери, перелік яких визначається Комісією.

Якщо компанія з управління активами перевищить свої повноваження або укладе договір не від імені ICI (корпоративного інвестиційного фонду), то вона несе відповідальність за зобов'язаннями, які виникають внаслідок виконання таких договорів, лише майном, що належить їй на праві власності, якщо інше не встановлено законом.

У разі визнання компанії з управління активами банкрутом активи ICI не включаються до ліквідаційної маси компанії з управління активами.

Розділ V
Склад та структура активів ICI

Стаття 34. Склад та структура активів ICI

При проведенні відкритої підписки на цінні папери ICI відкритого та інтервального типу не менше 10 відсотків активів таких ICI повинні утримуватися в грошових коштах, які зберігаються на окремих депозитних банківських рахунках, відкритих для цього ICI.

Активи диверсифікованого ICI складаються тільки з цінних паперів та грошових коштів, у тому числі в іноземній валюті. Перелік видів цінних паперів, які можуть становити активи диверсифікованого ICI, встановлюється нормативно-правовими актами Комісії.

Вартість цінних паперів, що не допущені до торгів на фондовій біржі або у торговельно-інформаційній системі, не може становити більш як 20 відсотків загальної вартості активів диверсифікованого ICI.

Вартість цінних паперів, які не допущені до торгів на фондовій біржі або у торговельно-інформаційній системі, та нерухомості не може становити більш як 50 відсотків загальної вартості активів недиверсифікованого ICI.

До складу активів венчурного фонду можуть входити боргові зобов'язання емітентів, частка у корпоративних правах яких входить до складу активів цього фонду. Такі зобов'язання можуть бути оформлені векселями, облігаціями (у тому числі конвертованими) та договорами позики. Надання позик третім особам за рахунок грошових коштів венчурного фонду не дозволяється.

Активи венчурного фонду можуть повністю складатися з корпоративних прав та цінних паперів, що не допущені до торгів на фондовій біржі або у торговельно-інформаційній системі.

Для формування власних активів ICI можуть придбавати іноземну валюту через банківські установи, які мають відповідну ліцензію.

Вартість цінних паперів іноземних емітентів не може бути більшою, ніж 20 відсотків загальної вартості активів ICI.

Активи ICI не можуть включати:

цінні папери, випущені компанією з управління активами, зберігачем, реєстратором та аудитором (аудиторською фірмою) цього ICI та пов'язаними особами;

цінні папери іноземних держав та іноземних юридичних осіб, допущені до торгів менше ніж на двох провідних іноземних біржах чи у торговельно-інформаційних системах, перелік яких визначається Комісією;

цінні папери інших ICI;

векселі та ощадні сертифікати на суму більш як 10 відсотків вартості активів ICI, якщо інше не встановлено нормативно-правовими актами Комісії;

похідні цінні папери, якщо інше не встановлено нормативно-правовими актами Комісії.

Вимоги до складу та структури активів ICI, встановлені цим Законом, застосовуються через шість місяців з дати реєстрації ICI в Комісії.

Стаття 35. Визначення вартості чистих активів ICI

Вартість чистих активів ICI визначається компанією з управління активами відповідно до регламенту ICI та нормативно-правових актів Комісії.

Вартість чистих активів ICI відкритого типу визначається на кінець кожного робочого дня.

Вартість чистих активів ICI інтервального та закритого типу визначається на кінець кожного робочого дня, що передує дню прийому заявок на розміщення та викуп цінних паперів ICI, але не рідше ніж раз у квартал. Вартість чистих активів венчурного фонду визначається на кінець року та при його ліквідації.

Особливості бухгалтерського обліку ICI встановлюються нормативно-правовими актами Комісії за погодженням з Міністерством фінансів України.

Довідка про вартість чистих активів ICI та додатки до неї є документами звітності корпоративного інвестиційного фонду та компанії з управління активами пайового інвестиційного фонду. Форма та порядок надання довідки встановлюються Комісією. Довідка про вартість чистих активів ICI складається компанією з управління активами та засвідчується зберігачем.

Стаття 36. Визначення вартості цінного паперу ICI

Розрахункова вартість цінного паперу ICI визначається як результат ділення загальної вартості чистих активів ICI на кількість цінних паперів ICI, що перебувають в обігу на дату проведення розрахунку.

