Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 4 квітня 2007 р. N 614
Київ

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 224 від 19 березня 2008
р.)

Про затвердження Положення
про Державне агентство земельних ресурсів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Положення про Державне агентство земельних ресурсів України, що додається.

2. У Положенні про Міністерство охорони навколишнього природного середовища України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 2 листопада 2006 р. N 1524 (Офіційний вісник України, 2006 р., N 44, ст. 2949), доповнити:

абзац другий пункту 1 після слів "природних ресурсів," словами "здійснення державного контролю за використанням та охороною земель,";

абзац четвертий пункту 3 після слів "природних ресурсів," словами "зокрема за використанням та охороною земель,".

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 квітня 2007 р. N 614

Положення
про Державне агентство земельних ресурсів України

1. Державне агентство земельних ресурсів України (Держземагентство) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра охорони навколишнього природного середовища.

Агентство забезпечує реалізацію державної політики та управління у сфері регулювання земельних відносин, використання, охорони та проведення моніторингу земель, ведення державного земельного кадастру, а також міжгалузеву координацію та державне регулювання у сфері встановлення меж області, району, міста, району в місті, села і селища.

2. Держземагентство у своїй діяльності керується Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України, постановами Верховної Ради України та указами Президента України, прийнятими відповідно до Конституції ( 254к/96-ВР ) та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Мінприроди, а також цим Положенням.

Агентство організовує в межах своїх повноважень виконання актів законодавства, узагальнює практику застосування таких актів з питань, що належать до його компетенції, розробляє та подає Міністру охорони навколишнього природного середовища пропозиції щодо проведення земельної реформи і вдосконалення законодавства.

3. Основними завданнями Держземагентства є:

підготовка та внесення Міністрові охорони навколишнього природного середовища пропозицій щодо формування державної політики у сфері регулювання земельних відносин, використання, охорони та проведення моніторингу земель, ведення державного земельного кадастру, встановлення меж області, району, міста, району в місті, села і селища та забезпечення її реалізації, проведення земельної реформи;

координація роботи з проведення земельної реформи;

організація і забезпечення ведення державного земельного кадастру, підготовка земельно-кадастрової документації;

здійснення землеустрою і проведення моніторингу земель;

розроблення та участь у виконанні державних, галузевих і регіональних програм з питань регулювання земельних відносин, встановлення меж області, району, міста, району в місті, села і селища, раціонального використання, охорони та проведення моніторингу земель, відтворення родючості ґрунтів, ведення державного земельного кадастру, територіального планування;

проведення державної експертизи програм і проектів з питань землеустрою, ведення державного земельного кадастру, охорони земель, реформування земельних відносин, а також техніко-економічних обґрунтувань таких програм і проектів.

4. Держземагентство відповідно до покладених на нього завдань:

1) розробляє та подає для затвердження Міністрові охорони навколишнього природного середовища план заходів щодо реалізації основних напрямів та стратегічних цілей діяльності Агентства;

2) виконує відповідно до актів Кабінету Міністрів України, що випливають з Програми діяльності Кабінету Міністрів України, а також інших завдань, покладених на Кабінет Міністрів України, доручення Міністра охорони навколишнього природного середовища;

3) вносить в установленому порядку пропозиції щодо розпорядження землями державної та комунальної власності, встановлення меж області, району, міста, району в місті, села і селища, регулювання земельних відносин, створення та ведення державного земельного кадастру, проведення моніторингу земель;

4) розробляє державні програми з питань розвитку земельних відносин, раціонального використання, охорони та проведення моніторингу земель, ведення державного земельного кадастру, а також здійснює нормативно-методичне забезпечення їх виконання;

5) здійснює відповідно до законодавства державне регулювання у сфері оцінки земель, організовує та забезпечує виконання відповідних робіт, видає витяги з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельних ділянок, організовує професійну підготовку оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок, веде Державний реєстр оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок, яким видано кваліфікаційне свідоцтво, готує пропозиції щодо вдосконалення методики та порядку виконання робіт з грошової оцінки земель;

6) забезпечує підготовку та здійснення організаційних, економічних, екологічних та інших заходів, спрямованих на раціональне використання земель, їх захист від шкідливого антропогенного впливу, а також на відтворення і підвищення родючості, продуктивності та корисних властивостей ґрунтів, дотримання режиму використання земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення, інших територій та об'єктів екомережі, організовує здійснення заходів щодо відтворення корисних властивостей земельних ділянок;

7) забезпечує підготовку і здійснення організаційних, економічних та інших заходів у сфері встановлення меж області, району, міста, району в місті, села і селища;

8) бере участь у підготовці та здійсненні заходів щодо розвитку ринку земель, іпотеки земельних ділянок та вдосконалення системи оподаткування земель;

9) готує разом з іншими центральними органами виконавчої влади та подає Міністрові охорони навколишнього природного середовища пропозиції щодо вдосконалення правового режиму використання земель;

