Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
23.07.2004 N 419/453

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
28 липня 2004 р. за N 938/9537

(Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Державної податкової адміністрації України,
Державного комітету статистики України
N 129/55 09.03.20
11)

Про затвердження форми звіту N 1-ПП, Інструкції
про порядок її заповнення та Правил обліку податку
на додану вартість з метою вдосконалення обчислення
вартісної величини впливу пільг з цього податку
на формування дохідної частини
Державного бюджету України

( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної
податкової адміністрації
N 539/397 від 01.12.20
05 )

На виконання статті 3 Указу Президента України від 23 червня 2004 року N 671 "Про невідкладні заходи щодо підвищення ефективності справляння податку на додану вартість" та з метою вдосконалення методики обліку втрат бюджету внаслідок використаних платниками прав на пільги в оподаткуванні, а також відповідно до вимог статті 60 Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ) про щоквартальне формування звітності щодо пільг в оподаткуванні та Закону України "Про державну статистику" ( 2614-12 ) наказуємо:

1. Затвердити форму звіту N 1-ПП "Про суми пільг в оподаткуванні юридичних осіб та фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності", Інструкцію про порядок заповнення форми звіту N 1-ПП "Про суми пільг в оподаткуванні юридичних осіб та фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності" та Правила обліку податку на додану вартість з метою вдосконалення обчислення вартісної величини впливу пільг з цього податку на формування дохідної частини Державного бюджету України (додаються).

2. ДПА України ввести в дію форму звіту N 1-ПП "Про суми пільг в оподаткуванні юридичних осіб та фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності", Інструкцію про порядок її заповнення та Правила обліку податку на додану вартість з метою обчислення вартісної величини впливу пільг з цього податку на формування дохідної частини Державного бюджету, починаючи зі звіту за 9 місяців 2004 року.

3. ДПА України розробити за затвердженою формою технічне завдання стосовно форм та їх узагальнення. Забезпечити розробку та впровадити в експлуатацію програмне забезпечення в терміни, визначені в технічному завданні.

4. Державній податковій адміністрації України забезпечити подання до Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, Рахункової палати України, Міністерства фінансів України, Державного комітету статистики України зведеної інформації "Про суми пільг в оподаткуванні юридичних осіб та фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності" (квартальна, річна) у розрізі платежів та видів пільг не пізніше 30 днів після встановлених термінів подання квартальної бухгалтерської (фінансової) звітності".

5. Уважати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства статистики України від 23.12.96 N 376 "Про затвердження форми державної статистичної звітності "Про суми отриманих пільг по оподаткуванню в розрізі окремих видів податків і пільг щодо кожного виду податку" та Інструкції по її заповненню", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27.12.96 N 753/1778.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державної податкової адміністрації України В.А Копилова та першого заступника Голови Державного комітету статистики України В.А.Головка.

Голова Державної податкової адміністрації України Ф.О.Ярошенко

В.о Голови Державного комітету статистики України В.А.Головко

Затверджено
Наказ ДПА України,
Держкомстату України
23.07.2004 N 419/453

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
28 липня 2004 р. за N 938/9537

Інструкція
про порядок заповнення форми звіту N 1-ПП
"Про суми пільг в оподаткуванні юридичних осіб
та фізичних осіб - суб'єктів підприємницької
діяльності"

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція розроблена на виконання статті 3 Указу Президента України від 23 червня 2004 року N 671/2004 "Про невідкладні заходи щодо підвищення ефективності справляння податку на додану вартість", з метою вдосконалення методики обліку втрат державного бюджету внаслідок використаних платниками податків прав на пільги в оподаткуванні, у тому числі за податком на додану вартість.

1.2. Інструкція є обов'язковою для виконання юридичними особами, їх філіями, відділеннями, іншими відокремленими підрозділами, що не мають статусу юридичної особи, - платниками податків, у тому числі податку на додану вартість, та фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності, які зареєстровані платниками податку на додану вартість (далі - платники податків), на яких законами покладено обов'язок утримувати та/або сплачувати податки, збори (обов'язкові платежі) (далі - платежі) та які використовують право на пільгу в оподаткуванні.

Усі платники податків ведуть облік об'єктів оподаткування, звільнених від оподаткування або оподатковуваних за зниженими ставками та визнаних такими, що не є об'єктом оподаткування.