Вартість цінних паперів ICI, що придбаваються інвесторами (крім випадку, передбаченого статтею 42 цього Закону), визначається виходячи з розрахункової вартості цінного паперу, що встановлюється на день подання інвестором заявки на придбання цінних паперів ICI. У заявці зазначається кількість цінних паперів ICI, що придбаваються інвестором.

Вартість цінних паперів ICI, що викуповуються ICI у інвесторів, визначається виходячи з розрахункової вартості цінного паперу, що встановлена на день подання інвестором заявки на викуп цінних паперів ICI. У заявці зазначається кількість цінних паперів ICI, що пропонуються до викупу.

Стаття 37. Незалежний оцінювач майна ICI

Незалежний оцінювач майна ICI - це суб'єкт оціночної діяльності - суб'єкт господарювання, який здійснює оцінку нерухомого майна під час його придбання або відчуження в порядку, встановленому законодавством про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність. ( Частина перша статті 37 в редакції Закону N 2801-IV від 06.09.2005 )

Винагорода незалежному оцінювачу майна ICI виплачується за рахунок активів ICI в порядку, встановленому нормативно-правовими актами Комісії.

Незалежний оцінювач майна ICI проводить його оцінку відповідно до договору, що укладається між ним та компанією з управління активами ICI. ( Частина третя статті 37 в редакції Закону N 2801-IV від 06.09.2005 )

Незалежним оцінювачем майна ICI не можуть бути пов'язані особи, компанія з управління активами, зберігач, аудитор (аудиторська фірма), їх пов'язані особи.

Розділ VI
Особливості емісії та
обігу цінних паперів ICI

Стаття 38. Емісія та обіг цінних паперів ICI

Емісія та обіг цінних паперів ICI регулюються законодавством України з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.

Стаття 39. Проспект емісії цінних паперів ICI

Проспект емісії цінних паперів ICI - це документ, який подається Комісії компанією з управління активами під час реєстрації емісії інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду або емісії акцій корпоративного інвестиційного фонду.

Проспект емісії цінних паперів ICI підлягає обов'язковій реєстрації в Комісії та оприлюдненню відповідно до законодавства про цінні папери. У разі приватного розміщення цінних паперів ICI проспект емісії не оприлюднюється. До проспектів емісій ICI відкритого або інтервального типу вносяться зміни за результатами діяльності за рік.

Перелік відомостей, які повинен містити проспект емісії цінних паперів ICI, встановлюється нормативно-правовими актами Комісії.

Проспект емісії цінних паперів ICI підписується керівником та головним бухгалтером компанії з управління активами ICI. Особи, які підписали проспект емісії цінних паперів ICI, несуть відповідальність за достовірність інформації, що міститься у ньому.

Збитки, завдані внаслідок подання недостовірної інформації, що міститься у проспекті емісії цінних паперів ICI, відшкодовуються в порядку, встановленому законодавством.

Стаття 40. Реєстрація проспекту емісії цінних паперів ICI

Реєстрація проспекту емісії цінних паперів ICI здійснюється Комісією за заявою компанії з управління активами ICI.

Перелік документів, які необхідно подати для реєстрації проспекту емісії цінних паперів ICI, а також вимоги щодо їх оформлення та порядку засвідчення встановлюються нормативно-правовими актами Комісії.

Комісія не пізніш як через 30 днів після подання заяви та документів, необхідних для реєстрації проспекту емісії цінних паперів ICI, повинна зареєструвати його або прийняти вмотивоване рішення про відмову в його реєстрації.

Компанія з управління активами ICI має право здійснювати первинне розміщення цінних паперів тільки за умови реєстрації проспекту емісії цінних паперів ICI.

Зареєстрований в Комісії проспект емісії цінних паперів ICI (крім випадку приватного розміщення) повинен бути опублікований в органах масової інформації у строки та в порядку, встановлені законодавством про цінні папери.

Зміни до проспекту емісії цінних паперів ICI повинні бути внесені компанією з управління активами протягом семи днів з дня їх виникнення та зареєстровані в Комісії в порядку, встановленому для реєстрації проспекту емісії цінних паперів ICI.

Зміни до проспекту емісії цінних паперів ICI набирають чинності через 30 днів з дня опублікування повідомлення про їх реєстрацію в Комісії та повного тексту змін.

