Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
11.05.2006 N 577

Про схвалення Примірного договору купівлі-продажу
електроенергії між оптовим постачальником
електричної енергії (Державним підприємством
"Енергоринок") та постачальником електроенергії
за регульованим тарифом

Згідно з повноваженнями, наданими Законом України "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ), Указом Президента України від 21 квітня 1998 року N 335/98 "Питання Національної комісії регулювання електроенергетики України", враховуючи рішення Ради Оптового ринку електричної енергії України від 14.02.2006 (пункт 9.1.1 протоколу N 17) Національна комісія регулювання електроенергетики України постановляє:

1. Схвалити Примірний договір купівлі-продажу електроенергії між оптовим постачальником електричної енергії (Державним підприємством "Енергоринок") та постачальником електроенергії за регульованим тарифом в редакції, що додається.

2. Рекомендувати ДП "Енергоринок" та постачальникам електроенергії за регульованим тарифом до 1 вересня 2006 року привести двосторонні договори у відповідність до вимог Примірного договору купівлі-продажу електроенергії між оптовим постачальником електричної енергії (Державним підприємством "Енергоринок") та постачальником електроенергії за регульованим тарифом.

3. Вважати такою, що втратила чинність, постанову НКРЕ від 01.06.2001 N 597 "Про затвердження форми типового договору між ДП "Енергоринок" та енергопостачальними компаніями".

Голова Комісії В.Кальченко

Схвалено
Постанова НКРЕ
11.05.2006 N 577

            ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР
купівлі-продажу електроенергії між оптовим
постачальником електричної енергії (Державним
підприємством "Енергоринок") та постачальником
електроенергії за регульованим тарифом
N ____________

 м. Київ               " ___ " ___________ ____ р.

   Державне підприємство "Енергоринок" (далі - ДПЕ), що діє на
підставі ліцензії на право здійснення підприємницької діяльності з
оптового постачання електричної енергії від 31.08.2005 АБ N 220526
та має статус платника податку на прибуток на загальних умовах,
передбачених Законом України "Про оподаткування прибутку
підприємств", в особі директора ________________________________,
який діє на підставі Статуту ДПЕ, з одного боку, і
_______________________________________________________________
(далі - ЕК), що діє на підставі ліцензії на право здійснення
підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за
регульованим тарифом від ___________ N ___________ та має статус
платника податку на прибуток на загальних умовах, передбачених
Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств", в особі
______________________________________________________ , який діє
на підставі Статуту, з другого боку, що спільно іменуються
Сторонами, уклали цей Договір про таке:

           1. Терміни та визначення

   В цьому  договорі  терміни  вживаються  в значеннях, що
наводяться нижче.
Терміни "Інструкція про порядок використання коштів Оптового
ринку електричної енергії України (далі - ІВКОР)", "Інструкція про
порядок комерційного обліку електричної енергії (далі - ІКО)",
"Оптовий ринок електричної енергії України (далі - ОРЕ)", "Правила
Оптового ринку електричної енергії України (далі - Правила ОРЕ)"
мають значення, визначені в Договорі між членами Оптового ринку
електричної енергії України.
Алгоритм Оптового ринку електричної енергії - порядок
розподілу уповноваженим банком коштів з поточних рахунків із
спеціальним режимом використання без платіжних доручень, який
встановлюється Національною комісією регулювання електроенергетики
України (далі - НКРЕ).
Банківський день - дата, коли банківська система України
дозволяє перерахування коштів.
Вирівнювальна націнка (знижка) - затверджена НКРЕ націнка
(знижка) для коригування платежу ЕК за куповану у ДПЕ електричну
енергію, віднесена до відповідного класу споживачів, у зв'язку із
застосуванням єдиних роздрібних тарифів на електричну енергію для
кожного із класів споживачів, крім населення, на території
України.
Договір між членами Оптового ринку електроенергії України
(далі - ДЧОРЕ) - договір з додатками, укладений 15 листопада
1996 року з наступними змінами та доповненнями до нього,
погодженими в установленому законодавством України порядку. ДЧОРЕ
встановлює (регламентує) умови та правила роботи ОРЕ, права,
обов'язки та відповідальність членів ОРЕ. Додатки до ДЧОРЕ є його
невід'ємною частиною.
Заборгованість по пільгах і субсидіях - заборгованість за
електроенергію, куплену ЕК у ДПЕ та поставлену населенню, яке має
пільги і субсидії згідно з чинним законодавством, в частині, яка
має сплачуватись на користь ЕК в установленому порядку і не була
оплачена, за умови надання ЕК до ДПЕ акту звірки між ЕК та
розпорядником бюджетних коштів відповідно до умов цього Договору.
Макет 30817 - фактичні щодобові погодинні дані щодо фізичних
показників з виробництва, передачі та споживання електроенергії.
Макет 30900 - фактичні щодобові погодинні дані щодо обсягів
поставок електричної енергії постачальниками за нерегульованим
тарифом.
Об'єднана енергетична система України (далі - ОЕС України) -
сукупність електростанцій, електричних мереж, інших об'єктів
електроенергетики, які об'єднані спільним режимом виробництва,
передачі та розподілу електричної енергії при централізованому
управлінні цим режимом.
Очікувана вартість електричної енергії - вартість електричної
енергії, що визначається ЕК оперативно (наростаючим підсумком з
першого по останній день розрахункового місяця) на підставі суми
щоденних вартостей, які розраховані за погодинними цінами
відповідно до Правил ОРЕ.
Питома вага - виражене в відносних одиницях співвідношення
замовленого обсягу купівлі з ОРЕ електроенергії для забезпечення
потреб споживачів I класу і споживачів II класу та загального
обсягу електроенергії, замовленої на наступний розрахунковий
місяць.
Повідомлення про замовлені обсяги споживання - документ, що
направляється від ЕК на адресу ДПЕ в порядку і в терміни,
встановлені цим Договором. Повідомлення містить інформацію про
обсяг електроенергії, період поставки, розподілення обсягу
електроенергії впродовж періоду поставки. Повідомлення може бути
місячним, добовим та місячним скорегованим.
Прогнозна оптова ринкова ціна - ціна, за якою визначається
прогнозна вартість електроенергії, що купуватиметься ЕК у ДПЕ в
розрахунковому місяці, яка встановлюється постановами НКРЕ та
служить для визначення розміру оплат ЕК по декадах або етапах.
Прогнозна оптова ринкова ціна не впливає на визначення фактичної
ціни на електроенергію та її вартості, яке здійснюється відповідно
до Правил ОРЕ.
Повна поточна оплата вартості електроенергії за розрахунковий
місяць - сума щоденних (кожного банківського дня) оплат протягом
розрахункового періоду електроенергії, купленої ЕК у ДПЕ з
урахуванням податку на додану вартість (далі - ПДВ), в обсягах і в
строки, визначені цим Договором (із звіркою розрахунків не пізніше
встановлених цим Договором термінів) з остаточним розрахунком не
пізніше встановленого цим Договором терміну.
Прострочена заборгованість - заборгованість за
електроенергію, куплену ЕК у ДПЕ, термін оплати якої згідно з цим
Договором та договором про реструктуризацію заборгованості
N ________ від _______ минув.
Розрахунковий період (місяць) - календарний місяць.
Система комерційного обліку - сукупність вимірювальних
комплексів, які об'єднуються відповідним обладнанням збору,
передачі, обробки даних локального та регіонального рівня,
призначених для визначення обсягу отриманої ЕК електричної
енергії.
Точки обліку електричної енергії - точки електричної мережі,
в яких встановлені прилади розрахункового (комерційного) обліку та
ведеться облік електроенергії.
Точки поставки електричної енергії - межі балансової
належності електричних мереж між магістральними і міждержавними
електромережами та місцевими (локальними) електромережами, а також
між місцевими (локальними) електромережами ЕК або електромережами
споживачів ЕК та іншими суб'єктами ОРЕ, в яких відбувається
перехід права власності на електричну енергію.

            2. Предмет договору

   2.1. За цим Договором (далі - Договір) ДПЕ зобов'язується
продавати, а ЕК зобов'язується купувати електроенергію та
здійснювати її оплату відповідно до умов цього Договору.

