Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
з питань оподаткування

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Законі України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст. 181 із наступними змінами):

1) у пункті 4.2 статті 4:

включити підпункт 4.2.9 такого змісту:

"4.2.9. Суми одержаного платником податку емісійного доходу";

абзац п'ятий підпункту 4.2.15 викласти у такій редакції:

"Основні фонди, що отримуються у випадках, передбачених цим підпунктом, приймаються на баланс за ринковою (оціночною) вартістю і з метою оподаткування не підлягають амортизації";

2) у статті 5:

у пункті 5.2:

підпункт 5.2.18 викласти у такій редакції:

"5.2.18. Суми коштів або вартість майна, добровільно перераховані (передані) для цільового використання з метою виробництва національних фільмів (у тому числі анімаційних) та аудіовізуальних творів на користь резидентів, але не більше 10 відсотків оподатковуваного прибутку попереднього податкового періоду";

підпункт 5.2.19 виключити;

у пункт 5.3 включити підпункт 5.3.7 такого змісту:

"5.3.7. Виплату емісійного доходу на користь емітента корпоративних прав";

3) у підпункті 7.8.5 пункту 7.8 статті 7 слова "а також у разі виплат дивідендів на користь інститутів спільного інвестування" замінити словами "а також у разі виплат дивідендів інститутами спільного інвестування та у разі виплати дивідендів платником податку, переважна частина доходів (більше 90 відсотків) якого отримана у вигляді дивідендів, сплачених юридичними особами-резидентами, які перебувають під його контролем відповідно до пункту 1.26 цього Закону";

4) абзац шостий підпункту 8.1.3 пункту 8.1 статті 8 виключити;

5) абзаци другий та третій пункту 13.6 статті 13 викласти у такій редакції:

"при укладенні договорів страхування або перестрахування ризику безпосередньо із страховиками та перестраховиками-нерезидентами, рейтинг фінансової надійності (стійкості) яких відповідає вимогам, установленим спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг (у тому числі через або за посередництвом перестрахових брокерів, які в порядку, визначеному таким уповноваженим органом, підтверджують, що перестрахування здійснено у перестраховика, рейтинг фінансової надійності (стійкості) якого відповідає вимогам, установленим зазначеним уповноваженим органом), а також при укладенні договорів перестрахування з обов'язкового страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки за шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту, - за ставкою 0 відсотків;

в інших випадках - за ставкою 12 відсотків від суми таких виплат за власний рахунок у момент здійснення перерахування таких виплат";

6) пункт 22.13 статті 22 викласти у такій редакції:

"22.13. У 2007 році сума від'ємного значення об'єкта оподаткування з податку на прибуток, що виникла станом на 1 січня 2006 року і не погашена протягом 2006 року, не підлягає протягом 2007 року врахуванню у складі валових витрат платника податку".

2. У статті 1 Закону України "Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі товари (продукцію)" ( 313/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 42, ст. 201; 1999 р., N 52, ст. 464; 2001 р., N 24, ст. 125; 2002 р., N 50, ст. 365; 2003 р., N 33-34, ст. 267; 2005 р., NN 17-19, ст. 267, N 21, ст. 304; 2006 р., N 33, ст. 278):

цифри "0,27" замінити цифрами "0,31";

цифри і слова "30 євро за 1000 кг" замінити словами і цифрами "з вмістом масової частини сірки понад 0,2 відсотка - 45 євро за 1000 кг, не більше 0,2 відсотка - 35 євро за 1000 кг, не більше 0,035 відсотка - 30 євро за 1000 кг, не більше 0,005 відсотка - 20 євро за 1000 кг".

3. У Законі України "Про податок на додану вартість" ( 168/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 21, ст. 156 із наступними змінами):

1) пункт 4.1 статті 4 доповнити абзацом другим такого змісту:

"У разі якщо звичайна ціна на товари (послуги) перевищує договірну ціну на такі товари (послуги) більше ніж на 20 відсотків, база оподаткування операції з поставки таких товарів (послуг) визначається за звичайними цінами";

2) абзац перший підпункту 7.4.1 пункту 7.4 статті 7 викласти у такій редакції:

"7.4.1. Податковий кредит звітного періоду визначається виходячи із договірної (контрактної) вартості товарів (послуг), але не вище рівня звичайних цін, у разі якщо договірна ціна на такі товари (послуги) відрізняється більше ніж на 20 відсотків від звичайної ціни на такі товари (послуги), та складається із сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою пунктом 6.1 статті 6 та статтею 8-1 цього Закону, протягом такого звітного періоду у зв'язку з";

3) статтю 11 доповнити пунктами 11.44 і 11.45 такого змісту:

"11.44. Тимчасово до 1 січня 2008 року операції з поставки відходів і брухту чорних металів, у тому числі операції з імпорту таких товарів, звільняються від оподаткування. Перелік таких товарів із зазначенням кодів згідно з УКТ ЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ) затверджує Кабінет Міністрів України.

