Ïàðóñ Iíòåðíåò-Êîíñóëüòàíò

Îòêðûòîå òåñòèðîâàíèå

̲ͲÑÒÅÐÑÒÂÎ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ
̲ͲÑÒÅÐÑÒÂÎ ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÈ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

ÍÀÊÀÇ
N 488/346 â³ä 29.12.95
ì.Êè¿â

(Íàêàç âòðàòèâ ÷èíí³ñòü íà ï³äñòàâ³ Íàêàçó
̳í³ñòåðñòâà ³íôðàñòðóêòóðè Óêðà¿íè,
̳í³ñòåðñòâà åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó ³ òîðã³âë³ Óêðà¿íè
N 1005/1454 â³ä 10.12.20
13)

Ïðî çàòâåðäæåííÿ òèïîâèõ ôîðì ïåðâèííîãî îáë³êó
ðîáîòè âàíòàæíîãî àâòîìîá³ëÿ

( ²ç çì³íàìè, âíåñåíèìè çã³äíî ç Íàêàçîì ̳í³ñòåðñòâà
ñòàòèñòèêè
N 58 â³ä 04.03.19
97 )

Íà âèêîíàííÿ ð³øåííÿ Ïðåçè䳿 Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 4 òðàâíÿ 1995 ðîêó N 10 "Ïðî íåäîñòàòíþ ðîáîòó äåÿêèõ ì³í³ñòåðñòâ ³ â³äîìñòâ ùîäî çàáåçïå÷åííÿ çáåðåæåííÿ ïàëüíî-ìàñòèëüíèõ ìàòåð³àë³â" ÍÀÊÀÇÓªÌÎ:

1. Çàòâåðäèòè òèïîâ³ ôîðìè ïåðâèííîãî îáë³êó ðîáîòè âàíòàæíîãî àâòîìîá³ëÿ òà ââåñòè ¿õ ó ä³þ ç 1 ñ³÷íÿ 1996 ðîêó:

- "Ïîäîðîæí³é ëèñò âàíòàæíîãî àâòîìîá³ëÿ", ô. N 2;

- "Ïîäîðîæí³é ëèñò âàíòàæíîãî àâòîìîá³ëÿ ó ì³æíàðîäíîìó ñïîëó÷åíí³", ô. N 1 (ì³æíàðîäíà);

- "Òîâàðíî-òðàíñïîðòíà íàêëàäíà", ô. N 1-ÒÍ;

- "Òàëîí çàìîâíèêà", ô. N 1-ÒÇ.

Ç Ôîðìîþ N 1-ÒÇ ìîæíà îçíàéîìèòèñü: ðîçä³ë "Äîâ³äíèêè", ï³äðîçä³ë "Îáë³êîâ³ ðåã³ñòðè òà ïåðâèíí³ äîêóìåíòè áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó", ïàïêà "Áëàíêè ôîðìàòó Word".

Òèïîâ³ ôîðìè ïåðâèííîãî îáë³êó ðîáîòè âàíòàæíîãî àâòîìîá³ëÿ äîäàþòüñÿ.

2. Ââàæàòè îáîâ'ÿçêîâèì çàñòîñóâàííÿ âêàçàíèõ ôîðì ïåðâèííîãî îáë³êó âñ³ìà ñóá'ºêòàìè ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, íåçàëåæíî â³ä ôîðì âëàñíîñò³.

3. ̳í³ñòåðñòâàì ³ â³äîìñòâàì, ñóá'ºêòàì ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ çàáåçïå÷èòè âïðîâàäæåííÿ âêàçàíèõ òèïîâèõ ôîðì ïåðâèííîãî îáë³êó ðîáîòè âàíòàæíîãî àâòîìîá³ëÿ.

4. Óïðàâë³ííþ ñòàòèñòèêè òðàíñïîðòó òà çâ'ÿçêó ̳íñòàòó Óêðà¿íè (Ãîëóá Î.Â.) ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í äîâåñòè äî â³äîìà ì³í³ñòåðñòâ, â³äîìñòâ, ðåã³îíàëüíèõ óïðàâë³íü äåðæàâíî¿ ñòàòèñòèêè çðàçêè çàòâåðäæåíèõ òèïîâèõ ôîðì ïåðâèííîãî îáë³êó ðîáîòè âàíòàæíîãî àâòîìîá³ëÿ.

Ïåðøèé Çàñòóïíèê
̳í³ñòðà òðàíñïîðòó Óêðà¿íè Â.I.Öèáóõ

Çàñòóïíèê ̳í³ñòðà
ñòàòèñòèêè Óêðà¿íè Â.Ï.Àðåíäàð

                     Òèïîâà ôîðìà N 1-ÒÍ
Çàòâåðäæåíà íàêàçîì ̳íòðàíñó,
̳íñòàòó Óêðà¿íè
29.12.95 ð. N 488/346

1 ïðèì. - âàíòàæîâ³äïðàâíèêó       ——————————————————————
2 ïðèì. - âàíòàæîîäåðæóâà÷ó Êîäè |——+——+——+——+——+——+——|
3 ³ 4 ïðèì. - àâòîï³äïðèºìñòâó ——————————————————————

