Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 14 червня 2002 р. N 844
Київ

( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 346 від 28.03.20
11 )

Про утворення Державного департаменту у справах
громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1968 від 25.12.20
02
N 1106 від 17.07.20
03
N 1402 від 04.09.20
03
N 1573 від 02.10.20
03
N 1197 від 15.12.20
05
N 327 від 15.03.2006
)

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити у складі Міністерства внутрішніх справ на базі департаменту громадянства, паспортної та імміграційної служби, що ліквідується, Державний департамент у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб як урядовий орган державного управління.

2. Затвердити Положення про Державний департамент у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб (додається).

3. Міністерству внутрішніх справ внести у місячний термін в установленому порядку пропозиції щодо приведення актів Кабінету Міністрів України у відповідність з цією постановою.

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 червня 2002 р. N 844

Положення
про Державний департамент у справах громадянства,
імміграції та реєстрації фізичних осіб

( У тексті Положення слова "Єдиної державної автоматизованої
паспортної системи" замінено словами "Державної
інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних
осіб та їх документування" згідно з Постановою КМ N 327
від 15.03.2006
)

1. Державний департамент у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб (далі - Департамент) є урядовим органом державного управління, який діє у складі МВС і йому підпорядковується.

Департамент у складі МВС, управління (відділи) у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб головних управлінь, управлінь МВС в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі (далі - територіальні органи), відділи, відділення у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб міських, районних управлінь (відділів) МВС (далі - підрозділи) становлять службу громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб, керівним органом якої є Департамент. ( Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1968 від 25.12.2002 )

2. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, цим Положенням та наказами МВС.

3. Основними завданнями Департаменту є:

1) участь у межах своєї компетенції в координації діяльності органів виконавчої влади, пов'язаної з:

вирішенням питань громадянства України;

організацією імміграційної роботи та боротьбою з незаконною міграцією;

додержанням посадовими особами та громадянами правил паспортної системи;

реєстрацією та обліком фізичних осіб за місцем проживання/перебування;

2) організація роботи з розгляду документів стосовно набуття/припинення громадянства України, підготовка матеріалів для розгляду Комісією при Президентові України з питань громадянства;

3) узагальнення практики застосування законодавства з питань громадянства, імміграції іноземців та осіб без громадянства в Україну, реєстрації фізичних осіб за місцем проживання/перебування і розроблення та внесення пропозицій щодо його вдосконалення на розгляд Міністра внутрішніх справ;

4) забезпечення відповідно до законодавства видачі громадянам України, які постійно проживають в Україні, паспортних документів, іноземцям та особам без громадянства документів для в'їзду в Україну, перебування в Україні та виїзду за її межі або постійного проживання на її території;

5) організація реєстрації та обліку фізичних осіб за місцем проживання/перебування;

6) організація роботи із створення Державної інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування;

7) організація контролю за додержанням посадовими особами та громадянами правил паспортної системи, іноземцями та особами без громадянства - правил перебування в Україні, транзитного проїзду через її територію.

4. Департамент відповідно до покладених на нього завдань:

1) готує документи з питань набуття/припинення громадянства України на розгляд Комісії при Президентові України з питань громадянства;

2) забезпечує виконання рішень Президента України з питань громадянства;

3) приймає у передбачених законом випадках рішення про оформлення набуття громадянства України;

4) веде облік осіб, які набули/припинили громадянство України;

5) організовує видачу громадянам України паспортних документів;

6) організовує оформлення і видачу іноземцям та особам без громадянства документів для тимчасового перебування або постійного проживання в Україні, а також виїзду за її межі;

7) організовує роботу з підготовки пропозицій щодо визначення в установленому порядку квоти імміграції на календарний рік та з розгляду документів стосовно надання дозволу на імміграцію в Україну іноземців та осіб без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах;

8) приймає рішення про надання дозволу та відмову у наданні дозволу на імміграцію, про скасування дозволу на імміграцію;

9) веде облік осіб, які подали заяви про надання дозволу на імміграцію, та осіб, яким надано такий дозвіл;

10) організовує роботу з розгляду питань щодо надання іноземцю або особі без громадянства статусу біженця;

11) організовує роботу, пов'язану із створенням Державної інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування;

12) формує за участю Адміністрації Держприкордонслужби базу даних про іноземців та осіб без громадянства, в'їзд в Україну яких не дозволяється за наявності підстав, визначених законом; ( Підпункт 12 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1402 від 04.09.2003 )

13) приймає рішення щодо скорочення терміну перебування іноземця або особи без громадянства в Україні;

14) приймає рішення щодо видворення іноземця або особи без громадянства з України;

15) здійснює організаційні заходи, пов'язані з видворенням іноземця або особи без громадянства з України;

16) готує інформаційно-аналітичні матеріали та інші документи з питань, що належать до його компетенції, для подання в установленому порядку на розгляд відповідних органів;

17) видає в установленому порядку бюлетені, збірники нормативних актів, інші матеріали з питань, що належать до його компетенції;

18) виконує функції державного замовника з розроблення, виробництва, постачання і ремонту програмно-апаратних засобів для Державної інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування;

19) взаємодіє з консульською службою МЗС, відповідними підрозділами центральних та місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування;