11.45. Тимчасово до 1 січня 2008 року в разі вивезення (експорту) товарів за межі митної території України шляхом бартерних (товарообмінних) операцій сума податку, сплачена (нарахована) у зв'язку з придбанням товарів (послуг), не включається до складу податкового кредиту, а відноситься до складу валових витрат платника податку".

4. У Законі України "Про внесення змін до деяких законів України щодо стимулювання виробництва бензинів моторних сумішевих" ( 3502-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 33, ст. 278):

1) у підпункті 1 пункту 1 розділу I цифри та слова "30 євро за 1000 кг" замінити цифрами та словами "42 євро за 1000 кг";

2) розділ II викласти у такій редакції:

"II. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2007 року, крім пунктів 2 та 4 розділу I, які набирають чинності з дня його опублікування, та пункту 1 розділу I, який набирає чинності після затвердження Кабінетом Міністрів України переліку підприємств, які мають право виробляти бензини моторні сумішеві з добавками на основі біоетанолу, вміст якого в зазначених бензинах становить від 2 об'ємних відсотків або з вмістом ефіру етил-трет-бутилового (ЕТБЕ) від 5 об'ємних відсотків: А-92 Ек, А-95 Ек, А-98 Ек, і правил зберігання та реалізації таких бензинів у роздрібній мережі".

5. Пункт 4 частини першої статті 12 Закону України "Про плату за землю" ( 2535-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 45, ст. 238; 2003 р., N 17-18, ст. 250; 2005 р., N 4, ст. 103, N 7-8, ст. 162, NN 17-19, ст. 267) викласти у такій редакції:

"4) вітчизняні заклади культури, науки, освіти, охорони здоров'я, соціального забезпечення, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів".

6. У Законі України "Про ставки акцизного збору на деякі транспортні засоби" ( 216/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 32, ст. 151; 1999 р., N 52, ст. 464; 2005 р., NN 17-19, ст. 267):

1) назву Закону після слова "засоби" доповнити словами "та кузови до них";

2) статтю 1 доповнити такими словами та цифрами:

------------------------------------------------------------------
"Код товару | Опис товару згідно з УКТ ЗЕД | Ставки
згідно | |акцизного
з УКТ ЗЕД | | збору
( 2371г-14 )| |з одиниці
| | товару
| |(продукції)
| | у гривнях
-------------+---------------------------------------+------------
8707 |Кузови (включаючи кабіни) для моторних |
|транспортних засобів товарних позицій |
|8701-8705: |
-------------+---------------------------------------+------------
8707 10 |- кузови для моторних транспортних |
|засобів товарної позиції 8703: |
-------------+---------------------------------------+------------
8707 10 10 |- - для промислового складання: |
-------------+---------------------------------------+------------
8707 10 10 10|- - - укомплектовані | 200
-------------+---------------------------------------+------------
8707 10 10 20|- - - не укомплектовані | 200
-------------+---------------------------------------+------------
8707 10 90 |- - інші: |
-------------+---------------------------------------+------------
8707 10 90 10|- - - що використовувалися | 4000
|5 років або менше |
-------------+---------------------------------------+------------
8707 10 90 20|- - - що використовувалися | 4000
|більше 5 років |
-------------+---------------------------------------+------------
8707 10 90 90|- - - інші | 4000";
------------------------------------------------------------------

3) у статті 2:

слова "та шин" замінити словами "та кузовів";

доповнити частиною третьою такого змісту:

"Встановити, що визначені цим Законом кузови (як укомплектовані, так і не укомплектовані) для моторних транспортних засобів товарної позиції 8703 ( 2371г-14 ), які використовуються для промислового складання, ввозяться на території спеціальних економічних зон і території пріоритетного розвитку з метою реалізації інвестиційних договорів зі сплатою акцизного збору і податку на додану вартість";

4) статтю 3 після слів "транспортні засоби" доповнити словами "та кузови до них".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2007 року, крім:

абзацу третього пункту 2 розділу I, який набирає чинності після затвердження Кабінетом Міністрів України правил обліку, зберігання та реалізації дизельного палива залежно від вмісту масової частини сірки;

пункту 2 цього розділу, який набирає чинності з дня опублікування цього Закону.

