Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 7 березня 2006 р. N 250
Київ

Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України
від 26 вересня 1997 р. N 10
69

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 1997 р. N 1069 "Про затвердження Порядку ведення Державного суднового реєстру України і Суднової книги України" (Офіційний вісник України, 1997 р., число 40, с. 24; 1999 р., N 13 ст. 519; 2004 р., N 30, ст. 2016) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 березня 2006 р. N 250

Зміни,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
від 26 вересня 1997 р. N 1069

1. У пункті 2 постанови слова "Міністерство транспорту" замінити словами "Міністерство транспорту та зв'язку".

2. У Порядку ведення Державного суднового реєстру України і Суднової книги України, затвердженому зазначеною постановою:

1) пункти 5 і 6 викласти в такій редакції:

"5. Державну реєстрацію суден в Україні здійснюють:

морських суден - капітани морських портів;

річкових суден та суден, що не підлягають нагляду класифікаційним товариством, - Інспекція;

риболовних суден, що не підлягають нагляду класифікаційним товариством, - Укрдержрибгосп, які є органами державної реєстрації.

Реєстрація торговельних суден здійснюється в морських портах, перелік яких визначається Мінтрансзв'язку. Реєстрація риболовних суден, що підлягають нагляду класифікаційним товариством, здійснюється в будь-якому морському рибному порту.

6. Реєстрація судна в Україні полягає у внесенні відомостей про нього до Державного суднового реєстру України, що ведеться за формою згідно з додатком 1, або Суднової книги України, що ведеться за формою згідно з додатком 2, та отримання цим судном свідоцтва про право плавання під Державним прапором України";

2) у пункті 11:

абзац перший після слова "Включення" доповнити словом "морських";

доповнити пункт після абзацу першого новим абзацом такого змісту:

"Внесення річкових суден до Державного суднового реєстру України здійснюється безпосередньо Інспекцією".

У зв'язку з цим абзаци другий і третій вважати відповідно абзацами третім і четвертим;

3) у пункті 13:

в абзаці першому слова "капітанові морського порту" замінити словами "до органу державної реєстрації";

підпункт "г" доповнити словами "або документи, що підтверджують проходження судном технічного нагляду, зразок яких затверджується Мінтрансзв'язку, а для риболовних суден - Укрдержрибгоспом";

підпункт "з" викласти у такій редакції:

"з) документи, що підтверджують наявність або відсутність заставних зобов'язань";

підпункт "й" доповнити словами "а у разі належності судна фізичній особі - копія документа, що підтверджує особу власника та його громадянство";

доповнити пункт підпунктом "к" та абзацом такого змісту:

"к) документ, що свідчить про виключення судна з реєстру попереднім органом реєстрації (у разі коли судно було зареєстроване).

Додатково подається документально підтверджена інформація про призначення судна, наявність у нього ідентифікаційних ознак та знімки судна (вигляд з правого та лівого борту)".

У зв'язку з цим абзац тринадцятий вважати абзацом п'ятнадцятим;

4) пункт 16 доповнити словами "або органами, які здійснювали їх оформлення та видачу";

5) у пункті 18:

доповнити пункт після підпункту "б" абзацом такого змісту:

"Тип іншого судна зазначається на підставі документів, що свідчать про проходження таким судном технічного нагляду";

підпункт "в" доповнити словами "а для судновласників - фізичних осіб - зареєстроване місце проживання";

6) пункт 20 після слів "міжнародні рейси" доповнити словами "або судна, що здійснює плавання на внутрішніх водних шляхах";

7) в абзаці другому пункту 21 цифри і слово "10 днів" замінити цифрами і словами "15 робочих днів";

8) у пункті 25:

абзац перший викласти в такій редакції:

"25. Для реєстрації судна та отримання суднових реєстраційних документів судновласник подає копії платіжних документів, що свідчать про сплату відповідних зборів в установленому розмірі. Орган державної реєстрації після надходження висновку Інспекції, а для риболовних суден - Укрдержрибгоспу та Інспекції у триденний строк видає судновласнику такі реєстраційні документи";

доповнити пункт після абзацу третього новим абзацом такого змісту:

"Річковим суднам, зазначеним у пункті 12 Порядку, свідоцтво про право плавання під Державним прапором України та свідоцтво про право власності на судно видаються безпосередньо Інспекцією".

У зв'язку з цим абзаци четвертий-дванадцятий вважати відповідно абзацами п'ятим-тринадцятим;

9) в абзаці другому пункту 29 слова "капітан морського порту" і "капітанові цього порту" замінити відповідно словами "орган державної реєстрації, що видав реєстраційні документи" і "органу державної реєстрації";

10) у пункті 32 слово "Держфлотінспекція" замінити словом "Інспекція";

11) у пункті 34:

підпункт "б" доповнити словами "зразок якого затверджується Мінтрансзв'язку, а для риболовних суден - Укрдержрибгоспом";

доповнити пункт підпунктами "д" та "е" такого змісту:

"д) копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності, а у разі належності судна фізичній особі - копія документа, що підтверджує особу власника та її громадянство;

е) документ, що свідчить про виключення судна з реєстраційних документів попереднім органом державної реєстрації (у разі коли судно було раніше зареєстроване)";

12) доповнити пункт 37 словами "або органом, який здійснив їх оформлення та видачу";

13) перше речення абзацу другого пункту 39 після слів "реєстраційний номер" доповнити словами "визначений Інспекцією";

14) доповнити пункт 48 підпунктом "д" такого змісту:

"д) у разі зміни зареєстрованого власника судна, судновласника або фрахтувальника за бербоут-чартером";

15) друге речення абзацу другого пункту 49 після слів "цього Порядку" доповнити словами "документи, що підтверджують наявність або відсутність заставних зобов'язань";

16) в абзаці п'ятому пункту 51 слова "орган державної реєстрації" замінити словом "Інспекція";

17) перше речення пункту 53 після слів "місцем його реєстрації" доповнити словами "погоджену Інспекцією в установленому порядку";

18) абзац перший пункту 56 викласти у такій редакції:

"56. У разі поновлення реєстрації судна, тимчасово виключеного з Державного суднового реєстру України або Суднової книги України, органу державної реєстрації подається документ, виданий органом іноземної реєстрації судна, про виключення цього судна з іноземного суднового реєстру";

19) пункт 58 доповнити підпунктом "є" такого змісту:

"є) проводить ідентифікацію суден та веде облік ідентифікаційних ознак за заявленими для реєстрації судна даними";

20) пункт 59 після цифр і слів "31 грудня" доповнити словами та цифрами "протягом 10 днів наступного місяця";

21) у тексті Порядку слово "Мінтранс" в усіх відмінках замінити словом "Мінтрансзв'язку".

3. У додатках до Порядку:

графу 11 додатка 1 викласти в такій редакції:

---+------------------------------------+------------+------------
"11|Судновласник або фрахтувальник судна| |
|та його юридична адреса"; | |
---+------------------------------------+------------+------------

назви граф 3 і 13 додатка 2 до викласти в такій редакції:

-------------
|"Бортовий |
|реєстрацій-|
|ний номер |
|судна (при-|
|своєний та |
|колишній) |
+-----------+
| 3"; |
-------------

---------
|"Валова|
|міст- |
|кість, |
|одиниць|
| |
| |
| |
+-------+
| 13".|
---------