          3. Загальні умови договору

   3.1. Сторони визнають свої зобов'язання за ДЧОРЕ і додатками
до ДЧОРЕ, що є його невід'ємними частинами, та керуються його
положеннями при виконанні цього Договору. У разі внесення змін до
ДЧОРЕ, які матимуть наслідком неузгодженості між положеннями ДЧОРЕ
та умовами цього Договору, перевагу мають положення ДЧОРЕ.

   3.2. ДПЕ продає, а ЕК купує електричну енергію в точках
поставки на межі балансової належності електричних мереж, що
визначені в Акті розмежування балансової належності електричних
мереж і експлуатаційної відповідальності (додаток 4 до цього
Договору), в обсягах, які визначаються згідно з розділом 4 цього
Договору. Точки обліку електричної енергії наведені у додатку N 1
до цього Договору "Перелік місць встановлення приладів та систем
розрахункового обліку". Право власності на електричну енергію, яка
постачається за цим Договором, переходить від ДПЕ до ЕК в момент
передачі електричної енергії в точках поставки.

   3.3. Плата за передачу електричної енергії, яку ЕК купує у
ДПЕ, магістральними та міждержавними електричними мережами та
плата за диспетчерське управління виробництвом і передачею
електричної енергії враховуються ДПЕ при формуванні відповідно до
Правил ОРЕ середньозваженої за розрахунковий місяць оптової
ринкової ціни на купівлю електроенергії ЕК у ДПЕ. ДПЕ забезпечує
надання ЕК диспетчерських послуг та послуг з передачі
електроенергії магістральними та міждержавними електричними
мережами. ДПЕ погоджується, що при повній поточній оплаті вартості
електроенергії за розрахунковий місяць, ДПЕ здійснюватиме всі
необхідні заходи з забезпечення передачі електроенергії до точок
поставки ЕК.

   3.4. Середньозважена за розрахунковий місяць оптова ринкова
ціна на купівлю електроенергії ЕК у ДПЕ розраховується відповідно
до Правил ОРЕ на підставі щоденних погодинних обсягів купівлі
електроенергії ЕК у ДПЕ, які визначаються відповідно до п. 4.2
цього Договору.

   3.5. Вартість  електроенергії,  купленої  ЕК  у  ДПЕ  у
розрахунковому місяці, визначається у відповідності до Правил ОРЕ
за середньозваженою ціною та фактичними обсягами отриманої ЕК
електроенергії.

      4. Умови визначення обсягів купівлі-продажу
електроенергії

   4.1. ЕК надає до ДПЕ повідомлення про замовлене добове (по
годинах) та місячне (по годинах) споживання електроенергії,
повідомлення на замовлений місячний обсяг купівлі електроенергії з
ОРЕ, а також інформацію про замовлений обсяг купівлі
електроенергії з ОРЕ по всіх постачальниках електроенергії на
території ліцензованої діяльності ЕК.
4.1.1. Повідомлення про добове (по годинах) споживання
електроенергії надається ЕК електронною поштою на адресу ДПЕ до
9-ї години дня, попереднього до розрахункового.
Повідомлення про місячне (по годинах) споживання
електроенергії надається ЕК електронною поштою на адресу ДПЕ до
25-числа місяця, попереднього до розрахункового.
Повідомлення на замовлений місячний обсяг купівлі
електроенергії з ОРЕ надається ЕК до ДПЕ факсимільним зв'язком за
підписом керівника та головного бухгалтера ЕК і скріплене печаткою
ЕК. Оригінал наданого повідомлення надсилається ЕК рекомендованим
листом протягом трьох діб. В повідомленні про місячні обсяги
купованої електроенергії обов'язково зазначається замовлений обсяг
електроенергії (кВтг) на місяць в цілому та вартість замовленого
обсягу купівлі електроенергії (грн.), а також розміри оплати по
декадах або етапах. Вартість замовленого обсягу купівлі
електроенергії розраховується за встановленою НКРЕ прогнозною
оптовою ринковою ціною з урахуванням встановленої НКРЕ суми
місячного обсягу дотацій для компенсації втрат ЕК від здійснення
постачання електричної енергії за регульованим тарифом, а також з
урахуванням встановлених НКРЕ вирівнювальних націнок (знижок) для
коригування платежу ЕК у зв'язку із застосуванням єдиних
роздрібних тарифів на електроенергію для кожного із класів
споживачів, крім населення, на території України. Розмір оплати по
декадах або етапах визначається відповідно до п. 6.3 або п.
6.14-6.18 цього Договору. В разі визначення оплати за п. 6.14-6.18
цього Договору в повідомленні у графі останнього етапу розмір
оплати записується словами - "по факту".
Повідомлення на замовлений місячний обсяг купівлі
електроенергії з ОРЕ надається до ДПЕ наступного дня після
прийняття Постанов НКРЕ, що встановлюють вищезгадані суми місячних
обсягів дотацій та вирівнювальні націнки (знижки) на розрахунковий
період.
Форми повідомлень, що надаються до ДПЕ електронною поштою та
документально, встановлюються ДПЕ.
4.1.2. ЕК до 25 числа місяця, що передує розрахунковому,
надає до ДПЕ інформацію про сумарний замовлений обсяг купівлі
електроенергії з ОРЕ по всіх постачальниках електроенергії на
території ліцензованої діяльності ЕК, а також замовлені обсяги
купівлі електроенергії окремо по ЕК та по кожному постачальнику
електричної енергії за нерегульованим тарифом (далі - ПНТ), в т.ч.
обсяги та їх питому вагу, віднесені до першого та другого класів
споживачів. Зазначені обсяги купівлі електроенергії повинні
відповідати обсягам, вказаним у повідомленнях на замовлений обсяг
купівлі електроенергії ЕК та ПНТ з ОРЕ, які оформляються
відповідно до п.4.1.1 та розділу 5 цього Договору.
Дана інформація надається за формою, що встановлюється ДПЕ, в
електронному вигляді, а також факсимільним зв'язком за підписом
керівника ЕК і скріплена печаткою ЕК з наступним наданням
оригіналу документу поштою (надсилається ЕК рекомендованим листом)
протягом трьох діб.

   4.2. Обсяги  фактично  отриманої електроенергії в точках
поставки ЕК визначаються на підставі погодинних даних системи
комерційного обліку, що встановлена в точках обліку, згідно з ІКО.
Вся фактично отримана ЕК електроенергія, крім електричної енергії,
купленої ПНТ у ДПЕ та електроенергії, виробленої електростанціями,
що постачають електроенергію ЕК або споживачам на території
здійснення ліцензованої діяльності ЕК, вважається купленою ЕК у
ДПЕ. В разі змін в схемі обліку Сторони вносять відповідні зміни
до додатків 1 та 5 до цього Договору.

   4.3. Облік отриманої ЕК електроенергії та експлуатація систем
комерційного обліку виконуються згідно з ІКО. В разі відсутності
системи комерційного обліку, до її установки, погодинний розподіл
електричної енергії проводиться з використанням даних
оперативно-інформаційного комплексу. При цьому Сторони укладають
додаткову угоду щодо терміну встановлення системи комерційного
обліку електроенергії.

   4.4. Контроль  за  технічним  станом  та  метрологічними
параметрами системи комерційного обліку, які знаходяться на
балансі ЕК, здійснюється ЕК згідно з ІКО.

   4.5. ЕК надає до ДПЕ добові (погодинні) фактичні дані про
обсяги електричної енергії, що надійшли через точки поставки ЕК на
територію ліцензованої діяльності ЕК від ДПЕ за попередню добу, в
тому числі окремо про обсяги надходження електроенергії з
магістральних та міждержавних мереж ДП НЕК "Укренерго". Ці дані
надаються ДПЕ електронною поштою через _______________
енергосистему ДП НЕК "Укренерго" до 8-30 години дня, наступного за
розрахунковим, за макетом 30817 і мають відповідати наростаючим
підсумком фактичним даним за місяць. Також за макетом 30817 ЕК
надає до ДПЕ погодинні дані про обсяги споживання (брутто)
електроенергії по території ліцензованої діяльності ЕК та обсяги
виробництва електроенергії виробниками, що знаходяться на
території ліцензованої діяльності ЕК і не мають договорів з ДПЕ.

