Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
08.02.2007 N 154

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
26 лютого 2007 р. за N 167/13434

Про затвердження Змін до Методики визначення обсягу
та вартості електричної енергії, не облікованої
внаслідок порушення споживачами правил
користування електричною енергією

Відповідно до Закону України "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ), Положення про Національну комісію регулювання електроенергетики України, затвердженого Указом Президента України від 14.03.95 N 213 (із змінами), Національна комісія регулювання електроенергетики України постановляє:

1. Затвердити Зміни до Методики визначення обсягу та вартості електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення споживачами правил користування електричною енергією, затвердженої постановою НКРЕ від 04.05.2006 N 562, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 04.07.2006 за N 782/12656, що додаються.

2. Відділу регулювання відносин ліцензіатів із споживачами в установленому порядку забезпечити подання цієї постанови на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

Голова Комісії С.Тітенко

Затверджено
Постанова НКРЕ
08.02.2007 N 154

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
26 лютого 2007 р. за N 167/13434

Зміни
до Методики визначення обсягу та вартості
електричної енергії, не облікованої
внаслідок порушення споживачами правил
користування електричною енергією

1. Пункт 1.2 викласти в такій редакції:

"1.2. Методика поширюється на споживачів електричної енергії та застосовується постачальниками електричної енергії (електропередавальними організаціями) при визначенні обсягу та вартості електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення споживачами правил користування електричною енергією.

У разі своєчасного (до виявлення порушення представниками електропередавальної організації або представниками постачальника електричної енергії) письмового повідомлення споживачем постачальника електричної енергії про пошкодження засобів обліку, пошкодження або зрив пломб Методика не застосовується".

2. Підпункт 1 пункту 2.1 викласти в такій редакції:

"1) порушення цілісності пломб або пломбувального матеріалу, на якому встановлені пломби (дріт, кордова нитка тощо), гвинтів, через які закріплено пломбувальний матеріал, фальсифікації пломб (далі - пошкодження пломб) Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики (далі - Держспоживстандарт України) або електропередавальної організації на розрахункових засобах обліку електроенергії, та за наявності акта про пломбування, складеного у порядку, встановленому ПКЕЕ".

3. Підпункт 2 пункту 2.1 викласти в такій редакції:

"2) пошкодження пломб ектропередавальної організації в місцях, указаних в акті про пломбування, складеному в порядку, встановленому ПКЕЕ".

4. У підпункті 3 пункту 2.1 слова "підписаного споживачем" замінити словами "складеного у порядку, встановленому ПКЕЕ".

5. У підпункті 4 пункту 2.1:

в абзаці першому слова "метою яких є зміна значення показів засобів обліку" замінити словами "які призвели до зміни показів засобів обліку";

абзац другий виключити.

6. Підпункт 5 пункту 2.1 викласти в такій редакції:

"5) пошкодження пломб на розрахункових засобах обліку (за наявності акта про пломбування, складеного у порядку, встановленому ПКЕЕ та самих розрахункових засобів обліку, що враховують обсяг електричної енергії, переданої мережами споживача, інших дій споживача, передбачених пунктом 6.40 ПКЕЕ, які призвели до змін показів зазначених засобів обліку".

7. У підпункті 6 пункту 2.1 слова "підписаного споживачем" замінити словами "складеного у порядку, встановленому ПКЕЕ".

8. Підпункт 8 пункту 2.1 викласти в такій редакції:

"8) самовільного підключення до електричної мережі електроустановок, струмоприймачів або електропроводки поза розрахунковими засобами обліку електричної енергії з порушенням схеми обліку".

9. Підпункт 9 пункту 2.1 викласти в такій редакції:

"9) самовільного підключення до електричної мережі електроустановок, струмоприймачів або електропроводки поза розрахунковими засобами обліку електричної енергії без порушення схеми обліку".

10. Пункт 2.1 після підпункту 7 доповнити новим абзацом такого змісту:

"У разі незгоди споживача із зафіксованим в акті порушень фактом пошкодження пломб та/або засобів обліку факт пошкодження встановлюється експертизою, проведеною відповідно до законодавства (далі - Експертиза)".

11. В абзаці другому пункту 2.3 слова "(у разі розрахунків споживача за тарифами, диференційованими за періодами часу, - за ринковим (одноставочним) тарифом)" виключити.

