Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 6 лютого 2006 р. N 107
Київ

Про внесення змін до постанов
Кабінету Міністрів України
від 26 квітня 2002 р. N 5
64
і від 26 квітня 2002 р. N 565

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002 р. N 564 "Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 18, ст. 925; 2005 р., N 16, ст. 845) і від 26 квітня 2002 р. N 565 "Про затвердження Положення про прийомну сім'ю" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 18, ст. 926; 2005 р. N 3, ст. 132, N 16, ст. 845) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 лютого 2006 р. N 107

Зміни,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
від 26 квітня 2002 р. N 564
і від 26 квітня 2002 р. N 565

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002 р. N 564:

1) у пункті 2 постанови слова "Міністерству у справах молоді та спорту" замінити словами "Міністерству у справах сім'ї, молоді та спорту";

2) у Положенні, затвердженому зазначеною постановою:

абзац третій пункту 2 доповнити словами і цифрами "але не пізніше досягнення ними 23-річного віку";

у пункті 3 слова "та висновку відповідного відділу у справах сім'ї та молоді про наявність умов для його створення" замінити словами "з урахуванням результатів навчання, подання відповідного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді і висновку служби у справах неповнолітніх про наявність умов для його створення";

у пункті 4:

абзац другий після слів "між дітьми" доповнити словами "невиконання батьками-вихователями обов'язків щодо належного виховання, розвитку та утримання дітей";

абзац третій доповнити словами "який вживає вичерпних заходів до повернення (влаштування) дітей в інтернатні заклади";

абзац перший пункту 5 викласти у новій редакції:

"5. Орган, що ухвалив рішення про створення дитячого будинку сімейного типу, позачергово надає батькам-вихователям індивідуальний житловий будинок або багатокімнатну квартиру за нормами, встановленими законодавством";

пункт 6 доповнити словами "або переведення його в статус прийомної сім'ї";

у пункті 7:

слова "відділи у справах сім'ї та молоді" замінити словами "служби у справах неповнолітніх";

доповнити пункт абзацами такого змісту:

"Раз на рік місцева служба у справах неповнолітніх готує звіт про стан виховання, утримання і розвитку дітей в дитячому будинку сімейного типу на основі інформації, що надається соціальним працівником, який здійснює соціальне супроводження родини, вихователем дошкільного навчального закладу або класним керівником загальноосвітнього навчального закладу, де навчається дитина, дільничним лікарем-педіатром і дільничним інспектором місцевого відділку міліції. Батьки-вихователі обов'язково ознайомлюються з складеним звітом, який затверджується начальником служби у справах неповнолітніх.

Соціальне супроводження дитячих будинків сімейного типу здійснюється центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, що передбачає надання комплексу правових, психологічних, соціально-педагогічних, соціально-економічних, соціально-медичних та інформаційних послуг, спрямованих на створення належних умов функціонування дитячого будинку сімейного типу.

Соціальне супроводження дитячого будинку сімейного типу здійснюється постійно.

Для здійснення соціального супроводження за дитячим будинком сімейного типу закріплюється соціальний працівник відповідного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, який пройшов спеціальну підготовку за програмою, затвердженою наказом центрального органу виконавчої влади з питань сім'ї, дітей та молоді. Соціальний працівник проходить навчання не рідше ніж один раз на п'ять років.

У разі відсутності центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді за місцем розташування дитячого будинку сімейного типу соціальне супроводження здійснює міський або обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.

Порядок здійснення соціального супроводження дитячого будинку сімейного типу затверджується наказом центрального органу виконавчої влади з питань сім'ї, дітей та молоді";

пункт 11 доповнити абзацом такого змісту:

"Влаштування дітей у дитячий будинок сімейного типу проводиться з урахуванням віку батьків-вихователів та дітей, за умови що на час досягнення обома батьками-вихователями пенсійного віку всі вихованці досягли віку вибуття з дитячого будинку сімейного типу. У разі досягнення пенсійного віку одним з батьків-вихователів час перебування дітей визначається за віком молодшого з батьків. В окремих випадках за згодою сторін дитячий будинок сімейного типу може функціонувати і після досягнення батьками-вихователями пенсійного віку, але не більше ніж протягом п'яти років";

у пункті 12:

доповнити пункт після абзацу першого новим абзацом такого змісту:

"рішення органу опіки і піклування про направлення дитини на виховання та спільне проживання у дитячому будинку сімейного типу".