Звіт за формою N 1-ПП "Про суми пільг в оподаткуванні юридичних осіб та фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності" (далі - звіт за формою N 1-ПП) складається платниками податків і подається відповідній державній податковій адміністрації (інспекції) за місцем реєстрації платника податків у термін, визначений для подання квартальної податкової звітності. Якщо юридична особа та фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності не користувались пільгами в оподаткуванні з початку звітного року, то звіт за формою N 1-ПП не подається. Якщо юридична особа чи фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності не заповнює в усіх звітних (податкових) періодах звітного року рядки 2, 3 та 4 розділу I "Податкові зобов'язання", а також рядки 12.3, 13.2 та 15 розділу II "Податковий кредит" податкової декларації з податку на додану вартість, а також не подає податкову декларацію з податку на додану вартість (скорочену), то звіт за формою N 1-ПП не подається. ( Абзац третій пункту 1.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 539/397 від 01.12.2005 )

2. Порядок заповнення форми звіту N 1-ПП

2.1. Сумарні показники звіту за формою N 1-ПП заповнюються у гривнях, без десяткових знаків з відповідним округленням за загальноустановленими правилами, наростаючим підсумком з початку року. ( Підпункт 2.1 пункту 2 в редакції Наказу Державної податкової адміністрації N 539/397 від 01.12.2005 )

2.2. Графа 1 "Код податку, збору (обов'язкового платежу)" та графа 2 "Назва податку, збору (обов'язкового платежу)" заповнюються відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 27.12.2001 N 604 "Про бюджетну класифікацію та її запровадження", яким затверджено бюджетну класифікацію.

2.3. Графа 3 "Код пільги згідно з Довідником пільг" та графа 4 "Назва пільг, наданих згідно з чинним законодавством" заповнюються за кожним видом пільг за платежами відповідно до Довідника пільг, форма якого затверджується ДПА України.

2.4. Графа 5 "усього" із графи "Сума пільг в оподаткуванні" заповнюється обсяг пільг за платежами до зведеного бюджету. За податком на додану вартість розрахунок суми пільг здійснюється відповідно до алгоритмів, установлених Правилами обліку податку на додану вартість для вдосконалення обчислення вартісної величини впливу пільг з цього податку на формування дохідної частини Державного бюджету України (далі - Правила).

2.5. Графа 6 "з них державного бюджету" із графи "Сума пільг в оподаткуванні", заповнюється аналогічно до порядку заповнення графи 5 за платежами, закріпленими за доходами державного бюджету.

2.6. Графа 7 "дата початку дії" та графа 8 "дата закінчення дії" із графи "Термін користування пільгами у звітному періоді" заповнюються платниками податків із зазначенням числа, місяця, року числовим значенням відповідно до терміну користування пільгами.

2.7. У разі, якщо термін дії пільги чинним законодавством встановлений до початку звітного періоду і продовжується після його закінчення, терміни користування пільгами збігаються з датою початку та закінчення звітного періоду.

2.8. Якщо платник податків, що має пільги в оподаткуванні, здійснював діяльність протягом неповного кварталу, розпочав діяльність після початку звітного періоду, то у графі 7 проставляється дата реєстрації (початку діяльності) платника податків; якщо припинив діяльність до закінчення звітного періоду, то в графі 8 зазначається дата припинення діяльності платника податків.

2.9. Графа 9 "усього" та графа 10 "з них державного бюджету" із графи "Сума пільг, що використана за цільовим призначенням" заповнюються у разі визначення у чинному законодавстві вимог щодо цільового використання пільг з відповідною ознакою у Довіднику пільг.

3. Визначення обсягів пільг та
реальних втрат бюджетів

3.1. Підсумок даних граф 5 та 6 звіту за формою N 1-ПП, наданого до органів державної податкової служби, є загальним обсягом пільг в оподаткуванні платників податку відповідно до зведеного та державного бюджетів.

3.2. Втрати бюджету від використання пільг визначаються органами державної податкової служби та включаються у зведену інформацію ДПА України.

4. Довідник пільг в оподаткуванні юридичних осіб
та фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності

4.1. Види пільг і особливості (режими) пільгового оподаткування визначаються відповідними законами. Системний облік видів пільг здійснюється ДПА України в Довіднику пільг.

4.2. Довідник пільг формується ДПА України за платежами, що адмініструються органами державної податкової служби в розрізі видів пільг, визначених законами, і оприлюднюється у журналі "Вісник податкової служби України", в інформаційно-правовій системі "ЛІГА", в інших засобах масової інформації та в приміщеннях органів державної податкової служби.

