Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
04.05.2006 N 562

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
4 липня 2006 р. за N 782/12656

Про затвердження Методики визначення
обсягу та вартості електричної енергії,
не облікованої внаслідок порушення
споживачами правил користування
електричною енергією

Відповідно до Закону України "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ), Положення про Національну комісію регулювання електроенергетики України, затвердженого Указом Президента України від 14.03.95 N 213 (із змінами), та на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 08.02.2006 N 122 "Про затвердження Порядку визначення розміру і відшкодування збитків, завданих енергопостачальнику внаслідок викрадення електричної енергії" Національна комісія регулювання електроенергетики України постановляє:

1. Затвердити Методику визначення обсягу та вартості електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення споживачами правил користування електричною енергією (додається).

2. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову НКРЕ від 22.11.99 N 1416 "Про затвердження Методики обчислення розміру відшкодування збитків, завданих електропостачальнику внаслідок порушення споживачем Правил користування електричною енергією для населення", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 29.12.99 за N 919/4212, (із змінами);

постанову НКРЕ від 05.12.2001 N 1197 "Про затвердження Методики обчислення обсягу електричної енергії, недоврахованої унаслідок порушення споживачем - юридичною особою Правил користування електричною енергією" (із змінами).

3. Відділу регулювання відносин ліцензіатів із споживачами в установленому порядку забезпечити подання цієї постанови на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

Голова Комісії В.Кальченко

Затверджено
Постанова НКРЕ
04.05.2006 N 562

Методика
визначення обсягу та вартості електричної енергії,
не облікованої внаслідок порушення споживачами
правил користування електричною енергією

1. Загальні положення

1.1. Ця Методика встановлює порядок визначення обсягу та вартості електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення споживачами Правил користування електричною енергією, затверджених постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 31.07.96 N 28 (далі - ПКЕЕ), або Правил користування електричною енергією для населення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.99 N 1357 (далі - ПКЕЕН).

1.2. Методика поширюється на всіх споживачів електричної енергії - суб'єктів господарської діяльності та фізичних осіб, що використовують електричну енергію для власних потреб.

У разі своєчасного (до виявлення порушення представниками електропередавальної організації або постачальника електричної енергії) письмового повідомлення споживачем постачальника електричної енергії про пошкодження засобів обліку або пошкодження пломб Методика не застосовується.

2. Визначення обсягу та вартості електричної
енергії, не облікованої внаслідок порушення
споживачами ПКЕЕ

2.1. Методика застосовується у разі виявлення таких порушень ПКЕЕ:

1) порушення цілісності пломб або пломбувального дроту, фальсифікація пломб (далі - пошкодження пломб) Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики (далі - Держспоживстандарт України) або електропередавальної організації на розрахункових засобах обліку електроенергії, та за наявності акта про пломбування, підписаного споживачем.

Факт пошкодження пломб встановлюється експертизою, проведеною спеціалізованими організаціями (підприємствами), які мають право на проведення таких робіт, відповідно до законодавства (далі - Експертиза);

2) пошкодження пломб електропередавальної організації в місцях, указаних в акті про пломбування, підписаного споживачем, та за умови підтвердження Експертизою факту пошкодження пломб;

3) відсутності пломб ( зрив пломб) Держспоживстандарту України або електропередавальної організації на розрахункових засобах обліку електроенергії в місцях, указаних в акті про пломбування, підписаного споживачем;

4) пошкодження розрахункових засобів обліку електроенергії та виявлення інших дій споживача, передбачених пунктом 6.40 ПКЕЕ, метою яких є зміна значення показів засобів обліку.

Факт пошкодження розрахункових засобів обліку електроенергії має бути підтверджений Експертизою;

5) пошкодження пломб на розрахункових засобах обліку (за наявності акта про пломбування, підписаного споживачем) та самих розрахункових засобів обліку, що враховують обсяг електричної енергії, переданої мережами споживача, інших дій споживача, передбачених пунктом 6.40 ПКЕЕ, метою яких є зміна значення показів зазначених засобів обліку.

