Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Протокол N 12
до Конвенції про захист прав людини
та основних свобод (ETS N 177 )
(укр/рос)

Статус Протоколу див.

( Протокол ратифіковано Законом
N 3435-IV від 09.02.200
6 )

Офіційний переклад

Держави - члени Ради Європи, які підписали цей Протокол,

беручи до уваги основоположний принцип, згідно з яким усі особи є рівними перед законом і мають право на рівний захист законом;

будучи сповненими рішучості вжити подальших заходів для сприяння рівності всіх осіб шляхом колективного запровадження загальної заборони дискримінації за допомогою Конвенції про захист прав людини та основних свобод, підписаної в Римі 4 листопада 1950 року, яка далі називається Конвенція;

підтверджуючи, що принцип недискримінації не перешкоджає державам-учасницям уживати заходів для сприяння повній та ефективній рівності за умови, що для цих заходів є об'єктивне та обгрунтоване виправдання,

домовилися про таке:

Стаття 1
Загальна заборона дискримінації

1. Користування будь-яким правом, визначеним законодавством, гарантується без дискримінації за будь-якою ознакою, наприклад статі, раси, кольору шкіри, мови, релігії, політичних чи інших переконань, національного або соціального походження, належності до національної меншини, майнового стану, народження або за іншою ознакою.

2. Ніхто не може бути підданий дискримінації з боку будь-якого органу державної влади за будь-якою ознакою, наприклад за тими ознаками, що зазначені в пункті 1.

Стаття 2
Територіальне застосування

1. Будь-яка держава під час підписання або здачі на зберігання своєї ратифікаційної грамоти, документа про прийняття або затвердження може зазначити територію або території, до яких застосовується цей Протокол.

2. Будь-яка держава може будь-коли в подальшому за допомогою заяви, надісланої Генеральному секретареві Ради Європи, поширити застосування цього Протоколу на будь-яку іншу територію, зазначену в цій заяві. Стосовно цієї території Протокол набуває чинності в перший день місяця, що настає після закінчення тримісячного строку від дати отримання такої заяви Генеральним секретарем.

3. Будь-яка заява, зроблена відповідно до двох попередніх пунктів, може бути відкликана або змінена стосовно будь-якої території, зазначеної в цій заяві, за допомогою повідомлення, надісланого Генеральному секретареві Ради Європи. Відкликання або зміна набувають чинності в перший день місяця, що настає після закінчення тримісячного строку від дати отримання такого повідомлення Генеральним секретарем.

4. Заява, зроблена відповідно до цієї статті, вважається зробленою відповідно до пункту 1 статті 56 Конвенції.

5. Будь-яка держава, яка зробила заяву відповідно до пункту 1 або 2 цієї статті, може будь-коли в подальшому заявити від імені однієї чи більше територій, яких стосується ця заява, що вона визнає компетенцію Суду приймати заяви від фізичних осіб, неурядових організацій або груп осіб, як передбачено статтею 34 Конвенції, стосовно статті 1 цього Протоколу.

Стаття 3
Зв'язок з Конвенцією

У відносинах між державами - сторонами Конвенції статті 1 і 2 цього Протоколу вважаються як додаткові статті до Конвенції і усі положення Конвенції застосовуються відповідно.

Стаття 4
Підписання та ратифікація

Цей Протокол є відкритим для підписання державами - членами Ради Європи, які підписали Конвенцію. Він підлягає ратифікації, прийняттю або затвердженню. Держава - член Ради Європи не може ратифікувати, прийняти або затвердити цей Протокол без попередньої або одночасної ратифікації Конвенції. Ратифікаційні грамоти, документи про прийняття або затвердження здаються на зберігання Генеральному секретареві Ради Європи.

Стаття 5
Набуття чинності

1. Цей Протокол набуває чинності в перший день місяця, що настає після закінчення тримісячного сроку від дати, коли десять держав - членів Ради Європи висловили свою згоду взяти на себе зобов'язання за цим Протоколом відповідно до положень статті 4.

2. Для будь-якої держави-члена, яка після цього висловлює свою згоду взяти на себе зобов'язання за цим Протоколом, Протокол набуває чинності в перший день місяця, що настає після закінчення тримісячного строку від дати здачі на зберігання ратифікаційної грамоти, документа про прийняття або затвердження.

Стаття 6
Функції депозитарію

Генеральний секретар Ради Європи повідомляє всім державам - членам Ради Європи про:

а) будь-яке підписання;

b) здачу на зберігання будь-якої ратифікаційної грамоти, документа про прийняття або затвердження;

с) будь-яку дату набуття чинності цим Протоколом відповідно до статей 2 і 5;

d) будь-яку іншу дію, будь-яке повідомлення чи будь-яку заяву, які стосуються цього Протоколу.

На посвідчення чого нижчепідписані, належним чином на те вповноважені представники підписали цей Протокол.