   4.6. ЕК визначає та погоджує з суміжними суб'єктами ОРЕ дані
системи комерційного обліку на 24-00 годину 10-го та 20-го числа
розрахункового місяця та надає до ДПЕ через _______________
енергосистему ДП НЕК "Укренерго" фізичний баланс електроенергії за
10 та 20 днів розрахункового місяця по території своєї
ліцензованої діяльності. Інформація надається 12-го та 22-го числа
розрахункового місяця факсограмою (копія - електронною поштою) за
підписом керівника або його заступника та скріплена печаткою ЕК.

   4.7. Після закінчення розрахункового місяця ЕК надає ДПЕ до
12-00 години 3-го числа місяця, наступного за розрахунковим, через
_______________ енергосистему ДП НЕК "Укренерго" звітні дані по
фізичному балансу електроенергії за місяць.

   4.8. ДПЕ  надає  ЕК електронною поштою 8 числа місяця,
наступного за розрахунковим, Акт купівлі-продажу електроенергії
між ДПЕ та ЕК за формою, наведеною в додатку 2 до цього Договору.

   4.9. ЕК  за  підписом  керівника  підтверджує  ДПЕ  Акт
купівлі-продажу (п.4.8 цього Договору) факсимільним зв'язком до
10-00 години 9 числа місяця, наступного за розрахунковим, про
фактичні обсяги та вартість купленої у ДПЕ електроенергії, які
відображаються в бухгалтерській та статистичній звітності.

   4.10. ДПЕ надсилає ЕК поштою до 12 числа місяця, наступного
за розрахунковим, Акт купівлі-продажу електроенергії, підписаний
зі свого боку у двох примірниках.

   4.11. ЕК  в  триденний  термін  після  отримання  Актів
купівлі-продажу зі свого боку підписує їх у двох примірниках та
надсилає до ДПЕ один примірник поштою. Якщо ЕК не надішле у
зазначений у п. 4.9 термін до ДПЕ Акт купівлі-продажу
електроенергії, то з наступного розрахункового місяця після
виконання дій у відповідності до пп. 4.8, 4.9 цього Договору
вступає в силу такий порядок: ДПЕ надсилає ЕК поштою до 12 числа
місяця, наступного за розрахунковим, Акт купівлі-продажу
електроенергії, не підписаний зі свого боку. ЕК підписує Акт у
двох примірниках і направляє їх на адресу ДПЕ. ДПЕ в триденний
термін після отримання Актів зі свого боку підписує їх у двох
примірниках та надсилає до ЕК один примірник поштою. Такий порядок
зберігається до повернення в ДПЕ всіх Актів купівлі-продажу
електроенергії, які були направлені на адресу ЕК.

   4.12. У випадку невідповідності між Актом купівлі-продажу
електричної енергії, який ДПЕ надає ЕК електронною поштою (п. 4.8
цього Договору), та Актом купівлі-продажу електричної енергії,
який ДПЕ надсилає ЕК поштою (п. 4.10 цього Договору), ЕК оформлює
протокол розбіжностей, в якому вказує обсяг та вартість
електричної енергії, по яких є розбіжності. Уповноважені
представники ЕК та ДПЕ терміново проводять переговори з метою
усунення розбіжностей.

   4.13. Документом,  який  підтверджує факт переходу права
власності на електроенергію від ДПЕ до ЕК, є підписаний з боку ДПЕ
та ЕК та скріплений печатками Акт купівлі-продажу електроенергії.

   4.14. В разі купівлі ЕК або споживачами, що знаходяться на її
території, електричної енергії, виробленої ТЕЦ, яка є членом ОРЕ і
знаходиться на території ЕК, ЕК погоджує ТЕЦ її повідомлення про
продаж електроенергії споживачам на території ЕК до 22 числа
місяця, що передує розрахунковому, а також акт про виробіток та
відпуск в мережу електроенергії, виробленої ТЕЦ, до 5 числа
місяця, наступного за розрахунковим.

   4.15. В разі необхідності ЕК може скорегувати замовлений
обсяг купівлі електроенергії. Для здійснення корегування
замовленого обсягу ЕК до 15 числа розрахункового місяця повторно
надає до ДПЕ факсимільним зв'язком скореговане повідомлення про
місячні обсяги купованої електроенергії за підписом керівника та
головного бухгалтера ЕК і скріплене печаткою ЕК за такою ж формою,
як повідомлення, що надається відповідно до п 4.1.1 цього
Договору. Оригінал скорегованого повідомлення надсилається ЕК
рекомендованим листом протягом трьох діб. При цьому розмір оплати
за куповану електроенергію у першій і другій декаді залишаються
такими, що були вказані в повідомленні про замовлені місячні
обсяги купованої електроенергії ЕК, наданому до ДПЕ відповідно до
п. 4.1.1 до цього Договору. Сумарна за місяць вартість
скорегованого замовленого обсягу купівлі електроенергії
розраховується за встановленою НКРЕ прогнозною оптовою ринковою
ціною з урахуванням суми місячного обсягу дотацій для компенсації
втрат ЕК від здійснення постачання електричної енергії за
регульованим тарифом згідно з постановою НКРЕ, що встановлює суму
дотацій, а також з урахуванням встановлених НКРЕ вирівнювальних
націнок (знижок) для коригування платежу ЕК у зв'язку із
застосуванням єдиних роздрібних тарифів на електроенергію для
кожного із класів споживачів, крім населення, на території
України. Розмір оплати по третій декаді визначається як різниця
між скорегованою сумарною за місяць вартістю замовленого обсягу
купівлі електроенергії та розмірами оплати в перших двох декадах.
Скореговане повідомлення, отримане ДПЕ після 15 числа
розрахункового місяця, не реєструється і не розглядається.

         5. Взаємовідносини між Сторонами
щодо постачальників електричної енергії
за нерегульованим тарифом

   5.1. ЕК надає до ДПЕ електронною поштою до 19 числа місяця,
що передує розрахунковому, реєстри повідомлень на замовлений обсяг
купівлі електричної енергії ПНТ у ДПЕ, погоджені ЕК (далі -
Повідомлення). ДПЕ зобов'язано до 18 числа місяця, що передує
розрахунковому, повідомити ЕК про непогодження ним довідки щодо
наявності у споживачів ПНТ належного обліку електроенергії
приладами диференційного (погодинного) обліку електроенергії (або
системи обліку) відповідно до двостороннього договору ПНТ та ДПЕ.
5.1.1. ЕК погоджує ПНТ Повідомлення і протягом розрахункового
місяця не може анулювати своє погодження.
5.1.2. ДПЕ проводить реєстрацію наданих Повідомлень
відповідно до умов укладених договорів на купівлю-продаж
електроенергії між ДПЕ та ПНТ і передає ЕК електронною поштою
реєстр прийнятих Повідомлень у перший та другий банківські дні
розрахункового місяця.

   5.2. ЕК  щодобово  надає  електронною  поштою  через
_______________ енергосистему ДП НЕК "Укренерго" на адресу ДПЕ до
10-00 години добові (погодинні) фактичні дані за попередню добу
щодо обсягів купівлі електроенергії в ДПЕ кожним із ПНТ (сумарно
по всіх споживачах ПНТ), що працюють на території ЕК. ЕК
відповідає за достовірність наданих до ДПЕ щоденних погодинних
даних щодо обсягів купівлі електроенергії ПНТ в ДПЕ і на вимогу
ДПЕ підтверджує передані дані письмово. Погодинне споживання
електроенергії споживачами ПНТ визначається за даними системи
комерційного обліку (показами приладів диференційного
(погодинного) обліку електроенергії) або згідно з затвердженими
НКРЕ методиками.

   5.3. В разі ненадання ЕК даних згідно з п. 5.2 цього Договору
вся електроенергія, що надійшла в мережу ЕК за цю добу, вважається
купленою ЕК.