     Òîâàðíî-òðàíñïîðòíà íàêëàäíà ________________ N                                   ———————————————————————
ñåð³ÿ | |
| |
"__"_______ 199_ ð. Àâòîìîá³ëü ______________ äî ïîäîðîæíüîãî ëèñòà N |—————————————————————|
ìàðêà, äåðæ. N | |
| |
Àâòîï³äïðèºìñòâî _____________________ Âîä³é _____________ Âèä ïåðåâåçåíü _____________ Êîä |—————————————————————|
íàçâà ï., ³., ïî á. | |
Çàìîâíèê (ïëàòíèê) ____________________________________________________________________ Êîä |—————————————————————|
íàçâà | |
Âàíòàæîâ³äïðàâíèê _____________________________________________________________________ Êîä |—————————————————————|
íàçâà | |
Âàíòàæîîäåðæóâà÷ ______________________________________________________________________ Êîä |—————————————————————|
íàçâà | |
Ïóíêò íàâàíòàæåííÿ ______________________ Ïóíêò ðîçâàíòàæåííÿ _________________________ Ìàðøðóò N |—————————————————————|
àäðåñà àäðåñà | |
Ïåðåàäðåñóâàííÿ ________________________________________ 1. Ïðè÷åï ____________________ Ãàð. N |—————————————————————|
íàçâà ³ àäðåñà íîâîãî âàíòàæîîäåðæóâà÷à, äåðæ. N | |
ï³äï. â³äïîâ³äàëüíî¿ îñîáè | |
________________________________________________________ 2. Ïðè÷åï ____________________ Ãàð. N |—————————————————————|
äåðæ. N | |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| ³äîìîñò³ ïðî âàíòàæ* |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|Íîìåíêë.| N |Íàçâà ïðîäóêö³¿, òîâàðó| Îäèí. |ʳëüê³ñòü|Ö³íà|Ñóìà|Ç âàíòàæåì| Âèä |ʳëüê³ñòü| Ñïîñ³á | Êîä | Êëàñ | Ìàñà |
|N, êîä |ïðåéñê.| (âàíòàæó) àáî N |âèì³ð. | | | |ñë³äóþòü |ïàêóâàííÿ| ì³ñöü | âèçíà÷åííÿ |âàíòàæó|âàíòàæó|áðóòòî, ò|
| |ïîçèö³ÿ| êîíòåéíåðà | | | | |äîêóìåíòè | | | ìàñè | | | |
|————————+———————+———————————————————————+———————+—————————+————+————+——————————+—————————+—————————+—————————————+———————+———————+—————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|————————+———————+———————————————————————+———————+—————————+————+————+——————————+—————————+—————————+—————————————+———————+———————+—————————|
|————————+———————+———————————————————————+———————+—————————+————+————+——————————+—————————+—————————+—————————————+———————+———————+—————————|
|————————+———————+———————————————————————+———————+—————————+————+————+——————————+—————————+—————————+—————————————+———————+———————+—————————|
—————————————————————————————————————————+———————+—————————+————+————+——————————+—————————+—————————+—————————————+———————+———————+—————————|
| | | | | | | |ʳëüê. ¿çäîê,| | | |
Âñüîãî | | | | | | | | çà¿çä³â | | | |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Âñüîãî â³äïóùåíî íà ñóìó __________ ³äïóñê äîçâîëèâ ______________________
ïðîïèñîì ïîñàäà, ï³äïèñ

Çàçíà÷åíèé âàíòàæ çà ñïðàâí.     ʳëüê.    | Çàçíà÷åíèé âàíòàæ çà ñïðàâí.     ʳëüê.       Çà äîðó÷åííÿì N ____
ïëîìáîþ, òàðîþ òà ïàêóâàííÿì ________ ì³ñöü ______ | ïëîìáîþ, òàðîþ òà ïàêóâàííÿì ________ ì³ñöü ________ â³ä "__" _______199_ð.
â³äáèòîê | â³äáèòîê
|
ïðîïèñîì | ïðîïèñîì
Ìàññîé áðóòòî, ò _________________ äëÿ ïåðåâåçåííÿ | Ìàññîé áðóòòî, ò ____________________________ çäàâ Âèäàíèì ____________________________
ïðîïèñîì | ïðîïèñîì Âàíòàæ îäåðæàâ _____________________
çäàâ _____________________________________________ | âîä³é-åêñïåäèòîð ___________________________________ ïîñàäà, ï., ³., ïî á.
ïîñàäà, ï., ³., ïî á., ï³äïèñ, øòàìï | ï³äïèñ
| Ïðèéíÿâ ____________________________________________ ____________________________________
Ïðèéíÿâ âîä³é- | ïîñàäà, ï., ³., ïî á., ï³äïèñ, øòàìï ï³äïèñ âàíòàæîîäåðæóâà÷à
åêñïåäèòîð _______________________________________ |
ï., ³., ïî á. âîä³ÿ, ï³äïèñ |
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| Âàíòàæíî-ðîçâàíòàæóâàëüí³ îïåðàö³¿ | Òðàíñïîðòí³ ïîñëóãè
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+—————————————————————————————————————————
|Îïåðàö³ÿ| Âèêîíàâö³ | Ñïîñ³á | ×àñ, ãîä., õâ. |Äîäàòêîâ³ îïåðàö³¿| ï³äïèñ |
| | |——————————————————————————————+———————————————————+——————————————————| |—————————————————————————————————————————
| |(ÀÒÏ, â³äïð.,|Ðó÷., íàë., ìåõ., âàí- | Êîä |Ïðè- |Âèáóò- |Ïðîñ-|÷àñ, |íàçâà, | â³äï. |—————————————————————————————————————————
| |îòðèì.) | òàæîï³ä., ºìê. êîâøà | |áóòòÿ| òÿ |òîþ |õâèëèí|ê³ëüê³ñòü | îñîáè |—————————————————————————————————————————
|————————+—————————————+———————————————————————+——————+—————+———————+—————+——————+———————————+———————————+—————————————————————————————————————————
| | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|————————+—————————————+———————————————————————+——————+—————+———————+—————+——————+———————————+———————————+—————————————————————————————————————————
|íàâàí. | | | | | | | | | |
|————————+—————————————+———————————————————————+——————+—————+———————+—————+——————+———————————+———————————+—————————————————————————————————————————
|ðîçâ. | | | | | | | | | |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| ²íø³ â³äîìîñò³ (çàïîâíþºòüñÿ àâòîï³äïðèºìñòâîì) |³äì³òêè ïðî ñêëàäåí³ àêòè
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+—————————————————————————————————————————
|³äñòàíü ïåðåâåçåííÿ ïî ãð. äîð³ã â êì| Êîä. |çà òðàíñï. ïîñë.| ïîïð. êîåô. |Øòðàô| | |
|——————————————————————————————————————|åêñïåä.|————————————————+————————————————————| | | |—————————————————————————————————————————
| âñüîãî|â ì³ñò³|I ãð.|II ãð. |III ãð. | |ç ê볺íòà|âîä³þ |ðîçö.âîä.|îñí.òàðèô.| | | |
|———————+———————+—————+———————+————————+———————+—————————+——————+—————————+——————————+—————+——————+——————+—————————————————————————————————————————
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
|———————+———————+—————+———————+————————+———————+—————————+——————+—————————+——————————+—————+——————+——————+—————————————————————————————————————————
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|Ðîçðàõ. | Çà | Íåäîâàíò. |Çà ñïåö.| Çà | Âàíò.-ðîçâ.|Ïîçàíîð. ïðîñòîé| ²íø³ | |Çíèæêè çà |Âñüîãî|Òàêñóâàííÿ:
| | | | |òðàíñ. | |————————————————| | | ñêîð. | |———————————————————————————————————————
|âàðòîñò³|òîííè|àâò. ³ ïðè÷.|òðàíñï. |ïîñëóãè|ðîáîòè (òîíí)|íàâàíò.|ðîçâàíò.|äîïëàòè| | ïðîñò. | |
|————————+—————+————————————+————————+———————+—————————————+———————+————————+———————+———+———————————+——————+———————————————————————————————————————
| | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45| 46 | 47 |
|————————+—————+————————————+————————+———————+—————————————+———————+————————+———————+———+———————————+——————+———————————————————————————————————————
|âèêîíàíî| | | | | | | | | | | |
|————————+—————+————————————+————————+———————+—————————————+———————+————————+———————+———+———————————+——————+———————————————————————————————————————
|ðîçö³íêà| | | | | | | | | | | |
|————————+—————+————————————+————————+———————+—————————————+———————+————————+———————+———+———————————+——————+———————————————————————————————————————
|äî | | | | | | | | | | | |
|ñïëàòè | | | | | | | | | | | |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
ϳäïèñ òàêñóâàëüíèêà _______________________________________

