Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 11 квітня 2002 р. N 484
Київ

(Постанова втратила чинність на підстваві
Постанови Кабінету Міністрів України
від 28 березня 2007 р. N 5
55)

Про Раду стандартизації

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 130 від 29.01.2003
N 123 від 04.02.20
04
N 1607 від 30.11.20
04
Розпорядженням КМ
N 473-р від 22.11.20
05

Постановою КМ
N 1016 від 26.07.20
06 )

Відповідно до статті 8 Закону України "Про стандартизацію" ( 2408-14 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити при Кабінеті Міністрів України Раду стандартизації у складі згідно з додатком.

Дозволити голові Ради вносити у разі потреби зміни до її складу.

2. Затвердити Положення про Раду стандартизації (додається).

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 квітня 2002 р. N 484

Склад
Ради стандартизації

               - Перший віце-прем'єр-міністр
України, голова Ради

КАБАН - Голова Держстандарту,
Петро Степанович заступник голови Ради

БЕЛІКОВ - директор випробувального центру
Микола Іванович "Омега"

БІЛОУС - заступник Голови
Геннадій Михайлович Держпідприємництва

БОРОДАЧОВА - член правління Української
Наталія Володимирівна асоціації споживачів (за згодою)

ВЕЛИЧКО - заступник начальника департаменту
Олег Миколайович гідрометеорологічної служби і
моніторингу - начальник управління
моніторингу довкілля Мінекоресурсів

ВОЗНЮК - начальник управління
Віктор Іванович стандартизації, сертифікації та
метрології Держкомзв'язку

ГЕРДЛЄЖЕВ - головний метролог Академії медичних
Анатолій Миколайович наук

ГОНТАР - завідувач сектору
Дем'ян Терентійович патентно-ліцензійної роботи і
стандартизації
науково-організаційного управління
апарату президії Української
академії аграрних наук

ГОНЧАРУК - директор інституту колоїдної хімії
Владислав Володимирович та хімії води імені
А.В. Думанського Національної
академії наук, академік
Національної академії наук

ГРАЧОВ - голова ради асоціації із
Кім Григорович стандартизації, сертифікації та
метрології гірничо-металургійного
комплексу "Стандарт-СЕПРО"
(за згодою)

   ГРИЦЕНКО        - директор Міжнародного
Володимир Ілліч науково-навчального центру ЮНЕСКО
інформаційних технологій та систем
Національної академії наук,
член-кореспондент Академії
технологічних наук

ДУШЕНКО - начальник відділу управління
Галина Олександрівна науково-технічного, інноваційного
забезпечення, стандартизації,
метрології та сертифікації
Мінпромполітики

ЖОВТЯНСЬКИЙ - заступник Голови
Віктор Андрійович Держкоменергозбереження

ЗАСУХА - начальник управління НКАУ
Сергій Олексійович

ЗІНЧЕНКО - генеральний директор Асоціації
Людмила Іванівна "Укроліяпром" (за згодою)

КАРЕЛІН - член бюро правління Української
Юрій Михайлович асоціації якості (за згодою)

КИЙ - президент професійної асоціації
Олексій Миколайович реєстраторів та депозитаріїв (за
згодою)

КОЛОМІЄЦЬ - начальник управління технічного
Олександр Вікторович розвитку та екології транспорту
департаменту безпеки транспорту та
технічної політики Мінтрансу

КРАВЧЕНКО - начальник відділу інноваційної
Леонід Олексійович політики, нормування та
стандартизації Держбуду

КРИЧЕВСЬКА - заступник голови Державного
Олена Яківна департаменту з контролю за якістю,
безпекою та виробництвом лікарських
засобів і виробів медичного
призначення

КУБРАЧЕНКО - голова Центральної ради професійної
Анатолій Володимирович спілки машинобудівників та
приладобудівників (за згодою)

КУРБАТОВ - директор державного підприємства
Володимир Миколайович "Центр стандартизації
ракетно-космічної техніки"

КУЦАН - начальник управління
Юлій Григорович науково-технічної політики та
екології Мінпаливенерго