2. Платники податку за результатами одинадцяти місяців 2006 року зобов'язані подати декларацію, складену за правилами, встановленими для повного податкового періоду, з урахуванням приросту (убутку) матеріальних запасів за одинадцять місяців 2006 року, суми амортизаційних відрахувань, нарахованих за три квартали поточного року, двох третин амортизаційних відрахувань четвертого кварталу поточного року та сплатити податкове зобов'язання, нараховане згідно із зазначеною декларацією, не пізніше ніж 29 грудня 2006 року.

У порядку, встановленому абзацом першим цього пункту, платники податку зобов'язані скласти та подати декларацію за результатами одинадцяти місяців 2007 року згідно із даними податкового обліку за зазначений період, а також сплатити податок у строки, встановлені законом для місячного податкового періоду.

3. Установити, що у 2007 році:

1) суб'єкти господарювання, які здійснюють видобуток вуглеводневої сировини, а саме природного газу (у тому числі нафтового (попутного) газу) та газового конденсату і нафти на підставі спеціальних дозволів на право користування надрами, вносять у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, до Державного бюджету України:

1.1) рентну плату за природний газ (у тому числі і нафтовий (попутний) газ):

у розмірі 50 гривень за 1.000 куб. метрів видобутого природного газу (у тому числі і нафтового (попутного) газу), крім обсягів природного газу (у тому числі і нафтового (попутного) газу), видобутого із морських родовищ;

у розмірі 40 гривень за 1.000 куб. метрів видобутого природного газу (у тому числі і нафтового (попутного) газу) з покладів, які повністю залягають на глибині понад 5.000 метрів, крім обсягів природного газу (у тому числі і нафтового (попутного) газу), видобутого із морських родовищ;

у розмірі 0 гривень за 1.000 куб. метрів видобутого природного газу (у тому числі і нафтового (попутного) газу) із морських родовищ;

1.2) рентну плату за нафту:

у розмірі 1.090 гривень за одну тонну нафти, видобутої з покладів, які повністю або частково залягають на глибині до 5.000 метрів;

у розмірі 404 гривні за одну тонну нафти, видобутої з покладів, які повністю залягають на глибині понад 5.000 метрів;

1.3) рентну плату за газовий конденсат:

у розмірі 1.090 гривень за одну тонну газового конденсату, видобутого з покладів, які повністю або частково залягають на глибині до 5.000 метрів;

у розмірі 404 гривні за одну тонну газового конденсату, видобутого з покладів, які повністю залягають на глибині понад 5.000 метрів.

Протягом 2007 року у кожному звітному (податковому) періоді до затверджених цим пунктом ставок рентної плати за нафту застосовується коригуючий коефіцієнт, який визначається у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, та враховує динаміку зміни цін на нафту по відношенню до встановленого цим порядком базового періоду.

У випадку здійснення підприємствами, частка держави у статутному фонді яких перевищує 50 відсотків, господарськими товариствами, більш ніж 50 відсотків акцій (часток, паїв) яких знаходиться у статутних фондах інших господарських товариств, акціонером яких є держава і володіє в них контрольним пакетом акцій, а також дочірніми підприємствами, представництвами та філіями таких підприємств і товариств, учасниками договорів про спільну діяльність та/або уповноваженими особами договорами про спільну діяльність, що укладені за участю зазначених підприємств, операцій з реалізації обсягів природного газу (у тому числі нафтового (попутного) газу) власного видобутку не для формування ресурсу природного газу, що використовується для потреб населення, до зазначених обсягів видобутого природного газу (у тому числі нафтового (попутного) газу) застосовується семикратний розмір рентної плати за природний газ (у тому числі нафтовий (попутний) газ), величина якої затверджена цим пунктом;

2) суб'єкти господарювання, які здійснюють транспортування трубопровідним транспортом територією України природного газу, нафти, нафтопродуктів та аміаку, вносять до Державного бюджету України:

рентну плату за транзитне транспортування природного газу в розмірі 1,67 гривні за 1.000 куб. метрів газу на кожні 100 кілометрів відстані;

рентну плату за транспортування нафти магістральними нафтопроводами в розмірі 4,5 гривні за одну тонну нафти, що транспортується;

рентну плату за транспортування нафтопродуктів магістральними нафтопродуктоводами в розмірі 4,5 гривні за одну тонну нафтопродуктів, що транспортуються;

рентну плату за транзитне транспортування аміаку в розмірі 5,1 гривні за одну тонну на кожні 100 кілометрів відстані.

Сплата зазначених платежів здійснюється щодекадно (15, 25 числа поточного місяця, 5 числа наступного місяця) виходячи з обсягів природного газу, нафти, нафтопродуктів та аміаку, що транспортуються територією України, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Розрахунки з рентної плати за транзитне транспортування природного газу, аміаку через територію України та рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктоводами подаються до органів стягнення за звітний (податковий) період, що дорівнює календарному місяцю (у тому числі при сплаті місячних авансових внесків), - протягом 20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця.