20) забезпечує та здійснює контроль за додержанням державної таємниці в апараті Департаменту, а також у територіальних органах і підрозділах;

21) виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

5. Департамент має право:

1) безоплатно отримувати від центральних і місцевих органів виконавчої влади інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;

безоплатно користуватися засобами масової інформації для встановлення місця перебування осіб, розшук яких покладено законодавством на нього;

2) залучати спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

3) брати участь у створенні спеціального обладнання, необхідного для оформлення паспортних документів, готувати пропозиції щодо розроблення зразків і виготовлення бланків паспортних та інших документів, виступати замовником виготовлення цього обладнання та бланків;

4) брати участь у міжнародному співробітництві з питань гуманітарного характеру, реалізації прав і свобод громадян України, а також виконанні відповідних міжнародних зобов'язань України;

5) надавати платні послуги згідно із законодавством;

6) перевіряти додержання органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями правил паспортної системи, вимог законодавства щодо правового статусу іноземців та осіб без громадянства в Україні і вносити пропозиції про усунення причин і умов, що сприяють їх порушенням;

7) вимагати у межах своєї компетенції від посадових осіб органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій усунення виявлених порушень;

8) утворювати, реорганізувати та ліквідувати у межах повноважень, наданих МВС, територіальні органи і підрозділи;

9) утворювати за погодженням з органами виконавчої влади експертні та консультаційні ради, робочі групи;

10) здійснювати інші повноваження відповідно до законодавства.

6. Департамент очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади в установленому порядку Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра внутрішніх справ. ( Абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1573 від 02.10.2003 )

Директор Департаменту є членом колегії МВС.

7. Директор Департаменту:

здійснює керівництво діяльністю Департаменту, несе персональну відповідальність перед Кабінетом Міністрів України і Міністром внутрішніх справ за виконання покладених на Департамент завдань;

приймає у межах повноважень, наданих МВС, рішення про утворення територіальних органів і підрозділів; ( Абзац третій пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1197 від 15.12.2005 )

забезпечує управління діяльністю територіальних органів і підрозділів;

представляє Департамент у державних органах та органах місцевого самоврядування;

призначає відповідно до законодавства та в межах своїх повноважень на посаду та звільняє з посади керівників структурних підрозділів, осіб рядового і начальницького складу, інших працівників Департаменту, крім заступників директора;

представляє осіб рядового і начальницького складу, працівників Департаменту до державних нагород, відзнак МВС;

вирішує питання про відповідальність осіб рядового і начальницького складу, працівників Департаменту;

розпоряджається у межах повноважень, наданих МВС, коштами Департаменту, затверджує в установленому порядку кошторис видатків на виготовлення/оформлення паспортних документів, створення та впровадження Державної інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування;

затверджує положення про структурні підрозділи Департаменту, територіальні органи і підрозділи;

притягає до дисциплінарної відповідальності керівників структурних підрозділів Департаменту, інших працівників, крім заступників директора;

підписує видані в межах компетенції Департаменту накази, організовує перевірку їх виконання;

здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та цим Положенням.

8. Директор Департаменту має першого заступника та двох заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра внутрішніх справ, погодженим з директором Департаменту.

Один із заступників директора Департаменту є за посадою начальником Головного обчислювального центру Державної інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування.

Розподіл обов'язків між заступниками провадить директор Департаменту.

9. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Департаменту, обговорення найважливіших напрямів діяльності утворюється колегія у складі директора (голова колегії), його заступників за посадою та керівників структурних підрозділів Департаменту.

Персональний склад колегії затверджується Міністром внутрішніх справ за поданням директора Департаменту.

Рішення колегії проводяться в життя наказами директора Департаменту.

10. Департамент в межах своєї компетенції видає накази організаційно-розпорядчого характеру.

11. За рішенням МВС при Департаменті може утворюватися науково-технічна рада, а також інші дорадчі органи. ( Абзац перший пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1106 від 17.07.2003 )

Склад зазначеної ради та інших дорадчих органів, положення про них затверджує директор Департаменту.

12. Граничну чисельність осіб рядового і начальницького складу та працівників Департаменту за поданням директора затверджує Міністр внутрішніх справ. ( Абзац перший пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1106 від 17.07.2003 )

Структуру Департаменту затверджує директор за погодженням з Міністром внутрішніх справ. ( Абзац другий пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1106 від 17.07.2003 )

Призначення на посаду та звільнення з посади керівників територіальних органів здійснюється Міністром внутрішніх справ. ( Пункт 12 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1197 від 15.12.2005 )

13. Штатний розпис, кошторис Департаменту затверджує директор за погодженням з МВС та Мінфіном. ( Пункт 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1106 від 17.07.2003 )

14. Департамент утримується за рахунок державного бюджету в межах коштів, передбачених на утримання МВС.

15. Особи рядового і начальницького складу Департаменту проходять службу відповідно до Положення про проходження служби особами рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, користуються всіма правами та виконують обов'язки відповідно до Закону України "Про міліцію" ( 565-12 ).

16. Грошове, медичне та пенсійне забезпечення осіб рядового і начальницького складу, оплата праці працівників Департаменту здійснюється в порядку та на умовах, передбачених законодавством для рядового і начальницького складу та працівників МВС.

17. Департамент є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в Державному казначействі, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.