Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Закону України
"Про вибори народних депутатів України"
та деяких інших законодавчих актів України
(щодо порядку проведення позачергових
виборів до Верховної Ради України
та заміщення народних депутатів України,
повноваження яких були достроково припинені)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Законі України "Про вибори народних депутатів України" ( 1665-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 35-36, ст. 446; 2006 р., N 5-6, ст. 75; N 10-11, ст. 97, 98; N 33, ст. 284) такі зміни:

1) частину восьму статті 33 викласти в такій редакції:

"8. Засідання виборчої комісії веде голова комісії або його заступник; у разі невиконання ними цієї функції або у разі їх відсутності, у тому числі у день голосування, зокрема, при підрахунку голосів, встановленні результатів голосування на виборчій дільниці, підсумку голосування в межах територіального виборчого округу комісія на кожному такому засіданні визначає із свого складу головуючого на засіданні з числа членів комісії, які представляють того ж суб'єкта внесення кандидатур, а в разі відсутності або відмови такого члена (таких членів) комісії - іншого члена комісії";

2) частину другу статті 54 виключити;

3) у частині шостій статті 61 слова "Центральна виборча комісія" замінити словами "У разі проведення чергових виборів депутатів Центральна виборча комісія";

4) у статті 84:

частину другу доповнити абзацом такого змісту:

"При цьому виборці, які мають бути включені до такого витягу, повідомляються про це не пізніше ніж за сім днів до дня виборів з роз'ясненням наданого їм права голосування за місцем перебування та можливості відмови від цього права не пізніше ніж за три дні до дня виборів. У разі відмови виборця від наданого йому права голосування за місцем перебування, цей виборець не включається до відповідного витягу. У разі якщо виборець у встановлений строк не відмовився від наданого йому права голосування за місцем перебування, виборча комісія зобов'язана забезпечити його голосування за місцем перебування. Такий витяг невідкладно після його складання надається для загального ознайомлення у приміщенні дільничної виборчої комісії";

пункт 2 частини третьої викласти в такій редакції:

"2) за рішенням дільничної виборчої комісії - виборці, які тимчасово не здатні самостійно пересуватися, на підставі їх заяви. Форма такої заяви та вимоги до неї встановлюються Центральною виборчою комісією";

частину п'яту викласти в такій редакції:

"5. Виборець, зазначений у частині першій цієї статті, подає поштою або через інших осіб власноручно написану заяву з проханням забезпечити йому голосування за місцем його перебування із зазначенням місця перебування виборця. Така заява повинна бути подана до дільничної виборчої комісії не пізніше 20 години останньої п'ятниці перед днем виборів";

частину сьому виключити;

у частині дев'ятій слова "з доданим до неї документом, передбаченим частиною сьомою цієї статті, або його копією" виключити;

у частині вісімнадцятій слова "разом з документами, що засвідчують їх нездатність пересуватися самостійно, чи їх копіями" виключити.

5) у пункті 2 частини першої статті 90 слово "десять" замінити словом "двадцять";

6) пункт 2 частини п'ятнадцятої статті 92 викласти в такій редакції:

"2) виявлення фактів навмисного створення перешкод у здійсненні повноважень членами виборчих комісій в день, що передує дню виборів, у день виборів чи при підрахунку голосів, навмисного неправомірного усунення з приміщення для голосування чи приміщення, де відбувається підрахунок голосів, офіційних спостерігачів від партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу, які мають право бути присутніми у зазначених приміщеннях, а так само неправомірного недопущення зазначених офіційних спостерігачів у приміщення для голосування чи приміщення, де проводиться підрахунок голосів";

7) статтю 93 доповнити частинами одинадцятою та дванадцятою такого змісту:

"11. Окружна виборча комісія зобов'язана встановити підсумки голосування в межах територіального виборчого округу незалежно від кількості виборчих дільниць, на яких голосування було визнано недійсним.

12. Визнання голосування недійсним в межах територіального виборчого округу не допускається";

8) статтю 94 доповнити частинами сьомою та восьмою такого змісту:

"7. Центральна виборча комісія зобов'язана встановити підсумки голосування в межах закордонного виборчого округу незалежно від кількості закордонних виборчих дільниць, на яких голосування було визнано недійсним.