Факт пошкодження розрахункових засобів обліку електроенергії та пошкодження пломб має бути підтверджений Експертизою;

6) зриву пломб Держспоживстандарту України або електропередавальної організації на розрахункових засобах обліку, що враховують обсяг електричної енергії, переданої мережами споживача (за наявності акта про пломбування, підписаного споживачем);

7) самовільного підключення електроустановок, струмоприймачів або проводів до мережі електропередавальної організації (субспоживачем до мереж основного споживача);

8) самовільного підключення до електричної мережі поза розрахунковими засобами обліку електричної енергії без порушення схеми обліку;

9) самовільного підключення до електричної мережі поза розрахунковими засобами обліку електричної енергії з порушенням схеми обліку.

2.2. Обсяг електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення ПКЕЕ (Wно, кВт х год), розраховується на підставі акта порушень, який складається відповідно до передбаченої ПКЕЕ процедури.

2.3. Розрахунок обсягу та вартості необлікованої електричної енергії здійснюється:

за тарифами для споживачів відповідної групи та класу напруги, які діяли під час порушення споживачем ПКЕЕ (у разі розрахунків споживача за тарифами, диференційованими за періодами часу, - за ринковим (одноставочним) тарифом);

за величиною розрахункового добового споживання електричної енергії (Wдоб, кВт х год);

за кількістю днів, протягом яких споживання електричної енергії здійснювалося з порушенням вимог ПКЕЕ (Дi, день).

Кількість днів, протягом яких споживання електричної енергії здійснювалося з порушенням ПКЕЕ, розкладається на складові відповідно до кількості днів (Дi, день) у кожному періоді (тарифний період), протягом якого роздрібний тариф на електричну енергію (Тi, грн) залишався незмінним, таким чином, що виконується рівняння:

               n
Д = S Д , (2.1)
i=1 i

де S - знак суми;

де n - кількість тарифних періодів, що діяли протягом періоду порушення.

Вартість необлікованої електричної енергії (Вно, грн.) визначається за формулою

              n
В = S W х Т , (2.2)
но i=1 i i

де S - знак суми;

де Wi- обсяг споживання електричної енергії, що відповідає i-тому тарифному періоду, кВт х год;

Тi- тариф i-того тарифного періоду, грн/кВт х год.

            W = W  х Д , (2.3)
i доб i

де Дi- кількість днів, визначена у відповідності до рівняння (2.1);

Wдоб- розрахункова величина добового споживання електричної енергії.

2.4. Сума до сплати, що виписується споживачеві в разі виявлення порушень, зазначених у підпунктах 1 - 6, 8 та 9 пункту 2.1 цієї Методики, має бути зменшена на величину вартості електричної енергії, відповідно до виставлених споживачу за період порушення рахунків за електричну енергію та/або вартості оплаченої за цей період електричної енергії.

У разі виявлення порушень, зазначених у підпункті 7 пункту 2.1 цієї Методики, споживачеві виписується рахунок на всю розраховану суму.

2.5. У разі виявлення у споживача порушень, зазначених у підпунктах 1 - 4 пункту 2.1 цієї Методики, величина розрахункового добового обсягу споживання електричної енергії протягом робочого часу (Wдоб) визначається за формулою

          W  = P х t  х К , (2.4)
доб доб в

де P - потужність, визначена як:

загальна максимальна потужність струмоприймачів споживача відповідно до їх паспортних даних або потужність, обчислена, виходячи із струму навантаження електроустановки при підключенні всіх наявних струмоприймачів на повну потужність, виміряного з дотриманням вимог чинного законодавства у сфері метрології (за умови, якщо визначена таким чином потужність не перевищує дозволеної потужності для даної точки обліку, зазначеної в договорі про постачання електричної енергії (далі - Договір);

дозволена потужність по даній площадці вимірювання, зазначена в Договорі (за умови, якщо загальна максимальна потужність струмоприймачів споживача відповідно до їх паспортних даних або потужність, обчислена виходячи із струму навантаження електроустановки при підключенні всіх наявних струмоприймачів на повну потужність, виміряного з дотриманням вимог чинного законодавства у сфері метрології, перевищує дозволену потужність для даної точки обліку, зазначеної в Договорі).

У разі ненадання споживачем інформації щодо паспортних даних струмоприймачів, відмови від вимірювання струму навантаження електроустановки при підключенні всіх наявних струмоприймачів на повну потужність, недопуску представників постачальника електричної енергії (електропередавальної організації) на свою територію для перевірки наданої інформації або для контролю підключення струмоприймачів за Р береться дозволена потужність для даної площадки вимірювання, зазначена в Договорі;

tдоб- тривалість роботи обладнання протягом доби, год, що складає:

при однозмінній роботі споживача - t = 8;

при двозмінній роботі споживача - t = 16;

при тризмінній роботі споживача - t = 24;

при інших режимах роботи - визначається за згодою сторін, під час складення акта про порушення із зазначенням в акті, але не менше 8 год.