12. Пункт 2.4 викласти в такій редакції:

"2.4. Сума до сплати має бути зменшена на величину вартості електричної енергії відповідно до виставлених споживачу за період порушення рахунків за електричну енергію та/або вартості оплаченої за цей період електричної енергії".

13. Пункт 2.5 викласти в такій редакції:

"2.5. У разі виявлення у споживача порушень, зазначених у підпунктах 1-4 пункту 2.1 цієї Методики, величина розрахункового добового обсягу споживання електричної енергії протягом робочого часу (Wдоб ) визначається за формулою

          W  = P * t  * К    ,       (2.4)
доб доб в

де Р - потужність, визначена як:

загальна максимальна потужність струмоприймачів споживача відповідно до їх паспортних даних або потужність, обчислена, виходячи із струму навантаження електроустановки при підключенні всіх наявних струмоприймачів на повну потужність, виміряного з дотриманням вимог чинного законодавства у сфері метрології (за умови, якщо визначена таким чином потужність не перевищує дозволеної потужності для даної точки обліку, зазначеної в договорі про постачання електричної енергії /далі - Договір/);

дозволена потужність для даної точки обліку, зазначена в Договорі, (за умови, якщо загальна максимальна потужність струмоприймачів споживача відповідно до їх паспортних даних або потужність, обчислена виходячи із струму навантаження електроустановки при підключенні всіх наявних струмоприймачів на повну потужність, виміряного з дотриманням вимог законодавства у сфері метрології, перевищує дозволену потужність для даної точки обліку, зазначену в Договорі).

У разі ненадання споживачем інформації щодо паспортних даних струмоприймачів, відмови від вимірювання струму навантаження електроустановки при підключенні всіх наявних струмоприймачів на повну потужність, недопуску представників постачальника електричної енергії (електропередавальної організації) на свою територію для перевірки наданої інформації або для контролю підключення струмоприймачів за Р береться зазначена в Договорі дозволена потужність для даної точки обліку;

tдоб - тривалість роботи обладнання протягом доби, год, що складає:

при однозмінній роботі споживача - t = 8;

при двозмінній роботі споживача - t = 16;

при тризмінній роботі споживача - t = 24;

при інших режимах роботи - визначається за згодою сторін, під час складення акта порушень із зазначенням в акті, але не менше 8 год.

У разі, якщо в умовах Договору зазначена інша тривалість роботи електрообладнання протягом доби, під час розрахунків застосовується значення tдоб, визначене, виходячи з умов Договору. У разі не досягнення згоди сторонами Договору величина tдоб. Вибирається, виходячи з добового графіка споживання електричної енергії, знятого відповідно до вимог ПКЕЕ.

Квв.і ) - коефіцієнт використання струмоприймачів (додаток 1).

У разі наявності в споживача великої кількості електрообладнання та за умови спільної згоди сторін або в разі не досягнення такої згоди та за умови недопуску споживачем представників постачальника електричної енергії (електропередавальної організації) на свою територію для складання переліку струмоприймачів коефіцієнт використання електрообладнання вибирається рівним Кв = 0,5.

У разі підключення струмоприймачів, що відповідають різним коефіцієнтам використання, розрахунковий добовий обсяг споживання електричної енергії визначається за формулою

                  n
W = t * S K * P , (2.5)
доб доб (i) в.і i

де S - знак суми;

Kв.i - відповідні коефіцієнти використання електрообладнання;

Pi - потужність відповідних струмоприймачів, кВт.

Кількість днів у періоді, за який здійснюється перерахунок, визначається за формулою

             Д = Д  + Д      ,     (2.6)
пер усун

де Дпер - кількість робочих днів споживача від дня останнього контрольного огляду засобу обліку представником електропередавальної організації або технічної перевірки до дня виявлення порушення, але не більше загальної кількості робочих днів у 6 календарних місяцях, що передували дню виявлення порушення, день.