8. Визнання голосування недійсним в межах закордонного виборчого округу не допускається";

9) статтю 96 доповнити частиною тринадцятою такого змісту:

"13. Центральна виборча комісія зобов'язана встановити результати виборів депутатів незалежно від кількості виборчих дільниць, в яких голосування було визнано недійсним";

10) у статті 101:

частину першу викласти в такій редакції:

"1. У разі дострокового припинення повноважень депутата на підставах і в порядку, передбачених Конституцією України ( 254к/96-ВР ) і законами України, у строк не раніш як на шостий день з дня отримання відповідного рішення або копії свідоцтва про смерть Центральна виборча комісія своїм рішенням визнає обраним депутатом наступного за черговістю кандидата у депутати у виборчому списку відповідної партії (блоку). У разі оскарження рішення про дострокове припинення повноважень депутата Центральна виборча комісія приймає рішення щодо визнання обраним депутатом наступного за черговістю кандидата у депутати у виборчому списку відповідної партії (блоку) після набрання законної сили рішенням суду. Якщо черговість для отримання депутатського мандата вичерпана, депутатський мандат залишається вакантним до проведення чергових або позачергових виборів";

частину третю виключити;

11) статтю 102 викласти в такій редакції:

"Стаття 102. Загальні особливості підготовки і проведення
позачергових виборів депутатів

1. Підготовка та проведення позачергових виборів депутатів здійснюється у порядку та в строки, встановлені цим Законом, з урахуванням особливостей, встановлених цією статтею та статтями 102-1 - 102-6 цього Закону.

2. При проведенні позачергових виборів депутатів використовуються форми виборчих документів (крім виборчого бюлетеня, списку виборців на виборчій дільниці, протоколів дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, окружної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, окружної виборчої комісії про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу, Центральної виборчої комісії про підсумки голосування в межах закордонного виборчого округу, Центральної виборчої комісії про результати виборів депутатів), затверджені (встановлені) Центральною виборчою комісією для останніх чергових виборів депутатів із відповідною зміною щодо дати проведення виборів.

3. Форма і текст виборчого бюлетеня затверджуються Центральною виборчою комісією не пізніш як за двадцять п'ять днів до дня виборів. Контрольна група, передбачена частиною четвертою статті 79 цього Закону, утворюється за поданнями фракцій, зазначених у частині першій статті 102-2 цього Закону.

4. Строки, встановлені частиною четвертою статті 49, пунктом 2 частини першої статті 58, та дії, передбачені частиною п'ятою статті 56 та частиною другою статті 58 цього Закону, пов'язані з оголошенням про початок виборчого процесу, починаються від дня, наступного після дня опублікування Указу Президента України про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України.

5. Громадська організація, яка відповідає вимогам, зазначеним у частині першій статті 76 цього Закону, не пізніше ніж за тридцять днів до дня виборів може звернутися до Центральної виборчої комісії з клопотанням про дозвіл мати офіційних спостерігачів під час позачергових виборів депутатів.

6. Перелік громадських організацій, яким надано дозвіл мати офіційних спостерігачів на виборах депутатів, Центральна виборча комісія офіційно публікує у газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр" не пізніше ніж за двадцять днів до дня виборів.

7. При проведенні позачергових виборів депутатів відкріпні посвідчення не виготовляються та не використовуються. У зв'язку з цим:

1) форма протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, а також протоколу окружної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці не передбачає відомостей, зазначених у пунктах 7, 10, 20-22 частини другої статті 89 цього Закону;

2) форма протоколу окружної виборчої комісії про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу не передбачає відомостей, зазначених у пунктах 9, 12, 21-25 частини першої статті 93 цього Закону;

3) форма протоколу Центральної виборчої комісії про підсумки голосування в межах закордонного виборчого округу не передбачає відомостей, зазначених у пунктах 9, 12, 21-25 частини першої статті 93 цього Закону;

4) форма протоколу Центральної виборчої комісії про результати виборів депутатів не передбачає відомостей, зазначених у пунктах 12, 15 частини першої статті 96 цього Закону.

8. Центральна виборча комісія не пізніш як за двадцять три дні до дня виборів затверджує форми протоколів, зазначених у частині сьомій цієї статті.

9. Позачергові вибори депутатів визнаються такими, що не відбулися, якщо в них взяло участь менше половини від кількості виборців, включених до списків виборців.