У разі, якщо в умовах Договору зазначена інша тривалість роботи електрообладнання протягом доби, під час розрахунків застосовується значення tдоб, визначене, виходячи з умов Договору.

Квв.i) - коефіцієнт використання струмоприймачів (додаток 1).

У разі наявності в споживача великої кількості електрообладнання та за умови спільної згоди сторін або в разі не досягнення такої згоди та за умови недопуску споживачем представників постачальника електричної енергії (електропередавальної організації) на свою територію для складання переліку струмоприймачів коефіцієнт використання електрообладнання вибирається рівним Кв= 0,5.

У разі підключення струмоприймачів, що відповідають різним коефіцієнтам використання, розрахунковий добовий обсяг споживання електричної енергії визначається за формулою

                n
W = t х S К х P , (2.5)
доб доб (i) в.i i

де S - знак суми;

де Кв.i- відповідні коефіцієнти використання електрообладнання;

Pi- потужність відповідних струмоприймачів, кВт.

Кількість днів у періоді, за який здійснюється перерахунок, визначається за формулою

           Д = Д  + Д  , (2.6)
пер усун

де Дпер- кількість робочих днів споживача від дня останнього онтрольного огляду засобу обліку представником електропередавальної організації або технічної перевірки до дня виявлення порушення, але не більше загальної кількості робочих днів у 6 календарних місяцях, що передували дню виявлення порушення, день.

Якщо в споживача з метою зменшення показів розрахункових засобів обліку було встановлено пристрій, що занижує покази засобу обліку, порушено умови монтажу, виявити які представники електропередавальної організації при проведенні контрольного огляду засобу обліку не мали можливості, споживачу робиться перерахунок за користування електричною енергією з дати останньої технічної перевірки або допуску електроустановки споживача в експлуатацію (у разі, якщо технічна перевірка в період з дати допуску електроустановки споживача в експлуатацію до дати виявлення порушення не проводилась), але не більше ніж за три роки;

Дусун- кількість робочих днів споживача від дня перевірки, під час якої було виявлено порушення, до дня усунення порушення (зазначається в акті порушень), або до дня припинення електропостачання через невиконання споживачем припису щодо усунення порушення, день.

У разі, коли під час оформлення акта неможливо точно визначити термін, протягом якого будуть усунені порушення, Дусун визначається двостороннім актом, складеним сторонами після усунення порушення.

2.6. У разі виявлення у споживача порушень, зазначених у підпункті 7 пункту 2.1 цієї Методики, та за умови відсутності Договору за відповідною площадкою вимірювання електричної енергії, величина розрахункового добового обсягу споживання електричної енергії через проводи (кабелі), якими здійснене самовільне підключення (Wдоб.с.п., кВт х год), розраховується за формулою

        W     = P  х t    , (2.7)
доб.с.п. с.п вик.с.п.

де Pс.п- потужність самовільного підключення (кВт), що визначається за формулами:

у разі підключення до однієї фази:

       P  = I х U    х cos (фі) , (2.8)
с.п ном.фаз

у разі підключення до трьох фаз:

               __
P = 3 х I х U = |/ 3 х I х U х cos (фі), (2.9)
с.п ном.фаз ном.лін

де I - сила струму, визначена, виходячи з найменшої поперечної площі перерізу проводів (кабелів), що використані в схемі самовільного підключення до мережі, вимірянного з дотриманням вимог законодавства у сфері метрології, та допустимого тривалого струму, який може ними протікати (згідно з главою 1.3 Правил улаштування електроустановок (далі - ПУЕ), A;

Uном.фаз- номінальна фазна напруга, кВ;

Uном.лін- номінальна лінійна напруга, кВ;

cos (фі) - cos кута між фазною напругою Uфазта струмом навантаження, який протікає тією самою фазою, що виміряний з дотриманням вимог чинного законодавства у сфері метрології. У разі відсутності приладів, за допомогою яких визначається фактична величина cos (фі), cos (фі) приймається рівним 1 (при активному навантаженні електроустановки споживача) або 0,9 (при змішаному навантаженні);

tвик.с.п.- час використання самовільного підключення протягом доби (приймається - 12 год/добу).