Сума рентної плати, яка була нарахована за звітний період і не була внесена в установлений термін (протягом 10 календарних днів, наступних за останнім днем відповідного граничного строку для подання податкової декларації), сплачується до Державного бюджету України із нарахуванням пені у порядку, встановленому Законом України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" ( 2181-14 );

3) до нормативів збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, які затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 29 січня 1999 року N 115, застосовується коефіцієнт 2,11;

4) суб'єкти господарювання, які здійснюють експорт:

газу, природного газу у газоподібному стані, сплачують ставку вивізного (експортного) мита у розмірі 35 відсотків митної вартості таких товарів, але не менше 400 гривень за 1.000 куб. метрів;

природного газу у скрапленому стані, сплачують ставку вивізного (експортного) мита у розмірі 35 відсотків митної вартості таких товарів, але не менше 400 гривень за одну тонну;

скраплених газів (крім природного), сплачують ставку вивізного (експортного) мита у розмірі 8 відсотків митної вартості таких товарів, але не менше 250 гривень за одну тонну,

якщо більші розміри не встановлені міжнародними договорами, обов'язковими для України;

5) запроваджуються базові нормативи плати за користування надрами для видобування корисних копалин згідно з додатком N 1 до цього Закону, який є його невід'ємною частиною;

6) запроваджуються нормативи збору за спеціальне водокористування в частині використання поверхневих та підземних вод згідно з додатком N 2 до цього Закону, який є його невід'ємною частиною;

7) забороняється надання відстрочок щодо термінів сплати податкових зобов'язань суб'єктів господарювання за податками, зборами (обов'язковими платежами), крім надання інвестиційного податкового кредиту з податку на прибуток;

8) продовжується дія експерименту щодо справляння запроваджених у 2003 році Верховною Радою Автономної Республіки Крим за погодженням з Кабінетом Міністрів України окремих місцевих зборів (збору на розвиток рекреаційного комплексу в Автономній Республіці Крим та збору на розвиток пасажирського електротранспорту в Автономній Республіці Крим);

9) зупиняється дія:

Закону України "Про рентні платежі за нафту, природний газ і газовий конденсат" ( 1456-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 19, ст. 272, N 43-44, ст. 493; 2005 р., N 7-8, ст. 162, NN 17-19, ст. 267; 2006 р., NN 9-11, ст. 96);

частини шостої статті 30 (в частині встановлення Кабінетом Міністрів України базових і диференційованих нормативів плати за користування надрами для видобування корисних копалин) Кодексу України про надра ( 132/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 36, ст. 340; 2005 р., N 7-8, ст. 162, NN 17-19, ст. 267; 2006 р. , NN 9-11, ст. 96);

пункту 8 статті 14 (в частині встановлення Кабінетом Міністрів України нормативів збору за спеціальне водокористування, крім встановлення нормативів збору, які справляються за скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти) Водного кодексу України ( 213/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 24, ст. 189; 2000 р., N 45, ст. 390);

абзацу другого підпункту 7.1.1 пункту 7.1 статті 7, підпунктів "в" і "г" підпункту 18.2.1 пункту 18.2 статті 18 та підпункту 19.4.10 пункту 19.4 статті 19 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" ( 2181-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 10, ст. 44; 2003 р., N 10-11, ст. 86, N 24, ст. 154; 2004 р., N 17-18, ст. 250; 2005 р., N 7-8, ст. 162, NN 17-19, ст. 267; 2006 р., NN 9-11, ст. 96).

4. Кабінету Міністрів України протягом місяця після набрання чинності цим Законом:

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;

забезпечити приведення органами виконавчої влади виданих ними нормативно-правових актів у відповідність із нормами цього Закону.

5. До приведення інших нормативно-правових актів у відповідність із нормами цього Закону вони діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 30 листопада 2006 року
N 398-V