--------------------------------
*  òèõ âèïàäêàõ, êîëè â ÒÒÍ ó ðîçä³ë³ "³äîìîñò³ ïðî âàíòàæ"
íåìຠìîæëèâîñò³ ïåðåë³÷èòè óñ³ íàçâè ³ õàðàêòåðèñòèêè â³äïóùåíèõ
òîâàðíî-ìàòåð³àëüíèõ ö³ííîñòåé, äî òîâàðíî-òðàíñïîðòíî¿ íàêëàäíî¿,
ÿê òîâàðíèé ðîçä³ë, ïîâèíí³ ïðèêëàäàòèñÿ ÿê íåâ³ä'ºìíà ÷àñòèíà
ñïåö³àë³çîâàí³ ôîðìè (òîâàðíà íàêëàäíà òà ³íø³ ôîðìè), çàòâåðäæåí³
â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó, ïî ÿêèõ ïðîâàäèòüñÿ ñïèñóâàííÿ
òîâàðíî-ìàòåð³àëüíèõ ö³ííîñòåé ó âàíòàæîâ³äïðàâíèêà ³
îïðèáóòêóâàííÿ ¿õ ó âàíòàæîîäåðæóâà÷à, à òàêîæ âåäåòüñÿ
ñêëàäñüêèé, îïåðàòèâíèé ³ áóõãàëòåðñüêèé îáë³ê.
 öèõ âèïàäêàõ ãðàôè 1, 2, 4, 5, 6 ³ 7 ðîçä³ëó "³äîìîñò³ ïðî
âàíòàæ" òîâàðíî-òðàíñïîðòíî¿ íàêëàäíî¿ íå çàïîâíþþòüñÿ. Ó â³ëüíèõ
ðÿäêàõ ãðàô çàïèñóþòüñÿ íàçâè ñïåö³àë³çîâàíèõ ôîðì, íîìåðè ³ äàòè
¿õ âèïèñêè.

   1 ïðèì. - âàíòàæîâ³äïðàâíèêó
2 ïðèì. - âàíòàæîîäåðæóâà÷ó
3 ³ 4 ïðèì. - àâòîï³äïðèºìñòâó

         Êîíòðîëüíèé ëèñò íà ïåðåâåçåííÿ
ñïèðòó åòèëîâîãî, êîíüÿ÷íîãî ³ ïëîäîâîãî,
àëêîãîëüíèõ íàïî¿â òà òþòþíîâèõ âèðîá³â

                             Ôîðìà N 1-ÀÒ

         "___"_______________ 199_ ð.   Çàòâåðäæåíà íàêàçîì
äî òîâàðíî-òðàíñïîðòíî¿ íàêëàäíî¿ Ì³íñòàòó Óêðà¿íè
ñåð³ÿ ______________ N __________ â³ä 4 áåðåçíÿ 1997 ð. N 58

çà ïîãîäæåííÿì ç Äåðæàâíîþ
ïîäàòêîâîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ,
̳íô³íîì, ̳íòðàíñîì,
ÌÇÅÇòîðãîì,
Äåðæõàð÷îïðîìîì Óêðà¿íè

                                 Êîä ªÄÐÏÎÓ
Íàçâà òîâàðó ³ éîãî ê³ëüê³ñòü ____________________________________-----------
Âèðîáíèê ____________________________________-----------
(³ìïîðòåð, îïòîâèé ïðîäàâåöü) íàçâà, àäðåñà, áàíê³âñüê³ ðåêâ³çèòè,
____________________________________-----------
N ³ äàòà âèäà÷³ ë³öåí糿 (íà ïðàâî -----------
âèðîáíèöòâà, ³ìïîðòó, îïòîâî¿
òîðã³âë³)
Âàíòàæîâ³äïðàâíèê ____________________________________-----------
íàçâà, àäðåñà, áàíê³âñüê³ ðåêâ³çèòè,-----------
____________________________________
N ³ äàòà âèäà÷³ ë³öåí糿
Âàíòàæîîäåðæóâà÷ ____________________________________-----------
íàçâà, àäðåñà, áàíê³âñüê³ ðåêâ³çèòè,-----------
____________________________________
N ³ äàòà âèäà÷³ ë³öåí糿
Àâòîï³äïðèºìñòâî ____________________________________
íàçâà, N ³ äàòà âèäà÷³ ë³öåí糿
íà äàíèé âèä ä³ÿëüíîñò³
Àâòîìîá³ëü _________________________
ìàðêà, äåðæàâíèé íîìåð
Âîä³é ______________________________
ïð³çâèùå, ³ì'ÿ, ïî áàòüêîâ³,
N ïîñâ³ä÷åííÿ
Ïóíêò íàâàíòàæåííÿ ____________________________________-----------
àäðåñà ì³ñöÿ çáåð³ãàííÿ -----------
Ïóíêò ðîçâàíòàæåííÿ ____________________________________-----------
àäðåñà ì³ñöÿ çáåð³ãàííÿ -----------

