Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 10 листопада 1999 р. N 2066
Київ

Про затвердження нормативно-правових
актів щодо застосування Закону України
"Про альтернативну (невійськову) службу"

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1305 від 22.08.20
00
N 329 від 12.03.20
03
N 1106 від 17.07.20
03
N 1795 від 31.12.20
04
N 147 від 15.02.20
06
N 313 від 15.03.20
06 )

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про альтернативну (невійськову) службу" ( 437-14 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Положення про порядок проходження альтернативної (невійськової) служби, Положення про комісії у справах альтернативної (невійськової) служби, перелік підприємств, установ, організацій, що перебувають у державній або комунальній власності, на яких громадяни можуть проходити альтернативну (невійськову) службу та перелік релігійних організацій, віровчення яких не допускає користування зброєю (додаються).

2. Утворити Комісію у справах альтернативної (невійськової) служби України у складі згідно з додатком.

Надати голові Комісії право в разі потреби вносити зміни до її складу. ( Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1305 від 22.08.2000 )

3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 30 червня 1992 р. N 360 "Про заходи щодо реалізації Закону України "Про альтернативну (невійськову) службу" (ЗП України, 1992 р., N 7, ст. 166).

4. Державному комітетові статистики разом з Міністерством праці та соціальної політики внести відповідні зміни до державної статистичної звітності про проходження громадянами альтернативної (невійськової) служби.

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 листопада 1999 р. N 2066

Положення
про порядок проходження
альтернативної (невійськової) служби

I. Загальні питання

1. Це Положення відповідно до Закону України "Про альтернативну (невійськову) службу" ( 1975-12 ) визначає порядок проходження громадянами України альтернативної (невійськової) служби (далі - альтернативна служба).

2. Громадяни України мають право на альтернативну службу, якщо виконання військового обов'язку суперечить їхнім релігійним переконанням і якщо вони належать до діючих відповідно до законодавства релігійних організацій, віровчення яких не допускає користування зброєю. Перелік таких релігійних організацій затверджується Кабінетом Міністрів України. Цим правом користуються громадяни, які належать до зазначених релігійних організацій, що діють як із зареєстрованим статутом, так і без його реєстрації.

В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть бути встановлені окремі обмеження цього права із зазначенням строку їх дії.

3. На альтернативну службу направляються громадяни, які підлягають призову на строкову військову службу і особисто заявили про неможливість її проходження як такої, що суперечить їхнім релігійним переконанням, документально або іншим чином підтвердили істинність переконань та стосовно яких прийнято відповідне рішення комісією у справах альтернативної служби.

Не підлягають направленню на альтернативну службу громадяни, які відповідно до Закону України "Про загальний військовий обов'язок та військову службу" ( 2232-12 ) звільнені від призову на строкову військову службу або яким надано відстрочку від призову на строкову військову службу (на термін дії відстрочки).

II. Направлення на альтернативну службу

4. Для вирішення питання про направлення на альтернативну службу громадянин після взяття на військовий облік, але не пізніше ніж за два календарні місяці до початку встановленого законодавством періоду призову на строкову військову службу особисто подає письмову заяву до комісії у справах альтернативної (невійськової) служби (далі - комісія) за місцем проживання. Початок проведення призову громадян на строкову військову службу встановлюється на підставі Указу Президента України.

5. Заява про направлення на альтернативну службу подається у довільній формі із зазначенням мотивів неможливості проходження строкової військової служби та підтвердженням істинності релігійних переконань громадянина. До заяви додаються документи, що підтверджують істинність його релігійних переконань, копія документа про освіту, довідка про склад сім'ї та довідка з місця роботи або навчання. ( Абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1795 від 31.12.2004 )

У разі порушення громадянином установленого строку подання заяви у ній мають бути зазначені причини її несвоєчасного подання.

6. Заява про направлення на альтернативну службу приймається за наявності паспорта. Відсутність паспорта є підставою для відмови у прийнятті заяви.

7. Заява про направлення на альтернативну службу реєструється в Журналі реєстрації заяв громадян, які звернулися з питання проходження альтернативної (невійськової) служби, що ведеться за зразком згідно з додатком 1.

8. Комісія протягом календарного місяця вивчає заяву громадянина про направлення на альтернативну службу і у разі потреби в межах наданих їй повноважень перевіряє повідомлені заявником дані.

9. Про дату явки громадянина на засідання комісії, на якому розглядатиметься питання про направлення його на альтернативну службу, комісія повідомляє письмово та пропонує громадянинові подати на засідання комісії у разі потреби додаткове підтвердження істинності релігійних переконань в документальній або іншій формі (зокрема запросити представників релігійної організації тощо).

10. Повідомлення про дату явки на засідання комісії оформляється за зразком згідно з додатком 2 та скріплюється печаткою. Воно є підставою для звільнення громадянина відповідно до законодавства від навчання, а також від роботи на цей час із збереженням середньомісячного заробітку. ( Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1795 від 31.12.2004 )

11. Громадянин зобов'язаний прибути на засідання комісії у строк, зазначений у повідомленні.

Поважними причинами неявки громадянина на засідання комісії можуть бути визнані документально підтверджені:

хвороба громадянина;

смерть або тяжка хвороба близького родича - дружини, батьків, дітей, братів, сестер, дідусів, бабусь;

перешкода стихійного характеру або інші обставини, внаслідок яких громадянин не зміг особисто прибути на засідання комісії.

12. У разі визнання причин неявки громадянина на засідання комісії поважними розгляд заяви переноситься на наступне засідання, про що письмово повідомляється заявникові.

13. Заява громадянина про направлення на альтернативну службу розглядається комісією протягом календарного місяця після її надходження в присутності громадянина. У разі потреби на засідання запрошуються представники релігійних організацій, громадськості та вживаються в межах законодавства інші заходи для встановлення належності громадянина до релігійної організації, віровчення якої не допускає користування зброєю, та істинності його релігійних переконань.