Додаток N 1
до Закону України N 398-V
від 30 листопада 2006 року

     Базові нормативи плати за користування надрами
для видобування корисних копалин

-------------------------------------------------------------------
| Корисні копалини | Одиниця | Плата за | Плата за | Плата у |
| | виміру | одиницю | одиницю |відсотках|
| | | погашених | видобутих | до |
| | | запасів, | корисних |вартості |
| | |грн./тонну,| копалин, |видобутих|
| | | грн./куб. |грн./тонну,|корисних |
| | | метр | грн./куб. | копалин |
| | | | метр | |
|---------------------+---------+-----------+-----------+---------|
| Горючі корисні | | | | |
| копалини | | | | |
|---------------------+---------+-----------+-----------+---------|
|Нафта | тонн | | 13,0 | |
|---------------------+---------+-----------+-----------+---------|
|Конденсат | -"- | | 13,0 | |
|---------------------+---------+-----------+-----------+---------|
|Газ природний |тис. куб.| | 3,21 | |
| |метрів | | | |
|---------------------+---------+-----------+-----------+---------|
|Вугілля кам'яне: | | | | |
|---------------------+---------+-----------+-----------+---------|
|антрацит та коксівне | тонн | 0,75 | | |
|кам'яне вугілля | | | | |
|---------------------+---------+-----------+-----------+---------|
|енергетичне та інші | -"- | 0,39 | | |
|марки кам'яного | | | | |
|вугілля | | | | |
|---------------------+---------+-----------+-----------+---------|
|Вугілля буре | -"- | 0,39 | | |
|---------------------+---------+-----------+-----------+---------|
|Торф | -"- | | 0,19 | |
|---------------------+---------+-----------+-----------+---------|
| Металеві корисні | | | | |
| копалини | | | | |
|---------------------+---------+-----------+-----------+---------|
|Залізна руда для | тонн | 0,9 | | |
|збагачення | | | | |
|---------------------+---------+-----------+-----------+---------|
|Залізна руда багата* | -"- | 4,5 | | |
|---------------------+---------+-----------+-----------+---------|
|Марганцева руда | -"- | 7,5 | | |
|---------------------+---------+-----------+-----------+---------|
|Титанова руда** | -"- | 0,64 | | |
|---------------------+---------+-----------+-----------+---------|
|Титано-цирконієва | -"- | 1,24 | | |
|руда | | | | |
|---------------------+---------+-----------+-----------+---------|
|Нікелева руда | -"- | 3,5 | | |
|(силікатна) і хромова| | | | |
|руда | | | | |
|---------------------+---------+-----------+-----------+---------|
|Уранова руда | -"- | | | 3 |
|---------------------+---------+-----------+-----------+---------|
|Золоторудна сировина | -"- | | | 5 |
|---------------------+---------+-----------+-----------+---------|
| Сировина нерудна | | | | |
| для металургії | | | | |
|---------------------+---------+-----------+-----------+---------|
|Бентонітова глина | тонн | 0,8 | | |
|---------------------+---------+-----------+-----------+---------|
|Глина вогнетривка | -"- | 0,6 | | |
|---------------------+---------+-----------+-----------+---------|
|Каолін вторинний | тонн | 0,6 | | |
|---------------------+---------+-----------+-----------+---------|
|Доломіт | -"- | 0,5 | | |
|---------------------+---------+-----------+-----------+---------|
|Флюсовий вапняк | -"- | 0,3 | | |
|---------------------+---------+-----------+-----------+---------|
|Кварцит та кварцовий | -"- | 0,5 | | |
|пісок для металургії | | | | |
|---------------------+---------+-----------+-----------+---------|

|Пісок формувальний  |  -"-  |   0,4  |      |     |
|---------------------+---------+-----------+-----------+---------|
|Кварцит для | -"- | 0,7 | | |
|виробництва кремнію | | | | |
|---------------------+---------+-----------+-----------+---------|
| Гірничо-хімічна | | | | |
| сировина | | | | |
|---------------------+---------+-----------+-----------+---------|
|Сірчана руда | тонн | 1,2 | | |
|---------------------+---------+-----------+-----------+---------|
|Калійно-магнієва сіль| -"- | 1,0 | | |
|---------------------+---------+-----------+-----------+---------|
|Кухонна сіль | -"- | 1,0 | | |
|(кам'яна) | | | | |
|---------------------+---------+-----------+-----------+---------|
|Крейда для содової | -"- | 1,0 | | |
|промисловості | | | | |
|---------------------+---------+-----------+-----------+---------|
|Вапняки для цукрової | -"- | 1,0 | | |
|промисловості | | | | |
|---------------------+---------+-----------+-----------+---------|
|Сировина для | -"- | 1,0 | | |
|виробництва | | | | |
|мінеральних пігментів| | | | |
|---------------------+---------+-----------+-----------+---------|
| Гірничорудна | | | | |
| сировина | | | | |
|---------------------+---------+-----------+-----------+---------|
|Графітова руда | тонн | 1,0 | | |
|---------------------+---------+-----------+-----------+---------|
|Сировина для |кілогра- | | 0,1 | |
|виготовлення оптичної| мів | | | |
|та п'єзооптичної | | | | |
|продукції | | | | |
|---------------------+---------+-----------+-----------+---------|
|Сировина | куб. | 0,39 | | |
|високоглиноземна | метрів | | | |
|---------------------+---------+-----------+-----------+---------|
|Сировина для | тонн | 1,0 | | |
|виробництва | | | | |
|адсорбційних | | | | |
|матеріалів (бентоніт,| | | | |
|палигорскіт, сапоніт,| | | | |
|цеоліти) | | | | |
|---------------------+---------+-----------+-----------+---------|
|Сировина для | -"- | 0,39 | | |
|виробництва | | | | |
|абразивних матеріалів| | | | |
|---------------------+---------+-----------+-----------+---------|
|Пірофіліт | -"- | 10,0 | | |
|---------------------+---------+-----------+-----------+---------|
|Озокерит | -"- | 10,0 | | |
|---------------------+---------+-----------+-----------+---------|
| Сировина ювелірна | | | | |
| (дорогоцінне | | | | |
| каміння) | | | | |
|---------------------+---------+-----------+-----------+---------|
|Топаз, бурштин, |кілогра- | | | 5*** |
|моріон тощо | мів, | | | |
| |крамів, | | | |
| |каратів | | | |
|---------------------+---------+-----------+-----------+---------|