Для розрахунку загального обсягу електричної енергії, спожитої самовільно, за Д береться сумарна кількість днів у періоді від дня набуття споживачем права власності на електроустановку (але не більше сумарної кількості днів у дванадцяти календарних місяцях, що передували дню виявлення порушення) до дня усунення порушення.

2.7. У разі виявлення у споживача порушень, зазначених у підпункті 7 пункту 2.1 цієї Методики, та за наявності Договору за відповідною площадкою вимірювання електричної енергії величина розрахункового добового обсягу споживання електричної енергії визначається за формулою

       W     = P  х t    х К , (2.10)
доб.с.п. с.п вик.с.п в

де Pс.пвизначається за формулою (2.8) або (2.9) Методики, але, виходячи з:

струму спрацювання ввідного комутаційного апарата (у разі наявності такого та за умови збереження пломб, якими він опломбований);

номінального первинного струму трансформатора (трансформаторів) струму (якщо він (вони) задіяний у схемі обліку);

максимального струму лічильника, при якому нормується його похибка (якщо трансформатор (трансформатори) струму в схемі обліку не задіяний (задіяні);

tвик.с.п та Кв визначаються відповідно до пункту 2.6 Методики.

Для розрахунку загального обсягу електричної енергії, спожитої самовільно, за Д береться сумарна кількість днів у періоді від дня припинення електропостачання (але не більше трьох років) до дня усунення самовільного підключення.

2.8. У разі виявлення у споживача порушень, зазначених у підпункті 8 пункту 2.1 цієї Методики величина розрахункового добового обсягу споживання електричної енергії (Wдоб.пор.обл) визначається за формулою

       W      = W  + W    , (2.11)
доб.пор.обл доб доб.с.п

де Wдоб визначається за формулою (2.4) Методики;

Wдоб.с.п визначається за формулою (2.7) Методики.

Кількість днів у періоді, за який здійснюється перерахунок, визначається за формулою (2.6) Методики.

Якщо в споживача з метою зменшення показів розрахункових засобів обліку було встановлено пристрій, що занижує покази засобу обліку, порушено умови монтажу, здійснено самовільне підключення поза засобом обліку прихованою електропроводкою, виявити які представники електропередавальної організації під час проведення контрольного огляду засобу обліку не мали можливості, споживачу робиться перерахунок за користування електричною енергією з дати останньої технічної перевірки або допуску електроустановки споживача в експлуатацію (у разі, коли технічна перевірка в період з дати допуску електроустановки споживача в експлуатацію до дати виявлення порушення не проводилась), але не більше ніж за три роки.

2.9. У разі виявлення у споживача порушень, зазначених у підпункті 9 пункту 2.1 цієї Методики, розрахунковий добовий обсяг споживання електричної енергії через проводи (кабелі), якими здійснене самовільне підключення (Wдоб.с.п), розраховується за формулою (2.7) Методики.

Кількість днів у періоді, за який здійснюється перерахунок, визначається за формулою (2.6) Методики.

У разі здійснення самовільного підключення поза розрахунковим засобом обліку прихованою електропроводкою, виявити яку представники електропередавальної організації під час проведення контрольного огляду засобу обліку не мали можливості, споживачу робиться перерахунок за користування електричною енергією з дати останньої технічної перевірки або допуску електроустановки споживача в експлуатацію (у разі, коли технічна перевірка в період з дати допуску електроустановки споживача в експлуатацію та до дати виявлення порушення не проводилась), але не більше ніж за три роки.

Вартість загального обсягу електричної енергії, спожитої через проводи (кабелі), якими було здійснене самовільне підключення, оплачується споживачем додатково до виставлених відповідно до показів розрахункового засобу обліку рахунків.

2.10. У разі виявлення у споживача порушень, зазначених у підпунктах 5 та 6 пункту 2.1 Методики, покази розрахункового засобу обліку не враховуються. Цей засіб обліку замінюється на повірений та опломбований Держспоживстандартом України та електропередавальною організацією. Після відновлення обліку за результатами контрольного зняття показів за 10 - 30 діб визначається середньодобовий обсяг надходження або віддачі електричної енергії через відновлений засіб обліку. На підставі контрольних показів усіх інших засобів обліку, що враховують обсяг електричної енергії, переданої мережами споживача, розраховується середньодобове надходження та віддача електричної енергії в кожній точці обліку. Дані інших засобів обліку, що використовуються для розрахунку, беруться за період порушення.