У зв'язку з цим абзаци другий - дев'ятий вважати відповідно абзацами третім - десятим;

абзац десятий викласти у такій редакції:

"У разі коли на момент влаштування дитини до дитячого будинку сімейного типу деякі із зазначених документів відсутні, місцева служба у справах неповнолітніх зобов'язана надати їх протягом двох місяців. За достовірність відомостей у наданих батькам-вихователям документах відповідальність у межах своєї компетенції несуть органи опіки і піклування за місцем походження або місцем проживання дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, та керівник закладу, в якому перебувала дитина";

пункти 13 і 14 викласти у такій редакції:

"13. Дитячий будинок сімейного типу комплектується дітьми протягом дванадцяти місяців з дня створення. Контроль за його комплектуванням здійснює місцева служба у справах неповнолітніх.

14. За вихованцями зберігаються раніше призначені аліменти, пенсія, інші види державної допомоги. Суми коштів, що належать вихованцям як пенсія, аліменти чи інші види державної допомоги, переходять у розпорядження батьків-вихователів і витрачаються на утримання вихованців";

пункт 16 доповнити словами "та за участю соціального працівника, який здійснює соціальне супроводження";

абзац перший пункту 17 після слова "повнолітні" доповнити словами "та працездатні";

у пункті 18:

абзаци четвертий і восьмий викласти у такій редакції:

"довідку про проходження курсу підготовки і рекомендацію центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді щодо включення їх у банк даних про сім'ї потенційних усиновителів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів";

"Батьки-вихователі в обов'язковому порядку проходять курс підготовки (один раз на два роки), проведення якого забезпечують обласні центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді за програмою, затвердженою наказом центрального органу виконавчої влади з питань сім'ї, дітей та молоді";

в абзаці першому пункту 21 слово "утримання" замінити словом "забезпечення";

пункти 22 і 24 викласти у такій редакції:

"22. Одному з батьків-вихователів дитячого будинку сімейного типу виплачується грошове забезпечення у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України";

"24. Фінансування дитячого будинку сімейного типу здійснюється за рахунок видатків державного бюджету в порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Розмір державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, становить два прожиткових мінімуми для дітей відповідного віку.

Державна соціальна допомога і грошове забезпечення виплачуються щомісяця не пізніше 20 числа за місцем проживання дитини у дитячому будинку сімейного типу одному з батьків-вихователів через державні підприємства поштового зв'язку або перераховуються на особовий рахунок одного з батьків-вихователів у банківській установі за їх вибором.

Заощаджені протягом року бюджетні кошти вилученню не підлягають і використовуються батьками-вихователями для задоволення потреб вихованців у наступному році";

у пункті 26:

слова "відповідного місцевого бюджету" замінити словами "державного бюджету", а після слів "у цьому будинку" доповнити пункт словами і цифрами "але не пізніше досягнення ними 23-річного віку";

пункт 28 після слів "сімейного типу" доповнити словами "(проведення у разі потреби поточного або капітального ремонту житла тощо)";

доповнити Положення пунктом 30 такого змісту:

"30. Після закінчення строку перебування вихованців у дитячому будинку сімейного типу в разі відсутності у них права на житло органи опіки (піклування) забезпечують вихованців дитячого будинку сімейного типу протягом місяця у позачерговому порядку впорядкованим соціальним житлом";

3) додаток до Положення викласти у такій редакції:

               "УГОДА
про організацію діяльності
дитячого будинку сімейного типу

_________________________    "____" _________ 200_ р. N __
(населений пункт)

__________________________________________________________________
(повне найменування органу, що прийняв рішення
__________________________________________________________________
про створення дитячого будинку сімейного типу)
в особі __________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
і батьки-вихователі ______________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, паспорт, серія,
_________________________________________________________________
номер, ким і коли виданий)
що проживають ___________________________________________________,
(адреса)

уклали цю угоду про організацію діяльності дитячого будинку
сімейного типу, до якого влаштовуються діти на підставі
відповідного рішення; ____________________________________________
__________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові дитини, рік народження)
__________________________________________________________________

1. Батьки-вихователі зобов'язуються:

1) у роботі з дітьми дотримуватись вимог законодавства
України про захист інтересів дітей та охорону дитинства;

2) проводити щороку медичне обстеження дітей та виконувати
рекомендації лікарів-спеціалістів;

3) співпрацювати з місцевими службами у справах неповнолітніх
та центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді у ході
здійснення соціального супроводження дитячих будинків сімейного
типу; у разі потреби звертатися до центрів соціальних служб для
сім'ї, дітей та молоді у зв'язку з необхідністю залучення фахівців
для вирішення проблемних питань;

4) брати участь у різних формах підвищення кваліфікації;

5) у разі виникнення в дитячому будинку сімейного типу
несприятливих умов для утримання, виховання та навчання дітей
повідомляти про це місцеві служби у справах неповнолітніх;

   6) використовувати  в повному обсязі та за призначенням
державну соціальну допомогу, що надається дітям-сиротам та дітям,
позбавленим батьківського піклування, які виховуються в дитячому
будинку сімейного типу, на забезпечення їх повноцінного
харчування, утримання, виховання, розвитку і освіти.

2. Батьки-вихователі несуть відповідальність за вихованців
згідно із законодавством та за діяльність дитячого будинку
сімейного типу.

3. __________________________________________________________
(повне найменування органу, що прийняв рішення про
__________________________________________________________________
створення дитячого будинку сімейного типу)

зобов'язується:

1) у межах видатків, передбачених у державному бюджеті на
утримання дитячого будинку сімейного типу, перераховувати щомісяця
до 20 числа на особистий рахунок одного з батьків-вихователів,
відкритий у банківській установі, або виплачувати через державні
підприємства поштового зв'язку кошти в розмірі двох прожиткових
мінімумів для дітей відповідного віку;

2) щомісяця виплачувати грошове утримання батькам-вихователям
у розмірі _______ гривень;

3) надати батькам-вихователям дитячого будинку сімейного
типу, житлове приміщення _________________________________________
(адреса)
__________________________________________________________________
загальною площею __________ кв. метрів виходячи з розрахунку
проживання в дитячому будинку сімейного типу ______ осіб;

4) надати у користування дитячому будинку сімейного типу
земельну ділянку для ведення садівництва та городництва площею
________ гектарів;

5) надати у користування дитячому будинку сімейного типу
транспортний засіб ______________________________________________;
(найменування)

6) щороку затверджувати кошторис на підтримання в належному
технічному стані будівлі дитячого будинку сімейного типу після
ознайомлення з ним батьків-вихователів;

7) забезпечити соціальне супроводження дитячого будинку
сімейного типу;

8) забезпечити щорічне безоплатне медичне обстеження дітей;

9) здійснювати координацію діяльності відповідних районних
(міських) установ та організацій, пов'язаної із захистом прав
дітей.

4. За згодою сторін ця угода може бути доповнена іншими
зобов'язаннями.

5. У разі порушення та неналежного виконання умов цієї угоди
кожна із сторін має право звернутися до суду.

   6. Угода може бути розірвана за згодою сторін.

7. Угода укладається в трьох примірниках - по одному для
кожної із сторін та місцевої служби у справах неповнолітніх. Усі
примірники мають однакову юридичну силу.

8. Ця угода набирає чинності з дня її підписання.