10. У разі визнання позачергових виборів депутатів такими, що не відбулися, Центральна виборча комісія не пізніш як у двомісячний термін з дня позачергових виборів оголошує про початок повторних позачергових виборів депутатів. Повторні позачергові вибори депутатів проводяться у порядку і в строки, встановлені цим розділом. При цьому на повторних позачергових виборах депутатів не застосовується вимога частини дев'ятої цієї статті";

12) доповнити статтями 102-1 - 102-6 такого змісту:

"Стаття 102-1. Особливості територіальної організації
позачергових виборів депутатів

1. Для проведення позачергових виборів депутатів використовуються територіальні виборчі округи та закордонні виборчі дільниці, утворені для проведення останніх виборів депутатів.

2. Рішення Центральної виборчої комісії про утворення територіальних виборчих округів з останніх виборів депутатів із зазначенням їх номерів, меж та центрів округів публікується Комісією у триденний строк з дня початку виборчого процесу в газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр", а також у семиденний строк з дня початку виборчого процесу - у регіональних друкованих засобах масової інформації.

3. Рішення Центральної виборчої комісії про утворення закордонних виборчих дільниць для проведення останніх виборів депутатів публікується Комісією в газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр" у триденний строк з дня початку виборчого процесу. Відповідне офіційне представництво чи консульська установа України оприлюднює повідомлення про утворення закордонної виборчої дільниці у порядку та в строки, встановлені частиною третьою статті 23 цього Закону.

4. Для проведення позачергових виборів депутатів використовуються звичайні виборчі дільниці, утворені для проведення останніх виборів депутатів.

5. Центральна виборча комісія не пізніш як за тридцять днів до дня виборів за вмотивованим поданням окружних виборчих комісій, ініційованим зверненням міського (міста обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення) голови, голови районної, районної у місті Києві, Севастопольської міської ради може утворити нові звичайні виборчі дільниці. Таке подання вноситься до Центральної виборчої комісії не пізніш як за тридцять два дні до дня виборів. У поданні зазначаються пропоновані межі виборчої дільниці, пропозиції щодо місцезнаходження дільничної виборчої комісії та приміщення для голосування, орієнтовна кількість виборців на такій виборчій дільниці, а також орієнтовні зміни у кількості виборців на інших виборчих дільницях, викликані утворенням нової дільниці. Рішення про утворення нової звичайної виборчої дільниці не пізніш як наступного дня після його прийняття надсилається до робочої групи обліку виборців адміністративно-територіальної одиниці, в якій утворена нова виборча дільниця.

6. Спеціальні виборчі дільниці для проведення позачергових виборів депутатів утворюються окружними виборчими комісіями не пізніш як за двадцять п'ять днів до дня виборів. Подання, зазначені у частині другій статті 21 цього Закону, повинні надійти до відповідної окружної виборчої комісії не пізніш як за двадцять вісім днів до дня виборів.

7. Подання щодо утворення спеціальної виборчої дільниці на території військової частини (формування), дислокованої за межами населеного пункту на значній віддалі від нього, зазначене у частині п'ятій статті 21 цього Закону, вноситься до Центральної виборчої комісії не пізніш як за двадцять вісім днів до дня виборів. Така спеціальна виборча дільниця утворюється у строк, встановлений частиною шостою цієї статті.

8. Перелік звичайних та спеціальних виборчих дільниць із зазначенням номерів виборчих дільниць, їх меж чи установ (закладів), у яких вони утворені, місцезнаходження відповідних дільничних виборчих комісій та приміщень для голосування публікується у регіональних та місцевих друкованих засобах масової інформації не пізніш як за сімнадцять днів до дня виборів або, у разі неможливості, оприлюднюється в інший спосіб у той же строк.

Стаття 102-2. Особливості утворення виборчих комісій на
позачергових виборах депутатів

1. Окружні виборчі комісії утворюються Центральною виборчою комісією не пізніш як на дванадцятий день після початку виборчого процесу. Кандидатури до складу окружних виборчих комісій подаються від депутатських фракцій, які були утворені у поточному скликанні Верховної Ради України (далі - фракції). Подання щодо кандидатур від фракції підписується головою фракції, підпис якого засвідчується в Апараті Верховної Ради України або нотаріально, та вноситься до Центральної виборчої комісії не пізніш як на восьмий день після початку виборчого процесу.