| Сировина      |кілогра- |      |      |  4*** |
| ювелірно-виробна | мів | | | |
| (напівдорогоцінне | | | | |
| каміння) | | | | |
|---------------------+---------+-----------+-----------+---------|
|Сировина виробна | тонн | | | 4*** |
|(виробне каміння) | куб. | | | |
| | метрів | | | |
|---------------------+---------+-----------+-----------+---------|
|Сировина для | куб. | | | 3**** |
|облицювальних | метрів | | | |
|матеріалів | | | | |
|---------------------+---------+-----------+-----------+---------|
| Сировина | | | | |
| будівельна (у тому | | | | |
| числі місцевого | | | | |
| значення) | | | | |
|---------------------+---------+-----------+-----------+---------|
|Сировина для | тонн | 2,0 | | |
|виготовлення цементу | | | | |
|---------------------+---------+-----------+-----------+---------|
|Крейда і вапняк на | -"- | 0,5 | | |
|вапно | | | | |
|---------------------+---------+-----------+-----------+---------|
|Гіпс | -"- | 0,5 | | |
|---------------------+---------+-----------+-----------+---------|
|Керамзитова сировина | куб. | 1,0 | | |
| | метрів | | | |
|---------------------+---------+-----------+-----------+---------|
|Цегельно-черепична | -"- | 1,0 | | |
|сировина | | | | |
|---------------------+---------+-----------+-----------+---------|
|Камінь будівельний, | -"- | 2,0 | | |
|за винятком каменю | | | | |
|будівельного (в | | | | |
|якості сировини) для | | | | |
|подальшого | | | | |
|подрібнення для | | | | |
|отримання щебеневої | | | | |
|продукції | | | | |
|---------------------+---------+-----------+-----------+---------|
|Камінь пиляний | -"- | 2,0 | | |
|---------------------+---------+-----------+-----------+---------|
|Глина тугоплавка | тонн | 1,0 | | |
|---------------------+---------+-----------+-----------+---------|
|Пісок для | -"- | 2,0 | | |
|виробництва скла | | | | |
|---------------------+---------+-----------+-----------+---------|
|Польовошпатова | -"- | 1,0 | | |
|сировина | | | | |
|---------------------+---------+-----------+-----------+---------|
|Каолін первинний | -"- | 1,0 | | |
|---------------------+---------+-----------+-----------+---------|
|Перліт | -"- | 0,85 | | |
|---------------------+---------+-----------+-----------+---------|
|Сировина для | -"- | 1,0 | | |
|виробництва | | | | |
|мінеральної вати | | | | |
|---------------------+---------+-----------+-----------+---------|
|Піщано-гравійна | куб. | 1,0 | | |
|сировина, у тому | метрів | | | |
|числі за видобування | | | | |
|каменю будівельного | | | | |
|(в якості сировини) | | | | |
|для подальшого | | | | |
|подрібнення для | | | | |
|отримання щебеневої | | | | |
|продукції | | | | |
|---------------------+---------+-----------+-----------+---------|