14. Підставою для відмови громадянину в направленні на альтернативну службу або звільненні від призову на військові збори є:

несвоєчасне подання заяви про направлення на альтернативну службу або звільнення від призову на військові збори;

відсутність підтвердження істинності релігійних переконань;

неявка громадянина без поважних причин на засідання комісії.

Інші причини не можуть бути підставою для відмови в направленні на альтернативну службу або звільненні від призову на військові збори. ( Пункт 14 в редакції Постанови КМ N 1795 від 31.12.2004 )

15. Рішення комісії про направлення громадянина на альтернативну службу або про відмову в направленні на альтернативну службу протягом п'яти календарних днів видається заявникові та надсилається у військовий комісаріат, в якому громадянин перебуває на військовому обліку.

16. Громадянин, щодо якого комісія прийняла відповідне рішення, повинен звернутися протягом п'яти календарних днів до військового комісаріату, в якому він перебуває на військовому обліку.

17. Після проходження призовної комісії відповідно до Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу" та прийняття нею рішення щодо призову на строкову військову службу військовий комісаріат протягом п'яти календарних днів повідомляє комісію у справах альтернативної (невійськової) служби про рішення призовної комісії. У цей же період громадянин повинен звернутися до комісії у справах альтернативної (невійськової) служби.

18. Протягом оголошеного періоду проведення призову на строкову військову службу з урахуванням рішення призовної комісії та виходячи з наявності вільних робочих місць на підприємствах, в установах, організаціях, визначених комісією для проходження альтернативної служби та в патронажній службі в організаціях Товариства Червоного Хреста України (далі - підприємства, установи, організації), комісія приймає рішення про конкретне місце проходження громадянином альтернативної служби. ( Абзац перший пункту 18 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1305 від 22.08.2000, N 1795 від 31.12.2004 )

У разі відсутності вільних робочих місць період визначення місця проходження альтернативної служби громадянином може бути продовжений, як виняток, за рішенням комісії. ( Абзац другий пункту 18 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1795 від 31.12.2004 )

Місце проходження альтернативної служби визначається переважно в межах населеного пункту за місцем проживання громадянина або у місцевості, звідки він має можливість щоденно повертатися до місця проживання. Приймаючи рішення про місце проходження громадянином альтернативної служби, комісія може також враховувати його фахову підготовку та рівень кваліфікації, підтверджені відповідними документами.

Громадянин, направлений на альтернативну службу, не має права відмовлятися від місця проходження альтернативної служби, визначеного комісією. ( Пункт 18 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1795 від 31.12.2004 )

19. Направлення для проходження альтернативної (невійськової) служби видається громадянинові на підставі рішення комісії не менш як за десять днів до початку строку проходження альтернативної служби за формою згідно з додатком 3, а також надсилається власникові відповідного підприємства, установи, організації або уповноваженому ним органу. Про видачу громадянинові зазначеного направлення повідомляється військовий комісаріат, де громадянин перебуває на військовому обліку.

20. Військовий комісаріат знімає громадянина з військового обліку у зв'язку з проходженням альтернативної служби і видає йому військовий квиток з відміткою: "Знятий з військового обліку у зв'язку з рішенням комісії у справах альтернативної (невійськової) служби від "___" _________ р. N __ про проходження альтернативної служби. Протокол призовної комісії від "___" _______ ___ р. N ___.

21. Направлення для проходження альтернативної (невійськової) служби є підставою для припинення трудового договору з власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом, де громадянин працює.

22. З дня прийняття комісією рішення про направлення для проходження альтернативної служби громадянин підлягає обліку, який веде комісія.

23. Книга обліку громадян, які проходять альтернативну (невійськову) службу, оформлюється комісією за зразком згідно з додатком 4.

Книга обліку громадян, які проходять альтернативну (невійськову) службу, є документом суворої звітності. Вона повинна бути пронумерована, прошнурована, підписана головою комісії та скріплена печаткою. Допуск до роботи з книгою повинен бути суворо обмежений. Записи у книзі веде відповідальний секретар комісії.

На кожного громадянина відводиться в книзі не менш як 4 - 5 рядків. Записи робляться чорнилом розбірливо і акуратно. Виправлення та доповнення також вносяться чорнилом, підписуються головою комісії (у разі його відсутності - заступником) та скріплюються печаткою. Книга зберігається 75 років.

24. На кожного громадянина, щодо якого комісією прийнято рішення про направлення на альтернативну службу, ведеться особова справа. Номер особової справи повинен відповідати обліковому номеру в Книзі обліку громадян, які проходять альтернативну (невійськову) службу.

В особовій справі громадянина, направленого для проходження альтернативної служби, мають зберігатися:

заява громадянина про направлення на альтернативну службу;

документи, що підтверджують істинність його релігійних переконань;

документ про освіту;

довідка про склад сім'ї;

довідка з місця роботи чи навчання;

витяги з рішень комісії, прийнятих стосовно громадянина;

витяг з рішення призовної комісії;

інші документи у разі потреби.

Особова справа громадянина, направленого для проходження альтернативної служби, зберігається протягом 45 років.

Окрема справа ведеться також на громадян, яким відмовлено у направленні на альтернативну службу.

III. Проходження альтернативної служби

25. Громадянин зобов'язаний з'явитися для проходження альтернативної служби у визначені в направленні місце і строки.

У разі неприбуття громадянина без поважних причин на місце проходження альтернативної (невійськової) служби протягом трьох календарних днів власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган повинен негайно повідомити про це відповідну комісію.

26. У разі одержання зазначеного повідомлення комісія протягом десяти календарних днів разом із власником підприємства, установи, організації, де громадянин повинен проходити службу, або уповноваженим ним органом з'ясовує всі обставини неприбуття або несвоєчасного прибуття громадянина на місце проходження альтернативної служби та приймає відповідне рішення.

27. Власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган зобов'язаний укласти з громадянином, який прибув для проходження альтернативної служби, в установленому порядку письмовий строковий трудовий договір на строк альтернативної служби, забезпечити його зазначеною в направленні роботою і протягом п'яти календарних днів письмово повідомити про це відповідну комісію та надіслати до комісії, яка видала направлення, корінець направлення.

28. У разі несвоєчасної явки громадянина для проходження альтернативної служби, що не перевищує семи календарних днів з дня, зазначеного у направленні, з поважних причин трудовий договір укладається з дня фактичної явки громадянина на підприємство, в установу, організацію.

Документи, що підтверджують причини несвоєчасної явки, негайно надсилаються до комісії.

29. Громадянинові, який проходить альтернативну службу не за місцем проживання, а в місцевості, звідки він не має можливості щоденно повертатися до місця проживання, власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган зобов'язаний надати з першого дня роботи місце в гуртожитку або інше впорядковане тимчасове житло.

30. Громадянинові, який перебуває на альтернативній службі, може бути надано роботу за професією, що відповідає визначеним у розділах кваліфікації професій 2 - 9 Класифікатора професій (ДК 003-95), затвердженого Держкомстандартом.

У разі коли робота, зазначена в направленні для проходження альтернативної (невійськової) служби, потребує відповідної кваліфікації, громадянин може її виконувати тільки за наявності документа, що підтверджує відповідну освіту та рівень кваліфікації.

31. Громадянин, який проходить альтернативну службу, не може бути призначений на посаду, що передбачає виконання функцій представників органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування, організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських обов'язків.

32. У трудовому договорі під час визначення режиму праці та відпочинку громадянина, який проходить альтернативну службу, враховуються, якщо це можливо, особливості його віросповідання стосовно роботи у вихідні дні без зменшення кількості встановлених робочих днів.

33. Строк альтернативної служби становить 18 місяців, а для осіб, які мають повну вищу освіту, тобто закінчили вищі заклади освіти III та IV рівня акредитації (інститут, консерваторію, академію, університет з освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра), - 13,5 місяців. ( Пункт 33 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 313 від 15.03.2006 )

34. Початком альтернативної служби вважається день, коли громадянин фактично приступив до роботи на підприємстві, в установі, організації, визначений наказом про прийняття на роботу. ( Абзац перший пункту 34 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1795 від 31.12.2004 )

У разі направлення громадянина для проходження альтернативної служби не за місцем проживання, а в місцевість, звідки він не може щоденно повертатися до місця проживання, строк альтернативної служби визначається з урахуванням часу, необхідного для переїзду до місця служби та у зворотному напрямку.

35. До строку альтернативної служби не зараховуються відпустка з ініціативи власника або уповноваженого ним органу, відпустка у зв'язку з навчанням у середніх або вищих закладах освіти з вечірньою або заочною формою навчання, час перебування під адміністративним арештом, прогулів та скорочення тривалості робочого часу. При цьому строк альтернативної служби продовжується на невідпрацьований час.

36. Трудові відносини між громадянином, який проходить альтернативну службу, та власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом регулюються законодавством про працю з урахуванням відповідних положень Закону України "Про альтернативну (невійськову) службу".

37. У разі потреби професійна підготовка та перепідготовка громадян під час проходження альтернативної служби проводяться індивідуально безпосередньо на виробництві.

38. У разі ліквідації, реорганізації або перепрофілювання підприємства, установи, організації, де громадянин проходить альтернативну службу, власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган зобов'язаний повідомити комісію не пізніше ніж за два календарні місяці про дострокове розірвання трудового договору, а в разі виникнення потреби в наданні відпустки з ініціативи адміністрації або скороченні тривалості робочого часу - протягом п'яти календарних днів. ( Абзац перший пункту 38 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1795 від 31.12.2004 )

У такому разі комісія визначає громадянинові інше місце подальшого проходження альтернативної служби.

39. Місце проходження альтернативної служби громадянина з урахуванням суспільних потреб може бути змінено комісією у будь-який час.

40. Під час проходження альтернативної служби громадянин має право звернутися до комісії з умотивованою заявою щодо зміни місця проходження альтернативної служби, а також дострокового звільнення з неї на підставах, передбачених Законом України "Про альтернативну (невійськову) службу".

41. У разі самовільного припинення альтернативної служби або систематичного невиконання без поважних причин покладених на громадянина службових обов'язків у зв'язку з проходженням альтернативної служби власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган має право звернутися до комісії з клопотанням про дострокове розірвання трудового договору. При цьому він не може достроково розірвати в односторонньому порядку трудовий договір без рішення комісії. ( Абзац перший пункту 41 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1795 від 31.12.2004 )

Питання про зміну місця проходження громадянином альтернативної служби розглядається комісією протягом місяця, у разі потреби визначається інше місце проходження альтернативної служби і відповідно до цього Порядку громадянинові видається нове направлення для проходження альтернативної (невійськової) служби.

42. Під час проходження альтернативної служби громадянинові надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю 15 календарних днів. За перший рік альтернативної служби відпустка надається після відпрацьованих 11 календарних місяців.

За письмовою заявою громадянина відпустка без збереження заробітної плати із зарахуванням до строку проходження альтернативної служби може бути надана йому в разі смерті дружини, батька, матері (вітчима, мачухи), дитини (пасинка, падчерки), рідних братів, сестер, дідусів і бабусь тривалістю до семи календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця поховання та назад, а у разі хвороби перелічених осіб, які за висновком медичного закладу потребують постійного стороннього догляду, - тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більше 30 календарних днів. ( Абзац другий пункту 42 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1305 від 22.08.2000 )

43. Громадянин, направлений на альтернативну службу, не має права ухилятися від її проходження, брати участь у страйках, займатися підприємницькою діяльністю, навчатися в закладах освіти, крім середніх або вищих закладів освіти з вечірньою або заочною формою навчання.

