Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Закону України
"Про архітектурну діяльність"

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про архітектурну діяльність" ( 687-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 31, ст. 246; 2004 р., N 16, ст. 238) такі зміни:

1. У частині першій статті 1:

1) абзац другий після слів "проектів з планування" доповнити словом "забудови";

2) абзац третій викласти в такій редакції:

"об'єкти архітектурної діяльності (об'єкти архітектури) - будинки і споруди житлово-цивільного, комунального, промислового та іншого призначення, їх комплекси, об'єкти благоустрою, садово-паркової та ландшафтної архітектури, монументального і монументально-декоративного мистецтва, території (частини територій) адміністративно-територіальних одиниць і населених пунктів";

3) абзаци п'ятий і шостий викласти в такій редакції:

"архітектурне рішення - авторський задум щодо просторової, планувальної, функціональної організації, зовнішнього вигляду й інтер'єру об'єкта архітектури, а також інженерного та іншого забезпечення його реалізації, викладений в архітектурній частині проекту на всіх стадіях проектування і зафіксований у будь-якій формі;

проект - документація для будівництва об'єктів архітектури, що складається з креслень, графічних і текстових матеріалів, інженерних і кошторисних розрахунків, які визначають містобудівні, об'ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні та технологічні рішення, вартісні показники конкретного об'єкта архітектури, та відповідає вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил";

4) абзац восьмий після слів "у якому містяться" доповнити словами "обґрунтовані в межах законодавства";

5) доповнити абзацами дев'ятим-чотирнадцятим такого змісту:

погодження проекту - процедура встановлення відповідності проектних рішень вихідним даним на проектування;

експертиза - діяльність фахівців-експертів, які мають відповідні кваліфікаційні сертифікати і за дорученням замовника (забудовника) надають висновки щодо відповідністі проектних рішень вимогам законодавства, державним нормам, стандартам, будівельним нормам і правилам та які несуть відповідальність за достовірність наданих висновків;

забудовник - особа, яка відповідно до закону отримала право власності або користування земельною ділянкою для містобудівних потреб та виконує передбачені законодавством дії, необхідні для здійснення будівництва або зміни (у тому числі шляхом знесення) об'єкта містобудування;

інжинірингова діяльність у сфері будівництва (інжиніринг) - діяльність з надання послуг інженерного та технічного характеру, до яких належать проведення попередніх техніко-економічних обґрунтувань і досліджень, експертизи проекту, розробка програм фінансування будівництва, організація виготовлення проектної документації, проведення конкурсів та торгів, укладання договорів підряду, координація діяльності всіх учасників будівництва, а також здійснення технічного нагляду за будівництвом об'єкта архітектури та консультації економічного, фінансового або іншого характеру;

архітектор (інженер), що має кваліфікаційний сертифікат, - фахівець, який за результатами атестації отримав такий сертифікат, що надає йому повноваження ведення особистої діяльності у сфері архітектурної діяльності, і який несе відповідальність за результати своєї роботи;

технічний нагляд - здійснення замовником (забудовником) контролю за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контролю за якістю виконаних робіт та їх обсягами під час будівництва або зміни (у тому числі шляхом знесення) об'єкта містобудування".

2. У частині першій статті 2:

1) абзац четвертий після слова "створення" доповнити словами "нових, реконструкцію та реставрацію існуючих";

2) після абзацу сьомого доповнити новими абзацами такого змісту:

"забезпечення участі України в міжнародних організаціях та заходах з питань архітектури, містобудування і охорони пам'яток архітектури;

забезпечення адаптації нормативно-правової бази та навчальних професійних програм до міжнародних вимог, впровадження фундаментальних наукових знань, нових технологій проектування та будівництва у сфері містобудування;

сприяння діяльності самоврядних професійних організацій архітекторів та інженерів;

забезпечення безпеки будівництва, довговічності будинків та споруд, стимулювання заходів щодо заощадження енергії, захисту навколишнього природного середовища, а також забезпечення економічних та інших аспектів, важливих з погляду задоволення інтересів суспільства".

У зв'язку з цим абзац восьмий вважати абзацом дванадцятим.