   5.4. В разі якщо очікується перевищення фактичних обсягів
споживання електроенергії споживачами ПНТ в розрахунковому місяці
порівняно із запланованими (відповідно до погоджених ЕК
повідомлень (п. 5.1.1)) ЕК погоджує та надає до ДПЕ повідомлення
про збільшення ПНТ обсягів купівлі електричної енергії в ДПЕ.
Вказане повідомлення надається до ДПЕ факсимільним зв'язком не
менш ніж за три робочі дні до моменту очікуваного перевищення
замовлених обсягів купівлі ПНТ електроенергії за підписом
відповідальної особи ЕК за формою, що встановлюється ДПЕ.
Якщо протягом розрахункового місяця очікується збільшення
обсягів споживання електроенергії одними споживачами ПНТ з
відповідним зниженням обсягів споживання іншими споживачами ПНТ,
зазначене повідомлення надається ЕК до ДПЕ не пізніше моменту
надання ПНТ до ДПЕ Акту прийому-передачі електричної енергії за
розрахунковий місяць.

   5.5. ЕК надає до ДПЕ електронною поштою до 12-00 години 11-го
та 21-го числа розрахункового місяця фактичні дані щодо обсягів
купівлі електроенергії ПНТ, в тому числі по кожному споживачу ПНТ
окремо, за 10 та 20 днів розрахункового місяця відповідно.

   5.6. ЕК після закінчення розрахункового місяця погоджує, на
підставі наданих до ДПЕ даних, акти прийому-передачі
електроенергії між ПНТ і ДПЕ та довідки про погодинні обсяги
споживання електроенергії споживачами ПНТ до 4 числа (включно)
місяця, наступного за розрахунковим. Причиною відмови ЕК в
погодженні акту прийому-передачі електроенергії та довідки про
погодинні обсяги споживання електроенергії по споживачах ПНТ може
бути тільки відсутність фізичного споживання електричної енергії
цих споживачів протягом всього розрахункового місяця, що
підтверджується даними розрахункових засобів обліку споживачів.

   5.7. ЕК надає  ДПЕ  електронною  поштою  реєстри  актів
прийому-передачі електроенергії ПНТ з 1 по 4 число місяця,
наступного за розрахунковим, по мірі реєстрації цих актів.

   5.8. ЕК надає ДПЕ електронною поштою з 1-го по 4-те число
місяця, наступного за розрахунковим, дані погоджених ЕК довідок
про погодинні обсяги споживання електроенергії споживачами ПНТ (по
мірі погодження) у вигляді макету, форма якого встановлюється ДПЕ.

   5.9. ДПЕ підтверджує реєстри прийнятих актів прийому-передачі
електроенергії ПНТ за попередній місяць, до 6 числа місяця,
наступного за розрахунковим.

   5.10. Обсяг  фактично  купленої  ПНТ  електроенергії, що
вказується в акті прийому-передачі, повинен відповідати щоденним
погодинним даним, які надавалися до ДПЕ відповідно до п. 5.2
даного Договору, наростаючим підсумком за місяць. У випадку, якщо
ПНТ здійснював купівлю електроенергії в ДПЕ для продажу її
споживачам не повний розрахунковий місяць, то ПНТ і ЕК зобов'язані
оформити акт прийому-передачі електроенергії за період здійснення
поставки та надання даних до ДПЕ відповідно до п. 5.2 даного
Договору.
5.10.1. Якщо ПНТ не здійснив перший платіж до 17-00 годин
2-го (включно) банківського дня розрахункового місяця,
Повідомлення вважається недійсним і продаж електричної енергії ПНТ
за ним не здійснюється, про що ДПЕ повідомляє ПНТ та ЕК.
5.10.2. Якщо протягом розрахункового місяця ПНТ не виконав
свої зобов'язання щодо оплати електричної енергії, ДПЕ може
припинити поставки електроенергії такому ПНТ, про що ДПЕ
повідомляє ПНТ і ЕК із зазначенням дати припинення поставки. З
моменту припинення поставки електроенергії ПНТ на підставі
повідомлення ДПЕ, продаж електроенергії для її поставки споживачам
ПНТ здійснюється ЕК і ЕК припиняє передачу даних до ДПЕ відповідно
до п. 5.2 даного Договору.
5.10.3. Обмеження, які вводить ЕК для ПНТ на основі
повідомлення ДПЕ, не спричиняють будь-якої відповідальності ЕК
перед ПНТ.

   5.11. ЕК погоджує довідки, передбачені договором між ПНТ та
ДПЕ.

   5.12. На  вимогу  ДПЕ  ЕК  приймає участь у проведенні
контрольних замірів та перевірок погодинних обсягів споживання
електричної енергії споживачами ПНТ. Про свою вимогу ДПЕ
повідомляє ЕК факсимільним зв'язком. Контрольні заміри та
перевірки погодинних обсягів споживання електричної енергії
споживачами ПНТ проводяться за участю ЕК протягом 5-ти днів з
моменту отримання повідомлення факсимільним зв'язком. Результати
проведених контрольних замірів та перевірок, оформлені за формами
згідно з договором між ДПЕ та ПНТ, погоджуються ЕК та надаються ЕК
до ДПЕ електронною поштою протягом двох днів після їх проведення у
вигляді макету, форма якого встановлюється ДПЕ.

   5.13. У випадку виявлення розбіжностей між погодинними даними
щодо обсягів купівлі електроенергії ПНТ, наданими відповідно до
п. 5.2 цього Договору, та погодинними даними щодо обсягів
споживання електроенергії споживачами ПНТ, отриманими в результаті
перевірки, ДПЕ здійснює перерахунок обсягів та вартості
електричної енергії, купленої ЕК у ДПЕ з урахуванням результатів
перевірки за відповідний період (період перерахунку), про що
повідомляє ЕК та НКРЕ.

           6. Порядок розрахунків

   6.1. Оплату за куплену електроенергію ЕК здійснює відповідно
до ІВКОР грошовими коштами, що перераховуються на поточні рахунки
із спеціальним режимом використання ДПЕ з поточних рахунків із
спеціальним режимом використання ЕК, відкритих відповідно до
чинних нормативно-правових актів України, які регулюють порядок
розрахунків за електроенергію, а також з інших рахунків ЕК.

   6.2. Перерахування коштів ЕК за куплену у ДПЕ електроенергію
здійснюються кожного банківського дня розрахункового місяця з
урахуванням умов пункту 6.3 і зараховується Сторонами як оплата за
електричну енергію, куплену ЕК у ДПЕ у цьому місяці з урахуванням
умов п.п.6.4 та 6.5 цього Договору та окремих рішень Кабінету
Міністрів України.

   6.3. 11-го, 21-го та останнього числа розрахункового місяця
ДПЕ перевіряє суму, що надійшла на поточний рахунок із спеціальним
режимом використання ДПЕ, як оплата ЕК електричної енергії,
купленої за першу, другу та третю декаду місяця відповідно.
Розмір оплати ЕК за першу декаду визначається шляхом множення
30% замовленого місячного споживання електроенергії і відповідно
за другу декаду - 30% та за третю декаду - 40% на прогнозну оптову
ринкову ціну, затверджену постановою НКРЕ з урахуванням суми
місячного обсягу дотацій для компенсації втрат ЕК від здійснення
постачання електричної енергії за регульованим тарифом згідно
постанови НКРЕ, що встановлює суму дотацій, а також з урахуванням
встановлених НКРЕ вирівнювальних націнок (знижок) для коригування
платежу ЕК у зв'язку із застосуванням єдиних роздрібних тарифів на
електроенергію для кожного із класів споживачів, крім населення,
на території України. В залежності від структури споживання ЕК
вказані відсотки можуть бути змінені за домовленістю Сторін. У
цьому випадку ЕК надає до ДПЕ письмове підтвердження своєї
структури споживання.
В разі здійснення корегування замовленого місячного обсягу
купівлі електроенергії, розмір оплати за третю декаду визначається
відповідно до п. 4.15 цього Договору.
6.3.1. В разі, якщо сума оплати, здійсненої ЕК за відповідну
декаду, менша за визначену відповідно до п. 6.3 суму оплати з
врахуванням переплати за попередню декаду розрахункового місяця,
ДПЕ надсилає ЕК факсимільним зв'язком попередження про неповну
декадну оплату електроенергії, купленої у ДПЕ. ЕК зобов'язується
здійснити перерахування недостатньої суми з поточного рахунку ЕК
на поточний рахунок із спеціальним режимом використання ДПЕ
впродовж двох банківських днів після закінчення відповідної
декади, вказавши при цьому в призначенні платежу декаду, за яку
здійснюється доплата.
6.3.2. У випадку нездійснення ЕК доплати згідно з п. 6.3.1
цього Договору, ДПЕ через 3 банківські дні після закінчення
відповідної декади має право виставити ЕК вимогу про сплату штрафу
у розмірі 0,05 % від недоплаченої суми. Штраф повинен бути
сплачений в термін, не більший від 3-х банківських днів з моменту
отримання ЕК письмового повідомлення від ДПЕ.
Цей пункт Договору застосовується тільки у випадку, якщо ЕК
порушила терміни подекадної оплати більше 3-х разів за останні 365
днів, що передують даті останнього порушення ЕК умов п. 6.3.1.