2. Кількість кандидатур, які включаються до складу окружної виборчої комісії за поданням кожної фракції, зазначеної у частині першій цієї статті, визначається Центральною виборчою комісією не пізніше наступного дня після початку виборчого процесу, виходячи із встановлених частиною першою статті 27 цього Закону обмежень кількісного складу комісій та з дотриманням рівного представництва коаліції депутатських фракцій та опозиції (сукупності депутатських фракцій, які не входять до коаліції), сформованих у Верховній Раді України поточного скликання, і рівної кількості кандидатур від кожної фракції окремо у межах представництва коаліції та опозиції.

3. Керівні посади в окружних виборчих комісіях розподіляються відповідно до порядку, встановленого частиною десятою статті 27 цього Закону. При цьому голова і секретар однієї комісії не можуть бути представниками лише коаліції чи опозиції.

4. У разі якщо у встановлений частиною першою цієї статті строк не надійшли подання від фракції, зазначеної у частині першій цієї статті, або кількість запропонованих фракцією осіб до складу окружної виборчої комісії становить менше, ніж встановлена кількість представництва для цієї фракції, право подання кандидатур у кількості, яка необхідна для дотримання представництва коаліції (опозиції), переходить до інших фракцій, які входять відповідно до коаліції або опозиції. Таке подання може бути внесене не пізніше наступного дня після закінчення строку внесення подань відповідно до частини першої цієї статті.

5. Якщо після закінчення строку, визначеного частиною четвертою цієї статті, не надійшли подання щодо складу окружної виборчої комісії або якщо кількість запропонованих до складу окружної виборчої комісії осіб становить менше дванадцяти, Центральна виборча комісія зобов'язана утворити окружну виборчу комісію за поданням голови Центральної виборчої комісії у складі дванадцяти осіб з обов'язковим урахуванням кандидатур, поданих від фракцій, зазначених у частині першій цієї статті.

6. Дільничні виборчі комісії звичайних та спеціальних виборчих дільниць утворюються не пізніш як за п'ятнадцять днів до дня виборів, а у винятковому випадку утворення виборчої дільниці відповідно до частини сьомої статті 21 цього Закону - одночасно з утворенням виборчих дільниць, за поданнями фракцій, зазначених у частині першій цієї статті.

7. Дільнична виборча комісія утворюється у складі:

1) для малих дільниць - 9-14 осіб;

2) для середніх дільниць - 13-18 осіб;

3) для великих дільниць - 18-23 осіб.

8. Кандидатури до складу дільничних виборчих комісій подаються від фракцій, зазначених у частині першій цієї статті. Подання щодо кандидатур від фракції підписується та вноситься головою фракції або особою, уповноваженою на це керівником фракції, підпис якого на відповідному поданні або дорученні засвідчується в Апараті Верховної Ради України чи нотаріально. Зазначене доручення дійсне до дня виборів включно, якщо інше не вказано в дорученні. Разом із поданням надається копія доручення, яка зберігається у відповідній комісії. Подання вноситься до відповідної окружної виборчої комісії не пізніш як за двадцять днів до дня виборів; при цьому особа, уповноважена на внесення подання, пред'являє один із документів, зазначених у частині третій статті 2 цього Закону.

9. Кількість кандидатур, які включаються до складу дільничної виборчої комісії від кожної фракції, зазначеної у частині першій цієї статті, визначається Центральною виборчою комісією не пізніш як за сорок днів до дня виборів, виходячи із встановлених частиною сьомою цієї статті обмежень кількісного складу комісій та з дотриманням рівного представництва від кожної фракції.

10. Керівні посади в дільничних виборчих комісіях розподіляються відповідно до порядку, встановленого частиною десятою статті 28 цього Закону. При цьому голова і секретар однієї комісії не можуть бути представниками лише коаліції чи опозиції.

11. У разі якщо в установлений частиною восьмою цієї статті строк подання щодо складу дільничної виборчої комісії не надійшли або якщо кількість запропонованих до складу дільничної виборчої комісії осіб становить менше мінімальної кількості, встановленої частиною сьомою цієї статті, окружна виборча комісія зобов'язана утворити дільничну виборчу комісію за поданням голови окружної виборчої комісії у мінімальному складі, встановленому частиною сьомою цієї статті, з обов'язковим урахуванням кандидатур, поданих від фракцій, зазначених у частині першій цієї статті.