Розрахунковий обсяг спожитої за період порушення електричної енергії (W, кВт х год) визначається за формулою

        W = (W   - W   ) х Д , (2.12)
надх. відд. к

де Wнадх. - сумарне середньодобове надходження електричної енергії в мережі споживача, кВт х год;

Wвідд. - сумарна середньодобова віддача електричної енергії з мереж споживача протягом періоду порушення з урахуванням технологічних втрат на передачу електричної енергії, кВт х год;

Дк- кількість календарних днів, за які необхідно провести перерахунок спожитої електричної енергії, визначений за формулою

           к  к   к
Д = Д + Д , (2.13)
пер усун

де Дкпер- кількість календарних днів від дня останнього контрольного зняття представником електропередавальної організації показів засобу обліку чи його технічної перевірки, але не більше ніж за 6 календарних місяців (максимальний термін у який має бути проведений контрольний огляд засобів обліку, відповідно до вимог ПКЕЕ, день;

Дкусун - кількість календарних днів від дня перевірки, під час якої було виявлено порушення, до дня усунення цих порушень (зазначається в акті порушень), день.

Величина розрахункового обсягу спожитої за період порушення електричної енергії (W) розкладається відповідно до тривалості тарифних періодів, які припадають на час порушення, на складові (Wi) таким чином, що

               n
W = S W, (2.14)
(i)

де S - знак суми.

Вартість не облікованої електричної енергії (Внед) визначається за формулою (2.2) Методики.

3. Визначення обсягу та вартості електричної
енергії, не облікованої внаслідок порушення
споживачами ПКЕЕН

3.1. Методика застосовується у разі виявлення таких порушень ПКЕЕН:

1) пошкодження пломб Держспоживстандарту України на розрахунковому засобі обліку (за наявності акта про пломбування або іншого документа, який підтверджує факт пломбування, підписаного споживачем) та за умови підтвердження Експертизою факту пошкодження пломб та факту втручання споживача в роботу засобу обліку;

2) пошкодження пломби енергопостачальника на розрахунковому засобі обліку (за умови наявності акта про пломбування або іншого документа, який підтверджує факт пломбування та підписаний споживачем), та за умови підтвердження Експертизою факту пошкодження пломб;

3) зриву пломби енергопостачальника або Держспоживстандарту України на розрахунковому засобі обліку (за умови наявності акта про пломбування або іншого документа, який підтверджує факт пломбування та який підписаний споживачем);

4) пошкодження розрахункових засобів обліку електроенергії (розбите скло, пошкодження цілісності корпусу приладу обліку тощо) або їх викрадення, установлення перемички, що шунтує коло струму лічильника, використання різноманітних пристроїв з метою зменшення показів засобу обліку, зміна положення лічильника після його встановлення, інші порушення з метою зниження показів засобів обліку.

Факт пошкодження розрахункових засобів обліку електроенергії має бути підтверджений Експертизою;

5) самовільного підключення електроустановок, струмоприймачів або проводів до електричної мережі енергопостачальника;

6) самовільного підключення електроустановок, струмоприймачів або проводів до електричної мережі поза засобами обліку електричної енергії;

7) використання "штучного нуля" з метою позаоблікового споживання електричної енергії.

"Штучний нуль" - додатково змонтований контур заземлення, що з'єднаний з "нульовим" проводом внутрішньобудинкової електромережі, який, за умови "неправильного" підключення лічильника (наприклад, у разі, якщо електрична енергія обліковується однофазним індукційним лічильником, - "фаза" в третій клемі), дає змогу безобліково споживати електричну енергію. Облаштування додаткового контуру заземлення з метою з'єднання його з металевими корпусами електричних приладів для забезпечення їх безпечної експлуатації не належить до поняття "штучний нуль".

3.2. Вартість необлікованої електричної енергії розраховується на підставі акта про виявлення порушення, який складається відповідно до передбаченої ПКЕЕН процедури.

