Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 11 липня 2002 р. N 971
Київ

(Постанова втратила чинність на підставі
Постанови Кабінету Міністрів України
від 11 липня 2007 р. N 9
26)

Про утворення наглядової ради з питань реалізації
спільного із Світовим банком проекту "Контроль
за туберкульозом та ВІЛ/СНІДом в Україні"

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 106 від 21.01.20
03
N 1106 від 17.07.20
03

Розпорядженням КМ
N 473-р від 22.11.20
05

Постановою КМ
N 1286 від 26.12.20
05 )

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити наглядову раду з питань реалізації спільного із Світовим банком проекту "Контроль за туберкульозом та ВІЛ/СНІДом в Україні" та затвердити Положення про цю раду, що додається.

2. Головою наглядової ради з питань реалізації спільного із Світовим банком проекту "Контроль за туберкульозом та ВІЛ/СНІДом в Україні" затвердити Віце-прем'єр-міністра України (питання гуманітарної і соціальної політики). ( Абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 106 від 21.01.2003, Розпорядженням КМ N 473-р від 22.11.2005 )

Голові наглядової ради затвердити у місячний термін її склад.

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 липня 2002 р. N 971

Положення
про наглядову раду з питань реалізації спільного
із Світовим банком проекту "Контроль за
туберкульозом та ВІЛ/СНІДом в Україні"

1. Наглядова рада з питань реалізації спільного із Світовим банком проекту "Контроль за туберкульозом та ВІЛ/СНІДом в Україні" (далі - наглядова рада) утворена з метою реалізації зазначеного проекту, цільового та ефективного використання позики, що надається в рамках проекту (далі-позика).

2. У своїй діяльності наглядова рада керується Конституцією ( 254к/96-ВР ) і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями наглядової ради є:

затвердження заходів на період реалізації проекту "Контроль за туберкульозом та ВІЛ/СНІДом в Україні" (далі - проект) із забезпеченням відповідності цих заходів державній політиці у сфері боротьби з такими захворюваннями;

здійснення контролю за реалізацією проекту, цільовим та ефективним використанням позики.

4. Наглядова рада відповідно до покладених на неї завдань:

затверджує річні плани заходів щодо реалізації проекту, розглядає і затверджує звіти про їх виконання;

затверджує фінансові звіти про реалізацію проекту;

розглядає пропозиції відповідальних виконавців проекту щодо перерозподілу сум позики за напрямами використання та приймає відповідне рішення.

5. Наглядова рада має право:

утворювати у разі потреби експертні комісії та робочі групи, залучати провідних вчених, інших фахівців науково-дослідних інститутів, вищих навчальних закладів, інших закладів і організацій (за згодою їх керівників) до розроблення пропозицій та рекомендацій з питань реалізації проекту;

вносити пропозиції щодо забезпечення більш ефективного використання позики;

одержувати безоплатно від міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, що беруть участь у реалізації проекту, необхідну для цього інформацію.

6. До складу наглядової ради входять Віце-прем'єр-міністр України (голова наглядової ради), Міністр охорони здоров'я (перший заступник голови наглядової ради), перший заступник Міністра охорони здоров'я (заступник голови наглядової ради), Голова Державного департаменту з питань виконання покарань (заступник голови наглядової ради), начальник відділу інфекційних соціально небезпечних хвороб МОЗ (секретар наглядової ради), перший заступник Міністра економіки, заступник Міністра фінансів, директор Українського центру профілактики та боротьби зі СНІДом, головний спеціаліст МОЗ з пульмонології та фтизіатрії, а також представники Секретаріату Президента України, Верховної Ради України та міжнародних організацій (за згодою).

Персональний склад наглядової ради затверджує її голова. ( Пункт 6 в редакції Постанови КМ N 1286 від 26.12.2005 )

7. Наглядова рада самостійно визначає порядок своєї діяльності. Засідання наглядової ради проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на півріччя.

Для участі у роботі наглядової ради можуть запрошуватися посадові особи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, що беруть участь у реалізації проекту.

Засідання наглядової ради вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її членів.

Рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні її членів.

8. Рішення наглядової ради оформляються протоколом, який підписує її голова, а у разі його відсутності - заступник голови наглядової ради.

Рішення наглядової ради є обов'язковими для всіх учасників реалізації проекту.