12. Кандидатури до складу дільничних виборчих комісій закордонних виборчих дільниць, крім фракцій, зазначених у частині першій цієї статті, подаються також Міністерством закордонних справ України з урахуванням вимог, встановлених статтею 29 цього Закону.

13. Роз'яснення щодо порядку утворення дільничних виборчих комісій та розподілу керівних посад у цих комісіях при проведенні позачергових виборів депутатів приймається Центральною виборчою комісією не пізніш як за тридцять днів до дня виборів.

Стаття 102-3. Особливості складання та уточнення списків
виборців на позачергових виборах депутатів

1. Складання списків виборців для позачергових виборів депутатів здійснюється з використанням основних механізмів і процедур, визначених Законом України "Про Державний реєстр виборців" ( 698-16 ), у порядку і з особливостями, встановленими цією статтею.

2. Складання списків виборців на звичайних виборчих дільницях здійснюється робочими групами обліку виборців, які утворюються районними, районними у містах Києві та Севастополі державними адміністраціями, виконавчими органами міських рад (міст республіканського в Автономній Республіці Крим, обласного значення) не пізніш як на п'ятий день з початку виборчого процесу позачергових виборів депутатів та діють до дня виборів включно. Орган, що утворив робочу групу, не пізніш наступного дня повідомляє Центральну виборчу комісії про керівника групи, її місцезнаходження та засоби зв'язку.

3. До складання та уточнення списків виборців у відповідних територіальних громадах робоча група обліку виборців залучає сільських, селищних, міських (міст районного значення) голів, голів районних у місті рад або інших посадових осіб, які відповідно до закону здійснюють їх повноваження.

4. Для взаємодії з робочими групами обліку виборців та забезпечення їх необхідною для складання списків виборців інформацією Міністерством внутрішніх справ України, Міністерством юстиції України, Міністерством оборони України, Державним департаментом України з питань виконання покарань у кожному територіальному органі не пізніш ніж на п'ятий день з дня початку виборчого процесу визначаються відповідальні працівники.

5. Списки виборців на звичайних виборчих дільницях складаються робочими групами на підставі загальних списків виборців, наданих Центральною виборчою комісією, з використанням списків виборців на звичайних виборчих дільницях, на підставі яких проводилося голосування на останніх виборах депутатів за формою, яка затверджується Центральною виборчою комісією не пізніш як на п'ятий день після початку виборчого процесу.

6. Центральна виборча комісія не пізніше наступного дня після отримання повідомлення про утворення робочої групи надає їй електронну базу даних загальних списків виборців по відповідній адміністративно-територіальній одиниці.

7. Відповідні місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування не пізніш як за сорок сім днів до дня виборів забезпечують надання відповідними архівними установами робочій групі обліку виборців копії списків виборців на виборчих дільницях без підписів виборців, які використовувалися під час голосування на останніх виборах депутатів та були передані на збереження відповідно до статті 118 цього Закону.

8. До відповідної робочої групи обліку виборців не пізніш як за тридцять днів до дня виборів відомості про громадян України подають:

1) керівник відповідного районного (міського, районного у місті) органу Міністерства внутрішніх справ України:

а) про громадян України, зареєстрованих за місцем проживання у відповідній адміністративно-територіальній одиниці, яким після дня останніх виборів депутатів виповнилося або на день позачергових виборів виповниться 18 років;

б) про осіб, які після дня останніх виборів депутатів набули громадянства України та отримали тимчасове посвідчення громадянина України або паспорт громадянина України і зареєстровані за місцем проживання у відповідній адміністративно-територіальній одиниці;

в) про виборців, які після дня останніх виборів депутатів змінили реєстрацію місця проживання в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

г) про виборців, які після дня останніх виборів депутатів зареєстрували своє місце проживання у відповідній адміністративно-територіальній одиниці;

д) про виборців, які після дня останніх виборів депутатів зняті з реєстрації за місцем проживання у відповідній адміністративно-територіальній одиниці;

е) про осіб, громадянство України яких припинено після дня останніх виборів депутатів;

2) керівник відповідного районного (міського, районного у місті) органу Міністерства юстиції України:

а) про виборців, які проживали у відповідній адміністративно-територіальній одиниці та померли після дня останніх виборів депутатів;

б) про виборців, які після дня останніх виборів депутатів змінили прізвище, ім'я, по батькові, дату народження;

3) керівник місцевого військового комісаріату:

а) про виборців, які проживали на відповідній території та після дня останніх виборів депутатів призвані на строкову військову службу;

б) про виборців, які після дня останніх виборів депутатів звільнилися в запас після закінчення строкової військової служби;

4) командир військової частини (формування), дислокованої в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці:

а) про виборців - військовослужбовців строкової служби, які пізніш як за дванадцять місяців (а військовослужбовців, які проходять строкову військову службу на кораблях, суднах і в берегових частинах бойового забезпечення Військово-Морських Сил Збройних Сил України та Морської охорони Державної прикордонної служби України - пізніш як за вісімнадцять місяців) до дня позачергових виборів прибули для проходження служби у цій військовій частині (формуванні);

б) про інших виборців, які після дня останніх виборів депутатів прибули для проживання на території дислокації цієї військової частини (формування);

в) про виборців (у тому числі військовослужбовців строкової служби), які після дня останніх виборів депутатів вибули з території дислокації цієї військової частини (формування);

5) керівник відповідного районного (міського, районного у місті) органу опіки та піклування:

а) про виборців, які після дня останніх виборів депутатів були визнані судом недієздатними, внаслідок чого над ними була встановлена опіка;

б) про осіб, щодо яких судом після дня останніх виборів депутатів було скасовано рішення про визнання їх недієздатними, внаслідок чого над ними була припинена опіка;

6) керівник відповідного районного (районного у місті) органу охорони здоров'я, установи соціального захисту, сільський, селищний, міський (міста районного значення) голова - про виборців, які постійно нездатні пересуватися самостійно, для включення цих осіб до витягу із списку виборців для забезпечення голосування за місцем перебування;

7) керівник розташованого в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці спеціалізованого закладу, який відповідно до закону здійснює облік бездомних громадян:

а) про виборців, які після дня останніх виборів депутатів зареєстровані за юридичною адресою закладу;

б) про виборців, які після дня останніх виборів депутатів зняті з реєстрації за юридичною адресою закладу;

8) керівники місцевих органів виконання покарань Державного департаменту України з питань виконання покарань - про громадян України, які відбувають покарання в установах, розташованих на відповідній території;

9) керівник органу державної податкової адміністрації в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці - про осіб, які внесені до державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

9. Органи державної прикордонної служби за три дні до дня виборів подають до окружних виборчих комісій відомості про осіб, які зареєстровані в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці, фактично перетнули державний кордон України і на момент подання відомостей відсутні дані про їх повернення на територію України.

10. Відомості, передбачені частинами восьмою та дев'ятою цієї статті, подаються на паперових носіях та в електронному вигляді. Достовірність відомостей засвідчується підписом керівника відповідного органу, установи, організації, командира військової частини (формування) та скріплюються відповідною печаткою.

11. У разі утворення нової звичайної виборчої дільниці у порядку, передбаченому частиною п'ятою статті 102-1 цього Закону, робоча група обліку виборців на підставі наявних у її розпорядженні відомостей складає списки виборців на такій дільниці. При цьому виборці, включені до списку виборців на новій виборчій дільниці, виключаються із списків виборців на інших звичайних виборчих дільницях.

12. Робоча група обліку виборців уточнює списки виборців з використанням відомостей, отриманих відповідно до частини восьмої цієї статті. Не пізніш як за двадцять днів до дня виборів робоча група виготовляє по два примірники списку виборців на кожній звичайній виборчій дільниці, утвореній у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

13. Не пізніш як за вісімнадцять днів до дня виборів списки виборців по виборчих дільницях у двох примірниках підписуються керівником робочої групи, а також відповідним сільським, селищним, міським (міста районного значення або обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення без районного поділу) головою, головою районної у місті ради або іншою посадовою особою, яка відповідно до закону здійснює його повноваження, підпис якого (якої) засвідчується печаткою відповідної ради.