Стаття 41. Відмова у реєстрації проспекту емісії
цінних паперів ICI

Підставою для відмови у реєстрації проспекту емісії цінних паперів ICI може бути:

порушення емітентом цінних паперів або компанією з управління активами вимог законодавства України про цінні папери та нормативно-правових актів Комісії, в тому числі наявність у наданих документах інформації, що вказує на невідповідність умов емісії та/або обігу цінних паперів нормам законодавства про цінні папери;

невідповідність поданих документів та інформації, що міститься в них, вимогам нормативно-правових актів Комісії;

внесення в проспект емісії цінних паперів ICI і документи, які надаються для реєстрації проспекту емісії, недостовірної інформації.

Повідомлення про прийняття рішення про відмову в реєстрації проспекту емісії цінних паперів ICI із зазначенням підстави відмови надсилаються заявнику в триденний строк з дня прийняття відповідного рішення.

Рішення Комісії про відмову в реєстрації проспекту емісії цінних паперів ICI може бути оскаржено у судовому порядку.

Стаття 42. Порядок розміщення цінних паперів ICI

Строк розміщення цінних паперів ICI, встановлений для досягнення нормативів діяльності ICI, визначається проспектом емісії цінних паперів ICI і не може перевищувати шести місяців з дня його реєстрації.

Протягом строку, встановленого для досягнення нормативів діяльності ICI, розміщення цінних паперів ICI здійснюється за їх номінальною вартістю. Ціна, за якою розміщуються цінні папери ICI, може збільшуватися лише на суму комісійної винагороди торговця цінними паперами.

Сплата вартості цінних паперів ICI здійснюється тільки грошовими коштами. Оплата у розстрочку допускається виключно для цінних паперів венчурного фонду.

Протягом строку, встановленого для досягнення нормативів діяльності ICI, викуп розміщених цінних паперів не здійснюється.

Після закінчення строку, встановленого для досягнення нормативів діяльності ICI, протягом трьох днів компанія з управління активами зобов'язана подати Комісії звіт про результати розміщення цінних паперів ICI в порядку, встановленому Комісією.

Комісія на підставі звіту виносить рішення про відповідність ICI вимогам щодо мінімального обсягу активів. У разі коли ICI не відповідає зазначеним вимогам, Комісія визнає випуск цінних паперів ICI таким, що не відбувся, та скасовує реєстрацію ICI. Усі кошти, отримані ICI, мають бути повернені інвесторам у місячний строк. Витрати, пов'язані з визнанням випуску цінних паперів ICI таким, що не відбувся, покладаються відповідно до законодавства на компанію з управління активами інвестиційного фонду.

Стаття 43. Заявки на придбання та викуп цінних паперів ICI

Заявки на придбання та викуп цінних паперів ICI подаються компанії з управління активами або торговцям цінними паперами згідно із проспектом емісії цінних паперів ICI.

Протягом строку, встановленого для досягнення нормативів діяльності ICI, приймаються тільки заявки на придбання цінних паперів ICI.

Заявки на придбання та викуп цінних паперів ICI не відкликаються.

Після закінчення строку, встановленого для досягнення нормативів діяльності ICI, заявки на придбання та викуп цінних паперів ICI подаються в строки, встановлені проспектом емісії цінних паперів відповідного ICI.

Стаття 44. Розміщення та викуп розміщених цінних паперів ICI

Розміщення та викуп розміщених цінних паперів ICI здійснюються компанією з управління активами безпосередньо або через торговців цінними паперами ICI, з якими компанія з управління активами уклала відповідні договори. Вимоги до договору про надання послуг з розміщення та викупу цінних паперів ICI затверджуються Комісією.

Торговець цінними паперами під час розміщення та викупу цінних паперів ICI діє від імені, за рахунок та в інтересах корпоративного інвестиційного фонду або компанії з управління активами пайового інвестиційного фонду.

Строк між сплатою інвестором грошових коштів відповідно до заявки на придбання цінних паперів ICI та датою його реєстрації у реєстрі власників іменних цінних паперів ICI, а також між подачею інвестором заявки на викуп інвестиційних сертифікатів та здійсненням грошових розрахунків з ним не повинен перевищувати семи календарних днів.

