Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1999, N 5-6, ст.46 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 662-IV від 03.04.20
03, ВВР, 2003, N 27, ст.209
N 762-IV від 15.05.20
03, ВВР, 2003, N 30, ст.247
N 3370-IV від 19.01.20
06 -
набирає чинності з 17.02.2006 р.
N 3421-IV від 09.02.20
06 -
набирає чинності з 03.03.2006 р.)

Розділ I
Загальні положення

Стаття 1. Визначення основних термінів

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

топографо-геодезична і картографічна діяльність - це наукова, виробнича, управлінська та інша діяльність юридичних і фізичних осіб, спрямована на вивчення параметрів фігури Землі, створення державної астрономо-геодезичної і гравіметричної мереж України, геоінформаційних систем, топографічних та кадастрових карт (планів);

кадастрові зйомки - комплекс робіт, спрямованих на вивчення необхідних топографічних елементів місцевості щодо пунктів геодезичної мережі (зокрема меж землеволодінь, землекористувачів з їх найменуваннями, кількісними та якісними показниками) і нанесення їх на планшет для створення планів (карт), що служать основою для різних кадастрів;

геодезичні пункти - закріплені точки земної поверхні, положення яких визначено у загальній для них системі геодезичних координат і висот, прийнятої для України;

картографічний моніторинг - це відслідковування відповідності карти (плану) сучасному стану місцевості;

Державний картографо-геодезичний фонд України - вся сукупність топографо-геодезичних та картографічних матеріалів незалежно від їх виду, місця створення і форми власності на них, які знаходяться і зберігаються на території України.

Стаття 2. Законодавство про топографо-геодезичну і
картографічну діяльність

Відносини в сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності регулюються цим Законом та іншими нормативно-правовими актами України.

Стаття 3. Завдання законодавства про топографо-геодезичну і
картографічну діяльність

Завданням законодавства про топографо-геодезичну і картографічну діяльність є регулювання відносин у галузі топографо-геодезичної і картографічної діяльності для забезпечення потреб господарства, оборони, науки, освіти і громадян у топографо-геодезичній і картографічній продукції різного призначення.

Стаття 4. Об'єкти топографо-геодезичної і картографічної
діяльності

Об'єктами топографо-геодезичної і картографічної діяльності є:

територія України, в тому числі водні об'єкти, міста та інші населені пункти, системи промислових, гідротехнічних та інших інженерних споруд і комунікацій, континентальний шельф;

територія земної кулі, включаючи Антарктиду, Світовий океан, космічний простір, небесні тіла.

Стаття 5. Суб'єкти топографо-геодезичної і картографічної
діяльності

Суб'єктами топографо-геодезичної і картографічної діяльності є:

Кабінет Міністрів України;

Головне управління геодезії, картографії та кадастру при Кабінеті Міністрів України, його органи на місцях;

Міністерство оборони України та його спеціальні підрозділи;

інші центральні та місцеві органи виконавчої влади;

юридичні та фізичні особи відповідно до цього Закону та інших нормативно-правових актів.

Розділ II
Державне управління в галузі топографо-геодезичної
і картографічної діяльності

Стаття 6. Органи державного управління в галузі
топографо-геодезичної і картографічної діяльності

Державне управління в галузі топографо-геодезичної і картографічної діяльності здійснює Кабінет Міністрів України, Головне управління геодезії, картографії та кадастру при Кабінеті Міністрів України як спеціально уповноважений орган в цій галузі та його органи на місцях, Міністерство оборони України, інші органи виконавчої влади.

Стаття 7. Компетенція Кабінету Міністрів України в галузі
топографо-геодезичної і картографічної діяльності

Кабінет Міністрів України в галузі топографо-геодезичної і картографічної діяльності:

затверджує державні цільові програми щодо забезпечення потреб України в топографо-геодезичній і картографічній продукції; ( Абзац другий статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3421-IV від 09.02.2006 )

встановлює єдині державні системи координат, висот, гравіметричних вимірювань;

визначає порядок надходження, зберігання, використання та обліку матеріалів Державного картографо-геодезичного фонду України;

організовує державний контроль за топографо-геодезичною і картографічною діяльністю;

встановлює порядок охорони геодезичних пунктів;

вирішує інші питання.