МИХАЛЬОВ - заступник начальника Державного
Володимир Олександрович інженерно-упроваджувального центру
"Спецтехніка", начальник управління
сертифікації спецзасобів
самозахисту МВС

   НЕЛЕПОВ         - начальник управління стандартизації
Андрій Анатолійович Держстандарту

ПРОХОРОВ - віце-президент УСПП (за згодою)
Сергій Мефодійович

РЕДЗЮК - директор ДержавтотрансНДІпроекту,
Анатолій Михайлович академік Транспортної академії

РОЗГОН - начальник департаменту формування
Анатолій Васильович та функціонування аграрного ринку
Мінагрополітики

СТОГНІЙ - член президії Національної академії
Борис Сергійович наук, академік-секретар Відділення
фізико-технічних проблем енергетики
Національної академії наук

СТЬОПКІН - заступник начальника управління
Валерій Якович регуляторної політики у сфері
підприємництва Мінекономіки

ТОЛМАЧОВ - начальник управління
Валентин Васильович науково-технічного забезпечення та
державного нагляду
Держнаглядохоронпраці

ЧЕРЕПКОВ - начальник Воєнстандарту - головний
Сергій Тимофійович метролог Збройних Сил

( Склад із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 130 від 29.01.2003, N 123 від 04.02.2004; Розпорядженням КМ N 473-р від 22.11.2005 )

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 квітня 2002 р. N 484

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 26 липня 2006 р. N 1016)

Положення
про Раду стандартизації
та технічного регулювання

1. Рада стандартизації та технічного регулювання (далі - Рада) є колегіальним консультативно-дорадчим органом при Кабінеті Міністрів України.

2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

3. Основними функціями Ради є:

розгляд проектів програм розроблення технічних регламентів, проведення їх аналізу, а також проектів технічних регламентів з метою визначення їх відповідності основним завданням технічного регулювання;

аналіз діяльності у сфері стандартизації та підготовка пропозицій щодо її вдосконалення;

вивчення пропозицій щодо розроблення технічних регламентів;

визначення пріоритетних напрямів розроблення стандартів і технічних регламентів;

підготовка пропозицій щодо прийняття чи відхилення проекту технічного регламенту.

4. Рада має право:

одержувати від органів виконавчої влади інформацію і матеріали з питань, що належать до її компетенції;

залучати в разі потреби в установленому законодавством порядку до роботи в Раді спеціалістів органів виконавчої влади, науково-дослідних установ як експертів.

5. До складу Ради входять Перший віце-прем'єр-міністр України - голова Ради, Голова Держспоживстандарту - заступник голови Ради, генеральний директор державного підприємства "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" - відповідальний секретар, заступники Міністра будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства, Міністра економіки, Міністра аграрної політики, Міністра промислової політики, Міністра транспорту та зв'язку, Міністра з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, а також за згодою голова Ради підприємців України при Кабінеті Міністрів України, голова ради з питань зовнішньоекономічної діяльності при Кабінеті Міністрів України, перший віце-президент Українського союзу промисловців і підприємців, заступник директора Інституту електрозварювання імені Є.О. Патона Національної академії наук, заступник директора Американської торговельної палати в Україні, президент Української асоціації споживачів, директор Української асоціації виробників тютюнових виробів "Укртютюн", виконавчий директор Європейської бізнес-асоціації.

Персональний склад Ради затверджує її голова.

6. Основною формою роботи Ради є засідання, які скликаються у разі потреби, але не рідше ніж один раз на півроку.

Члени ради беруть участь у її роботі на громадських засадах.

7. Засідання Ради проводить її голова, а у разі його відсутності - заступник голови Ради.

Засідання Ради вважається правоможним, якщо на ньому присутня більшість її членів.

Рішення Ради приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Ради і оформляється протоколом.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого.

8. Рішення Ради має рекомендаційний характер.

9. Організаційне та інформаційне забезпечення роботи Ради здійснює Держспоживстандарт.

10. Рада має бланк із своїм найменуванням.

( Положення в редакції Постанови КМ N 1016 від 26.07.2006 )