|Піщано-глиниста   |  -"-  |  0,27  |      |     |
|сировина для закладки| | | | |
|вироблених просторів,| | | | |
|будівництва дорожніх | | | | |
|насипів, дамб тощо | | | | |
|---------------------+---------+-----------+-----------+---------|
|Сировина для | тонн | 0,14 | | |
|хімічних меліорантів | | | | |
|ґрунтів | | | | |
|---------------------+---------+-----------+-----------+---------|
|Бітуми | тонн | 2,0 | | |
|---------------------+---------+-----------+-----------+---------|
| Води | | | | |
|---------------------+---------+-----------+-----------+---------|
|Мінеральні підземні | куб. | | 12,0 | |
|води для | метрів | | | |
|промислового розливу | | | | |
|---------------------+---------+-----------+-----------+---------|
|Мінеральні підземні | -"- | | 4,0 | |
|води (лікувальні та | | | | |
|лікувально-столові | | | | |
|питні) для | | | | |
|внутрішнього | | | | |
|використання | | | | |
|лікувальними | | | | |
|закладами | | | | |
|---------------------+---------+-----------+-----------+---------|
|Мінеральні підземні | куб. | | 2,5 | |
|води (лікувальні) для| метрів | | | |
|зовнішнього | | | | |
|використання | | | | |
|лікувальними | | | | |
|закладами | | | | |
|---------------------+---------+-----------+-----------+---------|
|Термальні підземні | -"- | | 0,24 | |
|води | | | | |
|---------------------+---------+-----------+-----------+---------|
|Промислові підземні | -"- | | 0,12 | |
|води (розсіл) | | | | |
|---------------------+---------+-----------+-----------+---------|
|Ропа | -"- | | 0,24 | |
|---------------------+---------+-----------+-----------+---------|
| Сировина | | | | |
| бальнеологічна | | | | |
|---------------------+---------+-----------+-----------+---------|
|Мінеральні грязі та | куб. | | 2,90 | |
|мул | метрів | | | |
-------------------------------------------------------------------

_______________
* Для руд підземного видобутку із застосуванням технології
закладки виробленого простору твердіючими сумішами застосовується
коефіцієнт 0,3.

** Для розсипних родовищ іршанської групи.

*** До вартості необробленої мінеральної продукції.

**** До вартості блочної продукції в розрахунку на обсяг
погашених запасів.

Додаток N 2
до Закону України N 398-V
від 30 листопада 2006 року

   Нормативи збору за спеціальне водокористування в частині
використання поверхневих вод

------------------------------------------------------------------
| Басейни річок, включаючи притоки | Нормативи збору, |
| всіх порядків | копійок/куб. метр |
|------------------------------------------+---------------------|
|Дніпра на північ від м. Києва (Прип'яті | 12,10 |
|та Десни), включаючи м. Київ | |
|------------------------------------------+---------------------|
|Дніпра на південь від м. Києва (за | 11,50 |
|винятком Інгульця) | |
|------------------------------------------+---------------------|
|Інгульця | 17,54 |
|------------------------------------------+---------------------|
|Сіверського Дінця | 23,59 |
|------------------------------------------+---------------------|
|Південного Бугу (без Інгулу) | 13,30 |
|------------------------------------------+---------------------|
|Інгулу | 16,32 |
|------------------------------------------+---------------------|
|Дністра | 7,25 |
|------------------------------------------+---------------------|
|Вісли та Західного Бугу | 7,25 |
|------------------------------------------+---------------------|
|Пруту та Сірету | 5,45 |
|------------------------------------------+---------------------|
|Тиси | 5,45 |
|------------------------------------------+---------------------|
|Дунаю | 4,85 |
|------------------------------------------+---------------------|
|річок Криму | 24,19 |
|------------------------------------------+---------------------|
|річок Приазов'я | 29,04 |
|------------------------------------------+---------------------|
|інших річок | 13,30 |
------------------------------------------------------------------

_______________
Примітка. 1. До нормативів збору за спеціальне водокористування в
частині використання поверхневих вод басейнів річок
підприємствами житлово-комунального господарства
застосовується коефіцієнт 0,3.

2. Для теплоелектростанцій з прямоточною системою
водоспоживання збір за обсяг поверхневої води,
пропущеної через конденсатори турбін для охолодження
конденсату, обчислюється із застосуванням коефіцієнта
0,005.

   Нормативи збору за спеціальне водокористування в частині
використання підземних вод