Ухиленням від проходження альтернативної служби вважається:

неприбуття без поважних причин на місце проходження альтернативної служби, зазначене у направленні, або прибуття із запізненням більше ніж на три календарні дні;

самовільне припинення виконання службових обов'язків;

несвоєчасне (пізніше ніж за п'ять календарних днів) повідомлення комісії про надання відпустки з ініціативи власника підприємства, установи, організації або уповноваженого ним органу, а також про попередження власником або уповноваженим ним органом щодо звільнення у зв'язку з ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням підприємства, установи, організації. ( Абзац пункту 43 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1795 від 31.12.2004 )

44. Власник підприємства, установи, організації, на якому громадянин проходить альтернативну службу, або уповноважений власником орган зобов'язаний негайно повідомляти комісію про всі випадки, наслідком яких є припинення, переривання або продовження строку проходження альтернативної служби.

45. У трудовій книжці громадянина, який проходить альтернативну службу, в графі 3 розділу "Відомості про роботу" робляться відповідні записи за зразком згідно з додатком 5.

46. Для контролю за проходженням громадянином альтернативної служби власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган щокварталу подає до комісії відомості про використання ним робочого часу за підписами табельника та керівника підрозділу, в якому громадянин працює, за формою згідно з додатком 6.

47. Час проходження громадянином альтернативної служби зараховується до його загального трудового стажу.

Цей час зараховується також до безперервного трудового стажу і стажу роботи за спеціальністю за умови, що громадянин не пізніше ніж через три календарні місяці після звільнення з альтернативної служби приступить до роботи.

IV. Припинення альтернативної служби

48. Альтернативна служба припиняється у разі закінчення строку її проходження або достроково за рішенням комісії.

49. Комісія визначає день закінчення проходження альтернативної служби, враховуючи використання громадянином робочого часу протягом усього періоду служби.

( Абзац другий пункту 49 виключено на підставі Постанови КМ N 1795 від 31.12.2004 )

У разі прийняття комісією рішення про продовження строку проходження альтернативної служби на невідпрацьований громадянином час власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган переукладає строковий трудовий договір з громадянином на визначений комісією строк.

50. Якщо громадянин, який проходить альтернативну службу, виявив бажання проходити строкову військову службу, він звертається до комісії з відповідною заявою про дострокове припинення альтернативної служби.

На підставі заяви громадянина та повідомлення військового комісаріату про прийняття призовною комісією рішення щодо його призову на строкову військову службу комісія приймає рішення про дострокове припинення альтернативної служби.

При цьому строк альтернативної служби, визначений з урахуванням використання громадянином робочого часу протягом проходження служби, зараховується до строку військової служби з розрахунку півтора місяця альтернативної служби за один місяць строкової військової служби.

51. Альтернативна служба може бути достроково припинена у зв'язку з визнанням громадянина непридатним за станом здоров'я для подальшого проходження військової служби.

За зверненням громадянина, який проходить альтернативну службу, стосовно його придатності за станом здоров'я для подальшого проходження військової служби комісія видає йому відповідне направлення до військового комісаріату для огляду військово-лікарською комісією.

У разі визнання громадянина непридатним за станом здоров'я для подальшого проходження військової служби комісія на підставі висновків постанови військово-лікарської комісії приймає рішення про дострокове припинення альтернативної служби.

52. Якщо у громадянина виникає передбачене законодавством про військовий обов'язок і військову службу право на відстрочку від проходження військової служби внаслідок зміни сімейних обставин, він звертається до комісії з заявою про дострокове припинення альтернативної служби. До заяви додаються документи, що підтверджують його право на відстрочку, на підставі яких комісія приймає відповідне рішення.

53. У разі виїзду сім'ї громадянина, який проходить альтернативну службу, за кордон на постійне місце проживання проходження ним альтернативної служби може бути припинено за рішенням комісії за наявності відповідних документів, що підтверджують його виїзд разом із сім'єю. Копія рішення видається громадянинові та надсилається до відповідного військового комісаріату для видачі довідки встановленого зразка для оформлення виїзних документів.

54. У разі засудження громадянина, який проходить альтернативну службу, до позбавлення волі комісія на підставі рішення суду приймає рішення про дострокове її припинення.

55. Альтернативна служба припиняється достроково також за рішенням комісії у разі ухилення громадянина від проходження альтернативної служби або вчинення інших дій, передбачених пунктом 43 цього Порядку, про що протягом п'яти календарних днів у письмовій формі повідомляється громадянин та військовий комісаріат.

У такому разі громадянин підлягає призову на строкову військову службу на загальних підставах.

У разі призову громадянина на строкову військову службу у зв'язку з ухиленням від проходження альтернативної служби строк проходження альтернативної служби не зараховується до строку військової служби.

56. Громадянин після звільнення з альтернативної служби протягом п'яти календарних днів зобов'язаний стати на облік у військовому комісаріаті за місцем проживання. У такому ж порядку в зазначений строк громадянин стає на облік і у разі зміни місця проживання. ( Пункт 56 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1795 від 31.12.2004 )

57. Громадянин перебуває на обліку у військовому комісаріаті та в комісії за місцем проживання до досягнення ним 40 років.

V. Звільнення від призову на військові
(навчальні та спеціальні) збори

58. Громадяни, які пройшли альтернативну службу, не призиваються на військові (навчальні та спеціальні) збори (далі - збори).

59. У разі призову на збори громадянина, який після проходження строкової військової служби набув релігійних переконань і належить до діючої релігійної організації, віровчення якої не допускає користування зброєю, він особисто не пізніше семи календарних днів від дня одержання виклику військового комісаріату про призов на збори подає до комісії заяву про звільнення від цього призову.

60. Заява громадянина про звільнення від призову на збори розглядається комісією протягом 14 календарних днів з дня її реєстрації у порядку, передбаченому для розгляду заяв про порядок направлення на альтернативну службу.