3. Статтю 3 викласти в такій редакції:

"Стаття 3. Законодавство про архітектурну діяльність

Законодавство про архітектурну діяльність складається з Конституції України ( 254к/96-ВР ), законів України "Про основи містобудування" ( 2780-12 ), "Про планування і забудову територій" ( 1699-14 ), "Про відповідальність підприємств, їх об'єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування" ( 208/94-ВР ), цього Закону та інших нормативно-правових актів".

4. У частині першій статті 4:

1) абзац третій викласти в такій редакції:

"здійснення в необхідних випадках передпроектних робіт, а також заходів з охорони нововиявлених під час здійснення будівництва або зміни (у тому числі шляхом знесення) об'єктів містобудування, що відповідно до закону мають антропологічне, археологічне, естетичне, етнографічне, історичне, мистецьке, наукове чи художнє значення";

2) в абзаці четвертому слова "і узгодження" замінити словами "погодження і затвердження";

3) абзац п'ятий доповнити словами "а в разі виконання її або окремих її частин іншим виконавцем - здійснення авторського нагляду за таким виконанням";

4) абзац шостий викласти в такій редакції:

"будівництво (нове будівництво, реконструкцію, реставрацію, капітальний ремонт) та знесення об'єкта архітектури, архітектурно-будівельний контроль, технічний та авторський нагляди під час здійснення будівництва або зміни (у тому числі шляхом знесення) об'єкта містобудування".

5. У статті 5:

1) в абзаці першому частини першої слова "та передпроектні роботи" виключити, а слово "здійснюються" замінити словом "здійснюється";

2) після частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту:

"Місце приєднання інженерних мереж замовника (забудовника) до магістральних чи інших інженерних мереж знаходиться на межі земельної ділянки замовника (забудовника) або за згодою замовника (забудовника) на території цієї земельної ділянки. Своєчасне підведення магістральних чи інших інженерних мереж до межі земельної ділянки замовника (забудовника), а також збільшення їх пропускної спроможності здійснюються власниками цих мереж, а координуються та контролюються відповідним органом місцевого самоврядування в межах повноважень, визначених законом".

У зв'язку з цим частини п'яту-десяту вважати відповідно частинами шостою-одинадцятою;

3) частину шосту викласти в такій редакції:

"Вихідні дані на проектування об'єкта архітектури зберігають чинність не менше двох років або до завершення будівництва цього об'єкта, якщо воно розпочато протягом терміну дії вихідних даних, але не більше п'яти років";

4) після частини шостої доповнити новою частиною такого змісту:

"Для об'єктів архітектури особливої складності, об'єктів з великими обсягами будівництва, а також за наявності під час цього будівництва особливих обставин спеціально уповноважений орган з питань містобудування та архітектури може мотивовано встановлювати інший термін дії вихідних даних. За зверненням замовника (забудовника) терміни дії архітектурно-планувального завдання продовжує спеціально уповноважений орган з питань містобудування та архітектури, який видав це архітектурно-планувальне завдання, а термін дії технічних умов продовжують підприємства чи організації, що їх видали".

У зв'язку з цим частини сьому-одинадцяту вважати відповідно частинами восьмою-дванадцятою;

5) у частині дванадцятій слова "їх видачу" замінити словами "видачу архітектурно-планувального завдання".

6. У статті 6:

1) після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:

"Необхідність проведення таких конкурсів визначається згідно з вимогами містобудівного законодавства, місцевих правил забудови населених пунктів та за рішеннями центральних і місцевих органів виконавчої влади, виконавчих органів місцевих рад, місцевих органів містобудування та архітектури, а також за ініціативою замовників (забудовників) та об'єднань професійних архітекторів".

У зв'язку з цим частини четверту-восьму вважати відповідно частинами п'ятою-дев'ятою;

2) доповнити частинами десятою і одинадцятою такого змісту:

"Конкурси проводяться за кошти замовника конкурсу.

Інформація про оголошення і результати конкурсу повинна бути оприлюднена у відповідних друкованих засобах масової інформації".

