Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 15 листопада 2006 р. N 1620
Київ

Про внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України з питань діяльності
центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України з питань діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 листопада 2006 р. N 1620

Зміни,
що вносяться до постанов Кабінету
Міністрів України з питань діяльності центрів
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 12 травня 2004 р. N 608 "Про затвердження Типового положення про центр соціально-психологічної допомоги" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 19, ст. 1325, N 52, ст. 3451; 2005 р., N 39, ст. 2474):

1) у тексті постанови слова "Міністерство у справах сім'ї, дітей та молоді" в усіх відмінках замінити словами "Міністерство у справах сім'ї, молоді та спорту" у відповідному відмінку;

2) у Типовому положенні, затвердженому зазначеною постановою:

абзац перший пункту 8 і пункт 13 викласти у такій редакції:

"8. Координацію діяльності центрів здійснює Держсоцслужба, а контроль та організаційно-методичне забезпечення їх діяльності - відповідно республіканський (Автономної Республіки Крим), обласні, Київський та Севастопольський міські центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді";

"13. Центр очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади керівником органу, що утворив центр. Подання про призначення вносить відповідний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді за погодженням з республіканським (Автономної Республіки Крим), обласним, Київським та Севастопольським міським центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді і Держсоцслужбою";

у пункті 17 слова "Міністерством у справах сім'ї, дітей та молоді" замінити словом "Мінсім'ямолодьспортом".

2. У Положенні про Державну соціальну службу для сім'ї, дітей та молоді, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2004 р. N 1125 "Про утворення Державної соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 35, ст. 2339; 2005 р., N 13, ст. 665; 2006 р., N 5, ст. 219):

1) пункт 3 доповнити абзацом такого змісту:

"координація діяльності центрів соціально-психологічної допомоги, соціальних гуртожитків, соціальних центрів матері та дитини, центрів соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді (далі - заклади)";

2) у пункті 4:

підпункт 6 викласти в такій редакції:

"6) організовує проведення тренінгів та семінарів для працівників центрів, закладів та спеціалістів і волонтерів, що залучаються до такої роботи";

доповнити пункт підпунктом 7-1 такого змісту:

"7-1) погоджує призначення на посаду та звільнення з посади директорів закладів".

3. У постанові Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2004 р. N 1126 "Про заходи щодо вдосконалення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 35, ст. 2340, N 52, ст. 3451; 2005 р., N 16, ст. 845):

1) у пункті 3 постанови слова "Міністерству у справах молоді та спорту" замінити словами "Міністерству у справах сім'ї, молоді та спорту";

2) у Загальному положенні про центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, затвердженому зазначеною постановою:

підпункти 4 і 6 пункту 8 викласти в такій редакції:

"4) контроль і організаційно-методичне забезпечення діяльності центрів соціально-психологічної допомоги, соціальних гуртожитків, соціальних центрів матері та дитини, центрів соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді (далі - заклади)";

"6) проведення тренінгів і семінарів для працівників районних, міських, районних у містах, селищних та сільських центрів, закладів та спеціалістів і волонтерів, що залучаються до такої роботи";

підпункт 1 пункту 9 доповнити словами "соціальної та психологічної адаптації";

пункт 10 доповнити підпунктом 2-1 такого змісту:

"2-1) організовує та проводить навчання потенційних опікунів, піклувальників, прийомних батьків та батьків-вихователів";

у пункті 11:

підпункти 2 і 3 викласти в такій редакції:

"2) здійснює соціальне супроводження прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, дітей, які виховуються в сім'ях опікунів, піклувальників, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, соціальний патронаж молоді, яка відбуває чи відбула покарання у формі обмеження або позбавлення волі на певний строк;

3) проводить роботу із запобігання вчиненню правопорушень та профілактики соціально небезпечних хвороб у дитячому та молодіжному середовищі, в тому числі серед груп ризику, подолання їх наслідків, пропагує здоровий спосіб життя";

доповнити пункт підпунктами 4-1 - 4-5 такого змісту:

"4-1) забезпечує раннє виявлення, облік, соціальне супроводження сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, а також ведення відповідного банку даних;