Вчинено в Римі 4 листопада 2000 року французькою й англійською мовами, причому обидва тексти є однаково автентичними, в одному примірнику, який зберігається в архіві Ради Європи. Генеральний секретар Ради Європи надсилає засвідчені копії кожній державі - члену Ради Європи.

Протокол N 12
к Конвенции о защите прав человека
и основных свобод
(ETS N 177)

Рим, 4 ноября 2000 года

Государства - члены Совета Европы, подписавшие настоящий Протокол,

принимая во внимание основополагающий принцип, в соответствии, с которым все люди равны перед законом и имеют право на равную защиту законом;

преисполненные решимости предпринять дальнейшие шаги по обеспечению равенства всех людей путем коллективного осуществления всеобщего запрещения дискриминации на основании Конвенции о защите прав человека и основных свобод, подписанной в Риме 4 ноября 1950 года (именуемой ниже "Конвенция");

подтверждая, что принцип недискриминации не препятствует государствам-участникам принимать меры для обеспечения полного и эффективного равенства при условии существования объективной и разумной обоснованности таких мер,

согласились о нижеследующем:

Статья 1
Общее запрещение дискриминации

1. Пользование любым правом, признанным законом, должно быть обеспечено без какой бы то ни было дискриминации по признаку пола, расы, цвета кожи, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, принадлежности к национальным меньшинствам, имущественного положения, рождения или любого иного обстоятельства.

2. Никто не может быть подвергнут дискриминации со стороны каких бы то ни было публичных властей по признакам, упомянутым в пункте 1 настоящей статьи.

Статья 2
Применение к территориям

1. Любое государство при подписании или сдаче на хранение ратификационной грамоты или документа о принятии или утверждении может указать территорию или территории, на которые распространяется действие настоящего Протокола.

2. Любая Сторона впоследствии в любое время может, путем направления заявления Генеральному секретарю Совета Европы, распространить применение настоящего Протокола на любую другую территорию, указанную в заявлении. Протокол вступает в силу в отношении такой территории в первый день месяца, следующего по истечении трех месяцев, считая с даты получения Генеральным секретарем такого заявления.

3. Любое заявление, сделанное на основании двух предыдущих пунктов и касающееся любой указанной в нем территории, может быть отозвано или изменено путем уведомления, направленного Генеральному секретарю. Отзыв или изменение вступают в силу в первый день месяца, следующего по истечении трех месяцев, считая с даты получения Генеральным секретарем такого уведомления.

4. Заявление, сделанное в соответствии с положениями настоящей статьи, рассматривается как сделанное в соответствии с пунктом 1 статьи 56 Конвенции.

5. Любое государство, которое сделало заявление в соответствии с пунктами 1 или 2 настоящей статьи, впоследствии в любое время может заявить от имени одной или нескольких территорий, к которым это заявление относится, что оно признает компетенцию Суда принимать жалобы от физических лиц, неправительственных организаций или групп физических лиц, как это предусмотрено статьей 34 Конвенции, в отношении статьи 1 настоящего Протокола.

Статья 3
Связь с Конвенцией

Государства-участники рассматривают положения статьей 1 и 2 настоящего Протокола как дополнительные статьи к Конвенции, и все положения Конвенции применяются соответственно.

Статья 4
Подписание и ратификация

Настоящий Протокол открыт для подписания государствами - членами Совета Европы, подписавшими Конвенцию. Он подлежит ратификации, принятию или утверждению. Государство - член Совета Европы не может ратифицировать, принять или утвердить настоящий Протокол без предшествующей или одновременной ратификации Конвенции. Ратификационные грамоты или документы о принятии или утверждении сдаются на хранение Генеральному секретарю Совета Европы.

Статья 5
Вступление в силу

1. Настоящий Протокол вступает в силу в первый день месяца, следующего за истечением трех месяцев с даты, когда десять государств - членов Совета Европы выразят свое согласие на обязательность для них настоящего Протокола в соответствии с положениями статьи 4.

2. Для любого государства-члена, которое впоследствии выразит свое согласие на обязательность для него настоящего Протокола, он вступает в силу в первый день месяца, следующего за истечением трех месяцев с даты сдачи на хранение ратификационной грамоты или документа о принятии или утверждении.

Статья 6
Функции депозитария

Генеральный секретарь Совета Европы уведомляет все государства - члены Совета Европы о:

а) каждом подписании;

b) сдаче на хранение каждой ратификационной грамоты или документа о принятии или утверждении;

с) каждой дате вступления настоящего Протокола в силу в соответствии со статьями 2 и 5;

d) каждом ином акте, уведомлении или сообщении, относящемся к настоящему Протоколу.

В удостоверение чего нижеподписавшиеся, должным образом на то уполномоченные, подписали настоящий Протокол.

Совершено в Риме 4 ноября 2000 года на английском и французском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу, в единственном экземпляре, который хранится в архиве Совета Европы. Генеральный секретарь Совета Европы направляет заверенную копию каждому государству - члену Совета Европы.