Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 26 вересня 2002 р. N 1434
Київ

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 35 від 25 січня 2012
р.)

Про затвердження Положення про
Фонд соціального захисту інвалідів

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1106 від 17.07.20
03
N 1686 від 16.12.20
04
N 1197 від 15.12.20
05
N 1602 від 15.11.20
06 )

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Положення про Фонд соціального захисту інвалідів (додається).

2. Визнати такими, що втратили чинність:

пункти 2, 3, 4, 6 і 7 постанови Кабінету Міністрів України від 18 липня 1991 р. N 92 "Про створення Фонду Української РСР соціального захисту інвалідів" (ЗП УРСР, 1991 р., N 7, ст. 58);

постанову Кабінету Міністрів України від 4 вересня 1993 р. N 705 "Про внесення змін і доповнень до Положення про Фонд Української РСР соціального захисту інвалідів" (ЗП України, 1994 р., N 1, ст. 16);

постанову Кабінету Міністрів України від 21 червня 1995 р. N 441 "Про внесення змін і доповнень до Постанови Кабінету Міністрів України від 18 липня 1991 р. N 92" (ЗП України, 1995 р., N 9, ст. 227);

постанову Кабінету Міністрів України від 28 вересня 1998 р. N 1538 "Про внесення змін і доповнень до Положення про Фонд України соціального захисту інвалідів" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 39, ст. 1440).

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 вересня 2002 р. N 1434

Положення
про Фонд соціального захисту інвалідів

1. Фонд соціального захисту інвалідів (далі - Фонд) є урядовим органом державного управління, який діє у складі Мінпраці та підпорядковується йому.

2. Фонд у своїй діяльності керується Конституцією ( 254к/96-ВР ) і законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Мінпраці та цим Положенням.

3. Основними завданнями Фонду є:

реалізація у межах своєї компетенції державної політики у сфері соціального захисту інвалідів;

контроль за виконанням підприємствами, установами, організаціями, у тому числі підприємствами і організаціями громадських організацій інвалідів, фізичними особами, які використовують найману працю (далі - підприємства), нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, установленого Законом України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" ( 875-12 );

фінансування заходів щодо соціального захисту інвалідів. ( Пункт 3 в редакції Постанови КМ N 1602 від 15.11.2006 )

4. Фонд відповідно до покладених на нього завдань:

1) використовує в установленому порядку кошти, що надійшли до державного бюджету від сплати адміністративно-господарських санкцій і пені, аналізує їх використання, розробляє та подає Мінпраці пропозиції щодо визначення потреби в коштах та забезпечення їх ефективного використання; ( Підпункт 1 пункту 4 в редакції Постанови КМ N 1602 від 15.11.2006 )

2) забезпечує реєстрацію у відділеннях Фонду підприємств, на яких працює вісім і більше осіб, та одержання від них звітності про зайнятість і працевлаштування інвалідів; ( Підпункт 2 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1686 від 16.12.2004; в редакції Постанови КМ N 1602 від 15.11.2006 )

3) здійснює контроль за виконанням підприємствами нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів та сплатою ними адміністративно-господарських санкцій і пені; ( Підпункт 3 пункту 4 в редакції Постанови КМ N 1602 від 15.11.2006 )

4) контролює цільове використання підприємствами наданих Фондом коштів; ( Підпункт 4 пункту 4 в редакції Постанови КМ N 1602 від 15.11.2006 )

5) здійснює в установленому порядку управління майном підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Мінпраці, у межах, визначених цим Міністерством;

6) сприяє створенню робочих місць для працевлаштування інвалідів, професійному навчанню непрацюючих інвалідів, а також їх професійній підготовці, перепідготовці та підвищенню кваліфікації; ( Підпункт 6 пункту 4 в редакції Постанови КМ N 1602 від 15.11.2006 )

7) організує збір благодійних внесків підприємств, установ, організацій, трудових колективів і громадян для забезпечення соціального захисту інвалідів;

8) узагальнює практику застосування законодавства у сфері соціального захисту інвалідів, розробляє пропозиції щодо його вдосконалення та подає їх на розгляд Мінпраці; ( Підпункт 8 пункту 4 в редакції Постанови КМ N 1602 від 15.11.2006 )

9) представляє Мінпраці за його дорученням у вітчизняних і міжнародних організаціях та під час укладання міжнародних договорів України з питань, що належать до його компетенції; ( Підпункт 9 пункту 4 в редакції Постанови КМ N 1602 від 15.11.2006 )

10) співпрацює із секретаріатом Комісії з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів, а також громадськими організаціями інвалідів і заснованими ними підприємствами і організаціями; ( Підпункт 10 пункту 4 в редакції Постанови КМ N 1602 від 15.11.2006 )

11) надає інформаційно-консультаційні послуги інвалідам і підприємствам з питань, що належать до його компетенції; ( Підпункт 11 пункту 4 в редакції Постанови КМ N 1602 від 15.11.2006 )

12) висвітлює в засобах масової інформації питання, що стосуються його діяльності;

13) забезпечує у межах своєї компетенції реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням у Фонді та його територіальних відділеннях;

14) виконує інші функції відповідно до покладених на нього завдань.