________________________________ ____________________________
(повне найменування органу, що (прізвище, ім'я, по батькові
________________________________ ____________________________
прийняв рішення про створення батьків-вихователів)
________________________________ ____________________________
дитячого будинку сімейного типу) (адреса)
________________________________ ____________________________
(адреса)
________________________________ ____________________________
(розрахунковий рахунок) (розрахунковий рахунок)
________________________________ ____________________________
(прізвище, посада керівника (підпис)
________________________________
органу)
________________________________ ____________________________
(підпис) (підпис)

МП".

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002 р. N 565:

1) у пункті 3 постанови слова "Міністерству у справах молоді та спорту" замінити словами "Міністерству у справах сім'ї, молоді та спорту";

2) у Положенні, затвердженому зазначеною постановою:

у пункті 2:

абзац перший викласти у такій редакції:

"2. Прийомна сім'я - сім'я або окрема особа, яка не перебуває у шлюбі, що добровільно за плату взяла на виховання та спільне проживання від одного до чотирьох дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Діти, уражені ВІЛ-інфекцією, можуть влаштовуватися для виховання та спільного проживання у прийомній сім'ї за наявності відповідних висновків органів опіки та піклування і закладів охорони здоров'я, а їх загальна кількість не повинна перевищувати чотирьох осіб";

в абзаці другому слова "особи, які перебувають у шлюбі і" замінити словами "подружжя або окрема особа, яка не перебуває у шлюбі, які";

абзац четвертий доповнити словами і цифрами "але не пізніше досягнення ними 23-річного віку";

пункт 3 після слова "беруть" доповнити словами "за плату";

абзац перший пункту 5 викласти у такій редакції:

"5. Рішення про утворення прийомної сім'ї приймається районною, районною у мм. Києві та Севастополі держадміністрацією, виконавчим комітетом міської ради (міст республіканського значення Автономної Республіки Крим і міст обласного значення) на підставі заяви сім'ї або окремої особи, які виявили бажання утворити прийомну сім'ю, за поданням відповідного висновку служби у справах неповнолітніх районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчих комітетів міських рад про можливість утворення прийомної сім'ї за результатами проходження курсу підготовки і рекомендацією відповідного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Зазначена сім'я або окрема особа, яка не перебуває у шлюбі, обов'язково інформується про стан здоров'я, фізичний та розумовий розвиток дітей, яких вони бажають взяти на виховання та спільне проживання";

у пункті 6:

абзац другий після слів "стосунки дітей" доповнити словами "невиконання прийомними батьками обов'язків щодо належного виховання, розвитку та утримання дітей" а після слова "повноліття" - словами "досягнення батьками пенсійного віку";

абзац третій викласти у такій редакції:

"У разі припинення дії договору сім'я позбавляється статусу прийомної, а питання про подальше влаштування дітей вирішується органом опіки і піклування (дітей, уражених ВІЛ-інфекцією, - органом опіки і піклування на підставі висновку закладу охорони здоров'я), який вживає вичерпних заходів до запобігання поверненню (влаштуванню) дітей в інтернатні заклади";

у пункті 7 слова "відділи у справах сім'ї, дітей та молоді" замінити словами "служби у справах неповнолітніх";

у пункті 8:

слова "відділи у справах сім'ї, дітей та молоді" замінити словами "служби у справах неповнолітніх";

доповнити пункт абзацом такого змісту:

"Влаштування дітей у прийомну сім'ю проводиться з урахуванням віку прийомних батьків та дітей, щоб на час досягнення обома прийомними батьками пенсійного віку всі прийомні діти досягли віку вибуття з прийомної сім'ї. У разі досягнення пенсійного віку одним з прийомних батьків час перебування дітей визначається за віком молодшого з батьків. В окремих випадках за згодою сторін прийомна сім'я може функціонувати і після досягнення прийомними батьками пенсійного віку, але не більше ніж протягом п'яти років";

в абзаці першому пункту 9:

слова "місцеві відділи у справах сім'ї, дітей та молоді" замінити словами "обласні центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді";

доповнити абзац реченням такого змісту: "Курс підготовки проводиться за програмою, затвердженою наказом центрального органу виконавчої влади з питань сім'ї, дітей та молоді";

пункти 9-1, 10 і 11 викласти у такій редакції:

"9-1. Соціальне супроводження прийомних сімей здійснюється центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, що передбачає надання комплексу правових, психологічних, соціально-педагогічних, соціально-економічних, соціально-медичних та інформаційних послуг, спрямованих на створення належних умов функціонування прийомної сім'ї.

