Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

НАКАЗ
22.09.2006 N 82

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
10 жовтня 2006 р. за N 1103/12977

Про заходи щодо забезпечення видачі відомостей
з реєстру документів дозвільного характеру

Відповідно до Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" ( 2806-15 ), наказу Держпідприємництва України від 18 квітня 2006 року N 39 "Про Тимчасовий порядок формування, ведення та користування реєстром документів дозвільного характеру", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 травня 2006 року N 558/12432, з метою забезпечення видачі відомостей з реєстру документів дозвільного характеру наказую:

1. Затвердити форму запиту про надання довідки з реєстру документів дозвільного характеру, що додається.

2. Затвердити форму повідомлення про відмову в наданні довідки з реєстру документів дозвільного характеру, що додається.

3. Додаток до пункту 15 Типового положення про адміністратора та порядок його взаємодії з місцевими дозвільними органами, суб'єктами господарювання та територіальним органом спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності, затвердженого наказом Держпідприємництва України від 5 грудня 2005 року N 116, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 січня 2006 року за N 1/11875, викласти в новій редакції, що додається.

4. Унести до наказу Держпідприємництва України від 18 квітня 2006 року N 39 "Про Тимчасовий порядок формування, ведення та користування реєстром документів дозвільного характеру", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 травня 2006 року за N 558/12432 (далі - Наказ), такі зміни:

4.1. В абзаці третьому пункту 2 Наказу та абзаці четвертому пункту 1.2 Тимчасового порядку формування, ведення та користування реєстром документів дозвільного характеру, затвердженого Наказом (далі - Тимчасовий порядок), слова "журналами обліку/реєстрації заяв та документів, необхідних для видачі документа дозвільного характеру, які подає суб'єкт господарювання або уповноважена ним особа для отримання документів дозвільного характеру" замінити словами "бланками довідок з реєстру документів дозвільного характеру";

4.2. У пункті 5 Наказу слова "зразок та опис" замінити на слова "форму та опис";

4.3. У підпункті "г" пункту 2.4 та в абзаці п'ятому пункту 3.4 Тимчасового порядку слова у лапках "у тому числі документів дозвільного характеру, які передували його видачі" виключити;

4.4. Пункт 3.5. Тимчасового порядку викласти у такій редакції:

"3.5 Довідка видається адміністратором на бланку суворої звітності та завіряється підписом адміністратора. Форма і опис бланку довідки затверджується Держпідприємництвом України.

Порядок використання, облік та списання бланків довідок встановлюється Держпідприємництвом України".

5. Департаменту дозвільної системи (Андрєєв О.В.) у встановленому порядку забезпечити подання цього наказу до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

6. Департаменту стратегічного планування, інформаційного забезпечення та взаємодії з територіями (Жерибор Т.В.) забезпечити опублікування цього наказу в засобах масової інформації та довести цей наказ до відома представництв Держпідприємництва України після його державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

7. Видача довідок з Реєстру документів дозвільного характеру запроваджується з 1 січня 2007 року.

8. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова А.Дашкевич

Затверджено
Наказ Державного комітету
України з питань
регуляторної політики
та підприємництва
22.09.2006 N 82

Форма запиту
надання довідки з реєстру
дозвільного характеру

З Формою запиту можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Збірник типових документів", папка "Типові документи".

Директор Департаменту дозвільної системи О.В.Андрєєв

Затверджено
Наказ Державного комітету
України з питань
регуляторної політики
та підприємництва
22.09.2006 N 82

             ПОВІДОМЛЕННЯ*
про відмову в наданні довідки з реєстру документів
дозвільного характеру

   На запит
__________________________________________________________________
(найменування юридичної особи або
__________________________________________________________________
прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - заявника)

від ________________ відмовлено в наданні
(дата)
довідки з реєстру документів дозвільного характеру
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(назва виконавчого комітету міської ради або районної,
районної у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій)

Підстави для відмови в наданні довідки з реєстру документів
дозвільного характеру:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

"___" ____________ 20__ року

Адміністратор ______________________ _______________
(прізвище та ініціали) (підпис)

_________________________________________ _______________
Керівник (або заступник) міської ради (підпис)
(її виконавчого комітету) або районної М.П.
державної адміністрації,
районної у містах Києві та Севастополі
державних адміністрацій

---------------
* видається на бланку відповідної міської ради (її
виконавчого комітету), районної та районної у містах Києві та
Севастополі державних адміністрацій.

Директор Департаменту дозвільної системи О.В.Андрєєв

Додаток
до пункту 3
наказу Державного комітету
України з питань
регуляторної політики
та підприємництва
22.09.2006 N 82
"Додаток до пункту 15
Типового положення
про адміністратора
та порядок його взаємодії
з місцевими дозвільними
органами, суб'єктами
господарювання
та територіальним органом
спеціально уповноваженого
органу з питань дозвільної
системи у сфері
господарської діяльності

              ЗРАЗОК ЖУРНАЛУ
обліку/реєстрації заяв та документів,
необхідних для видачі документа
дозвільного характеру, які подає суб'єкт
господарювання або уповноважена
ним особа адміністратору

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Реєстраційний|Дата прийняття|Документ |Орган, що |Найменування|Прізвище та |Відмітка про |Відмітка про |Примітка|
|номер |заяви та |дозвільного |видає |юридичної |ініціали |видачу |відмову у | |
| |документів, що|характеру |документ |особи або |адміністратора,|документа |видачі | |
| |додаються до |або |дозвільного |прізвище, |що прийняв |дозвільного |документа | |
| |неї або дата |відмітка про|характеру |ім'я та по |заяву про |характеру або |дозвільного | |
| |прийняття |повідомлення|або реєструє|батькові |отримання |видачу |характеру | |
| |повідомлення |(декларацію)|повідомлення|фізичної |документа |зареєстрованого|(номер та дата| |
| |(декларації), | |(декларацію)|особи - |дозвільного |повідомлення |рішення | |
| |що подає | | |підприємця |характеру |(декларації), |місцевого | |
| |суб'єкт | | |(або |та документи до|підпис |дозвільного | |
| |господарювання| | |уповноважена|неї або |заявника та |органу про | |
| |про | | |ним особа), |повідомлення |дата отримання |відмову у | |
| |провадження | | |підпис та |(декларацію); |документа |видачі | |
| |певних дій | | |дата |його підпис |дозвільного |документа | |
| |щодо | | | | |характеру або |дозвільного | |
| |здійснення ним| | | | |зареєстрованого|характеру) або| |
| |господарської | | | | |повідомлення |відмову у | |
| |діяльності за | | | | |(декларації) |реєстрації | |
| |декларативним | | | | | |повідомлення | |
| |принципом | | | | | |(декларації) | |
| | | | | | | |(номер та дата| |
| | | | | | | |листа про | |
| | | | | | | |відмову у | |
| | | | | | | |реєстрації | |
| | | | | | | |повідомлення | |
| | | | | | | |(декларації) з| |
| | | | | | | |обґрунтуванням| |
| | | | | | | |такої | |
| | | | | | | |відмови), | |
| | | | | | | |підпис та | |
| | | | | | | |дата заявника | |
|-------------+--------------+------------+------------+------------+---------------+---------------+--------------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Журнал пронумеровується, прошнуровується  та  скріплюється
печаткою відповідної міської ради (виконавчого комітету),районної,
районної у містах Києві і Севастополі державних адміністрацій".

Директор Департаменту дозвільної системи О.В.Андрєєв