Стаття 8. Компетенція Головного управління геодезії,
картографії та кадастру при Кабінеті Міністрів України

До компетенції Головного управління геодезії, картографії та кадастру при Кабінеті Міністрів України належить:

керівництво топографо-геодезичними, маркшейдерськими роботами, кадастровими зйомками;

ведення картографічного моніторингу території України, включаючи шельфову зону та населені пункти;

організація проведення астрономо-геодезичних, гравіметричних, картовидавничих робіт, аерокосмічних зйомок для дистанційного зондування Землі з метою вивчення природних ресурсів і стану довкілля;

координація топографо-геодезичної і картографічної діяльності та здійснення методичного керівництва топографо-геодезичними і картографічними роботами;

затвердження у встановленому порядку нормативно-технічних документів з питань геодезії, картографії, маркшейдерії, геоінформаційних систем;

видача ліцензій на виконання топографо-геодезичних, картографічних робіт та контроль за додержанням ліцензійних умов; ( Абзац сьомий статті 8 в редакції Закону N 3370-IV від 19.01.2006 )

підготовка пропозицій щодо створення у встановленому порядку спеціальних установ і організацій, необхідних для забезпечення топографо-геодезичної і картографічної діяльності;

організація участі України у міжнародному співробітництві в галузі топографо-геодезичної і картографічної діяльності;

сприяння забезпеченню топографо-геодезичних, картографічних підприємств, установ, організацій висококваліфікованими спеціалістами;

вдосконалення методів організації топографо-картографічного виробництва;

здійснення державного контролю за топографо-геодезичною і картографічною діяльністю;

виконання інших функцій в галузі топографо-геодезичної і картографічної діяльності відповідно до Положення про Головне управління геодезії, картографії та кадастру при Кабінеті Міністрів України.

Стаття 9. Компетенція Міністерства оборони України та інших
органів виконавчої влади в галузі
топографо-геодезичної і картографічної діяльності

Міністерство оборони України спільно з Головним управлінням геодезії, картографії та кадастру при Кабінеті Міністрів України організовує виконання топографо-геодезичних і картографічних робіт в інтересах забезпечення обороноздатності та безпеки України, здійснює контроль якості топографо-геодезичної та картографічної продукції, яка використовується для забезпечення Збройних Сил України.

Компетенція інших органів виконавчої влади в галузі топографо-геодезичної і картографічної діяльності визначається законодавством України.

Розділ III
Види і умови здійснення топографо-геодезичної і
картографічної діяльності

Стаття 10. Основні вимоги щодо здійснення
топографо-геодезичної і картографічної
діяльності

Під час здійснення топографо-геодезичних, картографічних робіт повинні забезпечуватися:

додержання вимог стандартів та нормативно-технічних документів;

впровадження прогресивних технологій і методів організації топографо-геодезичного і картографічного виробництва;

розроблення, впровадження та організація програмного, технологічного і технічного забезпечення ефективного використання цифрових карт і геоінформаційних систем;

виконання робіт методами і способами, безпечними для життя і здоров'я людей, стану довкілля та об'єктів, що мають історико-культурну цінність;

графічне зображення на картах державних кордонів України та меж адміністративно-територіального устрою, а також кордонів іноземних держав та інших політико-адміністративних і географічних елементів;

зберігання та облік топографо-геодезичних, картографічних, аерозйомочних і космічних матеріалів;

систематичний аналіз державної астрономо-геодезичної основи на території України та відповідності картографічних матеріалів сучасному стану місцевості;

виконання топографічних, картографічних, кадастрових зйомок та оновлення карт і планів, зйомок континентального шельфу та водних об'єктів в єдиній системі координат і висот.

Стаття 11. Топографо-геодезичні, картографічні роботи
загальнодержавного призначення

До загальнодержавних топографо-геодезичних, картографічних робіт належать:

вивчення і визначення фігури, параметрів і гравіметричного поля Землі;

створення і оновлення загальнодержавних топографічних карт і планів у графічній, цифровій, фотографічній та інших формах, точність і зміст яких має забезпечити вирішення господарських, оборонних, науково-дослідних та інших завдань, включаючи розроблення генеральних планів міст і селищ міського типу, проектування великих промислових і гідроенергетичних споруд, здійснення пошуку, розвідки і розроблення родовищ корисних копалин;

створення, розвиток і підтримка в робочому стані державних геодезичних мереж, зйомочних і геодезичних мереж згущення, а також висотної геодезичної основи, якісні характеристики яких забезпечують створення загальнодержавних топографічних карт і планів, вирішення завдань в інтересах оборони країни, здійснення державного розмежування земель та ведення кадастрів, виконання високоточних геодезичних робіт спеціального призначення;