3.3. Розрахунок вартості необлікованої електричної енергії здійснюється:

за добовою величиною розрахункового споживання електричної енергії;

за тарифами (цінами) для населення, що діяли в період, за який розраховується розмір вартості не облікованої електричної енергії;

за кількістю днів:

а) у разі виявлення у споживача порушень, зазначених у підпунктах 1-4,6 (якщо самовільне підключення було здійснено таким чином, що представники енергопостачальника могли виявити його при проведенні контрольного огляду засобу обліку) пункту 3.1 Методики, - з дня останнього контрольного огляду засобу обліку до дня усунення порушення.

Якщо споживач з метою зменшення показів засобів обліку встановив пристрій, що занижує покази засобу обліку, порушив умови монтажу, здійснив самовільне підключення поза приладом обліку прихованою електропроводкою, виявити які представники постачальника електричної енергії під час проведення контрольного огляду засобу обліку не мали можливості, то споживачу робиться перерахунок за користування електричною енергією з дати останньої технічної перевірки або допуску електроустановки споживача в експлуатацію (у разі, якщо технічний огляд у період з дати допуску електроустановки споживача в експлуатацію до дати виявлення порушення не проводився), але не більше ніж за три роки;

б) у разі самовільного підключення споживачем електроустановок, струмоприймачів або проводів до електричної мережі енергопостачальника та за умови відсутності між ними договірних відносин - з дня набуття споживачем права власності на електроустановку (але не більше сумарної кількості днів у дванадцяти календарних місяцях, що передували дню виявлення порушення) та до дня усунення порушення;

в) у разі самовільного підключення споживачем електроустановок, струмоприймачів або проводів до електричної мережі після припинення електропостачання з причини порушення ПКЕЕН - з дня припинення електропостачання електроустановки споживача до дня повторного припинення електропостачання, що повинне бути виконано протягом 3 днів у містах, та 7 днів у сільській місцевості від дня виявлення порушення;

г) у разі використання споживачем "штучного нуля" з метою позаоблікового споживання електричної енергії - від дня останньої технічної перевірки до дня усунення порушення, але не більше ніж за три роки;

Під час проведення розрахунку вартості необлікованої електричної енергії не враховується наявність у споживача пільг з оплати спожитої електроенергії.

3.4. У разі виявлення у споживача порушень, зазначених у підпунктах 1-4 пункту 3.1 Методики та в підпункті 5 пункту 3.1 Методики (за наявності між енергопостачальником та споживачем договірних відносин), розрахунковий добовий обсяг споживання електричної енергії (Wдоб) визначається за формулою

    W  = 24 х P  х К  х К  (кВт х год), (3.1)
доб дог сез вик

де Pдог - величина потужності електроустановок споживача, передбачена договором про користування електричною енергією, кВт;

Ксез- коефіцієнт сезонності (приймається рівним 0,8 у літній період та рівним 1 на період опалення, який установлюється за розпорядженням місцевої влади);

Квик- коефіцієнт використання потужності (додаток 2).

У разі відсутності між споживачем та енергопостачальником договору про користування електричною енергією при розрахунку Wдоб використовується номінальна величина потужності ввідних пристроїв електроустановки споживача, а в разі відсутності таких - величина потужності, передбачена проектними рішеннями, або (за відсутності проекту) - величина потужності, розрахована за площею загального перерізу електропроводів від вихідних клем лічильника.

3.5. У разі виявлення у споживача порушень, зазначених у підпункті 5 пункту 3.1 Методики (за відсутності між енергопостачальником та споживачем договірних відносин), та порушень, зазначених у підпункті 6 пункту 3.1 Методики, добовий обсяг споживання електричної енергії (Wдоб) через проводи, якими здійснене самовільне підключення або підключення поза приладом обліку, визначається за формулою (2.7) Методики.

Час використання самовільного підключення протягом доби приймається рівним 8 год.

3.6. У разі виявлення у споживача порушень, зазначених у підпункті 7 пункту 3.1 Методики, добовий обсяг споживання електричної енергії (Wдоб) визначається за формулою 2.7 Методики.

При цьому потужність самовільного підключення потрібно визначати виходячи з найменшого із струмів:

струму спрацювання автоматичного вимикача, який встановлено до лічильника (у разі, якщо такий встановлено, і він перебуває у робочому стані);

струму спрацювання автоматичного вимикача, який встановлено на виході з 4 (3) клеми лічильника (у разі, якщо такий встановлено, і він перебуває у робочому стані), або номінального струму запобіжника, установленого на виході з 4 (3) клеми лічильника;

допустимого тривалого струму відповідно до вимог ПУЕ, який може протікати по електропроводці , що виходить з 4 (3) клеми лічильника;

допустимого тривалого струму, відповідно до вимог ПУЕ, що може протікати по електропроводці, якою здійснено монтаж розетки, у яку було підключено "штучний нуль";

допустимого тривалого струму, відповідно до вимог ПУЕ, що може протікати по електропроводці, якою здійснено підключення "штучного нуля" до вищезазначеної розетки.