   6.4. Остаточний розрахунок за куплену ЕК в ДПЕ електроенергію
в розрахунковому місяці здійснюється ЕК до 14-го (включно) числа
місяця, наступного за розрахунковим, з поточних або інших (крім
поточного із спеціальним режимом використання) рахунків ЕК. У
цьому випадку ЕК зобов'язана обов'язково вказати призначення
платежу.
Якщо до 14-го (включно) числа місяця, наступного за
розрахунковим, ЕК не здійснила повну поточну оплату вартості
електроенергії за розрахунковий місяць, ДПЕ надсилає до ЕК
факсимільним зв'язком попередження про можливість обмеження
споживання в обсязі недоплаченої ЕК в розрахунковому місяці
електроенергії. Обмеження може бути застосоване ДПЕ після 20 числа
місяця, наступного за розрахунковим.

   6.5. Сума, яка була сплачена ЕК понад повну поточну оплату
вартості електричної енергії за розрахунковий місяць (з
урахуванням п. 6.4 цього Договору), зараховується Сторонами як
погашення заборгованості ЕК перед ДПЕ за минулі періоди (починаючи
з заборгованості з найдавнішим терміном виникнення) з урахуванням
ПДВ, якщо інше не передбачено договором про реструктуризацію
заборгованості між ДПЕ та ЕК. У випадку відсутності простроченої
заборгованості, сума, яка була сплачена ЕК в розрахунковому місяці
понад повну поточну оплату вартості електричної енергії за
розрахунковий місяць, зараховується, за згодою Сторін, як
авансовий платіж на наступний розрахунковий період або як платіж
згідно з письмовим повідомленням ЕК відповідно до договору
реструктуризації заборгованості між ДПЕ та ЕК.

   6.6. Сторони  погоджуються, що ЕК не вказує призначення
платежу лише у випадку перерахування коштів з поточного рахунку із
спеціальним режимом використання ЕК на поточний рахунок із
спеціальним режимом використання ДПЕ. В усіх інших випадках
посилання на призначення платежу та розрахунковий період
обов'язкові.

   6.7. Сторони можуть запроваджувати  порядок  розрахунків,
відмінний від того, що викладений в цьому Договорі, в разі якщо
він не суперечить чинному законодавству України і лише за
письмовою згодою обох Сторін.

   6.8. ДПЕ виписує та розсилає ЕК рахунок-фактуру до 12-го
(включно) числа місяця, наступного за розрахунковим. Форма
рахунку-фактури наведена в додатку 3 до цього Договору.

   6.9. ДПЕ виписує ЕК податкову накладну згідно з вимогами
чинного законодавства України та надсилає її до ЕК до 17 (включно)
числа місяця, наступного за розрахунковим.

   6.10. За результатами розрахунків за місяць ДПЕ до 20 числа
місяця, наступного за розрахунковим, надсилає ЕК акт звірки
розрахунків між ЕК та ДПЕ.

   6.11. ЕК в триденний термін після отримання акту звірки,
відповідно до п.6.10 цього Договору, надсилає до ДПЕ його
примірник за підписом керівника та головного бухгалтера ЕК та
скріплений печаткою ЕК.

   6.12. В разі, якщо фактична оплата ЕК за куплену у ДПЕ в
розрахунковому місяці електричну енергію нижча за передбачену цим
Договором повну поточну оплату вартості електроенергії за
розрахунковий місяць, ЕК до 20 числа місяця, наступного за
розрахунковим, може надати ДПЕ примірник акту звірки розрахунків
між ЕК та розпорядником бюджетних коштів, який підтверджує
неотримання ЕК в установленому порядку належних їй коштів для
компенсації пільг та субсидій по оплаті електричної енергії, яку
споживає населення. Якщо сума недоотриманих ЕК в установленому
порядку коштів в розрахунковому місяці, зазначених в акті звірки
між ЕК та розпорядником бюджетних коштів, не нижча за різницю між
передбаченою цим Договором повною поточною оплатою вартості
електроенергії за розрахунковий місяць і фактичною оплатою ЕК, ДПЕ
не застосовує до ЕК обмеження споживання.

   6.13. У разі відсутності простроченої заборгованості ЕК перед
ДПЕ (з урахуванням договору реструктуризації заборгованості), та
якщо ЕК впродовж двох розрахункових місяців здійснює повну поточну
оплату вартості електричної енергії за розрахунковий місяць шляхом
перерахування коштів на поточний рахунок із спеціальним режимом
використання ДПЕ, то після внесення НКРЕ відповідних змін до
алгоритму ОРЕ, вступає в силу особливий порядок розрахунків
відповідно до постанови НКРЕ. При цьому дія п. 6.2 та п. 6.3 цього
Договору призупиняється і вступають в дію пп. 6.14-6.20 цього
Договору.

   6.14. Першу частку оплати за  розрахунковий  місяць  ЕК
зобов'язується здійснити до 12-00 годин першого числа
розрахункового місяця в розмірі не меншому 15 % вартості
електричної енергії, замовленої ЕК відповідно до п. 4.1.1 на
розрахунковий місяць з урахуванням розміру ПДВ. Подальша оплата
здійснюється ЕК поетапно шляхом сплати ДПЕ коштів не пізніше 6-го,
11-го, 16-го та 21-го числа розрахункового місяця кожного разу в
розмірі, не меншому 15 % вартості електричної енергії, замовленої
ЕК відповідно до п.4.1.1 на розрахунковий місяць з урахуванням
ПДВ. Якщо 1-е число припадає на вихідний день, то відповідну
частку оплати ЕК зобов'язується здійснити в перший банківський
день, що слідує за ним.

   6.15. ДПЕ  25-го  числа  розрахункового місяця надає ЕК
електронною поштою розраховану вартість (без ПДВ) фактичного
обсягу електричної енергії, купленої ЕК у ДПЕ з 1-го по 22-е число
включно розрахункового місяця. Вартість електричної енергії
визначається ДПЕ як сума щоденних вартостей, які розраховані за
погодинними цінами відповідно до Правил ОРЕ.

   6.16. ЕК на підставі одержаних даних (п.6.15 цього Договору)
розраховує суму 6-го поетапного платежу з урахуванням ПДВ таким
чином, щоб сумарна по всім 6-и етапам оплата ЕК впродовж
розрахункового місяця за куплену у ДПЕ електричну енергію,
відповідала очікуваній вартості електричної енергії, купленої ЕК у
ДПЕ в розрахунковому місяці, з урахуванням ПДВ. До 26-го числа
розрахункового місяця ЕК здійснює 6-й поетапний платіж.