7. У статті 7:

1) назву викласти в такій редакції:

"Стаття 7. Розроблення, погодження та затвердження проекту";

2) у частині першій слово "або" замінити словом "та";

3) частину другу замінити трьома частинами такого змісту:

"Юридичні особи, у штаті яких відсутні архітектори (інженери), що мають кваліфікаційні сертифікати, можуть здійснювати архітектурну діяльність шляхом залучення архітекторів (інженерів), які мають кваліфікаційні сертифікати з відповідних напрямів архітектурної діяльності, на договірних засадах.

Проект об'єкта архітектури має бути завірений підписом і особистою печаткою архітектора, який має кваліфікаційний сертифікат, а також інших осіб, які мають відповідні кваліфікаційні сертифікати залежно від специфіки об'єкта проектування.

Під час погодження проекту до нього не можуть висуватися вимоги, що не визначені законодавством та вихідними даними".

У зв'язку з цим частини третю-восьму вважати відповідно частинами п'ятою-десятою;

4) доповнити частинами одинадцятою і дванадцятою такого змісту:

"Особи, які беруть участь у розробленні проектів, не мають права проводити експертизу цих проектів, погоджувати їх або надавати дозвіл на проведення будівельних робіт за цими проектами.

Порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва об'єктів архітектури встановлюється центральним органом виконавчої влади з питань будівництва, містобудування та архітектури".

8. Частину другу статті 8 викласти в такій редакції:

"Робоча документація для будівництва або авторський нагляд за її розробкою виконуються за участю архітектора - автора затвердженого проекту відповідно до укладеного договору на розроблення проекту цього об'єкта архітектури".

9. Частину першу статті 9 доповнити словами і цифрами "у порядку, визначеному статтею 24 Закону України "Про планування і забудову територій" ( 1699-14 ).

10. У статті 11:

1) назву викласти в такій редакції:

"Стаття 11. Авторський та технічний нагляди";

2) частину першу після слова "авторський" доповнити словами "та технічний";

3) після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:

"Технічний нагляд забезпечується замовником (забудовником) та здійснюється особами, які мають відповідний кваліфікаційний сертифікат".

У зв'язку з цим частини другу та третю вважати відповідно частинами третьою та четвертою;

4) частину четверту після слова "авторський" доповнити словами "або технічний";

5) доповнити частиною п'ятою такого змісту:

"Порядок проведення авторського та технічного наглядів установлюється Кабінетом Міністрів України".

11. У статті 14:

1) у частині третій слова "як правило" виключити;

2) частину п'яту викласти в такій редакції:

"Головні архітектори та інші посадові особи спеціально уповноважених органів містобудування та архітектури як автори чи співавтори беруть участь у розробленні містобудівної документації та місцевих правил забудови відповідної території. Головні архітектори та інші посадові особи спеціально уповноважених органів містобудування та архітектури в межах закону можуть здійснювати творчу діяльність, пов'язану з проектуванням об'єктів архітектури, які передбачені для будівництва на території їх адміністративної діяльності. У таких випадках погодження відповідних архітектурних рішень здійснюється органами містобудування та архітектури вищого рівня".

12. Статтю 15 доповнити частиною другою такого змісту:

"На вимогу територіальних громад, відповідних громадських об'єднань, авторів проектів, замовників (забудовників), а також у разі конфліктів щодо виявлених відхилень від затвердженої містобудівної документації або умов архітектурно-планувального завдання архітектурно-містобудівною радою можуть розглядатись окремі архітектурні проекти чи їх частини і надаватися відповідні висновки".

13. У статті 16:

1) частину першу доповнити словами:

"та самоврядні об'єднання у сфері архітектурної діяльності";

2) частину другу після слова "архітекторів" доповнити словами "та самоврядних об'єднань у сфері архітектурної діяльності";

3) доповнити частиною третьою такого змісту:

"До складу комісії з професійної атестації архітекторів включаються представники від всеукраїнського об'єднання архітекторів та інших самоврядних об'єднань у сфері архітектурної діяльності".

14. У статті 17:

1) у частині другій слова "можуть пройти" замінити словом "проходять";

2) доповнити частиною сьомою такого змісту:

"Архітектурна діяльність сертифікованих осіб може підлягати страхуванню відповідно до закону".