Розміщення та викуп цінних паперів ICI здійснюються за єдиними для всіх інвесторів цінами, встановленими на певну дату, виходячи з вартості чистих активів ICI.

Проспектом емісії цінних паперів ICI відкритого типу може встановлюватися мінімальна кількість цінних паперів цього ICI, що придбаваються, або мінімальний розмір грошових коштів, що вносяться в рахунок їх оплати.

Викуп цінних паперів ICI відкритого типу здійснюється їх емітентом на вимогу інвесторів кожного робочого дня починаючи від дня, наступного за днем завершення строку, встановленого для досягнення нормативів діяльності ICI.

Інвестори ICI інтервального типу мають право викупу емітентом цінних паперів цього ICI в строки, встановлені у проспекті емісії ICI інтервального типу.

Зберігач, реєстратор, аудитор (аудиторська фірма), незалежний оцінювач майна та їх пов'язані особи не мають права придбавати цінні папери ICI, з яким вони уклали договори на обслуговування.

Стаття 45. Конвертація цінних паперів ICI

Цінні папери ICI, управління якими здійснює одна компанія з управління активами, можуть на письмову вимогу інвестора підлягати конвертації, якщо це передбачено проспектом емісії цінних паперів ICI.

Порядок конвертації цінних паперів ICI встановлюється Комісією.

Стаття 46. Припинення розміщення та викупу
цінних паперів ICI

Розміщення цінних паперів ICI закритого типу припиняється в строки, що визначаються проспектом емісії цінних паперів ICI.

Розміщення та викуп цінних паперів ICI відкритого та інтервального типу зупиняються за рішенням компанії з управління активами, якщо відповідно до регламенту ICI та нормативно-правових актів Комісії цього вимагають інтереси інвесторів.

У разі загрози заподіяння суттєвої шкоди інтересам інвесторів або держави Комісія має право видати розпорядження про зупинення розміщення та викупу цінних паперів ICI. Викуп цінних паперів зупиняється компанією з управління активами тільки одночасно із зупиненням їх розміщення.

Якщо розміщення та викуп цінних паперів ICI відкритого або інтервального типу зупинені, компанія з управління активами зобов'язана у дводенний строк повідомити про це зберігача та Комісію із зазначенням причин такого зупинення.

Комісія повинна розглянути обставини та підстави для зупинення розміщення та викупу цінних паперів ICI відкритого або інтервального типу протягом семи днів. На підставі розгляду Комісія може винести рішення про необгрунтованість такого зупинення та зобов'язати компанію з управління активами поновити розміщення та викуп цінних паперів ICI.

Стаття 47. Обіг цінних паперів ICI

Цінні папери ICI закритого та інтервального типу підлягають вільному обігу на ринку цінних паперів.

Обіг цінних паперів ICI відкритого типу обмежується.

Відчуження інвесторами цінних паперів ICI відкритого типу може здійснюватися лише шляхом їх викупу компанією з управління активами. Відчуження цінних паперів ICI відкритого типу третім особам не дозволяється, крім випадків правонаступництва, успадкування та дарування.

Розділ VII
Порядок та обсяг розкриття
інформації ICI

Стаття 48. Порядок розкриття інформації ICI

Інформація про діяльність ICI доводиться до відома заінтересованих осіб шляхом:

опублікування в офіційних друкованих виданнях Комісії;

надання документів Комісії.

Компанія з управління активами ICI відкритого або інтервального типу зобов'язана не пізніше 30 квітня передати для реєстрації в Комісію проспект емісії цінних паперів ICI на поточний рік із внесеними до нього змінами відповідно до результатів діяльності ICI за попередній рік. Зміни до проспекту емісії цінних паперів ICI відповідно до результатів діяльності за попередній рік розробляються компанією з управління активами та підтверджуються зберігачем і аудитором (аудиторською фірмою).

Компанія з управління активами ICI закритого типу має подати Комісії не пізніше 30 квітня року, що настає за звітним, річний звіт про результати діяльності ICI. Річний звіт ICI закритого типу має бути опублікований в офіційних друкованих виданнях Комісії протягом місяця з дати затвердження його Комісією.

Звіти ICI, цінні папери яких були приватно розміщені, надсилаються безпосередньо інвесторам.