   6.17. ДПЕ 2-го банківського дня місяця,  наступного  за
розрахунковим, надає ЕК електронною поштою розраховану вартість
(без ПДВ) фактичного обсягу електричної енергії, купленої ЕК у ДПЕ
з 1-го по останнє число включно розрахункового місяця. Вартість
електричної енергії визначається ДПЕ як сума щоденних вартостей,
які розраховані за погодинними цінами відповідно до Правил ОРЕ.

   6.18. ЕК  3-го  банківського  дня місяця, наступного за
розрахунковим, на підставі одержаних даних (п. 6.17 цього
Договору) здійснює доплату за куплену у ДПЕ електричну енергію.

   6.19. У випадку нездійснення ЕК оплати згідно з п. 6.14 цього
Договору, ДПЕ через 1 банківський день після закінчення
відповідного етапу може виставити ЕК вимогу про сплату штрафу у
розмірі 0,05% від недоплаченої суми. Штраф повинен бути сплачений
в термін, не більший від 3-х банківських днів з моменту отримання
ЕК письмового повідомлення від ДПЕ.

   6.20. Остаточний  розрахунок  за  куплену  ЕК  в  ДПЕ
електроенергію в розрахунковому місяці здійснюється ЕК відповідно
до п. 6.4 цього Договору.

   6.21. В разі нездійснення ЕК остаточного розрахунку  за
куплену в ДПЕ електроенергію відповідно до розділу 6 цього
Договору, порядок розрахунків, викладений в пп. 6.14-6.20 цього
Договору, призупиняється і починають діяти процедури відповідно до
пп. 6.2 та 6.3 цього Договору.

    7. Права, зобов'язання та відповідальність Сторін

   7.1. ЕК має право:
7.1.1. Вимагати від ДПЕ, у разі виконання своїх зобов'язань
по оплаті електричної енергії за цим Договором, продажу
електроенергії в замовлених обсягах з врахуванням обмежень в
електромережі.
7.1.2. Вимагати від ДПЕ продажу електричної енергії, якісні
характеристики якої викладені в п.7.6.3 цього Договору.
7.1.3. На відшкодування заподіяних їй збитків, які виникли
внаслідок невиконання або неналежного виконання ДПЕ своїх
обов'язків за цим Договором, крім випадків попередження або
ліквідації аварійної ситуації відповідно до
оперативно-технологічних диспетчерських інструкцій.
7.1.4. Вимагати від ДПЕ надання всієї інформації та
документації, передбачених цим Договором, в порядку і в терміни,
передбачені цим Договором.
7.1.5. До 15 числа поточного місяця один раз провести
коригування обсягів електроенергії, замовлених на поточний місяць
відповідно до умов п. 4.13 цього Договору.

   7.2. ЕК зобов'язана:
7.2.1. Купувати у ДПЕ електроенергію відповідно до умов
розділу 4 цього Договору та здійснювати за неї своєчасні
розрахунки відповідно до умов розділу 6 цього Договору, а також
виконувати інші умови цього Договору.
7.2.2. Забезпечити, відповідно до умов цього Договору, оплату
купленої у ДПЕ електроенергії.
7.2.3. У разі нездійснення повної поточної оплати вартості
електроенергії за розрахунковий місяць у встановлені цим Договором
терміни самостійно зменшувати обсяги отримання у ДПЕ
електроенергії до рівнів, що забезпечені платежами, шляхом
відключення або обмеження споживання споживачів-неплатників за
електричну енергію.
7.2.4. Забезпечити надходження коштів, отриманих за спожиту
електроенергію від споживачів, у повному обсязі на поточний
рахунок із спеціальним режимом використання ЕК.
7.2.5. Надавати ДПЕ всю інформацію та документацію,
передбачені цим Договором, в порядку і терміни, передбачені цим
Договором.
7.2.6. Беззастережно виконувати команди диспетчера ДП НЕК
"Укренерго" відповідно до оперативно-технологічних диспетчерських
інструкцій.

   7.3. ЕК несе відповідальність за:
7.3.1. Збитки, які заподіяні ДПЕ внаслідок невиконання або
неналежного виконання ЕК умов цього Договору. Відшкодування
збитків здійснюється відповідно до чинного законодавства.
7.3.2. Порушення строків оплати за отриману електроенергію,
передбачених розділом 6 цього Договору. В разі несплати ЕК за
куплену в ДПЕ електроенергію у терміни, встановлені п. 6.4 цього
Договору, з 20 числа місяця, наступного за розрахунковим, ДПЕ має
право нарахувати пеню ЕК у розмірі 0,2 % від суми простроченого
платежу (але не більше подвійної облікової ставки НБУ, яка діє на
день прострочення) за кожен день прострочення та штраф у розмірі
0,1% від суми простроченого платежу. Сплата ЕК пені та штрафу
здійснюється з поточного рахунку ЕК на поточний рахунок ДПЕ і не
звільняє ЕК від обов'язку відшкодувати збитки, спричинені
несплатою або несвоєчасною оплатою отриманої електроенергії. Пеня
нараховується до повного виконання ЕК зобов'язання по оплаті
купленої в ДПЕ електроенергії.
Пеня та штраф не нараховується на заборгованість по пільгах і
субсидіях, якщо ЕК до 20 числа місяця, наступного за
розрахунковим, надішле до ДПЕ акт звірки розрахунків між ЕК та
розпорядником бюджетних коштів, який підтверджує неотримання ЕК в
установленому порядку належних їй коштів для компенсації пільг та
субсидій (п. 6.12 цього Договору).
7.3.3. Невідповідність місячного обсягу електричної енергії,
що ЕК купила у ДПЕ, обсягу електричної енергії, який ЕК замовила.
7.3.4. Невиконання команд диспетчера ДП НЕК "Укренерго"
відповідно до оперативно-технологічних диспетчерських інструкцій.
7.3.5. Несвоєчасне надання, даних до ДПЕ по споживанню
електричної енергії споживачами ПНТ згідно з п. 5.2 цього
Договору. За кожний факт такого порушення ДПЕ має право нарахувати
ЕК штраф у розмірі 15 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.
У разі ненадання або надання недостовірних даних згідно з п. 5.2
цього Договору, що призвело до неповної оплати вартості
поставленої ПНТ електроенергії, ДПЕ має право нарахувати ЕК штраф
в розмірі 3 % від суми недоплати за електроенергію, яка утворилася
внаслідок порушення ЕК п. 5.2 цього Договору.
7.3.6. Погодження недостовірних даних або довідок по
споживачах ПНТ, передбачених цим Договором та договором між ПНТ та
ДПЕ, примірна форма якого схвалена відповідною постановою НКРЕ. В
цьому випадку, ДПЕ має право виставити вимогу ЕК про сплату штрафу
у розмірі двох тисяч гривень за кожен факт порушення. Штраф
повинен бути сплачений в строк, не більший від 6 банківських днів
з моменту отримання ЕК письмового повідомлення від ДПЕ.

   7.4. ДПЕ має право:
7.4.1. Вимагати від ЕК оплати за куплену електроенергію
відповідно до розділу 6 цього Договору.
7.4.2. Забезпечувати обмеження споживання або відключення ЕК
відповідно до умов цього Договору.
7.4.3. Вимагати від ЕК надання всієї інформації та
документації, передбачених цим Договором, в порядку та терміни,
передбачені цим Договором.
7.4.4. В разі відхилення фактичного обсягу купівлі
електричної енергії ЕК за розрахунковий місяць від замовленого
(відповідно до повідомлення на замовлений місячний обсяг купівлі
електроенергії згідно з п. 4.1.1 цього Договору з врахуванням
п. 4.15 цього Договору) на величину, що перевищує 5,0%, нарахувати
ЕК штраф у розмірі 5 % від вартості різниці між фактичним та
замовленим обсягом електричної енергії.
Якщо ДПЕ на умовах розділу 5 цього Договору припиняє поставку
електроенергії ПНТ, внаслідок чого ЕК здійснює поставку
електричної енергії споживачам, які мали отримувати електроенергію
від цих ПНТ, то заявка ЕК автоматично збільшується на відповідну
величину.