               __________________________________________
ïîñàäà, ïð³çâèùå, ³ì'ÿ òà ïî áàòüêîâ³,
ï³äïèñ îñîáè, íà ÿêó ïîêëàäåí³ îáîâ'ÿçêè
ç ðåºñòðàö³¿ ³ âèäà÷³ òîâàðíî-òðàíñïîðòíèõ
íàêëàäíèõ, àáî ³íøà îñîáà, ÿêà ïðèçíà÷åíà
êåð³âíèêîì ï³äïðèºìñòâà

Çàòâåðäæåíî
íàêàçîì ̳í³ñòåðñòâà ñòàòèñòèêè Óêðà¿íè
â³ä 4 áåðåçíÿ 1997 ð. N 58

Âêàç³âêè
ïî çàïîâíåííþ "Êîíòðîëüíîãî ëèñòà íà ïåðåâåçåííÿ
ñïèðòó åòèëîâîãî, êîíüÿ÷íîãî ³ ïëîäîâîãî, àëêîãîëüíèõ
íàïî¿â òà òþòþíîâèõ âèðîá³â"

(ôîðìà N 1-ÀÒ)

Òîâàðîñóïðîâ³äíèé äîêóìåíò "Êîíòðîëüíèé ëèñò íà ïåðåâåçåííÿ ñïèðòó åòèëîâîãî, êîíüÿ÷íîãî ³ ïëîäîâîãî, àëêîãîëüíèõ íàïî¿â òà òþòþíîâèõ âèðîá³â" (äàë³ - Êîíòðîëüíèé ëèñò) º îáîâ'ÿçêîâèì äîäàòêîì äî òîâàðíî-òðàíñïîðòíî¿ íàêëàäíî¿ (òèïîâà ôîðìà N 1-ÒÍ), çàòâåðäæåíî¿ íàêàçîì ̳íòðàíñó ³ Ì³íñòàòó Óêðà¿íè 29.12.95 N 488/346, àáî òîâàðíî-òðàíñïîðòíî¿ íàêëàäíî¿ íà ïåðåâåçåííÿ ñïèðòó åòèëîâîãî (ôîðìà N 1-ÒÍ ñïèðò), çàòâåðäæåíî¿ íàêàçîì ̳íñòàòó, ̳íô³íó, ̳íòðàíñó, Äåðæõàð÷îïðîìó Óêðà¿íè 03.01.97 N 378/3/417/103, ó ðàç³ ïåðåâåçåííÿ ñïèðòó åòèëîâîãî, êîíüÿ÷íîãî ³ ïëîäîâîãî, àëêîãîëüíèõ íàïî¿â òà òþòþíîâèõ âèðîá³â ³ ââîäèòüñÿ ç ìåòîþ çä³éñíåííÿ êîíòðîëþ çà ïðîõîäæåííÿì çàçíà÷åíèõ âèùå òîâàðíî-ìàòåð³àëüíèõ ö³ííîñòåé â³ä âèðîáíèêà (³ìïîðòåðà) äî ê³íöåâîãî ïðîäàâöÿ.

Âèïèñóºòüñÿ âàíòàæîâ³äïðàâíèêîì ó ÷îòèðüîõ ïðèì³ðíèêàõ:

- ïåðøèé ïðèì³ðíèê çàëèøàºòüñÿ ó âàíòàæîâ³äïðàâíèêà;

- äðóãèé ïðèì³ðíèê ïåðåäàºòüñÿ âàíòàæîîäåðæóâà÷ó;

- òðåò³é ³ ÷åòâåðòèé ïðèì³ðíèêè - àâòîï³äïðèºìñòâó.

Ïðè îôîðìëåíí³ Êîíòðîëüíîãî ëèñòà çàïîâíþþòüñÿ òàê³ â³äîìîñò³:

ó ðÿäêó "Íàçâà òîâàðó ³ éîãî ê³ëüê³ñòü" âêàçóºòüñÿ íàçâà òîâàðó ³ éîãî ê³ëüê³ñòü, ùî ïåðåâîçèòüñÿ â³äïîâ³äíî äî òîâàðíî-òðàíñïîðòíî¿ íàêëàäíî¿;

ó ðÿäêó "Âèðîáíèê" âêàçóºòüñÿ íàçâà âèðîáíèêà (³ìïîðòåðà, îïòîâîãî ïðîäàâöÿ), éîãî àäðåñà òà ³äåíòèô³êàö³éíèé êîä ªÄÐÏÎÓ, áàíê³âñüê³ ðåêâ³çèòè, íîìåð ³ äàòà âèäà÷³ ë³öåí糿 íà ïðàâî âèðîáíèöòâà, ³ìïîðòó, îïòîâî¿ òîðã³âë³;

ó ðÿäêàõ "Âàíòàæîâ³äïðàâíèê" ³ "Âàíòàæîîäåðæóâà÷" âêàçóþòüñÿ â³äïîâ³äíî íàçâà ï³äïðèºìñòâà (îðãàí³çàö³¿), éîãî àäðåñà òà ³äåíòèô³êàö³éíèé êîä ªÄÐÏÎÓ, áàíê³âñüê³ ðåêâ³çèòè, íîìåð ³ äàòà âèäà÷³ ë³öåí糿;

ó ðÿäêó "Àâòîï³äïðèºìñòâî" âêàçóºòüñÿ éîãî íàçâà, ³äåíòèô³êàö³éíèé êîä ªÄÐÏÎÓ, íîìåð ³ äàòà âèäà÷³ ë³öåí糿 íà äàíèé âèä ä³ÿëüíîñò³, ìàðêà ³ äåðæàâíèé íîìåð àâòîìîá³ëÿ, ïð³çâèùå, ³ì'ÿ, ïî áàòüêîâ³ òà íîìåð ïîñâ³ä÷åííÿ âîä³ÿ;

ó ðÿäêàõ "Ïóíêò íàâàíòàæåííÿ" ³ "Ïóíêò ðîçâàíòàæåííÿ" âêàçóþòüñÿ â³äïîâ³äíî àäðåñà ì³ñöÿ çáåð³ãàííÿ òîâàðíî-ìàòåð³àëüíèõ ö³ííîñòåé òà ³äåíòèô³êàö³éíèé êîä ªÄÐÏÎÓ þðèäè÷íî¿ îñîáè, ÿê³é íàëåæèòü öåé ñêëàä.