Книга реєстрації заяв громадян про звільнення від призову на військові (навчальні та спеціальні) збори та обліку громадян, звільнених від призову на збори ведеться за зразком згідно з додатком 7.

Громадяни, які звільнені від призову на збори, перебувають на обліку комісії до досягнення ними 40 років.

61. На кожного громадянина, щодо якого прийнято рішення про звільнення від призову на збори, ведеться особова справа, яка зберігається протягом 45 років. Номер особової справи повинен відповідати обліковому номеру в книзі реєстрації заяв громадян про звільнення від призову на військові (навчальні та спеціальні) збори та обліку громадян, звільнених від призову на збори.

В особовій справі громадянина, звільненого від призову на збори, має бути:

заява громадянина про звільнення від призову на збори;

витяги з рішень комісії, прийнятих стосовно громадянина, звільненого від призову на збори;

витяг з рішення призовної комісії;

інші документи у разі потреби.

На громадян, яким відмовлено у звільненні від призову на збори, заводиться окрема справа.

Розділ VI Контроль за проходженням громадянами
альтернативної служби

62. Контроль за організацією альтернативної служби здійснюється комісіями.

63. Контроль за додержанням власниками підприємств, установ та організацій або уповноваженими ними органами законодавства про працю під час проходження громадянами України альтернативної служби здійснюється спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з державного нагляду за додержанням законодавства про працю. ( Положення доповнено розділом VI згідно з Постановою КМ N 1795 від 31.12.2004 )

Зразок

Додаток 1
до Положення про проходження
альтернативної (невійськової) служби

Журнал
реєстрації заяв громадян, які звернулися
з питання проходження альтернативної
(невійськової) служби

------------------------------------------------------------------------------------
N | Прізвище, | Місце | Направлено | Відмовлено | Дата, | Примітка
п/п | ім'я та по | проживання | на альтер- | в направ- | вихідний |
дата| батькові, | громадянина | нативну | ленні на | номер |
| рік | |(невійськову) | альтерна- | повідомлення |
| народження | | службу | тивну (не- | військового |
| | | | військову) | комісаріату |
| | | | службу | про прийняте |
| | | | | рішення |
------------------------------------------------------------------------------------

Зразок

Додаток 2
до Положення про проходження
альтернативної (невійськової) служби

                           ПОВІДОМЛЕННЯ


Громадянину _____________________________________________________,
                (прізвище, ім'я та по батькові громадянина)
який проживає ____________________________________________________
                         (домашня адреса)

     Засідання комісії  у  справах  альтернативної  (невійськової)
служби,  на якому розглядатиметься питання щодо направлення Вас на
альтернативну (невійськову) службу, відбудеться "____" ________ р.
о ____ годині

     за адресою __________________________________________________
__________________________________________________________________

     Відповідно до Закону України "Про альтернативну (невійськову)
службу" Ваша присутність на засіданні комісії є обов'язковою.

Відповідальний секретар комісії __________  ______________________
                                 (підпис)   (прізвище та ініціали)
"___" ___________________ ____ р.
        (дата відправлення)

Зразок

               КОРІНЕЦЬ
направлення N ______ для проходження
альтернативної (невійськової) служби

Громадянина _________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)
прийнято на роботу за строковим трудовим договором (наказ від
"___" __________ ____ р. N ___)
__________________________________________________________________
(найменування підприємства, установи, організації,
__________________________________________________________________
структурного підрозділу, професія (посада)
з "____"_________ ____ р. по "____" ____________________ ____ року

Керівник підприємства, установи, організації
______________ _________________________
(підпис) (прізвище та ініціали)

"___" ____________________ ____ р. МП
(дата відправлення)

Додаток 3
до Положення про проходження
альтернативної (невійськової) служби

Підлягає поверненню протягом п'яти календарних днів до комісії у справах альтернативної (невійськової) служби.

           НАПРАВЛЕННЯ N _______
для проходження альтернативної
(невійськової) служби

Громадянин __________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

відповідно до Закону України "Про альтернативну (невійськову)
службу" і на підставі рішення ____________________________________
(повна назва комісії)
від "____" ____________ _____ р. N _______

направляється на ____________________________________________
(найменування підприємства, установи,
__________________________________________________________________
організації, професія (посада)
для проходження альтернативної (невійськової) служби з "_______"
______________ _____ р. по "______" _______________ _______ року.

Голова комісії у справах альтернативної (невійськової) служби
__________________ _________________________
(підпис) (прізвище та ініціали)

"___" _____________________ _____ р. МП
(дата відправлення)

Зразок

Додаток 4
до Положення про проходження
альтернативної (невійськової) служби

Книга
обліку громадян, які проходять
альтернативну (невійськову) службу

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N | Прізвище, | Дата, | Дата, | Проходження альтернативної |Дата |Прийнято |Відомості |Рішення комісії |Знято |При-
п/п,|ім'я та по | номер | номер | (невійськової) служби на |одер- |на роботу |про зміну |про припинення | з |мітка
дата|батькові, |рішення | рішення | підприємстві, в установі, |жання |(дата, |місця |альтернативної |обліку|
| число, |комісії |призовної | організації |корін- |найме- |проходження |(невійськової) |(дата)|
|місяць і | про | комісії |----------------------------|ця |нування |альтернативної | служби | |
|рік народ- |направ- | про при- | дата, |наймену- |підпис |напра- |підприєм- |(невійськової) |----------------| |
| ження |лення на| датність | номер |вання |про |влення |ства, |служби (дата, | дата, |підстава| |
| |альтер- |(неприда- |рішення |підприє- |одер- | |установи, |номер рішення | номер | | |
| |нативну | тність) |комісії |мства, |жання | |організа- |комісії, | | | |
| |(невій- |до війсь- |про нап- |установи, |направ-| |ції, |найменування | | | |
| |ськову) | кової |равлення |органі- |лення | |професія, |підприємства, | | | |
| |службу | служби |на про- |зації, | | |посада), |установи, | | | |
| | | |ходження |дата, | | |звільнено |організації) | | | |
| | | |альтер- |номер на- | | |з роботи | | | | |
| | | |нативної |правлення | | |(дата) | | | | |
| | | |(невій- | | | | | | | | |
| | | |ськової) | | | | | | | | |
| | | |служби | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Зразок

Додаток 5
до Положення про проходження
альтернативної (невійськової) служби

Записи,
що робляться у трудовій книжці громадянина,
який проходить альтернативну (невійськову)
службу (графа 3 розділу "Відомості про роботу")

1. Альтернативна (невійськова) служба.

