Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 24 січня 2007 р. N 59
Київ

Про затвердження Порядку здійснення процедури
призначення органів з оцінки відповідності продукції,
процесів і послуг вимогам технічних регламентів

Відповідно до статті 6 Закону України "Про підтвердження відповідності" ( 2406-14 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок здійснення процедури призначення органів з оцінки відповідності продукції, процесів і послуг вимогам технічних регламентів, що додається.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 28 березня 2002 р. N 376 "Про затвердження Порядку надання органам із сертифікації повноважень на проведення робіт з підтвердження відповідності у законодавчо регульованій сфері" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 13, ст. 661).

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 січня 2007 р. N 59

Порядок
здійснення процедури призначення органів
з оцінки відповідності продукції, процесів
і послуг вимогам технічних регламентів

1. Цей Порядок визначає процедуру призначення органів з оцінки відповідності, що перевіряють відповідність продукції, процесів і послуг вимогам технічних регламентів (далі - орган з оцінки відповідності) та надання такому органові відповідних повноважень.

2. Орган з оцінки відповідності призначається за умови, що:

1) орган є юридичною особою - резидентом України;

2) він може підтвердити відповідний рівень компетентності;

3) кількість кваліфікованого персоналу органу, в тому числі аудиторів, які атестовані в установленому порядку та працюють на постійних умовах, достатня для проведення робіт з оцінки відповідності;

4) орган не використовує частково або повністю фінансові та матеріальні ресурси розробників, виробників (постачальників) продукції;

5) інформаційно-технічне забезпечення органу дає можливість проводити роботи з оцінки відповідності;

6) створено власні акредитовані лабораторії (центри) для проведення випробувань продукції, зазначеної в технічному регламенті, та/або укладено відповідні угоди з іншими лабораторіями (центрами);

7) має власну систему управління якістю;

8) його досвід з проведення робіт з оцінки відповідності продукції становить не менше ніж три роки;

9) створено фонд нормативних документів та нормативно-правових актів з питань діяльності у сфері оцінки відповідності, який постійно поновлюється;

10) створено страховий фонд (укладено страхову угоду) або наявні кошти у розмірі, достатньому для відшкодування в установленому законодавством порядку фізичним чи юридичним особам збитків, завданих унаслідок провадження ним діяльності як призначеного органу з оцінки відповідності;

11) не має комерційної або іншої заінтересованості щодо продукції, процесу, послуги, які оцінює. Орган, його керівник і персонал, уповноважені проводити роботи з оцінки відповідності, не повинні ідентифікуватися як розробник, виробник (постачальник), монтажник або користувач відповідної продукції, процесу, послуги або як уповноважений представник однієї з таких осіб;

12) оплата праці персоналу органу, який проводить роботи з оцінки відповідності, не залежить від їх кількості та результатів.

Технічними регламентами можуть встановлюватися додаткові вимоги.

3. Орган з оцінки відповідності, що має намір отримати призначення, подає центральному органу виконавчої влади, на який покладено виконання функцій технічного регулювання у визначеній сфері діяльності (далі - центральний орган виконавчої влади), заяву за формою, встановленою Держспоживстандартом.

Перелік документів, які орган з оцінки відповідності додає до заяви, та їх форму затверджує Держспоживстандарт за погодженням з центральним органом виконавчої влади.

4. Центральний орган виконавчої влади протягом 30 робочих днів після надходження заяви від органу з оцінки відповідності:

проводить аналіз поданих документів і в разі потреби перевірку такого органу на відповідність вимогам, установленим пунктом 2 цього Порядку;

має право у разі потреби вимагати від органу з оцінки відповідності подання додаткової інформації.

У разі коли подані документи відповідають встановленим законодавством вимогам, центральний орган виконавчої влади готує пропозиції щодо призначення органу з оцінки відповідності і надсилає їх Держспоживстандарту.

Якщо орган з оцінки відповідності не відповідає вимогам, встановленим пунктом 2 цього Порядку, центральний орган виконавчої влади надсилає йому повідомлення з обґрунтуванням відмови у поданні до Держспоживстандарту пропозицій щодо його призначення.

5. Держспоживстандарт протягом 30 робочих днів після надходження документів від центрального органу виконавчої влади:

перевіряє достовірність відомостей, зазначених у документах органу з оцінки відповідності;

проводить у разі потреби разом з центральним органом виконавчої влади перевірку органу з оцінки відповідності на відповідність встановленим до нього вимогам;

приймає рішення та видає наказ про призначення органу з оцінки відповідності, копії якого надсилає зазначеному органу та центральному органові виконавчої влади;

повертає центральному органу виконавчої влади подані документи разом з відповідним висновком у разі відмови у призначенні органу з оцінки відповідності.

6. Центральний орган виконавчої влади та Держспоживстандарт для забезпечення об'єктивності результатів передбаченої пунктами 4 і 5 цього Порядку перевірки залучають до її проведення незаінтересовані підприємства, установи, організації та окремих фахівців, робота яких оплачується органом з оцінки відповідності на договірних засадах.

7. Рішення про призначення органу з оцінки відповідності переглядається Держспоживстандартом відповідно до цього Порядку у разі внесення змін до технічного регламенту, але не рідше ніж один раз на п'ять років.

За результатами перегляду Держспоживстандарт видає наказ щодо продовження дії рішення про призначення органу з оцінки відповідності, тимчасове припинення дії чи скасування такого рішення.

8. Дію рішення про призначення органу з оцінки відповідності може бути тимчасово припинено або таке рішення може бути скасовано у разі:

подання призначеним органом з оцінки відповідності заяви про тимчасове припинення дії рішення або його скасування;

подання центральним органом виконавчої влади обґрунтованих пропозицій щодо тимчасового припинення дії рішення або його скасування;

виявлення недостовірних відомостей у документах призначеного органу з оцінки відповідності;

виявлення фактів порушення законодавства з питань оцінки відповідності, вчинених призначеним органом під час виконання своїх обов'язків;

створення перешкод призначеним органом з оцінки відповідності під час проведення перевірки його діяльності.

Тимчасове припинення дії рішення або його скасування здійснюється Держспоживстандартом, який інформує про це у десятиденний строк орган з оцінки відповідності та центральний орган виконавчої влади.

Інформація про призначення органу з оцінки відповідності, тимчасове припинення дії або скасування такого рішення опубліковується в офіційному виданні Держспоживстандарту або розміщується на його офіційному веб-сайті.

9. Орган з оцінки відповідності, щодо якого центральним органом виконавчої влади або Держспоживстандартом прийнято рішення про відмову у призначенні, повторно подає заяву після усунення всіх виявлених недоліків, але не раніше ніж через рік після прийняття попереднього рішення.

10. Оскарження рішення про відмову у призначенні, тимчасове припинення дії та скасування такого рішення здійснюється в судовому порядку.