15. Статтю 19 доповнити абзацом п'ятим такого змісту:

"проектування об'єктів, які відповідно до законодавства не потребують дозволу на будівництво".

16. Частину другу статті 20 доповнити словами "або із фахівцями, які мають кваліфікаційний сертифікат".

17. У статті 22:

1) в абзаці сьомому слова "за згодою з замовником" виключити;

2) доповнити абзацом дев'ятим такого змісту:

"страхувати свою професійну відповідальність відповідно до закону".

18. У статті 23:

1) абзац другий викласти в такій редакції:

"обирати архітектора - розробника проекту або залучати його за результатами архітектурного чи містобудівного конкурсу, обирати підрядника на будівництво або залучати його за результатами будівельного тендера";

2) доповнити абзацом п'ятим такого змісту:

"залучати осіб, які мають кваліфікаційний сертифікат, для здійснення функцій замовника (забудовника) та інжинірингу".

19. У статті 24:

1) абзац другий після слова "спосіб" доповнити словами "розроблення та";

2) в абзаці третьому слова "контролем архітектора - автора проекту чи без такої участі" замінити словами "авторським наглядом архітектора - автора проекту чи особи, ним уповноваженої".

20. Статтю 25 доповнити частиною другою такого змісту:

"Порядок громадського обговорення містобудівної документації та проектів будівництва, а також порядок урахування в них пропозицій громадськості визначаються законом".

21. У статті 27:

1) в абзаці шостому слова "художнє, історичне, етнографічне та наукове значення" замінити словами "антропологічне, археологічне, естетичне, етнографічне, історичне, мистецьке, наукове чи художнє значення";

2) доповнити абзацом сьомим такого змісту:

"не включати до завдання на проектування вимог, що суперечать вимогам законодавства України, затвердженій містобудівній документації, державним нормам, стандартам і правилам";

3) доповнити частиною другою такого змісту:

"Замовники (забудовники), крім обов'язків, викладених у частині першій цієї статті, також зобов'язані:

брати участь разом з підрядниками в організації погодження проектної документації уповноваженими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування;

затверджувати лише погоджені в установленому порядку проекти;

передавати один комплект проектної документації, за якою збудовано об'єкт архітектури, власникові цього об'єкта для постійного зберігання".

22. У статті 28:

1) абзац четвертий викласти в такій редакції:

"у разі необхідності внесення змін до об'ємно-просторових, планувальних та інших рішень об'єкта архітектури розробляти відповідну проектну документацію згідно з вимогами архітектурно-технічного паспорта об'єкта, погоджувати, затверджувати її та проводити будівельні роботи в установленому законодавством порядку";

2) доповнити абзацом п'ятим такого змісту:

"зберігати комплект проектної документації, за якою збудовано об'єкт архітектури, та передавати цю документацію новому власнику".

23. Частину першу статті 29 після слова "регулюються" доповнити словами "Цивільним кодексом України ( 435-15 )".

24. Частину першу статті 31 викласти в такій редакції:

"Особистими немайновими правами інтелектуальної власності автора (співавторів) об'єкта архітектури як об'єкта авторського права є відповідні права, визначені Цивільним кодексом України ( 435-15 ), Законом України "Про авторське право і суміжні права" ( 3792-12 ) та зокрема:

право фотографувати, здійснювати відеозйомку відповідного об'єкта архітектури як об'єкта авторського права, крім випадків, визначених законом;

право вимагати визнання свого авторства (співавторства) шляхом зазначення належним чином свого імені на об'єкті архітектури як об'єкті авторського права, якщо це практично можливо".

25. У тексті Закону:

1) після слова "замовник" у відповідних відмінках і числах доповнити словом "(забудовник)" у відповідному відмінку і числі;

2) слова "Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади з питань будівництва, містобудування та архітектури" у відповідному відмінку.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім підпункту 2 і абзаців першого-третього підпункту 3 пункту 7, пункту 14 розділу I, які набирають чинності через рік після затвердження порядку сертифікації архітекторів (інженерів).

2. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом:

подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом;

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, спрямованих на реалізацію цього Закону.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 1 серпня 2006 року
N 58-V