Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких законів України
щодо соціального захисту населення,
яке проживає в зонах спостереження

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" ( 39/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 12, ст. 81; 1998 р., N 11-12, ст. 50; 2000 р., N 30, ст. 236; 2003 р., N 37, ст. 307; 2004 р., N 19, ст. 257; 2005 р., N 27, ст. 362):

1) частину першу статті 1 доповнити абзацами такого змісту:

"зона спостереження - територія, на якій можливий радіаційний вплив ядерної установки та об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, на населення, що проживає в цій зоні. Розміри та межі зазначеної зони визначаються відповідно до частини четвертої статті 45 цього Закону;

спеціальна соціальна інфраструктура - об'єкти, призначені для забезпечення життєдіяльності населення, яке проживає в зоні спостереження, зокрема навчальні заклади, заклади охорони здоров'я, культури, фізкультури і спорту, комунікаційні об'єкти житлово-комунального господарства, мережі постачання електроенергії, газу, тепла, води та водовідведення, будівлі та споруди, призначені для їх обслуговування, автомобільні дороги, системи зв'язку тощо, що використовуються при аварії на підприємствах по видобуванню уранових руд, ядерних установках, на об'єктах, призначених для поводження з радіоактивними відходами, для забезпечення безпеки населення та персоналу, що залучається для її ліквідації;

медичний моніторинг - контроль впливу ядерної установки та об'єктів переробки ядерних відходів на стан здоров'я населення, яке проживає в зоні спостереження, за методикою, затвердженою Міністерством охорони здоров'я України, з використанням репрезентативної вибірки для окремих категорій населення;

соціально-економічна компенсація ризику для населення, яке проживає в зонах спостереження, - створення та підтримання у справному стані спеціальної соціальної інфраструктури, забезпечення засобами індивідуального захисту населення, його регулярне навчання правил користування спеціальною соціальною інфраструктурою, уміння користування засобами індивідуального захисту";

2) у статті 5:

абзац сьомий викласти в такій редакції:

"забезпечення відшкодування шкоди, зумовленої радіаційним впливом";

після абзацу сьомого доповнити двома новими абзацами такого змісту:

"створення правового і фінансового механізму щодо соціально-економічної компенсації ризику для населення, яке проживає в зонах спостереження;

створення спеціальної соціальної інфраструктури в зонах спостереження".

У зв'язку з цим абзаци восьмий - двадцять другий вважати відповідно абзацами десятим - двадцять четвертим;

3) частину другу статті 6 доповнити словами "включаючи реалізацію заходів щодо захисту населення, яке проживає в зоні спостереження";

4) у статті 12:

у частині першій:

абзац третій викласти в такій редакції:

"встановлення особливого режиму енергоспоживання, створення спеціальної соціальної інфраструктури та щорічний медичний моніторинг окремих груп населення, яке проживає в зоні спостереження, що здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України";

абзац п'ятий виключити;

частину другу викласти в такій редакції:

"Види, обсяги та порядок надання соціально-економічної компенсації ризику, а також визначення територій, на які поширюються заходи соціально-економічної компенсації ризику, встановлюються Кабінетом Міністрів України за поданням органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування на підставі науково-економічного обґрунтування, забезпеченого висновком відповідної державної експертизи. Джерелом покриття витрат на реалізацію даних вимог є тариф на електроенергію, що виробляється ядерною установкою, або ціна послуг об'єкта по переробці радіоактивних відходів";

5) статтю 20 доповнити абзацом такого змісту:

"готують пропозиції щодо видів, обсягів, джерел надання соціально-економічної компенсації ризику для населення, яке проживає в зонах спостереження";

6) статтю 32 після частини дев'ятої доповнити новою частиною такого змісту:

"Ліцензіат у межах своєї компетенції зобов'язаний забезпечити реалізацію заходів з підготовки спеціальної соціальної інфраструктури в зоні спостереження для своєчасного реагування та подолання аварійної ситуації".

У зв'язку з цим частину десяту вважати частиною одинадцятою.

2. У статті 17 Закону України "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 1, ст. 1; 2000 р., N 38, ст. 319; 2005 р., N 20, ст. 278, N 28, ст. 373; 2006 р., NN 9-11, ст. 96):

частину першу доповнити реченням такого змісту: "Роздрібні тарифи на електроенергію в зоні спостереження повинні враховувати соціально-економічні компенсації ризику для населення, яке проживає в цій зоні";

після частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту:

"Регулювання тарифів на електричну енергію, вироблену на атомних електростанціях, здійснюється з урахуванням обсягів соціально-економічної компенсації ризику для населення, яке проживає в зоні спостереження".

У зв'язку з цим частини п'яту - сьому вважати відповідно частинами шостою - восьмою;

доповнити приміткою такого змісту:

"Примітка. Зона спостереження - вживається у значенні, визначеному Законом України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" ( 39/95-ВР ).

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2008 року, крім пункту 2 цього розділу, який набирає чинності з дня опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня опублікування цього Закону розробити та затвердити порядок обґрунтування та механізм надання соціально-економічної компенсації ризику споживачам електроенергії в зоні спостереження з урахуванням пропозицій органів місцевого самоврядування.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 5 жовтня 2006 року
N 232-V