створення та оновлення кадастрових карт (планів), надання їх, а також необхідної топографо-геодезичної інформації користувачам для ведення Державної реєстраційної системи землі та іншого нерухомого майна, ведення банку даних;

дистанційне зондування Землі, геодинамічні дослідження на базі геодезичних і космічних вимірювань;

формування і ведення Державного картографо-геодезичного фонду України;

створення геоінформаційних систем;

проектування, складання і видання загальногеографічних, тематичних карт і атласів різного призначення, навчальних картографічних посібників;

топографо-геодезичне і картографічне забезпечення делімітації і демаркації державного кордону України;

картографування, включаючи створення топографічних карт Антарктиди, континентального шельфу, Світового океану і зарубіжних країн;

здійснення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт у галузі геодезії, картографії, дистанційного зондування Землі та інших планет, метрологічне та нормативне забезпечення топографо-геодезичних і картографічних робіт.

Стаття 12. Організація виконання загальнодержавних
топографо-геодезичних і картографічних робіт

Виконання загальнодержавних топографо-геодезичних і картографічних робіт організовує і координує Головне управління геодезії, картографії та кадастру при Кабінеті Міністрів України на основі державних, міжгалузевих і галузевих програм, планів, проектів, відповідних норм і правил.

Головне управління геодезії, картографії та кадастру при Кабінеті Міністрів України взаємодіє з:

Міністерством оборони України під час виконання топографо-геодезичних і картографічних робіт для потреб оборони і національної безпеки;

Міністерством закордонних справ України, спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах охорони державного кордону України під час проведення робіт з делімітації та демаркації державних кордонів України; ( Абзац третій частини другої статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом N 662-IV від 03.04.2003 - набуває чинності з 01.08.2003 року )

Державним комітетом України по земельних ресурсах в частині забезпечення необхідною топографо-геодезичною інформацією та кадастровими картами (планами), включаючи цифрові;

спеціально уповноваженим органом центральної виконавчої влади з питань гідрографії в частині створення морських навігаційних карт;

іншими органами виконавчої влади, а також установами, організаціями, які залучаються до виконання загальнодержавних топографо-геодезичних і картографічних робіт.

Стаття 13. Топографо-геодезичні і картографічні роботи
спеціального призначенняв

До топографо-геодезичних і картографічних робіт спеціального призначення належать:

створення і оновлення топографічних планів, призначених для складання генеральних планів ділянок будівництва різних об'єктів, підземних мереж і споруд, прив'язки будівель і споруд до ділянок будівництва, а також для вирішення інших інженерних завдань;

створення географічних інформаційних систем спеціального (тематичного) призначення;

створення на базі загальнодержавних топографічних карт різних карт спеціального призначення в інтересах підприємств, установ і організацій різних галузей (лісові, геологічні, грунтові, сільськогосподарські, кадастрові та інші карти спеціального змісту);

геодезичні, аерокосмічні роботи під час інженерних вишукувань і будівництва різних споруд та геологічного вивчення надр і розробки родовищ корисних копалин.

( Частину другу статті 13 виключено на підставі Закону N 3370-IV від 19.01.2006 )

Стаття 14. Ліцензування топографо-геодезичної і
картографічної діяльності

Порядок видачі ліцензій на виконання топографо-геодезичних, картографічних робіт визначається законодавством.

Ліцензії на виконання топографо-геодезичних, картографічних робіт видаються підприємствам, установам, організаціям, а також фізичним особам - суб'єктам підприємницької діяльності, які можуть забезпечити виконання топографо-геодезичних, картографічних робіт відповідно до встановлених ліцензійних умов.

Ліцензії на виконання топографо-геодезичних, картографічних робіт видаються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі топографо-геодезичної, картографічної діяльності. ( Стаття 14 в редакції Закону N 3370-IV від 19.01.2006 )

Стаття 15. Виконання топографо-геодезичних робіт без надання
ліцензій

( Назва статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3370-IV від 19.01.2006 )

Без надання ліцензій виконуються: ( Абзац перший статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3370-IV від 19.01.2006 )

будь-якого роду розмічувальні роботи, винесення в натуру осей будинків, споруд і ліній інженерних комунікацій;

геодезично-маркшейдерські вимірювання з метою контролю за відповідністю будівельно-монтажних робіт проектам і будівельним нормам, спостереження за деформацією споруд і земної поверхні на території підприємств, що будуються чи діють, за осадкою будинків і споруд у процесі їх будівництва і експлуатації, а також виконавські зйомки заново збудованих будинків, споруд та інженерних комунікацій;

