Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 12 грудня 1994 р. N 837
Київ

Про створення при Кабінеті Міністрів України
Ради у справах інвалідів

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 379 від 01.04.96
N 1188 від 28.10.97
N 79 від 01.02.20
06 )

З метою сприяння координації діяльності міністерств і відомств у вирішенні проблем інвалідів Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Підтримати пропозицію Міністерства соціального захисту населення, громадських організацій інвалідів про створення при Кабінеті Міністрів України Ради у справах інвалідів.

( Абзац другий пункту 1 виключено на підставі Постанови КМ N 79 від 01.02.2006 )

2. Затвердити Положення про Раду у справах інвалідів при Кабінеті Міністрів України, що додається.

Прем'єр-міністр України В. МАСОЛ

Міністр Кабінету Міністрів України В. ПУСТОВОЙТЕНКО

( СКЛАД Ради у справах інвалідів при Кабінеті Міністрів України виключено на підставі Постанови КМ N 79 від 01.02.2006 )

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 грудня 1994 р. N 837

Положення
про Раду у справах інвалідів при
Кабінеті Міністрів України

1. Рада у справах інвалідів при Кабінеті Міністрів України (далі - Рада) є громадським консультативним органом, створеним з метою сприяння розв'язанню соціальних проблем інвалідів.

2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією ( 888-09 ), законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

3. У своїй роботі Рада взаємодіє з центральними і місцевими органами державної виконавчої влади підприємствами, установами та організаціями, Фондом соціального захисту інвалідів, громадськими організаціями інвалідів.

4. Рада відповідно до покладених на неї завдань:

сприяє діяльності органів державної виконавчої влади і громадських організацій у вирішенні правових, економічних, соціально-психологічних питань соціально-трудової реабілітації інвалідів;

вивчає та аналізує проблеми інвалідів;

здійснює за дорученням Кабінету Міністрів України аналіз дотримання органами державної виконавчої влади законодавства з питань захисту прав інвалідів, а також у разі потреби подає Кабінетові Міністрів України пропозиції про вдосконалення цього законодавства;

розробляє рекомендації щодо вдосконалення механізму взаємодії органів державної виконавчої влади з підприємствами, установами та організаціями у галузі забезпечення соціальної захищеності інвалідів і громадськими організаціями інвалідів;

вивчає та аналізує досвід зарубіжних країн у розв'язанні соціальних проблем інвалідів з метою використання його у вітчизняній практиці, сприяє налагодженню та розширенню співробітництва з відповідними міжнародними органами та організаціями зарубіжних країн.

5. Рада має право запитувати в установах і організаціях відомості необхідні для її діяльності й документи з питань, що стосуються розв'язання проблем інвалідів.

6. До роботи Ради можуть залучатися (за погодженням з керівниками) працівники міністерств і відомств, місцевих органів державної виконавчої влади, вчені та спеціалісти в галузі соціального захисту.

7. Головою Ради є Віце-прем'єр-міністр України, до відання якого згідно з розподілом функціональних повноважень належать гуманітарні і соціальні питання. Заступником голови Ради є керівник центрального органу виконавчої влади з питань праці та соціальної політики.

До складу Ради входять заступники Міністра праці та соціальної політики, Міністра охорони здоров'я, Міністра освіти і науки, Міністра фінансів, Міністра економіки, Міністра у справах сім'ї, молоді та спорту, Міністра транспорту та зв'язку, Міністра будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства, директор Фонду соціального захисту інвалідів, народний депутат України - представник профільного Комітету Верховної Ради України з питань соціального захисту інвалідів (за згодою), представник структурного підрозділу Секретаріату Кабінету Міністрів України з питань соціального захисту інвалідів, а також представники всеукраїнських громадських організацій інвалідів, чисельність яких не перевищує кількості представників центральних органів виконавчої влади.

Персональний склад Ради затверджує її голова. ( Пункт 7 в редакції Постанови КМ N 79 від 01.02.2006 )

8. Рада здійснює свою діяльність відповідно до плану роботи, який затверджується її головою.

9. Організаційно-технічне обслуговування Ради здійснюється Мінсоцзахистом.

10. Основною формою роботи Ради є засідання, які проводяться відповідно до плану роботи, але не рідше одного разу на квартал.

11. Рішення Ради приймаються на основі консенсусу.

12. Рішення Ради оформляються у вигляді протоколів, експертних висновків, рекомендацій та пропозицій, підписаних головою Ради.