Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 15 лютого 2006 р. N 150
Київ

Про внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України з питань
стипендіального забезпечення

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України з питань стипендіального забезпечення зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 лютого 2006 р. N 150

Зміни,
що вносяться до постанов Кабінету
Міністрів України з питань
стипендіального забезпечення

1. У пункті 3 постанови Кабінету Міністрів України від 18 серпня 1994 р. N 565 "Про порядок повного державного утримання та забезпечення учнів державних професійних навчально-виховних закладів безкоштовним харчуванням і стипендією" (ЗП України, 1994 р., N 11, ст. 286) слова "технікумів і коледжів" замінити словами і цифрами "вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації, які навчаються за програмами підготовки майстрів виробничого навчання".

2. В абзаці другому пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 р. N 982 "Про заснування стипендії Кабінету Міністрів України переможцям Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 33, ст. 1528; 2004 р., N 28, ст. 1871) слова і цифри "передбачений для студентів вищих навчальних закладів III і IV рівнів акредитації, які навчаються на "відмінно" з коефіцієнтом 2,5" виключити.

3. У Порядку призначення і виплати стипендій, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 р. N 882 "Питання стипендіального забезпечення" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 28, ст. 1871):

1) пункт 2 доповнити абзацом такого змісту:

"Особам, що навчалися згідно із зазначеними угодами і в установленому порядку переведені на навчання за державним замовленням, стипендія призначається і виплачується відповідно до цього Порядку за результатами попереднього семестрового контролю з першого місяця наступного навчального семестру";

2) у пункті 6:

у підпункті 4 слова і цифри "інвалідами I і II групи" замінити словами і цифрами "інвалідами I-III групи";

доповнити пункт підпунктом 6 такого змісту:

"6) студенти, які навчаються за гірничими спеціальностями, чиї батьки загинули або стали інвалідами внаслідок отримання виробничих травм, професійного захворювання під час роботи на вугледобувних підприємствах";

3) у пункті 10:

у підпункті 4 слова "інвалідами I і II групи" замінити словами і цифрами "інвалідами I-III групи";

доповнити пункт підпунктом 6 такого змісту:

"6) які навчаються гірничих професій, чиї батьки загинули або стали інвалідами внаслідок отримання виробничих травм, професійного захворювання під час роботи на вугледобувних підприємствах";

4) підпункт 2 пункту 17 викласти у такій редакції:

"2) учням з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування:

на 30 відсотків - у разі призначення в установленому законом порядку опікуна чи піклувальника;

на 50 відсотків - у разі перебування на повному утриманні держави";

5) абзац перший пункту 18 доповнити словами "на період до визначення результатів наступного семестрового контролю";

6) пункт 20 після слів "перерви у навчанні" доповнити словами "та аспірантам або докторантам, яким в установленому порядку продовжено строк навчання в аспірантурі або докторантурі";

7) підпункт 1 пункту 24 доповнити після абзацу третього новим абзацом такого змісту:

"Учням, студентам, курсантам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на повному утриманні держави, допомога виплачується у розмірі стипендії, яку вони отримували до початку академічної відпустки".

У зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п'ятим;

8) пункт 30 викласти в такій редакції:

"30. Розмір соціальної стипендії для студентів, зазначених у пункті 6 цього Порядку, становить (відсотків розміру мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії вищого навчального закладу відповідного рівня акредитації):

для осіб, зазначених у підпункті 1, - 150;

для осіб, зазначених у підпунктах 2, 5 і 6, - 100;

для осіб, зазначених у підпунктах 3 і 4, - 109";

у підпункті 2 пункту 32 цифри "55" замінити цифрою "5";

9) у пункті 34:

в абзаці першому цифри "1-5" замінити цифрами "1, 3 і 4";

у підпункті 1 цифри і слова "інвалідам I і II групи" замінити словами і цифрами "інвалідам I-III групи";

підпункт 2 викласти у такій редакції:

"2) студентам і курсантам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування:

у разі перебування на повному утриманні держави - 50;

у разі призначення в установленому законом порядку опікуна чи піклувальника - 55";

у підпункті 4 слово "глухонімим" замінити словом "глухим".