2. Повне найменування підприємства, установи, організації.

3. Прийнято до (зазначити найменування підрозділу, професію (посаду) і розряд) для проходження альтернативної (невійськової) служби на підставі рішення комісії у справах альтернативної (невійськової) служби від "____" ________________ _____ р. N ___ відповідно до Закону України "Про альтернативну (невійськову) службу".

4. Звільнено:

на підставі рішення комісії у справах альтернативної (невійськової) служби від "___" ____________ ____ р. N ___ про припинення альтернативної (невійськової) служби у зв'язку із закінченням строку її проходження відповідно до статті 20 Закону України "Про альтернативну (невійськову) службу";

на підставі рішення комісії у справах альтернативної (невійськової) служби від "___" _________ ____ р. N ___ про дострокове припинення альтернативної (невійськової) служби у зв'язку з _________________________ відповідно до статті 21 Закону

(зазначити причину) України "Про альтернативну (невійськову) службу";

на підставі рішення комісії у справах альтернативної (невійськової) служби від "____" ________ _____ р. N ___ про дострокове припинення альтернативної (невійськової) служби у зв'язку з ухиленням від проходження альтернативної (невійськової) служби відповідно до статті 21 Закону України "Про альтернативну (невійськову) службу";

на підставі рішення комісії у справах альтернативної (невійськової) служби від "____" _________ _______ р. N ____ у зв'язку з переведенням на інше підприємство, в установу, організацію для продовження проходження альтернативної (невійськової) служби відповідно до статті 13 (або статті 18 залежно від причин) Закону України "Про альтернативну (невійськову) службу".

5. У разі переведення на інше підприємство, в установу, організацію робляться такі записи:

повне найменування підприємства, установи, організації;

прийнято до (зазначити назву підрозділу, професію (посаду) і розряд) для продовження проходження альтернативної (невійськової) служби на підставі рішення комісії у справах альтернативної (невійськової) служби від "____" _________ __________ р. N ___ відповідно до статті 13 Закону України "Про альтернативну (невійськову) службу".

Додаток 6
до Положення про проходження
альтернативної (невійськової) служби

Зразок

              ВІДОМОСТІ
про використання робочого часу
за ____ квартал _________ року

громадянином ___________________________________,
(прізвище, ім'я та по батькові)
який проходить альтернативну (невійськову) службу
на _______________________________________________
(найменування підприємства, установи, організації)

                              (днів)
------------------------------------------------------------------
| Місяці кварталу
-----------------------------------------------+------------------
-----------------------------------------------+------+-----+-----
Дні явок: | | |
| | |
фактична робота | | |
-----------------------------------------------+------+-----+-----
у тому числі з неповним робочим днем | | |
-----------------------------------------------+------+-----+-----
цілозмінні простої | | |
-----------------------------------------------+------+-----+-----
Дні неявок у зв'язку з: | | |
-----------------------------------------------+------+-----+-----
щорічною відпусткою | | |
-----------------------------------------------+------+-----+-----
відпусткою у зв'язку з навчанням | | |
-----------------------------------------------+------+-----+-----
відпусткою з дозволу адміністрації | | |
-----------------------------------------------+------+-----+-----
у тому числі у зв'язку з відпусткою | | |
-----------------------------------------------+------+-----+-----
без збереження заробітної плати з | | |
ініціативи адміністрації | | |
-----------------------------------------------+------+-----+-----
хворобою | | |
-----------------------------------------------+------+-----+-----
Прогули | | |
-----------------------------------------------+------+-----+-----
Вихідні та святкові дні | | |
-----------------------------------------------+------+-----+-----
Усього | | |
------------------------------------------------------------------

Табельник __________________     _____________________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
тел. _______________________

Керівник підрозділу ____________ ______________________________
(підпис) (прізвище та ініціали)

__________________

Примітка. Відомості заповнюються на підставі табеля обліку
використання робочого часу.

 

Зразок

Додаток 7
до Положення про проходження
альтернативної (невійськової) служби

Книга
реєстрації заяв громадян про звільнення від призову
на військові (навчальні та спеціальні) збори та обліку
громадян, звільнених від призову на збори

-----------------------------------------------------------------------------------------
N |Дата |Прізвище, | Повістка | Рішення комісії | Дата, | Знято |При-
п/п| |ім'я, по |військового |-------------------------------|вихідний | з |мітка
| |батькові, |комісаріату |дата, |звільнено |відмовлено | номер |обліку,|
| |число, |про направ- |номер |від |у звільненні |повідом- | дата, |
| |місяць, |лення на | |призову на|від призову |лення | номер |
| |рік на- |військові | |військові |на військові |військо- | |
| |родження |збори, | |збори та |збори (на |вому | |
| | |дата, номер | |взято на |облік не |комісару | |
| | | | |облік |береться) | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 листопада 1999 р. N 2066

Положення
про комісії у справах альтернативної
(невійськової) служби

1. Комісії у справах альтернативної (невійськової) служби є постійно діючими органами, створеними в Україні, Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі відповідно до Закону України "Про альтернативну (невійськову) службу" ( 1975-12 ) для вирішення питань проходження громадянами України альтернативної (невійськової) служби (далі - альтернативна служба).