Диверсифіковані ICI не пізніше двох місяців з дати закінчення півріччя повинні подати Комісії звіт про результати діяльності за відповідне півріччя та опублікувати його.

Вимоги до форми річного та піврічного звіту ICI та інформації, що підлягає опублікуванню, встановлюються Комісією.

Зміни до проспекту емісії цінних паперів ICI (річний та піврічний звіт) повинні містити таку інформацію:

баланс та звіт про прибутки і збитки;

звіт про активи ICI;

звіт про вартість чистих активів ICI;

відомості про винагороду компанії з управління активами;

відомості про витрати, що відшкодовуються за рахунок ICI.

Інформація, яка підлягає опублікуванню відповідно до цього Закону, не є конфіденційною. Опублікування та оприлюднення цієї інформації здійснюється компанією з управління активами за рахунок коштів ICI.

Визначена вартість чистих активів ICI підлягає оприлюдненню.

Компанія з управління активами та торговець цінними паперами, який надає послуги з розміщення та викупу цінних паперів ICI, повинні забезпечити вільний доступ інвесторів до інформації, що міститься у проспекті емісії цінних паперів ICI, регламенті та змінах до них.

Стаття 49. Обсяг інформації ICI, порядок та строки її подання
Комісії

Інформація про діяльність ICI подається Комісії у разі:

реєстрації проспекту першої та наступних емісій цінних паперів ICI;

реєстрації випуску цінних паперів ICI першої та наступних емісій;

звітування за результатами господарсько-фінансової діяльності;

повідомлення про зміни, що відбулися в господарській діяльності ICI і впливають на вартість цінних паперів ICI або розмір доходу за ними;

перевірок діяльності ICI Комісією.

Обсяг, порядок та строки подання зазначених документів встановлюються Комісією. Комісія може встановлювати додаткові вимоги щодо форми документів, поданих на електронних носіях.

Будь-яка інформація, яку планується використати для реклами або продажу цінних паперів ICI, повинна затверджуватися компанією з управління активами та передаватися Комісії не пізніше ніж за п'ять днів до дати її оприлюднення. Реклама цінних паперів ICI повинна зазначати наявність проспекту емісії цінних паперів ICI та умови його отримання.

Розділ VIII
Зберігання активів та облік прав
власності на цінні папери ICI

Стаття 50. Зберігач активів ICI

Активи ICI у формі цінних паперів мають зберігатися у зберігача (крім активів венчурного фонду). Надання послуг щодо зберігання цінних паперів ICI та обліку прав власності на них, а також обслуговування операцій ICI здійснюються зберігачем.

Зберігачем цінних паперів може бути юридична особа, що має відповідну ліцензію, видану в установленому порядку.

Зберігачем не можуть бути компанія з управління активами ICI та незалежний оцінювач майна ICI, а також їх пов'язані особи.

Кожен інвестиційний фонд повинен мати тільки одного зберігача.

Стаття 51. Діяльність зберігача

Зберігач провадить діяльність відповідно до законодавства, на підставі статуту та договору про обслуговування ICI, укладеного з корпоративним інвестиційним фондом або з компанією з управління активами пайового інвестиційного фонду. Вимоги до договору про обслуговування ICI затверджуються Комісією.

Посадові особи ICI та компанії з управління активами (крім компаній з управління активами венчурного фонду) не можуть бути посадовими особами зберігача, з яким укладено договір про обслуговування ICI.

Зберігачу забороняється використовувати активи ICI для здійснення власних операцій.

Зберігач зобов'язаний здійснювати обслуговування ICI з дотриманням регламенту та проспекту емісії цінних паперів ICI. З цією метою зберігач у порядку, встановленому договором з корпоративним інвестиційним фондом або з компанією з управління активами пайового інвестиційного фонду, здійснює контроль за відповідністю операцій з випуску, продажу, викупу та анулювання цінних паперів ICI регламенту, проспекту емісії цінних паперів ICI та діючому законодавству. Зберігач повинен виконувати розпорядження компанії з управління активами, якщо вони не суперечать законодавству або регламенту ICI.

Зберігач має здійснювати контроль за діяльністю компанії з управління активами стосовно порядку розрахунку вартості чистих активів ICI, розміщення та викупу цінних паперів ICI, напрямів використання прибутків, отриманих на активи ICI. Для цього зберігач зобов'язаний один раз на квартал перевіряти правильність розрахунків вартості чистих активів ICI, виконаних компанією з управління активами.