топографо-геодезичні і маркшейдерські роботи, які виконуються власними силами гірничодобувних підприємств, що діють чи будуються, в межах гірничих і земельних відводів, якщо для цих цілей не потрібно створення геодезичної мережі, мереж згущення і спеціальних геодезичних мереж;

роботи, пов'язані з розмічуванням на місцевості геофізичних та геологічних профілів і планово-висотних прив'язок геофізичних точок і геологорозвідувальних виробок, а також усіх видів промислових свердловин, якщо виконання цих робіт не потребує створення геодезичних мереж (тріангуляція і полігонометрія усіх класів і розрядів, нівелювання усіх класів);

інженерно-геодезичні вишукування, пов'язані з ремонтом і реконструкцією існуючих залізничних і автомобільних шляхів у межах земель, що відведені для цих об'єктів;

роботи, пов'язані з ремонтом і реконструкцією інших існуючих лінійних споруд у межах відведених для цих об'єктів земель, якщо виконання цих робіт не потребує створення геодезичних мереж і здійснення топографічної зйомки;

топографо-геодезичні та маркшейдерські роботи, що виконуються навчальними закладами, якщо вони не мають виробничого призначення.

Стаття 16. Нормативно-технічні документи в галузі
топографо-геодезичної та картографічної діяльності

Нормативно-технічні документи в галузі топографо-геодезичної та картографічної діяльності встановлюють порядок організації топографо-геодезичних і картографічних робіт, технічні вимоги до них, норми та правила їх виконання.

Нормативно-технічні документи затверджуються Головним управлінням геодезії, картографії та кадастру при Кабінеті Міністрів України.

Нормативно-технічні документи в галузі топографо-геодезичної та картографічної діяльності обов'язкові для виконання всіма суб'єктами топографо-геодезичної та картографічної діяльності.

Нормативно-технічні документи є основою для проведення державних та інших експертиз, здійснення державного геодезичного нагляду за топографо-геодезичною та картографічною діяльністю, а також для вирішення спорів.

Стаття 17. Метрологічне забезпечення топографо-геодезичної і
картографічної діяльності

Метрологічне забезпечення топографо-геодезичної і картографічної діяльності включає систему стандартів, еталонів, технічних умов, які є обов'язковими для виконання і визначають терміни і назви в цій галузі, режим використання приладів під час геодезичних спостережень, методів контролю за якістю геодезичних вимірювань, інші питання, пов'язані з топографо-геодезичною та картографічною діяльністю.

Метрологічне забезпечення топографо-геодезичної і картографічної діяльності здійснюється Головним управлінням геодезії, картографії та кадастру при Кабінеті Міністрів України, метрологічною службою Збройних Сил України у взаємодії з Державним комітетом України по стандартизації, метрології та сертифікації в установленому законодавством порядку.

Нормативне регулювання щодо збереження, відтворення географічних назв України, передачі українською мовою географічних назв зарубіжних країн та об'єктів Землі, що перебувають поза юрисдикцією держав, назв космічних тіл здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Стаття 18. Державний облік топографо-геодезичних і
картографічних робіт

Астрономо-геодезичні, нівелірні, гравіметричні, картографічні, аерозйомочні та інші роботи у цій галузі підлягають обов'язковому державному обліку з метою збирання матеріалів, їх оброблення, зберігання та використання.

Державний облік топографо-геодезичних і картографічних робіт здійснюється Головним управлінням геодезії, картографії та кадастру при Кабінеті Міністрів України у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.

Стаття 19. Державний картографо-геодезичний фонд України

Державний картографо-геодезичний фонд України включає матеріали, що створюються під час виконання:

астрономо-геодезичних, гравіметричних, нівелірних робіт, а також обстеження та відновлення пунктів геодезичних та нівелірних мереж;

топографічних робіт масштабного ряду в різних системах координат, у тому числі робіт, пов'язаних із зйомкою континентального шельфу і водних об'єктів, державного кордону;

аерозйомочних робіт, які необхідні для створення топографічних карт і планів;

робіт із цифрового картографування;

космічної зйомки;

робіт із складання та підготовки до видання і видання топографічних карт всього масштабного ряду, а також загальногеографічних, тематичних, довідкових та інших карт і атласів як території України, так і території інших держав.

Державний картографо-геодезичний фонд України формується Головним управлінням геодезії, картографії та кадастру при Кабінеті Міністрів України і Міністерством оборони України за матеріалами виконаних робіт.