5. Фонд має право:

1) залучати спеціалістів органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

2) одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій інформацію та документи, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

3) проводити перевірку підприємств щодо реєстрації, подання ними звітів про зайнятість і працевлаштування інвалідів, виконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів та сплати адміністративно-господарських санкцій і пені, цільового використання наданих Фондом коштів; ( Підпункт 3 пункту 5 в редакції Постанови КМ N 1602 від 15.11.2006 )

4) проводити в установленому порядку конференції, семінари, наради з питань, що належать до його компетенції.

Фонд для виконання покладених на нього завдань видає накази організаційно-розпорядчого характеру.

5-1. Уповноважені посадові особи Фонду та його територіальних відділень у разі невиконання посадовою особою, яка користується правом приймати на роботу і звільняти з роботи, фізичною особою, яка використовує найману працю, нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів або неподання до Фонду соціального захисту інвалідів звіту про зайнятість та працевлаштування інвалідів можуть складати протокол про адміністративне правопорушення. ( Положення доповнено пунктом 5-1 згідно з Постановою КМ N 1602 від 15.11.2006 )

6. Фонд очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра праці та соціальної політики.

Директор Фонду за посадою є членом колегії Мінпраці.

7. Директор Фонду має трьох заступників, у тому числі одного першого, які призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра праці та соціальної політики, погодженим з директором Фонду.

Обов'язки між заступниками розподіляє директор Фонду.

8. Директор Фонду:

здійснює керівництво діяльністю Фонду, несе персональну відповідальність перед Кабінетом Міністрів України і Міністром праці та соціальної політики за виконання покладених на Фонд завдань;

призначає на посаду та звільняє з посади керівників структурних підрозділів та інших працівників Фонду, крім своїх заступників;

визначає ступінь відповідальності своїх заступників, керівників структурних підрозділів Фонду;

притягає до дисциплінарної відповідальності керівників структурних підрозділів та інших працівників Фонду, крім своїх заступників;

підписує видані в межах компетенції Фонду накази, організовує перевірку їх виконання;

затверджує положення про структурні підрозділи Фонду;

здійснює інші повноваження, передбачені законодавством і цим Положенням.

9. Для реалізації покладених на Фонд завдань за погодженням з Мінпраці утворюються територіальні відділення Фонду в межах граничної чисельності його працівників. Положення про територіальні відділення затверджує директор Фонду. ( Абзац перший пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1106 від 17.07.2003 )

Керівники територіальних відділень Фонду призначаються на посаду та звільняються з посади Міністром праці та соціальної політики. ( Абзац другий пункту 9 в редакції Постанови КМ N 1197 від 15.12.2005 )

10. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Фонду, обговорення найважливіших напрямів діяльності утворюється колегія у складі директора (голова колегії), його заступників, керівників структурних підрозділів Фонду. ( Абзац перший пункту 10 в редакції Постанови КМ N 1602 від 15.11.2006 )

До складу колегії можуть входити керівники (представники) органів виконавчої влади та громадських організацій інвалідів. ( Абзац другий пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1602 від 15.11.2006 )

Персональний склад колегії затверджується Міністром праці та соціальної політики.

Рішення колегії проводяться в життя наказами Фонду.

11. Гранична чисельність працівників Фонду затверджується Міністром праці та соціальної політики відповідно до подання директора Фонду в межах граничної чисельності працівників Міністерства, визначеної Кабінетом Міністрів України. ( Абзац перший пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1106 від 17.07.2003 )

Структура Фонду затверджується його директором за погодженням з Міністром праці та соціальної політики. ( Абзац другий пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1106 від 17.07.2003 )

12. Штатний розпис і кошторис Фонду затверджуються його директором за погодженням з Міністром праці та соціальної політики та Мінфіном. ( Пункт 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1106 від 17.07.2003 )

13. Фонд утримується за рахунок державного бюджету в межах коштів, передбачених на утримання Мінпраці.

14. Умови оплати праці працівників Фонду визначаються Кабінетом Міністрів України.

15. Фонд є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.