Про результати перевірки зберігач надає інформацію спостережній (наглядовій) раді корпоративного інвестиційного фонду або компанії з управління активами пайового інвестиційного фонду у порядку, встановленому договором про обслуговування ICI.

Зберігач інформує Комісію про будь-які дії компанії з управління активами, що не відповідають проспекту емісії цінних паперів ICI або порушують регламент ICI, закон чи нормативно-правові акти Комісії. Зберігач зобов'язаний подати цю інформацію протягом одного дня після виявлення порушення.

У разі невиконання цієї вимоги зберігач несе відповідальність за збитки, завдані акціонерам або учасникам ICI, відповідно до договору та закону.

Зберігач несе відповідальність за неподання, несвоєчасне подання або подання завідомо недостовірної інформації спостережній (наглядовій) раді корпоративного інвестиційного фонду, компанії з управління активами пайового інвестиційного фонду відповідно до договору, а до Комісії - відповідно до закону.

Зберігач зобов'язаний вимагати скликання позачергових зборів акціонерів корпоративного інвестиційного фонду у випадках, встановлених статтею 16 цього Закону, та може призначити свого представника у ліквідаційну комісію у разі ліквідації ICI.

Зберігач здійснює виконання своїх обов'язків до моменту передачі всіх документів іншому зберігачу.

Стаття 52. Обслуговування грошових коштів ICI

Грошові кошти корпоративного інвестиційного фонду зараховуються на його рахунок у банку відповідно до умов договору про обслуговування ICI.

Грошові кошти пайового інвестиційного фонду зараховуються на окремий рахунок компанії з управління активами у банку окремо від власних коштів компанії з управління активами, коштів інших пайових інвестиційних фондів та відповідно до умов договору про обслуговування ICI.

Банк зобов'язаний зараховувати грошові кошти, що надходять на рахунок корпоративного інвестиційного фонду або компанії з управління активами пайового інвестиційного фонду, зберігати їх та перераховувати (видавати) згідно з вимогами законодавства України та договором про обслуговування ICI. Банк, який виконує функцію зберігача, може здійснювати операції з поточного обслуговування рахунків фонду та збереження активів фонду у грошовій формі.

Зберігач повинен надавати компанії з управління активами згоду (або мотивовану письмову відмову) на списання коштів з грошових рахунків корпоративного інвестиційного фонду або компанії з управління активами пайового інвестиційного фонду не пізніше наступного робочого дня з дати надання зберігачу відповідних платіжних документів.

Стаття 53. Відповідальність зберігача

Зберігач не несе відповідальності за зобов'язаннями ICI, а ICI не несе відповідальності за зобов'язаннями зберігача. Відповідальність зберігача щодо ICI, який він обслуговує, визначається умовами договору про обслуговування ICI та цим Законом.

Зберігач несе майнову відповідальність за збитки, що були завдані ICI та/або компанії з управління активами ICI діями (бездіяльністю) зберігача згідно з законом.

Стаття 54. Ведення реєстру власників іменних
цінних паперів ICI

Ведення реєстру власників іменних цінних паперів ICI здійснюється реєстратором або зберігачем активів ICI відповідно до договору з компанією з управління активами з урахуванням вимог законодавства. Реєстр власників іменних цінних паперів ICI може вести зберігач активів ICI без отримання ліцензії Комісії.

У разі, якщо кількість акціонерів (учасників пайового інвестиційного фонду) ICI не перевищує 500 осіб, ведення реєстру власників іменних цінних паперів ICI може здійснювати корпоративний інвестиційний фонд або компанія з управління активами пайового інвестиційного фонду.

Компанія з управління активами ICI відкритого типу самостійно веде реєстр власників іменних цінних паперів ICI в порядку, встановленому Комісією.