Суб'єкти підприємницької діяльності, які виконують на території України картографічні, геодезичні, гравіметричні, аерозйомочні та інші роботи в даній галузі, зобов'язані безоплатно передавати у Державний картографо-геодезичний фонд України копії матеріалів своїх топографо-геодезичних і картографічних робіт для архівного зберігання. Матеріали топографо-геодезичних і картографічних робіт, що передаються на архівне зберігання, дозволяється використовувати лише з додержанням вимог законодавства про авторські права.

Порядок надходження, зберігання матеріалів Державного картографо-геодезичного фонду України, їх використання визначається Кабінетом Міністрів України.

Доступ до матеріалів, що є носіями відомостей, які становлять державну таємницю, здійснюється відповідно до Закону України "Про державну таємницю" ( 3855-12 ).

Стаття 20. Порядок користування топографо-геодезичними і
картографічними матеріалами

Юридичні та фізичні особи мають право користуватися матеріалами Державного картографо-геодезичного фонду України з додержанням вимог цього Закону та Положення про цей фонд.

Під час користування матеріалами Державного картографо-геодезичного фонду України забороняється:

несанкціоноване копіювання топографічних, картографічних, аерозйомочних матеріалів і гравіметричних даних;

передача вихідних матеріалів (їх копій) іншим особам без спеціального дозволу, якщо це не передбачається умовами користування відповідними матеріалами;

передача матеріалів аерозйомок, а також матеріалів, що є носіями відомостей, які становлять державну таємницю, організаціям, що не мають належних умов для забезпечення зберігання таких матеріалів.

У разі втрати топографо-геодезичних, картографічних матеріалів, що становлять державну таємницю, користувачі зобов'язані терміново повідомити про це Головне управління геодезії, картографії та кадастру при Кабінеті Міністрів України або Міністерство оборони України (якщо воно є володільцем матеріалів) та інші державні органи відповідно до законодавства.

Стаття 21. Фінансування топографо-геодезичної і
картографічної діяльності

Загальнодержавні топографо-геодезичні і картографічні роботи фінансуються за рахунок Державного бюджету України.

Фінансування спеціальних топографо-геодезичних і картографічних робіт, що виконуються за рішенням Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування, провадиться відповідно за рахунок бюджету Автономної Республіки Крим, місцевих бюджетів.

Інші замовники спеціальних топографо-геодезичних і картографічних робіт здійснюють фінансування цих робіт за власний рахунок відповідно до укладених договорів.

Розділ IV
Охорона геодезичних пунктів

Стаття 22. Геодезичні пункти та їх охорона

Закріплення геодезичних пунктів на місцевості здійснюється спеціальними інженерними пристроями і спорудами. Знесення або перезакладка геодезичних пунктів здійснюється лише з дозволу Головного управління геодезії, картографії та кадастру при Кабінеті Міністрів України і його підрозділів відповідно до їх компетенції.

Вилучення земельних ділянок і надання їх під будівництво геодезичних пунктів проводиться у порядку, встановленому земельним законодавством України.

Земельні ділянки, на яких розташовані геодезичні пункти, зі смугою землі завширшки один метр уздовж меж геодезичних пунктів є охоронними зонами цих пунктів.

В охоронних зонах забороняється:

виконувати різні господарські роботи (складувати матеріали, утримувати худобу, розводити багаття та інше) і завдавати будь-якої шкоди геодезичним пунктам;

виконувати без дозволу Головного управління геодезії, картографії та кадастру при Кабінеті Міністрів України і його територіальних підрозділів роботи, що можуть негативно вплинути на стан геодезичних пунктів.

Суб'єкти підприємницької діяльності, які виконують топографо-геодезичні роботи і використовують пункти державної геодезичної і нівелірної мереж України, а також пункти зйомочних геодезичних мереж як вихідну геодезичну основу, подають в установленому порядку в органи Головного управління геодезії, картографії та кадастру при Кабінеті Міністрів України відомості про стан пунктів, що використовуються.

Обстеження і відновлення пунктів державної геодезичної і нівелірної мереж України здійснюються підрозділами Головного управління геодезії, картографії та кадастру при Кабінеті Міністрів України.

Охорона геодезичних пунктів здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Розділ V
Державний геодезичний нагляд та відповідальність за
порушення законодавства у галузі топографо-геодезичної і
картографічної діяльності

Стаття 23. Завдання державного геодезичного нагляду

Державний геодезичний нагляд спрямований на забезпечення додержання суб'єктами підприємницької діяльності встановленого порядку виконання топографо-геодезичних і картографічних робіт.