Êîíòðîëüíèé ëèñò ï³äïèñóºòüñÿ îñîáîþ, íà ÿêó ïîêëàäåí³ îáîâ'ÿçêè ç ðåºñòðàö³¿ ³ âèäà÷³ òîâàðíî-òðàíñïîðòíèõ íàêëàäíèõ, àáî ³íøà îñîáà, ÿêà ïðèçíà÷åíà êåð³âíèêîì ï³äïðèºìñòâà.

( Ôîðìó N 1-ÒÍ äîïîâíåíî ôîðìîþ N 1-ÀÒ çã³äíî ç Íàêàçîì ̳í³ñòåðñòâà ñòàòèñòèêè N 58 â³ä 04.03.1997 )

   Ïîäîðîæí³é ëèñò N______       Òèïîâà ôîðìà N 2
âàíòàæíîãî àâòîìîá³ëÿ Çàòâåðäæåíà íàêàçîì ̳íòðàíñó,
"__"_________199_ Ð. ̳íñòàòó Óêðà¿íè
29.12.95 ð. N 488/346

̳ñöå äëÿ øòàìïó                        ————————————————————————————————————————————————————————————————
ï³äïðèºìñòâà Ðåæèì ðîáîòè ____________ ———————————— | Ðîáîòà âîä³ÿ òà àâòîìîá³ëÿ |
_____________________ Êîä | | |——————————————————————————————————————————————————————————————|
———————————— |îïåðàö³ÿ|÷àñ çà ãðàô³êîì|ïóë. ïðî-|ïîêàç ñï³-|÷àñ ôàêòè÷íèé |
Êîëîíà __________ Áðèãàäà | |———————————————|á³ã. êì | äîìåòðà |÷àñ, ì³ñ., ãîä.,|
| | ãîä. | õâ. | | |õâ. |
Àâòîìîá³ëü _____________________________ Ãàð. N ———————————— |————————+——————+————————+—————————+——————————+————————————————|
ìàðêà äåðæ. N | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Âîä³é __________________________________ Òàá. N |——————————| |————————+——————+————————+—————————+——————————+————————————————|
ïð³çâèùå, ³ì'ÿ, ïî áàòüêîâ³ | | |âè¿çä ³ç| | | | | |
Ïðè÷åï 1 _______________________________ Ãàð. N |——————————| |ãàðàæà | | | | | |
ìàðêà äåðæ. N | | |————————+——————+————————+—————————+——————————+————————————————|
Ïðè÷åï 2 _______________________________ Ãàð. N |——————————| |ïîâåðí. | | | | | |
ìàðêà äåðæ. N | | |â ãàðàæ | | | | | |
———————————— |———————————————————————————————————————————————————————————————
| Ðóõ ïàëüíîãî, ë³òð³â
|———————————————————————————————————————————————————————————————
Ñóïðîâîäæóþ÷³ îñîáè ____________________________________ |ìàðêè |êîä |âèäàíî | çàëèøîê ïðè | ÷àñ ðîá., ãîä. |
________________________________________________________ |ïàëüíîãî|ìàðêè| |———————————————————+———————————————————|
________________________________________________________ | | | | âè¿çä³|ïîâåðíåíí³ |ñïåöóñòàò.| äâèãóí |
________________________________________________________ |————————+—————+———————+———————+———————————+——————————+————————|
________________________________________________________ | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
________________________________________________________ |————————+—————+———————+———————+———————————+——————————+————————|
________________________________________________________ |————————+—————+———————+———————+———————————+——————————+————————|
________________________________________________________ —————————+—————————————————————————————————————————————————————|
| çàïðàâíèêà | ìåõàí. | ìåõàí. | äèñïåò÷åðà |
|————————————+———————————+——————————+—————————————————|
ï³äïèñè | | | | |
———————————————————————————————————————————————————————

             Çàâäàííÿ âî䳺â³
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| â ÷èº | ÷àñ | ê³ëüê³ñòü|çâ³äêè âçÿòè|êóäè |íàéìåíóâàííÿ|ê³ëüê. ¿çäîê| â³äñòàíü, êì | ïåðåâîçêè, |
|ðîçïîðÿäæåííÿ|————————————————| ãîäèí | âàíòàæ |äîñòàâèòè| âàíòàæó | ç âàíòàæåì | | òîíí |
| |ïðèáóòòÿ|âèáóòòÿ| | |âàíòàæ | | | | |
|—————————————+————————+———————+——————————+————————————+—————————+————————————+————————————+—————————————————+—————————————————|
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|—————————————+————————+———————+——————————+————————————+—————————+————————————+————————————+—————————————————+—————————————————|
|—————————————+————————+———————+——————————+————————————+—————————+————————————+————————————+—————————————————+—————————————————|
|—————————————+————————+———————+——————————+————————————+—————————+————————————+————————————+—————————————————+—————————————————|
|—————————————+————————+———————+——————————+————————————+—————————+————————————+————————————+—————————————————+—————————————————|
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+————————————+—————————————————+—————————————————|
Ðàçîì ——————————————————————————————————————————————————

Ïîñâ³ä÷åííÿ âîä³ÿ, ïåðåâ³ðèâ, çàâäàííÿ âèäàâ,
âèäàòè ïàëüíîãî ___________________ ë³òð³â Âè¿çä äîçâîëåíèé, ï³äïèñ ìåõàí³êà ______ Îñîáëèâ³ â³äì³òêè __________________
ϳäïèñ äèñïåò÷åðà ________________________ Àâòîìîá³ëü ïðèéíÿâ, ï³äïèñ âîä³ÿ _______ ____________________________________
Âîä³é çà ñòàíîì çäîðîâ'ÿ äî óïðàâë³ííÿ ñïðàâíèé
äîïóùåíèé ï³äïèñ__________________________ Ïðè ïîâåðíåíí³ àâòîìîá³ëü ————————————— ____________________________________
øòàìï íåñïðàâíèé