Соціальне супроводження прийомної сім'ї здійснюється постійно.

Для здійснення соціального супроводження за прийомною сім'єю закріплюється соціальний працівник відповідного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, який пройшов спеціальну підготовку за програмою, затвердженою наказом центрального органу виконавчої влади з питань сім'ї, дітей та молоді. Соціальний працівник проходить навчання не рідше ніж один раз на п'ять років.

У разі відсутності за місцем проживання прийомної сім'ї центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді соціальне супроводження здійснює міський або обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Порядок здійснення соціального супроводження прийомної сім'ї затверджується наказом центрального органу виконавчої влади з питань сім'ї, дітей та молоді і реєструється у Мін'юсті.

Спеціалісти центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді проходять курс спеціальної підготовки до роботи з прийомними сім'ями, в яких виховуються діти, уражені ВІЛ-інфекцією.

10. На кожну дитину, яка передається у прийомну сім'ю, органи опіки і піклування зобов'язані видати такі документи:

рішення органу опіки і піклування про направлення дитини у прийомну сім'ю;

свідоцтво про народження дитини;

висновок про стан здоров'я, фізичний та розумовий розвиток дитини;

довідка (атестат) про освіту або висновок про рівень розвитку, наданий психолого-медико-педагогічною консультацією;

рішення органу опіки і піклування за місцем походження дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, про встановлення відповідного статусу такої дитини та документи, на підставі яких ухвалено таке рішення (документи про батьків або осіб, що їх замінюють: копія свідоцтва про смерть, вирок або рішення суду, довідка про хворобу, розшук батьків та інші документи, що підтверджують відсутність батьків або неможливість виховання ними своїх дітей тощо; опис належного дитині майна, у тому числі житла, та відомості про осіб, які відповідають за його збереження);

довідка про наявність та місцезнаходження братів і сестер чи інших близьких родичів дитини;

пенсійне посвідчення на дітей, які одержують пенсію, копія ухвали суду про стягнення аліментів.

11. За прийомними дітьми зберігаються раніше призначені аліменти, пенсія, інші види державної допомоги. Суми коштів, що належать прийомним дітям як пенсія, аліменти, інші види державної допомоги, переходять у розпорядження прийомних батьків і витрачаються ними на утримання прийомних дітей";

у пункті 14:

абзац перший після слів "можуть бути" доповнити словом "працездатні";

абзац другий після слова "підготовки" доповнити словом "потенційних";

у пункті 15 слова "місцевими відділами у справах сім'ї, дітей та молоді" замінити словами "обласними центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді";

абзац восьмий пункту 16 доповнити словами "і рекомендація центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді щодо включення їх у банк даних про сім'ї потенційних усиновителів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів";

пункти 18 і 21 викласти у такій редакції:

"18. Фінансування прийомних сімей здійснюється за рахунок державного бюджету.

Розмір щомісячної державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, становить два прожиткових мінімуми для дітей відповідного віку.

Одному з прийомних батьків виплачується грошове забезпечення. Порядок призначення і виплати грошового забезпечення визначається Кабінетом Міністрів України";

"21. Раз на рік місцева служба у справах неповнолітніх готує звіт про стан виховання, утримання і розвитку дітей у прийомній сім'ї на основі інформації, що надається соціальним працівником, який здійснює соціальне супроводження родини, вихователем дошкільного навчального закладу або класним керівником загальноосвітнього навчального закладу, де навчається дитина, дільничним лікарем-педіатром, дільничним інспектором місцевого відділку міліції. Прийомні батьки обов'язково ознайомлюються з складеним звітом, який затверджується начальником служби у справах неповнолітніх";