Розділ IX
Вимоги до договорів

Стаття 55. Вимоги до договорів

Між корпоративним інвестиційним фондом і компанією з управління активами та між корпоративним інвестиційним фондом і зберігачем, а в пайовому інвестиційному фонді - між компанією з управління активами і зберігачем укладаються відповідні договори, істотними умовами яких є:

повна назва та місцезнаходження (юридична адреса) сторін;

предмет договору;

права і обов'язки сторін;

застереження щодо конфіденційності;

порядок надання звітності та інформації з дотриманням вимог цього Закону;

відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання умов договору та порушення конфіденційності;

строк дії договору;

розмір винагороди;

порядок зміни умов договору;

умови дострокового припинення договору.

Крім зазначених істотних умов, договори повинні містити умови договору про відкриття рахунку у цінних паперах згідно з вимогами законодавства про Національну депозитарну систему України.

Договір може містити за згодою сторін й інші умови, які не суперечать законодавству.

У договорі із зберігачем повинні бути зазначені особи, визначені зберігачем відповідальними за виконання договору.

Договір не може обмежувати обов'язків зберігача, встановлених цим Законом та законодавством про Національну депозитарну систему України.

У договорі з компанією з управління активами також зазначається зобов'язання компанії з управління активами щодо інвестування активів ICI з метою отримання максимального інвестиційного доходу при мінімально можливих ризиках відповідно до інвестиційної декларації.

Розділ X
Державний контроль у сфері
спільного інвестування

Стаття 56. Державний контроль у сфері спільного інвестування

Державний контроль у сфері спільного інвестування здійснюється Комісією та іншими державними органами в межах їх повноважень з метою дотримання законодавства та захисту прав інвесторів.

Стаття 57. Державний контроль за дотриманням
антимонопольного законодавства

Державний контроль за дотриманням антимонопольного законодавства ICI, компаніями з управління активами, зберігачами та реєстраторами власників іменних цінних паперів ICI здійснює Антимонопольний комітет України.

Розділ XI
Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. З введенням у дію цього Закону створення інститутів спільного інвестування (інвестиційних фондів та інвестиційних компаній) відповідно до Указу Президента України від 19 лютого 1994 року N 55/94 "Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії" забороняється.

3. Закриті інвестиційні фонди та закриті взаємні фонди інвестиційних компаній, які були створені у встановленому законодавством порядку до набрання чинності цим Законом, здійснюють свою діяльність відповідно до Положення про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії, затвердженого Указом Президента України від 19 лютого 1994 року N 55/94 "Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії", протягом строку, на який вони були створені.

У разі закінчення строку діяльності таких інвестиційних фондів та взаємних фондів інвестиційних компаній вони повинні ліквідуватися або прийняти рішення про реорганізацію в пайовий або корпоративний інвестиційний фонд шляхом приведення своїх установчих документів та діяльності у відповідність з вимогами цього Закону.

4. Відкриті інвестиційні фонди та відкриті взаємні фонди інвестиційних компаній, які були створені у встановленому законодавством порядку до набрання чинності цим Законом, зобов'язані ліквідуватися або привести свою діяльність у відповідність з вимогами цього Закону протягом двох років з дня набрання чинності цим Законом.

5. Реорганізація інвестиційних фондів та інвестиційних компаній провадиться без зупинення їх діяльності.

6. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк після набрання чинності цим Законом:

разом з Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку підготувати та подати до Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законодавчих актів, що випливають з цього Закону, в тому числі проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", з метою усунення подвійного оподаткування коштів спільного інвестування та доходів від інвестиційних операцій ICI;

привести у відповідність з цим Законом свої нормативно-правові акти;

забезпечити розроблення та прийняття міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України нормативно-правових актів відповідно до цього Закону;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

7. Національному банку України привести у відповідність з цим Законом свої нормативно-правові акти щодо особливостей діяльності ICI.

8. Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку у шестимісячний строк:

затвердити нормативно-правові акти, передбачені цим Законом;

затвердити порядок реорганізації інвестиційних фондів та інвестиційних компаній, створених до набрання чинності цим Законом.

9. Частину першу статті 4 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" ( 448/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 51, ст. 292; 1998 р., N 10, ст. 36; 1999 р., N 38, ст. 339) після абзацу п'ятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"діяльність з управління активами - діяльність, що здійснюється за винагороду компанією з управління активами на підставі відповідного договору про управління активами, які належать інвесторам на праві власності".

У зв'язку з цим абзаци шостий та сьомий вважати відповідно абзацами сьомим та восьмим.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 15 березня 2001 року
N 2299-III