Стаття 24. Повноваження органу державного геодезичного
нагляду

Державний геодезичний нагляд здійснює орган - Інспекція державного геодезичного нагляду Головного управління геодезії, картографії та кадастру при Кабінеті Міністрів України. Інспекція має підпорядковані їй підрозділи.

Положення про Інспекцію Державного геодезичного нагляду затверджується Кабінетом Міністрів України.

Зазначений орган державного геодезичного нагляду перевіряє:

додержання цього Закону та інших нормативно-правових актів, вимог стандартів і нормативно-технічних документів під час виконання топографо-геодезичних і картографічних робіт;

виконання вимог щодо метрологічного забезпечення топографо-геодезичної і картографічної діяльності;

додержання встановленого порядку обліку матеріалів топографо-геодезичних і картографічних робіт;

наявність ліцензій на виконання топографо-геодезичних і картографічних робіт та дотримання встановлених ліцензійних умов; ( Абзац п'ятий частини третьої статті 24 в редакції Закону N 3370-IV від 19.01.2006 )

додержання режиму охорони геодезичних пунктів.

Орган державного геодезичного нагляду в межах своєї компетенції забезпечує вирішення інших питань у галузі топографо-геодезичної і картографічної діяльності.

Орган державного геодезичного нагляду має право:

припиняти всі види топографо-геодезичних і картографічних робіт, які виконуються з порушеннями нормативно-правових актів, стандартів і нормативно-технічних документів;

зупиняти виконання суб'єктами господарювання топографо-геодезичних і картографічних робіт в разі відсутності спеціальних дозволів (ліцензій); ( Абзац третій частини п'ятої статті 24 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3370-IV від 19.01.2006 )

давати обов'язкові для виконання вказівки (приписи) щодо усунення недоліків і порушень у ході виконання топографо-геодезичних, картографічних робіт.

Органу державного геодезичного нагляду можуть бути надані законодавством України інші права щодо запобігання порушенням норм і правил в галузі топографо-геодезичної і картографічної діяльності.

Стаття 25. Вирішення спорів з питань топографо-геодезичної і
картографічної діяльності

Спори з питань топографо-геодезичної і картографічної діяльності розглядаються органом державного геодезичного нагляду і вирішуються судом або третейським судом у порядку, встановленому законодавством України. ( Стаття 25 із змінами, внесеними згідно із Законом N 762-IV від 15.05.2003 )

Стаття 26. Відповідальність за порушення законодавства в
галузі топографо-геодезичної і картографічної
діяльності

Порушення законодавства про топографо-геодезичну і картографічну діяльність тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову і кримінальну відповідальність згідно з законодавством.

Відповідальність за правопорушення в галузі топографо-геодезичної і картографічної діяльності несуть особи, винні у:

порушенні норм, правил, стандартів під час виконання топографо-геодезичних, картографічних робіт;

внесенні змін у нормативно-технічні документи без погодження з органами, що їх затвердили;

здійсненні топографо-геодезичної і картографічної діяльності без ліцензій; ( Абзац четвертий частини другої статті 26 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3370-IV від 19.01.2006 )

порушенні порядку обліку, зберігання топографічних, картографічних, аерозйомочних матеріалів і гравіметричних даних;

порушенні умов користування топографо-геодезичними матеріалами, в тому числі несанкціоноване копіювання топографічних, картографічних, аерозйомочних матеріалів і гравіметричних даних, та несанкціонована передача вихідних матеріалів і копій іншим особам;

невиконанні розпоряджень органу, який здійснює державний геодезичний нагляд;

порушенні вимог щодо охорони геодезичних пунктів.

Законодавством України може бути встановлена відповідальність і за інші правопорушення.

Розділ VI
Міжнародне співробітництво у сфері
топографо-геодезичної і картографічної діяльності

Стаття 27. Участь України у міжнародному співробітництві у
сфері топографо-геодезичної і картографічної
діяльності

Україна бере участь у міжнародному співробітництві у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності відповідно до норм міжнародного права.

Якщо укладеним міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого дана Верховною Радою України, встановлені інші правила, то застосовуються норми міжнародного договору.

Укладання міжнародних договорів України з питань проведення топографо-геодезичних і картографічних робіт здійснюється за попереднім погодженням з Міністерством оборони України.

Розділ VII
Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. До приведення інших нормативно-правових актів у відповідність з нормами цього Закону вони діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

3. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом:

розробити і привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України їх нормативних актів, що суперечать цьому Закону.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 23 грудня 1998 року
N 353-XIV