10) готує в межах своїх повноважень і подає Міністрові охорони навколишнього природного середовища пропозиції щодо формування інвестиційної політики виходячи з пріоритетів структурного реформування економіки;

11) розглядає нормативно-технічні документи з питань розроблення землевпорядної документації, ціноутворення в галузі проектування, будівництва та експлуатації протиерозійних об'єктів і споруд та в межах своєї компетенції бере участь у їх затвердженні;

12) організовує та здійснює в установленому порядку надання платних послуг згідно з переліком, що затверджується Кабінетом Міністрів України;

13) організовує в установленому порядку виконання землевпорядних робіт і проведення державної інвентаризації земель;

14) забезпечує науково-експертне, аналітичне, інформаційне та методичне здійснення землевпорядних, землеоціночних робіт щодо проведення земельних торгів;

15) проводить відповідно до законодавства моніторинг земель;

16) забезпечує регулювання земельних відносин, створення та ведення державного земельного кадастру;

17) виступає в установленому порядку замовником науково-дослідних, проектно-розвідувальних і будівельних протиерозійних робіт, що виконуються в межах заходів з охорони земель, реформування земельних відносин, землеустрою, ведення державного земельного кадастру, проведення моніторингу земель;

18) здійснює відповідно до закону державне регулювання у сфері встановлення меж області, району, міста, району в місті, села і селища, планування територій та розмежування земель державної і комунальної власності;

19) створює інформаційну базу даних з питань реформування земельних відносин, землеустрою, охорони та проведення моніторингу земель, ведення державного земельного кадастру, оціночної діяльності і земельних торгів;

20) використовує в установленому законодавством порядку бюджетні кошти для виконання програм освоєння нових технологій, провадження іншої науково-технічної діяльності у сфері раціонального використання та охорони земель;

21) проводить державну експертизу програм і проектів з питань землеустрою, ведення державного земельного кадастру, охорони земель, реформування земельних відносин, а також техніко-економічних обґрунтувань таких програм і проектів;

22) організовує, зокрема за участю іноземних наукових установ та організацій, наукові дослідження з питань землеустрою і ведення державного земельного кадастру;

23) бере участь відповідно до законодавства у підготовці міжнародних договорів, вносить пропозиції щодо їх укладення та денонсації, укладає в межах своїх повноважень такі договори та забезпечує виконання зобов'язань України за міжнародними договорами у сфері регулювання земельних відносин, використання і охорони земель;

24) здійснює заходи щодо галузевого співробітництва та інтеграції України до Європейського Союзу, забезпечує в межах своїх повноважень виконання Українською Стороною зобов'язань за Угодою про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими співтовариствами та їх державами - членами, а також адаптацію українського законодавства до законодавства Європейського Союзу;

25) розробляє і здійснює заходи щодо вдосконалення порядку ведення обліку та підготовки звітності у сфері регулювання земельних відносин, використання та охорони земель, формування екомережі;

26) здійснює координацію діяльності органів виконавчої влади щодо виконання землевпорядних робіт;

27) сприяє проведенню земельних торгів, забезпечує визначення стартової ціни земельної ділянки, що перебуває у державній та комунальній власності;

28) здійснює в межах своїх повноважень контроль за додержанням встановленого законодавством порядку визначення розміру та відшкодування витрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва;

29) вносить до органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування пропозиції щодо використання коштів, які надходять у порядку відшкодування витрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва;

30) проводить у випадках, передбачених законодавством, ліцензування певних видів господарської діяльності та здійснює контроль за додержанням суб'єктами господарювання ліцензійних умов;

31) спрямовує і координує діяльність науково-дослідних установ, здійснює відповідно до законодавства функції з управління об'єктами державної власності, що належать до сфери його управління;

32) розробляє та затверджує за погодженням з відповідними органами виконавчої влади фінансово-економічні нормативи виконання землевпорядних робіт, землеоціночних робіт, надання послуг у сфері збирання і використання земельної кадастрової інформації та контролює в межах своїх повноважень додержання таких нормативів;

33) забезпечує виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави в межах повноважень, визначених законодавством;

34) забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики щодо кадрової роботи та державної служби, функціонування галузевої системи підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників єдиної системи державних органів земельних ресурсів, а також підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління;

35) організовує планово-фінансову роботу в системі Агентства, затверджує кошториси та фінансові плани підприємств, установ та організацій, які належать до сфери його управління, забезпечує фінансування територіальних органів земельних ресурсів, здійснює внутрішній контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує формування та вдосконалення системи обліку;

36) забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики у сфері охорони державної таємниці, контроль за збереженням інформації, що становить державну таємницю, в єдиній системі державних органів земельних ресурсів, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління;

37) організовує розгляд звернень громадян з питань, що належать до його компетенції, забезпечує в межах своїх повноважень виявлення та усунення причин виникнення скарг громадян;

38) здійснює в установленому законодавством порядку методичне забезпечення місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань регулювання земельних відносин;

39) порушує в установленому законодавством порядку клопотання про зупинення дії або скасування актів місцевих держадміністрацій, органів і посадових осіб місцевого самоврядування з питань, що належать до його компетенції, а також про притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні земельного законодавства;

40) бере в межах своїх повноважень участь у розробленні проектів Державного бюджету та Державної програми економічного і соціального розвитку України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України, подає Міністрові охорони навколишнього природного середовища відповідні пропозиції;

41) здійснює згідно із законодавством інші функції для виконання покладених на нього завдань.