Якщо в споживача було встановлено пристрій, що занижує покази засобу обліку, порушено умови монтажу, виявити які представники електропередавальної організації при проведенні контрольного огляду засобу обліку не мали можливості, споживачу робиться перерахунок за користування електричною енергією з дати останньої технічної перевірки або допуску електроустановки споживача в експлуатацію (у разі, якщо технічна перевірка в період з дати допуску електроустановки споживача в експлуатацію до дати виявлення порушення не проводилась), але не більше ніж за три роки;

Дусун - кількість робочих днів споживача від дня перевірки, під час якої було виявлено порушення, до дня усунення порушення (зазначається в акті порушень) або до дня припинення електропостачання через невиконання споживачем припису, або вимоги щодо усунення порушення, день.

У разі, коли під час оформлення акта неможливо точно визначити термін, протягом якого будуть усунені порушення, Дусун визначається двостороннім актом, складеним сторонами після усунення порушення.

14. У пункті 2.6:

в абзаці першому слова "за відповідною площадкою вимірювання електричної енергії" виключити;

формулу (2.9) викласти в такій редакції:

        "Pс.п = 3 * I * U     * cosфі (2.9)" ;
ном. фаз

в абзаці п'ятому слово "виміряного" замінити словом "виміряної";

абзац сьомий виключити.

15. У пункті 2.7:

в абзаці першому слова "за відповідною площадкою вимірювання електричної енергії" виключити;

абзац другий після слів "але виходячи з" доповнити словами "найменшої з величин";

абзац третій перед словами "струму спрацювання" доповнити словом "номінального";

абзац четвертий після слова "задіяний" доповнити словом "(задіяні)";

в абзаці шостому слова та цифри "до пункту 2.6" замінити словами та цифрами "до пунктів 2.6 та 2.5".

16. В абзаці п'ятому пункту 2.8:

після слів "в споживача" слова "з метою зменшення показів розрахункових засобів обліку" виключити;

після слів "було встановлено" доповнити словами "та підключено";

слова "що занижує" замінити словами "що змінює".

17. Пункт 3.1 викласти в такій редакції:

"3.1. Методика застосовується в разі виявлення таких порушень ПКЕЕН:

1) пошкодження або зриву пломб Держспоживстандарту України на розрахункових засобах обліку (за умови наявності акта про збереження пломб, складеного у порядку, встановленому ПКЕЕН, або іншого документа, який підтверджує факт пломбування розрахункових засобів обліку) та за умови підтвердження Експертизою факту втручання споживача в роботу засобів обліку;

2) пошкодження пломб енергопостачальника в місцях, вказаних в акті про збереження пломб, складеному у порядку, встановленому ПКЕЕН, або іншому документі, який підтверджує факт пломбування розрахункових засобів обліку, та за умови підтвердження Експертизою факту пошкодження пломб;

3) зриву пломб енергопостачальника в місцях, вказаних в акті про збереження пломб, складеному у порядку, встановленому ПКЕЕН, або іншому документі, який підтверджує факт пломбування розрахункових засобів обліку;

4) пошкодження розрахункових засобів обліку електроенергії (розбите скло, пошкодження цілісності корпусу приладу обліку тощо) або їх викрадення, установлення перемички, що шунтує коло струму лічильника, використання різноманітних пристроїв з метою зміни показів засобу обліку, зміна положення лічильника після його встановлення, інших дій споживача, які призвели до зміни показів засобів обліку.

Факт пошкодження розрахункових засобів обліку електроенергії має бути підтверджений Експертизою;

5) самовільного підключення електроустановок, струмоприймачів або електропроводки до електричної мережі енергопостачальника;

6) самовільного підключення електроустановок, струмоприймачів або електропроводки до електричної мережі, поза засобами обліку електричної енергії;

7) використання "штучного нуля" з метою позаоблікового споживання електричної енергії.

"Штучний нуль" - додатково змонтований контур заземлення (у тому числі металеві труби водопроводу або опалення), що з'єднаний з "нульовим" проводом внутрішньобудинкової електромережі, який за умови "неправильного" підключення лічильника (наприклад, у разі, якщо електрична енергія обліковується однофазним індукційним лічильником, - "фаза" у третій клемі), дає змогу безобліково споживати електричну енергію. Облаштування додаткового контуру заземлення з метою з'єднання його з металевими корпусами електричних приладів для забезпечення їх безпечної експлуатації не належить до поняття "штучний нуль".