                        Çäàâ âîä³é ____________________________  ____________________________________

Ïðèéíÿâ ìåõàí³ê _______________________ ____________________________________

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| Ïîñë³äîâí³ñòü âèêîíàííÿ çàâäàííÿ
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| NN |íîìåðè ïðèêëàäåíèõ òîâàðíî- |â³äïðà- |ïåðåâå-|âèêî- |ï³äïèñ òà ïå÷àòêà | ìàðøðóò ðóõó (çàïîâíþºòüñÿ çàìîâíèêîì) |
|¿çäîê|òðàíñïîðòíèõ íàêëàäíèõ ³ |öüîâàíî, |çåíî, |íàíî, |âàíòàæîâ³äïðàâíè- | |
| |òàëîí³â çàìîâíèêà |ãîä., õâ.|òîíí |òêì |êà |————————————————————————————————————————————|
| | | | | | | çâ³äêè | êóäè |
|—————+————————————————————————————+—————————+———————+——————+————————————————————+—————————————————————+——————————————————————|
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|—————+————————————————————————————+—————————+———————+——————+————————————————————+—————————————————————+——————————————————————|
|—————+————————————————————————————+—————————+———————+——————+————————————————————+—————————————————————+——————————————————————|
|—————+————————————————————————————+—————————+———————+——————+————————————————————+—————————————————————+——————————————————————|
|—————+————————————————————————————+—————————+———————+——————+————————————————————+—————————————————————+——————————————————————|
|—————+————————————————————————————+—————————+———————+——————+————————————————————+—————————————————————+——————————————————————|
|—————+————————————————————————————+———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
——————— ÒÒÍ ó ê³ëüêîñò³——————————————————— øò. Çäàâ âîä³é ___________ Ïðèéíÿâ äèñïåò÷åð ______________________
ïðîïèñîì
Òàêñóâàííÿ __________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| Ðåçóëüòàòè ðîáîòè àâòîìîá³ëÿ ³ ïðè÷åï³â
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|âèòðàòà ïàëü-| ÷àñ â íàðÿä³, ãîä, õâ. |ê³ëü- | ïðîá³ã, êì | ïåðåâåçåíî | âèêîíàíî | çàðïëàòà |
|íîãî (ë³òð³â)|———————————————————————————————————|ê³ñòü |—————————————————————+————————————+————————————+——————————|
| | âñüîãî |â ò. ÷. àâòîìîá³ëÿ |¿çäîê ç|çàãàëüíèé |â ò. ÷. ç | òîíí | òêì |êîä |ñóìà |
|—————————————+—————————————+—————————————————————|âàíòà- | | âàíòàæåì |————————————+————————————+————+—————|
| çà | ôàê- |àâòî- |ïðè÷å-|ó ðóñ³|ó ïðîñòî¿ |æåì |——————————+——————————|âñüî-|â ò.÷.|âñüî-|â ò.÷.|48 | 49 |
|íîð- |òè÷íî |ìîá³ëÿ|ïà | |——————————————| |àâ- |ïðè-|àâ- |ïðè-|ãî |â ïðè-|ãî |â ïðè-| | |
|ìîþ | | | | |íà ë³-|ïî òåõ.| |òîìî-|÷åïà|òîìî-|÷åïà| |÷åïàõ | |÷åïàõ | | |
| | | | | |í³¿ |íåñïð. | |á³ëÿ | |á³ëÿ | | | | | | | |
|—————+———————+——————+——————+——————+——————+———————+———————+—————+————+—————+————+—————+——————+—————+——————+————+—————|
| 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
|—————+———————+——————+——————+——————+——————+———————+———————+—————+————+—————+————+—————+——————+—————+——————+————+—————|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
——————————————————————————————————————————+———————+———————+—————+—————————————————————+————————————+——————————————————
Êîäè ìàðîê àâòîìîá³ëÿ | | ïðè÷åï³â | | | | Àâòîìîá³ëå-äí³| |
| | | | | | ó ðîáîò³ | |
————————— ——————————————————————— ——————————————

               Òèïîâà ôîðìà N 1 (ì³æíàðîäíà)                                    |
Çàòâåðäæåíà ̳íòðàíñîì, ̳íñòàòîì Óêðà¿íè |
ó 1995 ð. | Êîíòðîëüíèé ëèñò äî ïîäîðîæíüîãî
| ëèñòà N ________
| ³ä ________________199 _ ð.
Ïîäîðîæí³é ëèñò N ____ âàíòàæíîãî |—————————————————————————————————
àâòîìîá³ëÿ â ì³æíàðîäíîìó ñïîëó÷åíí³ |
ijéñíèé ïðè ïðåä'ÿâëåíí³ ïîñâ³ä÷åííÿ âîä³ÿ | ³äì³òêè ïðî ìàðøðóò ïåðåâåçåííÿ
"__"___________ 199_ ð. |
|
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————+—————————————————————————————————
Øòàìï àâòîòðàíñïîðòíîãî |Ïîêàçàííÿ ñï³äîìåòðà ïðè âè¿çä³ |Ïîêàçàííÿ ñï³äîìåòðà ïðè ïîâåðíåíí³ |Ïóíêòè | êì | Ïóíêòè | êì
ï³äïðèºìñòâà |³ç ãàðàæà ________________ êì |â ãàðàæ ________________ êì |———————+———————+—————————+———————
|Àâòîìîá³ëü òåõí³÷íî ñïðàâíèé âè¿çä |Àâòîìîá³ëü çäàâ | | | |
|äîçâîëÿþ ìåõàí³ê _________________ |âîä³é _____________________________ | | | |
|Àâòîìîá³ëü â òåõí³÷íî ñïðàâíîìó |Àâòîìîá³ëü ïðèéíÿâ | | | |
|ñòàí³ ïðèéíÿâ âîä³é ______________ |ìåõàí³ê ___________________________ | | | |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | | |
| | Äàòà | ×àñ | | | |
|——————————————————+————————————————————————————+————————————————————————| | | |
|Âè¿çä ç ãàðàæà | | | | | |
|——————————————————+————————————————————————————+————————————————————————| | | |
|Ïîâåðíåííÿ | | | | | |
|â ãàðàæ | | | | | |
—————————————————————————————————————————————————————————+———————————————————————————————————————————————+————————————————————————| | | |
|Ñòðîê â³äðÿäæåííÿ__________________________ | | Íîìåð ïîñâ³ä÷åííÿ âîä³ÿ| | | |
|Âè¿çä äîçâîëåíî íàêàçîì N _________________ | Ïð³çâèùå, ³ì'ÿ, ïî áàòüêîâ³ âîä³ÿ | | | | |
|â³ä "__"_______ 199__ ð. |———————————————————————————————————————————————+————————————————————————| | | |
|ϳäñòàâà-çàÿâêà N ___ â³ä "__"______ 199__ð. |———————————————————————————————————————————————+————————————————————————| | | |
| |———————————————————————————————————————————————+————————————————————————| | | |