у пункті 22 слова "відповідного місцевого бюджету" замінити словами "державного бюджету";

в абзаці першому пункту 23 слова "за участю громадських організацій, професійних спілок" виключити;

3) додаток до Положення викласти у такій редакції:

               "ДОГОВІР
про влаштування дітей на виховання
та спільне проживання у прийомній сім'ї

_______________________________   "____" _________ 200_ р. N __
(населений пункт)

__________________________________________________________________
(повне найменування органу, що прийняв рішення

__________________________________________________________________
про утворення прийомної сім'ї)
в особі __________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
і громадяни ______________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, паспорт, серія,
__________________________________________________________________
номер, ким і коли виданий)
які проживають __________________________________________________,
(адреса)
уклали цей договір про те, що ____________________________________
(повне найменування органу,
__________________________________________________________________
що прийняв рішення про утворення прийомної сім'ї)

передає, а прийомні батьки _______________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, паспорт,
__________________________________________________________________
серія, номер, ким і коли виданий)

приймають на виховання та спільне проживання дітей _______________
__________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

1. Прийомні батьки зобов'язуються:

1) створити належні умови для всебічного розвитку дітей,
одержання ними освіти, підготовки до самостійного життя та праці;

2) захищати права та інтереси дітей;

3) проводити щороку медичне обстеження дітей та виконувати
рекомендації лікарів-спеціалістів;

4) співпрацювати з центрами соціальних служб для сім'ї, дітей
та молоді у ході здійснення соціального супроводження відповідно
до порядку соціального супроводження прийомних сімей";

5) у разі виникнення в прийомній сім'ї несприятливих умов для
утримання, виховання і навчання прийомних дітей повідомляти про це
місцеву службу у справах неповнолітніх;

6) у роботі з дітьми дотримуватись вимог законодавства
України про захист інтересів дітей та охорону дитинства;

   7) співпрацювати з місцевими службами у справах неповнолітніх
та соціальними службами, залучати спеціалістів до  вирішення
проблемних питань;

   8) використовувати  в повному обсязі та за призначенням
державну соціальну допомогу, надану дітям-сиротам та  дітям,
позбавленим батьківського піклування, які виховуються в прийомній
сім'ї, на забезпечення їх повноцінного харчування, утримання,
виховання, розвитку і освіти.

   2. Прийомні батьки несуть відповідальність за прийомних дітей
згідно із законодавством.

   3. __________________________________________________________
       (повне найменування органу, що прийняв рішення
__________________________________________________________________
         про утворення прийомної сім'ї)

   зобов'язується:

   1) забезпечити  соціальне  супроводження прийомної сім'ї,
закріплення за нею соціального працівника;

   2) забезпечити щорічне безоплатне медичне обстеження дітей;

   3) здійснювати координацію діяльності відповідних районних
(міських) установ та організацій, пов'язаної із захистом прав
дітей, та нести відповідальність за функціонування прийомної сім'ї
згідно із законодавством.

   4. За згодою сторін цей договір може бути доповнений іншими
зобов'язаннями.

   5. Дію цього договору може бути припинено за згодою сторін.

   6. У разі порушення або неналежного виконання умов цього
договору кожна із сторін має право звернутися до суду.

   7. Договір укладається в трьох примірниках - по одному для
кожної із сторін та місцевої служби у справах неповнолітніх. Усі
примірники мають однакову юридичну силу.

   8. Цей договір набирає чинності з дня його підписання.

______________________________   ______________________________
(повне найменування органу, що    (прізвище, ім'я, по батькові
______________________________   ______________________________
прийняв рішення про утворення       прийомних батьків)
______________________________   ______________________________
   прийомної сім'ї)
______________________________   ______________________________
      (адреса)            (місце проживання)
______________________________   ______________________________
  (розрахунковий рахунок)       (розрахунковий рахунок)
______________________________   ______________________________
   (прізвище, посада
______________________________   ______________________________
   керівника органу)            (підпис)
______________________________   ______________________________
     (підпис)               (підпис)

   МП".