5. Держземагентство має право:

одержувати в установленому законодавством порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

залучати спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;

утворювати за погодженням з іншими центральними органами виконавчої влади міжвідомчі комісії, експертні та консультативні ради і робочі групи;

представляти Кабінет Міністрів України за його дорученням у міжнародних організаціях та під час укладення міжнародних договорів;

за погодженням з Міністром охорони навколишнього природного середовища утворювати, реорганізовувати або ліквідовувати в установленому порядку територіальні органи;

засновувати відповідно до законодавства друковані засоби масової інформації та провадити видавничу діяльність з метою висвітлення питань реалізації державної політики у сфері регулювання земельних відносин, використання, охорони та проведення моніторингу земель, ведення державного земельного кадастру;

за погодженням з Міністром охорони навколишнього природного середовища видавати разом з іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади спільні акти.

6. Держземагентство під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, а також з відповідними органами іноземних держав.

7. Держземагентство здійснює свої повноваження безпосередньо та через утворені в установленому порядку територіальні органи в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі і затверджує за погодженням з Міністром охорони навколишнього природного середовища положення про них.

8. Держземагентство в межах своїх повноважень на основі та на виконання актів законодавства видає накази, організовує та контролює їх виконання.

Нормативно-правові акти Агентства підлягають погодженню Міністром охорони навколишнього природного середовища та реєстрації в установленому законодавством порядку.

У випадках, передбачених законодавством, рішення Агентства є обов'язкові для виконання центральними і місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності і громадянами.

9. Держземагентство очолює Голова, якого призначає на посаду і звільняє з посади Кабінет Міністрів України за поданням Прем'єр-міністра України відповідно до пропозиції Міністра охорони навколишнього природного середовища.

Голова має заступників, яких призначає на посаду і звільняє з посади Кабінет Міністрів України за поданням Прем'єр-міністра України відповідно до пропозиції Міністра охорони навколишнього природного середовища.

10. Голова Держземагентства:

здійснює керівництво Агентством та несе персональну відповідальність перед Кабінетом Міністрів України та Міністром охорони навколишнього природного середовища за виконання покладених на Агентство завдань;

здійснює за погодженням з Міністром охорони навколишнього природного середовища розподіл обов'язків між своїми заступниками;

затверджує положення про структурні підрозділи центрального апарату Агентства та його територіальних органів;

погоджує проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України з питань, що належать до його компетенції;

приймає за погодженням з Міністром охорони навколишнього природного середовища рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Агентства;

затверджує структуру і граничну чисельність працівників територіальних органів Агентства в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі в межах граничної чисельності працівників Агентства, а також їх штатний розпис і кошторис;

призначає на посаду та звільняє з посади в установленому порядку керівників і заступників керівників територіальних органів Агентства;

призначає на посаду та звільняє з посади працівників центрального апарату Агентства, в тому числі керівників самостійних структурних підрозділів за погодженням з Міністром охорони навколишнього природного середовища;

укладає та розриває відповідно до законодавства контракти з керівниками підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Агентства;

затверджує кошторис витрат для утримання установ, які фінансуються з державного бюджету;

приймає в установленому порядку рішення про розподіл бюджетних коштів;

здійснює відповідно до законодавства інші повноваження.

11. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Держземагентства, обговорення найважливіших напрямів його діяльності та розвитку земельних ресурсів утворюється колегія у складі Голови Агентства (голова колегії), його заступників, посадової особи Мінприроди, визначеної Міністром охорони навколишнього природного середовища, керівних працівників Агентства, керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, а також представників органів виконавчої влади і місцевого самоврядування, установ, громадських організацій, науковців та інших осіб (за згодою).

Склад колегії затверджує Голова Агентства.

Організаційною формою роботи колегії є засідання. Періодичність проведення засідань колегії визначає Голова Агентства.

Рішення колегії вводяться в дію наказами Агентства.

12. Для розгляду наукових рекомендацій та інших пропозицій щодо визначення основних напрямів розвитку земельних відносин, обговорення найважливіших програм та інших питань Держземагентство і його територіальні органи можуть утворювати науково-технічну раду та інші дорадчі і консультативні органи.

Склад дорадчих і консультативних органів та положення про них затверджує Голова Агентства.

13. Граничну чисельність працівників Держземагентства затверджує Кабінет Міністрів України.

Структуру Агентства затверджує Міністр охорони навколишнього природного середовища.

Штатний розпис і кошторис Агентства затверджує Голова.

14. Держземагентство є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.