   7.5. ДПЕ зобов'язано:
7.5.1. Здійснювати оптовий продаж електроенергії ЕК в
обсягах, що забезпечуються платежами відповідно до умов цього
Договору, а також виконувати інші умови цього Договору, крім
випадків обмежень, які спрямовані на попередження або ліквідацію
аварійних ситуацій відповідно до оперативно-технологічних
диспетчерських інструкцій. В разі застосування обмежень
інформування ЕК про їх причини здійснюється відповідно до розділу
8 цього Договору.
7.5.2. Надавати ЕК всю інформацію і документацію, передбачені
цим Договором, в порядку та терміни, передбачені цим Договором.

   7.6. ДПЕ несе відповідальність за:
7.6.1. Збитки, які заподіяні ЕК внаслідок невиконання або
неналежного виконання ДПЕ своїх обов'язків за цим Договором, крім
випадків, коли такі дії спрямовані на попередження або ліквідацію
аварійних ситуацій відповідно до оперативно-технологічних
диспетчерських інструкцій.
7.6.2. Надійне забезпечення ЕК електроенергією в обсягах, що
забезпечуються платежами відповідно до умов цього Договору, крім
випадків попередження або ліквідації аварійних ситуацій відповідно
до оперативно-технологічних диспетчерських інструкцій.
7.6.3. Поставку електричної енергії належної якості. ДПЕ несе
відповідальність згідно законодавства за відхилення частоти
електричного струму в ОЕС України до величин, визначених
Державними стандартами (ДСТУ).
На запит ЕК щодо коливань частоти в ОЕС України, ДПЕ
зобов'язується проводити необхідні консультації з ДП НЕК
"Укренерго", надавати ЕК довідку з цього приводу та приймати
участь у судових засіданнях в якості третьої сторони відповідно до
законодавства України.

   7.7. За несвоєчасне надання інформації та документації, їх
ненадання або надання недостовірної інформації та документації у
випадках, передбачених цим Договором (окрім передбаченого п. 7.3.5
цього Договору), винна Сторона сплачує іншій Стороні штраф у
розмірі дві тисячі п'ятсот гривень за кожний факт порушення.

7.8. При передачі електронною поштою інформації та
документів, що передбачені цим Договором, Сторона, що приймає
повідомлення, забезпечує підтвердження його прийому (читання) у
випадку використання Стороною що передає, відповідних опцій
електронної пошти.

         8. Обмеження енергопостачання
та аварійні відключення

   8.1. ДПЕ має право на обмеження електропостачання, а також на
аварійне відключення ЕК у таких випадках:
8.1.1. Здійснення невідкладних заходів щодо попередження та
ліквідації аварій в ОЕС України.
8.1.2. Якщо ЕК здійснює не в повному обсязі або невчасно
оплату за поставлену ЕК електроенергію на умовах цього Договору,
попередивши ЕК не пізніше ніж за 3 дні до обмеження
енергопостачання.

   8.2. На  письмовий  запит  ЕК,  у  випадку  обмеження
енергопостачання або відключення відповідно до п. 8.1.1 цього
Договору, ДПЕ зобов'язується надати інформацію про причини
обмеження чи відключення та обґрунтування їх необхідності в
семиденний термін з моменту отримання запиту.

   8.3. У випадку обмеження електропостачання ДПЕ надає ЕК
попередження щодо необхідності зниження споживання електричної
енергії та потужності до вказаних ДПЕ обсягів на весь час
обмеження. При цьому ЕК зобов'язана самостійно проводити обмеження
споживання електричної енергії до вказаних в попередженні ДПЕ
обсягів та забезпечити виконання заданих ДПЕ величин споживання
електричної потужності.

   8.4. У разі виникнення аварійної ситуації в ОЕС України
обмеження постачання та аварійні відключення здійснюються черговим
диспетчером ДП НЕК "Укренерго". ЕК зобов'язана негайно виконувати
команди чергового диспетчера ДП НЕК "Укренерго".

             9. Форс-мажор

   9.1. Випадками форс-мажору є обставини непереборної сили
(стихія, страйк, локаут, інший промисловий розлад, дія суспільного
ворога, оголошена та неоголошена війна, загроза війни,
терористичний акт, блокада, революція, заколот, повстання, масові
заворушення, громадська демонстрація, саботаж, акт вандалізму,
блискавка, пожежа, буря, повінь, землетрус, нагромадження снігу
або ожеледь, нестача води через погодні чи довкільні умови, вибух,
ситуації, що створюють загрозу сталості ОЕС України та
енергетичній безпеці України, або її окремих регіонів, що
спричиняють неможливість виконання однією із Сторін зобов'язань за
цим Договором, а також прийняття законів або нормативно-правових
актів Уряду, які забороняють або обмежують виконання зобов'язань
за цим Договором).

   9.2. При настанні обставин форс-мажору сторони звільняються
від виконання зобов'язань за цим Договором на термін дії
форс-мажорних обставин і усунення їх наслідків.

   9.3. Настання обставин форс-мажору підтверджується рішеннями
Президента України про запровадження надзвичайної екологічної
ситуації в окремих місцевостях України, затвердженими Верховною
Радою України, або рішеннями Кабінету Міністрів України про
визнання окремих місцевостей України потерпілими від повені,
посухи, пожежі та інших видів стихійного лиха; Торгово-промисловою
палатою України; висновками інших органів, уповноважених згідно із
законодавством засвідчувати обставини форс-мажору.

   9.4. Потерпіла  Сторона  негайно дає повідомлення другій
Стороні про виникнення такої події, що оголошується форс-мажорною,
і якомога швидше подає інформацію про вжиті заходи щодо усунення
наслідків цієї події.

           10. Вирішення суперечок

   10.1. Усі суперечки та розбіжності,  що  виникають  при
виконанні умов цього Договору чи в зв'язку з ним, вирішуватимуться
по можливості шляхом переговорів між Сторонами.

   10.2. У разі, якщо суперечки та розбіжності не можуть бути
вирішені шляхом переговорів, вони підлягають вирішенню в судовому
порядку.

             11. Інші умови

   11.1. Сторони погоджуються з тим, що у цей Договір та його
додатки у разі необхідності можуть бути внесені зміни та
доповнення за взаємною домовленістю Сторін.

   11.2. Сторони погоджуються з тим, що сплата неустойки і
відшкодування збитків, завданих неналежним виконанням зобов'язань,
не звільняє жодну із Сторін від виконання своїх зобов'язань за цим
Договором.

     11.3. У  разі  змін  чинного  законодавства України або ДЧОРЕ

Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору, які необхідні
для усунення протиріч.

   11.4. У випадку внесення змін до цього Договору, вони мають
бути оформлені у вигляді додаткової угоди (за виключенням
повідомлень про зміну поштових та банківських реквізитів) за
підписами уповноважених осіб Сторін та скріплені їх печатками.
У випадку зміни поштових та (чи) банківських реквізитів
однієї зі Сторін, остання зобов'язана письмово повідомити про це
іншу Сторону протягом п'яти днів з дня такої зміни. Повідомлення з
зазначенням нових поштових та (чи) банківських реквізитів,
підписане уповноваженою особою і головним бухгалтером, стає
частиною цього Договору лише за умови безпосереднього його
отримання іншою Стороною.
Додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами.

   11.5. Цей Договір підписаний у двох примірниках, по одному
для кожної Сторони. Обидва примірники мають однакову юридичну
силу.

   11.6. Цей Договір укладено на термін з "__" _______________
до "__" ______________. Дія Договору автоматично продовжується на
кожний наступний рік, якщо жодна із Сторін не заявила письмово про
намір розірвати цей Договір за один місяць до дати закінчення
строку дії цього Договору.

   11.7. Права та обов'язки, що виникають за цим Договором у
однієї із Сторін, не можуть бути передані третій стороні без
письмової згоди іншої Сторони за цим Договором.

   11.8. Сторона не несе відповідальності перед третіми особами
по зобов'язаннях другої Сторони цього Договору перед третіми
особами або за збитки, які можуть бути заподіяні другою Стороною
третій особі.

   11.9. У разі зупинення дії ліцензії однієї із Сторін на право
здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної
енергії за регульованим тарифом або з оптового постачання
електроенергії, дія цього Договору в частині купівлі-продажу
електроенергії призупиняється на термін такого зупинення.