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|    |    |     |
| Ìàðêà | N | Øèôð |Ãàðàæ-|Íîìåð-| | | | |
|àâòîìîá³ëÿ|êîëîíè| ìàðêè | íèé |íèé |Ìàðøðóò ðóõó | | | |
| | |àâòîìîá³ëÿ|íîìåð |çíàê | | | | |
|——————————+——————+——————————+——————+——————+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | | |
| | | | | | Ïóíêòè |â ïðÿìîìó íàïðÿìêó | | | |
|——————————————————————————————————————————| â³äïî÷èíêó |————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | | |
|Íàï³âïðè÷³ï | | | |â çâîðîòíüîìó íàïðÿìêó | | | |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | | |
| Çàâäàííÿ âîä³þ (çàïîâíþºòüñÿ àâòîï³äïðèºìñòâîì ³ íà ìàðøðóò³ ðóõó â êîíòðîëüíî-äèñïåò÷åðñüêèõ ïóíêòàõ) | | | |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | | |
|  ÷èº |Çâ³äêè âçÿòè|Êóäè äîñòàâèòè âàíòàæ | ³äñòàíü, | Íàéìåíóâàííÿ âàíòàæó | ʳëüê³ñòü âàíòàæó, ò àáî øò. | | | |
|ðîçïîðÿäæåííÿ| âàíòàæ | | êì | | | | | |
|—————————————+————————————+——————————————————————+—————————————+———————————————————————————+—————————————————————————————————————| | | |
|—————————————+————————————+——————————————————————+—————————————+———————————————————————————+—————————————————————————————————————| | | |
|—————————————+————————————+——————————————————————+—————————————+———————————————————————————+—————————————————————————————————————| | | |
|—————————————+————————————+——————————————————————+—————————————+———————————————————————————+—————————————————————————————————————| | | |
|—————————————+————————————+——————————————————————+—————————————+———————————————————————————+—————————————————————————————————————| | | |
|—————————————+————————————+——————————————————————+—————————————+———————————————————————————+—————————————————————————————————————| | | |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | | |
|Çàï³çíåííÿ, ïðîñòî¿ íà ë³í³¿, çà¿çäè â ãàðàæ òà ³íø³ â³äì³òêè __________________________________________________________________ | | | |
|________________________________________________________________________________________________________________________________ | | | |
|________________________________________________________________________________________________________________________________ | | | |
|________________________________________________________________________________________________________________________________ | | | |
|________________________________________________________________________________________________________________________________ | | | |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | | |

                   Çâîðîòíèé á³ê ôîðìè N 1
(ì³æíàðîäíî¿)

———————————————————————————
| ³äì³òêè |Âèêîíàííÿ çàâäàííÿ âî䳺ì
|—————————————————————————+————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|Ïóíêòè| êì |Ïóíêòè| êì | Çàïîâíþºòüñÿ âî䳺ì íà îñíîâ³ òîâàðíî-òðàíñïîðòíèõ äîêóìåíò³â | Çàïîâíþºòüñÿ íà àâòîòðàíñïîðòíîìó ï³äïðèºìñòâ³ |
|——————+—————+——————+—————+————————————————————————————————————————————————————————————————————+——————————————————————————————————————————————————|
| | | | |Âàí- |̳ñöå|̳ñöå |N ³ äà-|Íàéìå- | Âàíòàæ | Ïåðåâåçåíî òîíí | Ïðîá³ã, êì | Âèêîíàíî, êì |
| | | | |òà- |â³äï-|ïðèç- |òà òî- |íóâàííÿ|————————————+————————————————————+—————————————————————————————————+————————————————|
| | | | |æî- |ðàâ- |íà÷åí-|âàðíî- |âàíòàæó|êëàñ | øèôð | âñüîãî |â ò.÷. ïî | ç âàíòàæîì | áåç âàíòàæó |âñüîãî|â ò.÷. ïî|
| | | | |â³ä- |ëåííÿ|íÿ |òðàíñ- | | | | |³íîçåìí³é |————————————————+————————————————| |³íîçåìí³é|
| | | | |ïðàâ-| | |ïîðòíî-| | | | |òåðèòî𳿠|âñüîãî|â ò.÷. ïî|âñüîãî|â ò.÷. ïî| |òåðèòîð³¿|
| | | | |íèê | | |ãî äî- | | | | | | |³íîçåìí³é| |³íîçåìí³é| | |
| | | | | | | |êóìåíòó| | | | | | |òåðèòîð³¿| |òåðèòîð³¿| | |
| | | | |—————+—————+——————+———————+———————+—————+——————+—————————+——————————+——————+—————————+——————+—————————+——————+—————————|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | |—————+—————+——————+———————+———————+—————+——————+—————————+——————————+——————+—————————+——————+—————————+——————+—————————|
| | | | |—————+—————+——————+———————+———————+—————+——————+—————————+——————————+——————+—————————+——————+—————————+——————+—————————|
| | | | |—————+—————+——————+———————+———————+—————+——————+—————————+——————————+——————+—————————+——————+—————————+——————+—————————|
| | | | |—————+—————+——————+———————+———————+—————+——————+—————————+——————————+——————+—————————+——————+—————————+——————+—————————|
| | | | |—————+—————+——————+———————+———————+—————+——————+—————————+——————————+——————+—————————+——————+—————————+——————+—————————|
| | | | |—————+—————+——————+———————+———————+—————+——————+—————————+——————————+——————+—————————+——————+—————————+——————+—————————|
| | | | |—————+—————+——————+———————+———————+—————+——————+—————————+——————————+——————+—————————+——————+—————————+——————+—————————|
| | | | |
| | | | | Âîä³é _____________________ Äèñïåò÷åð ____________________________
| | | | |