У разі визнання споживачем факту самовільного втручання в роботу розрахункових засобів обліку, факту зумисного пошкодження пломб енергопостачальника, факту пошкодження розрахункових засобів обліку підтвердження Експертизою зазначених порушень ПКЕЕН не обов'язкове".

18. У пункті 3.3:

абзац перший підпункту "а" після слів "усунення порушення" доповнити словами та цифрою "але не більше загальної кількості днів у 6 календарних місяцях, що передували дню виявлення порушення";

в абзаці другому підпункту "а" після слова "споживач" слова "з метою зменшення показів розрахункових засобів обліку" виключити;

підпункт "б" після слів "власності на електроустановку" доповнити словами "чи права користування електроустановкою".

19. Пункту 3.4 викласти в такій редакції:

"3.4. У разі виявлення у споживача порушень, зазначених у підпунктах 1-4 пункту 3.1 Методики та в підпункті 5 пункту 3.1 Методики ( за наявності між енергопостачальником та споживачем договірних відносин), розрахунковий добовий обсяг споживання електричної енергії (Wдоб) визначається за формулою

       W  = 24 * P  * К  * К   (кВт*год)   (3.1)
доб дог сез вик

де Pдог - величина потужності електроустановок споживача, передбачена договором про користування електричною енергією, кВт;

Kсез - коефіцієнт сезонності (приймається рівним 0,8 у літній період та рівним 1 на період опалення, який установлюється за розпорядженням місцевої влади);

Kвик - коефіцієнт використання потужності (додаток 2).

У разі шунтування або самовільної заміни споживачем опломбованих енергопостачальником комутаційних пристроїв, що обмежують потужність споживання електричної енергії до величини P (за умови наявності акта про збереження пломб, складеного дог відповідно до передбаченої ПКЕЕН процедури, або іншого документа, який підтверджує факт пломбування зазначених пристроїв), відсутності між споживачем та енергопостачальником договору про користування електричною енергією Wдоб розраховується енергопостачальником, виходячи з величини приєднаної потужності, передбаченої проектними рішеннями, або (за відсутності проекту) величини потужності споживання (Рсп.пер,кВт), що визначається, виходячи з площі загального перерізу електропроводів від вихідних клем лічильника за формулами

- у разі, коли споживач підключений до однофазної мережі:

        Р    = I * U     * cosфі  ,     (3.2)
сп. пер ном. фаз

у разі, коли споживач підключений до трифазної мережі:

        Р    = 3 * I * U     * cosфі ,    (3.3)
сп.пер ном. фаз

де I - сила струму, визначена виходячи з загального перерізу електропроводів від вихідних клем лічильника, виміряного з дотриманням вимог законодавства у сфері метрології, та допустимого тривалого струму, який може ними протікати (згідно з главою 1.3 - ПУЕ), А;

Uном. фаз - номінальна фазна напруга, кВ;

cosфі - cos кута між фазною напругою Uфаз та струмом навантаження, який протікає тією самою фазою, що виміряний з дотриманням вимог чинного законодавства у сфері метрології. У разі відсутності приладів, за допомогою яких визначається фактична величина cosфі, cosфі приймається рівним 1 (при активному навантаженні електроустановки споживача) або 0,9 (при змішаному навантаженні)".

20. Пункт 3.6 викласти в такій редакції:

"3.6. У разі виявлення у споживача порушень, зазначених у підпункті 7 пункту 3.1 Методики добовий обсяг споживання електричної енергії (Wдоб ) визначається за формулою 2.7 Методики.

При цьому Pс.п визначається виходячи з допустимого тривалого струму, що може протікати по колу самовільного підключення.

У разі відсутності даних для обчислення сили зазначеного струму Pс.п визначається, виходячи з сили струму, виміряної з дотриманням вимог законодавства у сфері метрології, що протікав по колу самовільного підключення під час виявлення порушення, та зазначеної в акті про порушення.

Час використання самовільного підключення протягом доби приймається рівним 8 год".

21. Пункт 3.7 викласти в такій редакції:

"3.7. Сума до сплати має бути зменшена на величину вартості електричної енергії відповідно до виставлених споживачу за період порушення рахунків за електричну енергію та/або вартості оплаченої за цей період електричної енергії".

Начальника відділу регулювання відносин ліцензіатів із споживачами І.Городиський