5. Відповідальність платників податку
за неподання звіту за формою N 1-ПП

Платники податку несуть відповідальність за достовірність інформації даних звіту за формою N 1-ПП відповідно до чинного законодавства України.

6. Прикінцеві положення

6.1. Органи державної податкової служби на місцях забезпечують своєчасне і в повному обсязі збирання від платників податку звіту за формою N 1-ПП, здійснюють контроль за повнотою одержання звітності про пільги, ведення карток особових рахунків платників податку, складання зведеної інформації щодо пільг в оподаткуванні платників податку, здійснюють аналіз пільг та перевірки обгрунтованості їх цільового використання.

6.2. ДПА України забезпечує формування зведеної інформації щодо пільг в оподаткуванні платників податку в розрізі регіонів, платежів, видів пільг, оцінює обсяги втрат бюджету внаслідок використання пільг, здійснює контроль за правомірністю використання платниками податку прав на пільги, організовує методологічну роботу з удосконалення обліку та податкового аудиту пільг, забезпечує відповідно до вимог статті 60 Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ) зведеною інформацією органи законодавчої та виконавчої влади України.

Директор департаменту оподаткування юридичних осіб А.В.Богдан

Затверджено
Наказ ДПА України та
Держкомстату України
23.07.2004 N 419/453

                ЗВІТ
"Про суми пільг в оподаткуванні юридичних осіб та
фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності"
за (квартал, I півріччя, 9 місяців, рік)
____________________________________ 200_ р.

-------------------------------------------
| Подають | Терміни | Форма N 1-ПП
| | подання |
|-----------------------------+-----------|
|Хто подає: юридичні особи, | у |
|їх філії, відділення, інші | терміни |
|відокремлені підрозділи, що | подання |
|не мають статусу юридичної |квартальної|
|особи, на яких згідно з | (річної) |
|законами покладено обов'язок | податкової|
|утримувати та|або сплачувати | звітності |
|податки і збори фізичні особи| |
|- суб'єкти підприємницької | |
|діяльності, зареєстовані | |
|платниками податку на додану | |
|вартість | |
| | |
|кому: | | Квартальна (річна)
|державним податковим органам | | Поштова
|за місцем реєстрації | |
-------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------
| Найменування юридичної особи, фізичної особи - суб'єкта |
|підприємницької діяльності - складача звіту |
|--------------------------------------------------------------------|
|Поштова адреса |
|--------------------------------------------------------------------|
| Коди (номери) юридичної особи, фізичної особи - суб'єкта |
|підприємницької діяльності - складача |
|--------------------------------------------------------------------|
|ідентифі- |території| виду | форми |організаційно-| орган |
|каційний | (КОАТУУ)|економічної|власності| правової |державного|
| код за | | діяльності| (КФВ) | форми |управління|
|ЄДРПОУ | | (КВЕД) | |господарювання| (КОДУ)* |
|(ідентифі-| | | | (КОПФГ) | |
|каційний | | | | | |
|номер за | | | | | |
| ДРФО) | | | | | |
|----------+---------+-----------+---------+--------------+----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
----------------------------------------------------------------------

--------------

* Для підприємств державного сектору

--------------------------------------------------------------------------------------
| Код | Назва |Код пільги| Назва | Сума пільг в | Термін |Сума пільг, що|
|податку,|податку,| згідно з | пільг, | оподаткуванні | користування |використана за|
| збору, | збору, |Довідником| наданих | | пільгами у | цільовим |
| іншого | іншого | пільг | згідно з| | звітному | призначенням |
|обов'яз-|обов'яз-| | чинним | | періоді | |
| кового | кового | |законода-| | | |
|платежу | платежу| | вством |---------------+--------------+--------------|
| | | | |усього| з них | дата | дата |усього| у них |
| | | | | |держав- |початку|закін-| |держав-|
| | | | | | ного | дії |чення | | ного |
| | | | | |бюджету | | дії | |бюджету|
|--------+--------+----------+---------+------+--------+-------+------+------+-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--------+--------+----------+---------+------+--------+-------+------+------+-------|
| | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------

"___" _______ 200__ р  Керівник_(ПІБ телефон) ___________________
Підприємець (ПІБ телефон) ________________
Головний бухгалтер _______________________

Директор департаменту оподаткування юридичних осіб А.В.Богдан