------------------------------------------------------------------
| Найменування регіону | Нормативи збору, |
| | копійок/куб. метр |
|--------------------------------------------+-------------------|
| Автономна Республіка Крим, | 22,37 |
|--------------------------------------------+-------------------|
| в тому числі м. Севастополь | 22,37 |
|--------------------------------------------+-------------------|
| Області: | |
|--------------------------------------------+-------------------|
| Вінницька | 19,34 |
|--------------------------------------------+-------------------|
| Волинська | 19,97 |
|--------------------------------------------+-------------------|
| Дніпропетровська | 16,94 |
|--------------------------------------------+-------------------|
| Донецька | 22,99 |
|--------------------------------------------+-------------------|
| Житомирська | 19,34 |
|--------------------------------------------+-------------------|
| Закарпатська | 12,70 |
|--------------------------------------------+-------------------|
| Запорізька: | |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Веселівський, Мелітопольський, Приазовський,| 19,34 |
|Якимівський райони | |
|--------------------------------------------+-------------------|
| решта районів області | 17,54 |
|--------------------------------------------+-------------------|
| Івано-Франківська: | |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Богородчанський, Верховинський, Долинський, | 30,24 |
|Косівський, Надвірнянський, Рожнятівський | |
|райони | |
|--------------------------------------------+-------------------|
| решта районів області | 16,94 |
|--------------------------------------------+-------------------|
| Київська: | |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Білоцерківський, Бородянський, Броварський, | 14,06 |
|Васильківський, Іванківський, Кагарлицький, | |
|Києво-Святошинський, Макарівський, | |
|Миронівський, Обухівський, Поліський райони | |
|--------------------------------------------+-------------------|
| решта районів області | 16,58 |
|--------------------------------------------+-------------------|
| Кіровоградська | 22,37 |
|--------------------------------------------+-------------------|
| Львівська | 17,54 |
|--------------------------------------------+-------------------|
| Луганська | 25,39 |
|--------------------------------------------+-------------------|
| Миколаївська | 25,39 |
|--------------------------------------------+-------------------|
| Одеська | 21,17 |
|--------------------------------------------+-------------------|
| Полтавська: | |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Великобагачанський, Гадяцький, Зіньківський,| 13,08 |
|Лохвицький, Лубенський, Миргородський, | |
|Новосанжарський, Решетилівський, | |
|Хорольський, Шишацький райони | |
|--------------------------------------------+-------------------|
| решта районів області | 14,58 |
|--------------------------------------------+-------------------|
| Рівненська: | |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Володимирецький, Здолбунівський, | 15,60 |
|Костопільський, Рівненський, Сарненський, | |
|Острозький райони | |
|--------------------------------------------+-------------------|
| решта районів області | 18,12 |
|--------------------------------------------+-------------------|

| Сумська:                 |          |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Глухівський, Сумський, Роменський, | 14,58 |
|Шосткинський райони | |
|--------------------------------------------+-------------------|
| решта районів області | 16,60 |
|--------------------------------------------+-------------------|
| Тернопільська | 23,59 |
|--------------------------------------------+-------------------|
| Харківська | 18,14 |
|--------------------------------------------+-------------------|
| Херсонська | 18,14 |
|--------------------------------------------+-------------------|
| Хмельницька: | |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Деражнянський, Красилівський, Летичівський, | 15,12 |
|Старокостянтинівський, Хмельницький, | |
|Полонський, Шепетівський райони | |
|--------------------------------------------+-------------------|
| решта районів області | 22,99 |
|--------------------------------------------+-------------------|
| Черкаська | 13,08 |
|--------------------------------------------+-------------------|
| Чернівецька | 21,17 |
|--------------------------------------------+-------------------|
| Чернігівська: | |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Городнянський, Корюківський, Ічнянський, | 18,14 |
|Сосницький, Щорський, Талалаївський райони | |
|--------------------------------------------+-------------------|
| решта районів області | 14,18 |
|--------------------------------------------+-------------------|
| м. Київ | 18,07 |
------------------------------------------------------------------

_______________
Примітка. До нормативів збору за спеціальне водокористування в
частині використання підземних вод підприємствами
житлово-комунального господарства застосовується
коефіцієнт 0,3.

   Норматив збору за спеціальне водокористування в частині
використання води для потреб гідроенергетики

   Усі річки - 2,35 коп. за 100 куб. метрів води, пропущеної
через турбіни електростанцій (крім гідроакумулюючих
електростанцій, які функціонують у комплексі з
гідроелектростанціями).

   Нормативи збору за спеціальне водокористування в частині
використання поверхневих вод для потреб водного
транспорту (крім стоянкового, службово-допоміжного
і буксирного флотів)

   Усі річки, крім Дунаю:

вантажний самохідний і несамохідний
флот, що експлуатується, - 4,20 коп. за 1 тоннаж-
добу експлуатації

пасажирський флот, що експлуатується, - 0,48 коп. за 1 місце-
добу експлуатації

   Норматив збору за спеціальне водокористування в частині
використання поверхневих вод для потреб рибництва

   Для поповнення водою ставків у процесі розведення риби та
інших водних живих ресурсів у рибних господарствах на всіх
поверхневих водних об'єктах - 12,34 коп. за 100 куб. метрів води.

   Норматив збору за спеціальне водокористування в частині
використання підземних вод для потреб рибництва

   Для поповнення водою ставків у процесі розведення риби та
інших водних живих ресурсів у рибних господарствах у разі
використання підземних вод - 14,84 коп. за 100 куб. метрів.