   11.10. У разі анулювання дії ліцензії однієї із Сторін на
право здійснення підприємницької діяльності з постачання
електричної енергії за регульованим тарифом або з оптового
постачання електроенергії, дія цього Договору в частині
купівлі-продажу електроенергії припиняється з моменту анулювання
ліцензії.

              12. Додатки

   Додаток 1. Перелік місць встановлення приладів та систем
розрахункового обліку
Додаток 2. Форма Акту купівлі-продажу електроенергії між ДПЕ
та ЕК
Додаток 3. Форма рахунку-фактури
Додаток 4. Акти розмежування балансової належності
електричних мереж та експлуатаційної відповідальності
Додаток 5. Схеми розташування приладів розрахункового обліку

       13. Юридичні адреси та реквізити Сторін

ДП "Енергоринок"         _______________________________
Адреса: 01032, м. Київ, Адреса: _______________________
вул. Комінтерну, 27 _______________________________
П/р із спеціальним режимом П/р із спеціальним режимом
використання N 260313325146 в використання N _______________ у
Головному операційному _______________________________
управлінні Промінвестбанку _______________________________
МФО 300012 МФО ___________________________
П/р N ________________________ у П/р N ________________________ у
______________________________ _______________________________
МФО __________________________ МФО ___________________________
ЄДРПОУ 21515381 ЄДРПОУ ________________________
Телефон: 249-16-00 Телефон: ______________________
Факс: 227-71-88 Факс: _________________________

Директор
____________________ _____________________

   Погоджено ___________ енергосистемою ДП НЕК "Укренерго" за
довіреністю ДП НЕК "Укренерго"

Директор __________________

                   Додаток 1
до Договору N ____________
від __ ____________ ____ р.
між ДП "Енергоринок"
та ____________________

               ПЕРЕЛІК
місць встановлення приладів та систем
розрахункового обліку

--------------------------------------------------------------------------------------
| N | Найменування |Найменування| Найменування |Рівень|Розрахун-|При-|Відда-|Примітки|
|з/п|постачальника | підстанції | точки |напру-| ковий |йом | ча | |
| | (отримувача) | | надходження | ги |коефіці- | | | |
| |електроенергії| |електроенергії| (кВ) | єнт | | | |
|---+--------------+------------+--------------+------+---------+----+------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---+--------------+------------+--------------+------+---------+----+------+--------|
|---| |------------+--------------+------+---------+----+------+--------|
|---| |------------+--------------+------+---------+----+------+--------|
|---| |------------+--------------+------+---------+----+------+--------|
|---+--------------+------------+--------------+------+---------+----+------+--------|
|---| |------------+--------------+------+---------+----+------+--------|
|---+--------------+------------+--------------+------+---------+----+------+--------|
|---| |------------+--------------+------+---------+----+------+--------|
--------------------------------------------------------------------------------------

 Директор ДП       Керівник ЕК        Керівник          Погоджено:
"Енергоринок" "______________" "__________________"
суміжного суб'єкту ОРЕ Директор
___________________ ЕС
_________________ ПІП ________________ ПІП ___________________ ПІП ДП НЕК "Укренерго" за
МП МП МП довіреністю ДП НЕК
"Укренерго"
"___" _________ ____ р. "___" _________ ____ р. "___" _________ ____ р. ___________________ ПІП
МП

                                        "___" _________ ____ р.

                   Додаток 2
до Договору N ____________
від __ ______________ __ р.
між ДП "Енергоринок"
та ____________________

------------------------------------------------------------------------
| АКТ |
| купівлі-продажу електроенергії |
| між ДПЕ та ЕК за _____________місяць ________року |
| |
| |
|--------------------------------------------------------------------- |
|| Найменування показника |__________ місяць|З початку року| |
|| |______ року | | |
||----------------------------------+-----------------+--------------| |
||1. Обсяг купованої електроенергії,| | | |
|| кВтг | | | |
||----------------------------------+-----------------+--------------| |
||2. Середня оптова ціна купівлі | | х | |
||електроенергії, грн/МВтг* | | | |
||----------------------------------+-----------------+--------------| |
||3. Вартість купованої | | | |
||електроенергії, грн. | | | |
|--------------------------------------------------------------------- |
|_______________ |
| * Середня оптова ціна купівлі електроенергії визначається, |
|як гр.2=(гр.3/гр.1)*103 |
| |
|Директор ДП "Енергоринок" Керівник ЕК |
|_______________ _____________ |
|__________________ м. Київ ___________ місто ___________ |
|дата дата |
| М.П. М.П. |
| |
|Начальник департаменту |
|балансів електроенергії |
|та розрахунків платежів |
|ДП "Енергоринок" |
|________________ |
| підпис |
------------------------------------------------------------------------

 Директор ДП "Енергоринок"        Керівник ЕК

 _________________            ________________

                   Додаток 3
до Договору N ____________
від __ _____________ ___ р.
між ДП "Енергоринок"
та _______________________

------------------------------------------------------------------
| Оптовий ДП |
| постачальник Енергоринок |
| |
| ЄДРПОУ __________ |
| Р/р |
| _____________________________ |
| ІПН ______________, номер свідоцтва |
| ___________ |
| Адреса__________________________________________ |
| ________________________________ |
| |
| Одержувач |
| ЄДРПОУ: ___________________ |
| тел. ________________; факс: __________________- |
| |
| Платник він же |
| |
| Рахунок-фактура N ____ |
| від _____________ 2___ р. |
| |
| ----------------------------------------------------------- |
| |N| Назва | Од.|Кількість|Ціна без|Сума без| |
| | | | | |ПДВ, грн|ПДВ, грн| |
| |-+----------------------+----+---------+--------+--------| |
| |1|За куповану електричну|тис.| | | | |
| | |енергію з ОРЕ за |кВт | | | | |
| | |період: | | | | | |
| | |з ________ | | | | | |
| | |по ________(включно) | | | | | |
| | |на підставі Договору | | | | | |
| | |від ________ | | | | | |
| | |N _____________ | | | | | |
| -------------------------------------------------+--------| |
| ПДВ 20%:| | |
| |--------| |
| ПДВ за бартером 20%:| | |
| |--------| |
| Всього з ПДВ:| | |
| ---------- |
| |
|Всього підлягає до |
|сплати: |
|______________________________________________________________ |
|у т.ч. ПДВ 20 %: _________________________________________ |
| |
|Директор _______________________________ / ___________ / |
| |
|Головний бухгалтер _____________________ / ___________ / |
| |
| |
| Останній день сплати |
| ____________________ |
------------------------------------------------------------------

 Виписав(ла): ___________________ /____________________ /

 Директор ДП "Енергоринок"     Керівник ЕК
_________________ ________________

                   Додаток 4
до Договору N ____________
від __ _____________ ____ р.
між ДП "Енергоринок"
та ____________________

                АКТИ
розмежування балансової належності електричних
мереж та експлуатаційної відповідальності

 Керівник ЕК ____________________   Керівник ___________________
(назва другої
сторони акту)

 ____________________ ПІП       ___________________ ПІП
МП МП
"____" _________ _____ р. "____" ___________ _____ р.

 Директор ДП "Енергоринок"
_________________ ПІП
МП

 "____" ______________ _____ р.

                   Додаток 5
до Договору N ____________
від __ _____________ ____ р.
між ДП "Енергоринок"
та ____________________

               СХЕМИ
розташування приладів розрахункового обліку

 Директор ДП "Енергоринок"      Керівник ЕК "_____________"
_________________ ПІП _________________ ПІП
МП МП
"____" ______________ _____ р. "____" _____________ _____ р.

                   Керівник "__________________"
суміжного суб'єкту ОРЕ
_________________ ПІП
МП

                   "____" _____________ _____ р.

 Погоджено:

 Директор ___________________ ЕС
ДП НЕК "Укренерго" за
довіреністю ДП НЕК "Укренерго"

 _________________ ПІП
МП
"____" ______________ _____ р.