4-2) здійснює заходи, спрямовані на соціальну та психологічну адаптацію дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з метою підготовки їх до самостійного життя;

4-3) надає юридичну, психологічну та соціальну допомогу дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, а також їх біологічним батькам, опікунам, піклувальникам, прийомним батькам, батькам-вихователям та усиновлювачам;

4-4) здійснює соціальну роботу, спрямовану на запобігання відмові від новонароджених дітей;

4-5) здійснює соціально-психологічну реабілітацію дітей та молоді з функціональними обмеженнями";

у тексті Загального положення слово "Мінмолодьспорт" в усіх відмінках замінити словом "Мінсім'ямолодьспорт" у відповідному відмінку.

4. У Типовому положенні про центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2005 р. N 877 (Офіційний вісник України, 2005 р., N 37, ст. 2275):

1) абзац перший пункту 9 і пункт 15 викласти в такій редакції:

"9. Координацію діяльності центрів здійснює Держсоцслужба, а контроль та організаційно-методичне забезпечення їх діяльності - відповідно республіканський (Автономної Республіки Крим), обласні, Київський та Севастопольський міські центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді";

"15. Центр очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади керівником органу, що утворив центр. Подання про призначення вносить відповідний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді за погодженням з республіканським (Автономної Республіки Крим), обласним, Київським та Севастопольським міським центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді і Держсоцслужбою";

2) в абзаці третьому пункту 16 слова "Державною соціальною службою для сім'ї, дітей та молоді" замінити словом "Держсоцслужбою"

5. У Типовому положенні про соціальний гуртожиток, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2005 р. N 878 (Офіційний вісник України, 2005 р., N 37, ст. 2276):

1) абзац перший пункту 9 і пункт 15 викласти в такій редакції:

"9. Координацію діяльності гуртожитків здійснює Держсоцслужба, а контроль та організаційно-методичне забезпечення їх діяльності - відповідно республіканський (Автономної Республіки Крим), обласні, Київський та Севастопольський міські центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді";

"15. Гуртожиток очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади керівником органу, що утворив гуртожиток. Подання про призначення вносить відповідний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді за погодженням з республіканським (Автономної Республіки Крим), обласним, Київським та Севастопольським міським центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді і Держсоцслужбою";

2) в абзаці третьому пункту 16 слова "Державною соціальною службою для сім'ї, дітей та молоді" замінити словом "Держсоцслужбою".

6. У Типовому положенні про соціальний центр матері та дитини, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2005 р. N 879 (Офіційний вісник України, 2005 р., N 37, ст. 2277):

1) абзац перший пункту 9 і пункт 16 викласти у такій редакції:

"9. Координацію діяльності центрів здійснює Держсоцслужба, а контроль та організаційно-методичне забезпечення їх діяльності - відповідно республіканський (Автономної Республіки Крим), обласні, Київський та Севастопольський міські центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді";

"16. Центр очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади керівником органу, що утворив центр. Подання про призначення вносить відповідний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді за погодженням з республіканським (Автономної Республіки Крим), обласним, Київським та Севастопольським міським центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді і Держсоцслужбою";

2) в абзаці третьому пункту 17 слова "Державною соціальною службою для сім'ї, дітей та молоді" замінити словом "Держсоцслужбою".

7. У Типовому положенні про центр для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2006 р. N 148 (Офіційний вісник України, 2006 р., N 7, ст. 361):

1) абзац другий пункту 10 та пункт 17 викласти в такій редакції:

"Координацію діяльності центрів здійснює Держсоцслужба, а контроль та організаційно-методичне забезпечення їх діяльності - відповідно республіканський (Автономної Республіки Крим), обласні, Київський та Севастопольський міські центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді";

"17. Центр очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади керівником органу, що утворив центр. Подання про призначення вносить відповідний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді за погодженням з республіканським (Автономної Республіки Крим), обласним, Київським та Севастопольським міським центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді і Держсоцслужбою";

2) абзац одинадцятий пункту 18 доповнити словами "та Держсоцслужбою".