Час використання самовільного підключення протягом доби приймається рівним 8 год.

3.7. Сума до сплати, що виписується споживачеві в разі виявлення порушень, зазначених у підпунктах 1 - 4 пункту 3.1 Методики, зменшується на величину вартості електричної енергії, спожитої в період, за який здійснюється перерахунок, та вказаної у виставлених споживачу відповідних рахунках.

У разі виявлення енергопостачальником порушень, зазначених у підпунктах 5 - 7 пункту 3.1 Методики, споживачеві виписується рахунок на всю розраховану суму.

Начальник відділу регулювання відносин ліцензіатів із споживачами І.Городиський

Додаток 1
до Методики визначення
обсягу та вартості
електричної енергії,
не облікованої внаслідок
порушення споживачами правил
користування електричною
енергією

              КОЕФІЦІЄНТИ
використання струмоприймачів

------------------------------------------------------------------
| Тип електрообладнання | К |
| | в |
|-----------------------------------------------------------+----|
|Електродвигуни компресорів, насосів, вентиляторів, |0,75|
|генераторів, холодильників і таке ін. | |
|-----------------------------------------------------------+----|
|Електродвигуни металообробного та деревообробного |0,25|
|обладнання | |
|-----------------------------------------------------------+----|
|Електродвигуни механізмів безперервного транспорту |0,7 |
|(транспортери, конвеєри, елеватори та зблоковані з ними | |
|механізми) | |
|-----------------------------------------------------------+----|
|Електродвигуни повторно-короткочасного режиму роботи |0,1 |
|(крани, кран-балки, тельфери) | |
|-----------------------------------------------------------+----|
|Зварювальне обладнання |0,4 |
|-----------------------------------------------------------+----|
|Нагрівальне обладнання, електричні печі |0,7 |
|-----------------------------------------------------------+----|
|Внутрішнє освітлення: | |
|при роботі споживача в першу зміну в зимовий період (у разі| |
|наявності природного освітлення); |0,4 |
|при роботі споживача в першу зміну в літній період (у разі | |
|наявності природного освітлення); |0,3 |
|при роботі споживача в другу зміну в літній період, при | |
|двозмінній роботі споживача (у разі наявності природного | |
|освітлення); |0,5 |
|при роботі споживача в другу зміну в зимовий період, при | |
|двозмінній роботі споживача (у разі наявності природного | |
|освітлення); |0,75|
|для третьої зміни, при тризмінній роботі споживача; |1 |
|у разі відсутності природного освітлення; |1 |
|зовнішнє освітлення: | |
|літній період |0,4 |
|зимовий період |0,7 |
|-----------------------------------------------------------+----|
|Струмоприймачі, що не увійшли в перелік |0,5 |
------------------------------------------------------------------

Додаток 2
до Методики визначення
обсягу та вартості
електричної енергії,
не облікованої внаслідок
порушення споживачами правил
користування електричною
енергією

              КОЕФІЦІЄНТИ
використання потужності

------------------------------------------------------------------
| Тип помешкання | К |
| | вик |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Квартира, окремий будинок або | 0,2 |
|інший об'єкт споживача, не | |
|обладнаний ні електроопаленням, | |
|ні стаціонарною електроплитою | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Квартира, окремий будинок або | 0,3 |
|інший об'єкт споживача, які | |
|обладнані стаціонарною | |
|електроплитою | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Квартира, окремий будинок або | 0,1 (літній період) |
|інший об'єкт споживача, які | 0,6 (на період опалення, який |
|обладнані електроопаленням | установлюється за |
| |розпорядженням місцевої влади) |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Квартира, окремий будинок або | 0,2 (літній період) |
|інший об'єкт споживача, які | 0,6 (на період опалення, який |
|обладнані електроопаленням та | установлюється за |
|стаціонарною електроплитою |розпорядженням місцевої влади) |
------------------------------------------------------------------