2. Комісія у справах альтернативної (невійськової) служби України утворюється Кабінетом Міністрів України; комісія у справах альтернативної (невійськової) служби Автономної Республіки Крим - Радою міністрів Автономної Республіки Крим; обласні, Київська та Севастопольська міські комісії у справах альтернативної (невійськової) служби утворюються відповідно обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями.

У разі потреби за відповідною пропозицією комісії у справах альтернативної (невійськової) служби Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських комісій у справах альтернативної (невійськової) служби Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації утворюють міські, районні, районні у містах Києві та Севастополі комісії у справах альтернативної (невійськової) служби і згідно з цим Положенням визначають їх статус та компетенцію.

3. Комісії у справах альтернативної (невійськової) служби у своїй діяльності керуються Конституцією України ( 254к/96-ВР ), Законом України "Про альтернативну (невійськову) службу", іншими законами, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, а також рішеннями, нормативно-правовими актами Ради міністрів Автономної Республіки Крим, актами відповідних місцевих держадміністрацій, а також цим Положенням.

4. Комісія у справах альтернативної (невійськової) служби України:

1) забезпечує у визначених законодавством межах реалізацію права громадян України на альтернативну службу;

2) здійснює на всій території України контроль за додержанням законодавства про альтернативну службу;

3) спрямовує діяльність комісій у справах альтернативної служби;

4) здійснює відповідне методичне та інформаційне забезпечення діяльності зазначених комісій;

5) інформує Кабінет Міністрів України про стан справ в організації та проходженні альтернативної служби;

6) готує разом з центральними та місцевими органами виконавчої влади в установленому порядку пропозиції про вдосконалення законодавства з питань альтернативної служби;

7) розглядає звернення, заяви і скарги громадян на рішення, дії або бездіяльність комісій у справах альтернативної служби, скасовує їх рішення, які суперечать законодавству, приймає інші рішення з цих питань;

8) складає і подає в установленому порядку державну статистичну звітність з питань альтернативної служби;

9) здійснює інші повноваження відповідно до Закону України "Про альтернативну (невійськову) службу", інших актів законодавства з питань альтернативної служби.

5. Комісія у справах альтернативної (невійськової) служби Автономної Республіки Крим, відповідні обласні, Київська та Севастопольська міські комісії підзвітні та підконтрольні Комісії у справах альтернативної (невійськової) служби України.

6. Комісія у справах альтернативної (невійськової) служби Автономної Республіки Крим, обласна, Київська та Севастопольська міська комісія у справах альтернативної (невійськової) служби:

1) розглядає в установленому порядку та у визначені строки заяви громадян про направлення на альтернативну службу або про звільнення від призову на військові збори, про зміну місця проходження служби, дострокове звільнення з неї та приймає відповідні рішення;

2) відповідно до вимог законодавства разом з місцевими органами виконавчої влади складає перелік підприємств, установ та організацій, де громадяни можуть проходити альтернативну службу, та визначає робочі місця для її проходження; ( Підпункт 2 пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1305 від 22.08.2000; в редакції Постанови КМ N 1795 від 31.12.2004 )

3) розглядає питання про ухилення громадянина від проходження альтернативної служби або вчинення інших дій, на які він згідно із законодавством не має права, та приймає відповідні рішення;

4) здійснює контроль за проходженням громадянами альтернативної служби, додержанням законодавства з питань альтернативної служби власниками підприємств, установ, організацій або уповноваженими ними органами та вживає належних заходів;

5) проводить роз'яснювальну роботу щодо проходження альтернативної служби;

6) веде облік громадян, направлених на альтернативну службу, громадян, звільнених з альтернативної служби, та громадян, звільнених від призову на військові (навчальні та спеціальні) збори;

7) складає та подає в установленому порядку державну статистичну звітність з питань альтернативної служби;

8) інформує Комісію у справах альтернативної (невійськової) служби України про стан проходження громадянами альтернативної служби у відповідному регіоні, про діяльність комісії, подає в установленому порядку пропозиції щодо вирішення питань проходження громадянами альтернативної служби;

9) здійснює інші повноваження відповідно до Закону України "Про альтернативну (невійськову) службу", інших актів законодавства.

7. Комісія у справах альтернативної (невійськової) служби має право:

залучати в установленому порядку працівників органів виконавчої влади до розгляду питань, що стосуються проходження громадянами альтернативної (невійськової) служби;

одержувати в установленому порядку відповідно від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян, у тому числі релігійних, інформацію, документи, інші матеріали, що стосуються питань, пов'язаних з реалізацією права громадян на альтернативну службу;

організовувати перевірку додержання підприємствами, установами та організаціями, на яких громадяни проходять альтернативну службу, законодавства з питань альтернативної служби;

подавати власникам підприємств, установ та організацій або уповноваженим ними органам обов'язкові для розгляду пропозиції з питань проходження громадянами альтернативної служби, а також відповідні матеріали для притягнення до відповідальності посадових осіб цих підприємств, установ та організацій, які порушують вимоги законодавства про альтернативну службу.

8. Комісія у справах альтернативної (невійськової) служби утворюється у складі голови, заступника голови, відповідального секретаря та членів комісії.

