Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 12 травня 2007 р. N 702
Київ

Про затвердження Порядку формування та
реалізації дивідендної політики держави

Відповідно до статті 7 Закону України "Про управління об'єктами державної власності" ( 185-16 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок формування та реалізації дивідендної політики держави (далі - Порядок), що додається.

2. Керівникам суб'єктів управління корпоративними правами, що належать державі у статутних фондах господарських організацій, забезпечити реалізацію дивідендної політики та надходження до державного бюджету дивідендів згідно із затвердженим цією постановою Порядком.

3. Фондові державного майна здійснювати моніторинг сплати дивідендів господарськими організаціями в розрізі суб'єктів управління корпоративними правами, що належать державі у статутних фондах цих організацій, і щомісяця до 15 числа надавати Міністерству фінансів в розрізі областей і господарських організацій інформацію про обсяги надходження дивідендів станом на 1 число місяця, що настає за звітним періодом.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 травня 2007 р. N 702

Порядок
формування та реалізації дивідендної політики держави

1. Цей Порядок визначає механізм формування Фондом державного майна разом з Мінфіном і Мінекономіки дивідендної політики, її реалізації суб'єктами управління корпоративними правами, що належать державі у статутних фондах господарських організацій (далі - суб'єкти управління корпоративними правами).

2. Суб'єкти управління корпоративними правами до 15 березня року, що передує плановому, на основі затверджених фінансових планів на поточний рік подають Фонду державного майна зведені показники очікуваних обсягів загального чистого прибутку та чистого прибутку кожної господарської організації із зазначенням розмірів корпоративних прав держави, функції з управління якими вони здійснюють.

3. З урахуванням галузевих особливостей, виду господарської діяльності та обсягу прибутку, одержаного господарськими організаціями у минулих роках, на підставі показників, передбачених державним бюджетом і основними напрямами бюджетної політики на наступний бюджетний період, та прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку Мінфін та Мінекономіки до 20 березня року, що передує плановому, готують і подають Фондові державного майна пропозиції щодо встановлення базових нормативів частки прибутку, який спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності господарських'організацій у поточному фінансовому році.

4. Фонд державного майна до 20 травня року, що передує плановому, подає Мінфіну інформацію про очікувані обсяги надходження до державного бюджету в наступному році дивідендів, нарахованих на державну частку в статутних фондах господарських організацій (далі - дивіденди).

5. Базові нормативи та строки перерахування до державного бюджету дивідендів щороку затверджуються Кабінетом Міністрів України за поданням Фонду державного майна та доводяться до суб'єктів управління корпоративними правами.

6. На підставі пропозицій суб'єкта управління корпоративними правами за поданням Фонду державного майна, погодженим з Мінекономіки та Мінфіном, Кабінет Міністрів України може прийняти рішення про зменшення нормативу дивідендів не більше ніж на 10 відсотків у разі:

залучення господарськими організаціями 100 відсотків амортизаційних відрахувань на відтворення основних виробничих фондів, модернізацію морально застарілого обладнання;

здійснення витрат господарськими організаціями на реалізацію інноваційних проектів, що мають свідоцтво про державну реєстрацію інноваційного (пріоритетного інноваційного) проекту.

7. Відповідно до затверджених базових нормативів суб'єкти управління корпоративними правами забезпечують реалізацію дивідендної політики держави шляхом здійснення заходів щодо прийняття у межах корпоративних прав держави рішень про визначення розміру, порядку та строків виплати дивідендів господарськими організаціями відповідно до їх установчих документів та законодавства.

8. Суб'єкти управління корпоративними правами подають щомісяця до 5 числа наступного звітного періоду Фондові державного майна за встановленою ним формою узагальнену інформацію про нарахування та перерахування дивідендів у поточному бюджетному році та інформацію окремо за кожною господарською організацією, стосовно якої вони здійснюють функції з управління корпоративними правами держави.