|   |   |   |   |          Çàïîâíþºòüñÿ íà àâòîòðàíñïîðòíîìó ï³äïðèºìñòâ³
| | | | |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| | | | | ×àñ ïðîñòîþ àâòîòðàíñïîðòó | Ãîäèíè | Ïðîá³ã, êì | Ïåðåâåçåíî, êì | Âèêîíàíî, êì |
| | | | |————————————————————————————————————————+———————————————————————————————+————————————————————————+————————————————+————————————————|
| | | | | |òåðèòî- |â ïðÿìîìó|â çâîðîòíîìó|â íàðÿä³ |ó ðóñ³| â ïðîñòî¿ |çàãà- |â ò.÷. ç âàíòàæåì|âñüîãî|â ò.÷. ïî|âñüîãî|â ò.÷. ïî|
| | | | | |ð³ÿ |íàïðÿìêó | íàïðÿìêó | | |——————————————|ëüíèé |—————————————————| |³íîçåìí³é| |³íîçåìí³é|
| | | | | | | | | | |âñüî-|â ò.÷. ç| |âñüîãî|â ò.÷. ïî | |òåðèòîð³¿| |òåðèòîð³¿|
| | | | | | | | | | |ãî |òåõí³÷í.| | |³íîçåìí³é | | | | |
| | | | | | | | | | | |íåñïðàâ.| | |òåðèòî𳿠| | | | |
| | | | |———————+—————————+—————————+————————————+—————————+——————+—————+————————+——————+——————+——————————+——————+—————————+——————+—————————|
| | | | |ϳä íà-| Óêðà¿í- | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |âàíòà- | ñüêà | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |æåííÿì | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |—————————+——+——+———+———+————+———+——————————————————————————————————————+———————————————————————————————————————————————————|
| | | | | |³íîçåìíà | | | | | | | Ïàëèâî | Ðîçðàõóíîê çàðîá³òíî¿ ïëàòè |
| | | | |———————+—————————+——+——+———+———+————+———+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| | | | | | | | | | | | | Îäåðæàíî | øèôð |äèçåëü-|áåí- |ìàñ-| | |ê³ëü-|òàðèô.| òàáë. N | òàá. N |
| | | | |ϳä ðî-| Óêðà¿í- | | | | | | | | |íå, ë |çèí, ë|ëî | âèäè |øèôð|ê³ñòü|êðá. |——————————————————————————|
| | | | |çâàíòà-| ñüêà | | | | | | | | | | | | îïëàòè| | | | ñóìà êðá. |
| | | | |æåííÿì | | | | | | | |——————————+——————+———————+——————+————| ðîá³ò |————+—————+——————+——————————————————————————|
| | | | | | | | | | | | | Óêðà¿íà | | | | | | | | | | |
| | | | | |—————————+——+——+———+———+————+———+——————————+——————+———————+——————+————+———————+————+—————+——————+—————————————+————————————|
| | | | | |³íîçåìíà | | | | | | | | | | | |çà òîí.| | | | | |
| | | | |———————+—————————+——+——+———+———+————+———+——————————+——————+———————+——————+————+———————+————+—————+——————+—————————————+————————————|
| | | | | |Óêðà¿í- | | | | | | | | | | | |çà òêì | | | | | |
| | | | |Íà êîð-|ñüêà | | | | | | |——————————+——————+———————+——————+————+———————+————+—————+——————+—————————————+————————————|
| | | | |äîí³ |—————————+——+——+———+———+————+———+——————————+——————+———————+——————+————+———————+————+—————+——————+—————————————+————————————|
| | | | | |³íîçåìíà | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |———————+—————————+——+——+———+———+————+———+——————————+——————+———————+——————+————+———————+————+—————+——————+—————————————+————————————|
| | | | | |Óêðà¿í- | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |Çóïèíêè|ñüêà | | | | | | |——————————+——————+———————+——————+————+———————+————+—————+——————+—————————————+————————————|
| | | | | äëÿ |—————————+——+——+———+———+————+———+——————————+——————+———————+——————+————+———————+————+—————+——————+—————————————+————————————|
| | | | |â³äïî- |³íîçåìíà | | | | | | | Çà | | | | | â³ä- | | | | | |
| | | | |÷èíêó | | | | | | | | ãîò³âêó | | | | | ðÿäíî | | | | | |
| | | | |———————+—————————+——+——+———+———+————+———+——————————+——————+———————+——————+————+———————+————+—————+——————+—————————————+————————————|
| | | | | | | | | | | | | Âñüîãî | | | | |ïî÷àñî-| | | | | |
| | | | |Ç òåõ- |Óêðà¿í- | | | | | | | | | | | | âî | | | | | |
| | | | |í³÷íèõ |ñüêà | | | | | | |—————————————————+———————+——————+————+———————+————+—————+——————+—————————————+————————————|
| | | | |íåñïðà-| | | | | | | | Çàëèøîê ïðè | | | |åêñïå- | | | | | |
| | | | |âíîñòåé| | | | | | | | âè¿çä³ | | | |äèö³ÿ | | | | | |
| | | | | |—————————+——+——+———+———+————+———+—————————————————+———————+——————+————+———————+————+—————+——————+—————————————+————————————|
| | | | | |³íîçåìíà | | | | | | | Çàëèøîê ïðè | | | |³íø³ | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | ïîâåðíåíí³ | | | | | | | | | |
| | | | |———————+—————————+——+——+———+———+————+———+—————————————————+———————+——————+————+———————+————+—————+——————+—————————————+————————————|
| | | | | | | | | | | | | Âèòðàòè ïî ôàêòó| | | | | | | | | |
| | | | |Ç ³íøèõ|Óêðà¿í- | | | | | | |—————————————————+———————+——————+————+———————+————+—————+——————+—————————————+————————————|
| | | | |ïðè÷èí |ñüêà | | | | | | | Âèòðàòè ïî íîðì³| | | | | | | | | |
| | | | | |—————————+——+——+———+———+————+———+—————————————————+———————+——————+————+———————+————+—————+——————+—————————————+————————————|
| | | | | |³íîçåìíà | | | | | | | Åêîíîì³ÿ (+) ÷è | | | |Âñüîãî | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | (-) | | | | | | | | | |
| | | | |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Äèñïåò÷åð Áóõãàëòåð Òåõí³ê ç îáë³êó Òàêñèðîâùèê