Комісію у справах альтернативної (невійськової) служби України очолює заступник Міністра праці та соціальної політики, до повноважень якого за розподілом обов'язків віднесено питання проходження альтернативної служби; комісію у справах альтернативної (невійськової) служби Автономної Республіки Крим, обласні, Київську та Севастопольську міські комісії - відповідно заступник Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим, заступники голів обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, до повноважень яких за розподілом обов'язків віднесено питання праці та зайнятості. ( Абзац другий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 329 від 12.03.2003, N 1106 від 17.07.2003 )

Відповідальним секретарем комісії призначаються відповідно керівник підрозділу Міністерства праці та соціальної політики України, керівники структурних підрозділів Міністерства праці та соціального захисту Автономної Республіки Крим, головних управлінь праці та соціального захисту населення обласних держадміністрацій, Головних управлінь соціального захисту населення Київської міської держадміністрації, управлінь праці та соціального захисту населення Севастопольської міської держадміністрації, до компетенції яких належать питання проходження альтернативної служби. У разі потреби до складу зазначених структурних підрозділів може бути введена в установленому порядку штатна посада відповідального секретаря комісії. ( Абзац третій пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 329 від 12.03.2003 )

До складу комісії у справах альтернативної (невійськової) служби включаються працівники органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, які займаються питаннями працевлаштування, соціального захисту населення, охорони здоров'я, зв'язків з релігійними організаціями, органів нагляду за додержанням законодавства про працю, а також працівники військових комісаріатів. ( Абзац пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1795 від 31.12.2004 )

9. Голова комісії у справах альтернативної (невійськової) служби організовує роботу комісії та несе відповідальність за виконання покладених на комісію завдань.

10. Заступник голови комісії у справах альтернативної (невійськової) служби виконує доручення голови комісії, а також обов'язки голови комісії у разі його відсутності.

11. Відповідальний секретар комісії у справах альтернативної (невійськової) служби забезпечує ведення діловодства комісії, підготовку аналітичних, статистичних та інформаційних матеріалів, необхідних для вирішення питань, що належать до компетенції комісії, їх зберігання, а також облік документації комісії.

12. Засідання комісії у справах альтернативної (невійськової) служби проводяться в міру потреби і оформляються протоколом, який підписується головою та відповідальним секретарем комісії. Комісія правоможна вирішувати питання, якщо на засіданні присутні не менш як дві третини складу комісії.

У засіданнях комісії у справах альтернативної (невійськової) служби беруть участь особи, щодо яких вирішуються питання проходження альтернативної служби. У разі потреби на засідання можуть запрошуватися представники органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, в тому числі релігійних, та інші особи.

13. Комісія у справах альтернативної (невійськової) служби приймає рішення простою більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні. Рішення комісії, прийняті в межах її компетенції, є обов'язковими для виконання органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями, а також органами місцевого самоврядування у межах здійснення ними повноважень органів виконавчої влади.

Рішення комісії у справах альтернативної (невійськової) служби підписується головою комісії (у разі його відсутності - заступником голови) та відповідальним секретарем комісії.

Рішення комісії у справах альтернативної (невійськової) служби може бути оскаржено до комісії вищого рівня або до суду.

Рішення комісії у справах альтернативної (невійськової) служби, що суперечить законодавству, може бути скасовано комісією вищого рівня.

14. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності комісій у справах альтернативної (невійськової) служби здійснює відповідно Міністерство праці та соціальної політики України, Міністерство праці та соціального захисту Автономної Республіки Крим, головні управління праці та соціального захисту населення обласних держадміністрацій, Головне управління соціального захисту населення Київської міської держадміністрації, управління праці та соціального захисту населення Севастопольської міської держадміністрації. ( Пункт 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 329 від 12.03.2003 )

15. Комісія у справах альтернативної (невійськової) служби України використовує штамп і печатку Міністерства праці та соціальної політики України, комісія у справах альтернативної (невійськової) служби Автономної Республіки Крим - штамп і печатку Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські комісії - штампи і печатки відповідних держадміністрацій.

( Перелік підприємств, установ, організацій, що перебувають у державній або комунальній власності, на яких громадяни можуть проходити альтернативну службу втратив чинність на підставі Постанов КМ N 1795 від 31.12.2004 )

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 листопада 1999 р. N 2066

Перелік
релігійних організацій, віровчення
яких не допускає користування зброєю

Адвентисти-реформисти

Адвентисти сьомого дня

Євангельські християни

Євангельські християни-баптисти

Покутники

Свідки Єгови

Харизматичні християнські церкви (та церкви, прирівнені до них згідно із зареєстрованими статутами)

Християни віри євангельської (та церкви, прирівнені до них згідно із зареєстрованими статутами)

Християни євангельської віри

Товариство Свідомості Крішни

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 10 листопада 1999 р. N 2066

Склад
Комісії у справах альтернативної (невійськової)
служби України

Заступник Міністра праці   - голова Комісії
та соціальної політики

ТОВСТЕНКО - директор департаменту Мінпраці,
Олександр Павлович заступник голови Комісії

ЩЕРБАК - начальник відділу Мінпраці,
Людмила Василівна відповідальний секретар Комісії

БАЛАКІН - начальник відділу Мінекоресурсів
Геннадій Миколайович

БОНДАРЕНКО - заступник начальника управління
Віктор Петрович Держкомрелігій

ІВАНОВА - директор Державного центру
Наталія Іванівна зайнятості Мінпраці

КРАСИЛЬЩИКОВ - заступник начальника Управління
Анатолій Лаврентійович Секретаріату Кабінету Міністрів
України

КУПЧУК - начальник відділу Держбуду
В'ячеслав Євгенович

МЕЛЬНИК - начальник Головного управління МОЗ
Юрій Вікторович

ПЛЮШКО - начальник відділення Головного
Ігор Ярославович управління Генерального штабу
Збройних Сил

ХАБАРОВА - заступник голови Національного
Алла Миколаївна комітету Товариства Червоного
Хреста України (за згодою)

ЧОРНОІВАН - перший заступник Голови
Андрій Іванович Держкоммолодьспорттуризму

ЧУНІХІНА - начальник управління Мінпраці
Надія Филимонівна

ШВЕДОВ - заступник начальника департаменту -
Валерій Григорович начальник управління
Мінагрополітики

ШИПУЛІН - директор департаменту Мін'юсту
Петро Володимирович

Міністр
Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВ

( Склад в редакції Постанови КМ N 1305 від 22.08.2000; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 329 від 12.03.2003, N 1795 від 31.12.2004, N 147 від 15.02.2006 )