14. Не пізніш як за сімнадцять днів до дня виборів керівник робочої групи передає підписані відповідно до частини одинадцятої цієї статті списки виборців по кожній звичайній виборчій дільниці у двох примірниках на паперових носіях та в електронному вигляді відповідній окружній виборчій комісії на її засіданні, про що складається акт за формою і в порядку, встановленими частиною восьмою статті 35 цього Закону.

15. Для забезпечення громадського контролю за процесом складання та достовірністю списків виборців Центральна виборча комісія не пізніше як на п'ятнадцятий день з дня початку виборчого процесу створює центральну та регіональні (в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі) контрольні групи, до складу кожної з яких входять по два представники від фракцій, зазначених у частині першій статті 102-2 цього Закону. Подання кандидатур до складу контрольних груп підписується головою відповідної фракції, підпис якого засвідчується в Апараті Верховної Ради України або нотаріально, і вноситься до Центральної виборчої комісії не пізніш як на десятий день після початку виборчого процесу.

16. Члени контрольних груп мають право:

1) знайомитися із перебігом складання та уточнення списків виборців на виборчих дільницях;

2) отримати від робочої групи на свою письмову вимогу електронну копію списків виборців на виборчих дільницях (станом на день передачі списків виборців окружній виборчій комісії).

17. Список виборців на виборчій дільниці має наскрізну нумерацію виборців. Відомості про виборців у списку зазначаються у порядку їх адрес так, щоб відомості про виборців з однаковою адресою житла у списку виборців були розміщені поруч.

18. Окружна виборча комісія не пізніш як за дванадцять днів до дня виборів передає список виборців на виборчій дільниці відповідній дільничній виборчій комісії звичайної виборчої дільниці у порядку, встановленому частиною восьмою статті 41 цього Закону. Відомості, отримані, окружною виборчою комісією відповідно до частини дев'ятої статті 102-3 цього Закону, на наступний день передаються до дільничних виборчих комісій. У цьому випадку дільнична виборча комісія зобов'язана прийняти рішення про виключення осіб, зазначених у отриманих відомостях.

19. Уточнення списків виборців після їх отримання дільничними виборчими комісіями звичайних виборчих дільниць проводиться у порядку, встановленому статтями 43-45 цього Закону.

20. Іменне запрошення, передбачене частиною другою статті 43 цього Закону, надсилається кожному виборцю, включеному до списку виборців на виборчій дільниці, не пізніш як за сім днів до дня виборів.

21. На спеціальних виборчих дільницях списки виборців складаються у порядку, передбаченому цим Законом, не пізніш як за сім днів до дня виборів. Один примірник списку виборців передається до відповідної окружної виборчої комісії не пізніше наступного дня після його складання.

22. Відомості про виборців, які на день проведення виборів перебувають на території спеціальних виборчих дільниць, подаються не пізніш як за вісім днів до дня виборів відповідним дільничним виборчим комісіям у порядку, встановленому частиною третьою статті 46 цього Закону.

23. Списки виборців на закордонних виборчих дільницях складаються і виготовляються у порядку, встановленому цим Законом. Робоча група обліку виборців при Міністерстві закордонних справ України створюється у строк, встановлений частиною другою цієї статті, про що не пізніш як на наступний день повідомляється Центральна виборча комісія.

24. При проведенні позачергових виборів депутатів до списків виборців на закордонних виборчих дільницях включаються виборці, які на час складання списків виборців перебувають на консульському обліку. Списки виборців передаються дільничним виборчим комісіям закордонних виборчих дільниць не пізніш як за дванадцять днів до дня виборів. Уточнення списків виборців на закордонних виборчих дільницях проводиться у порядку, встановленому цим Законом. Члени центральної контрольної групи мають повноваження, передбачені частиною шістнадцятою цієї статті, щодо списків виборців на закордонних виборчих дільницях.

25. Члени виборчих комісій включаються до списків виборців за місцезнаходженням відповідної комісії у порядку, встановленому частиною п'ятою статті 44 цього Закону.

Стаття 102-4. Особливості висування та реєстрації кандидатів
у депутати на позачергових виборах депутатів

1. Висування кандидатів у депутати починається на наступний день після опублікування Указу Президента України про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України і закінчується за сорок днів до дня виборів.

2. Про утворення виборчого блоку Центральна виборча комісія повідомляється не пізніш як за три дні до дня проведення міжпартійного з'їзду (зборів, конференції) щодо висування кандидатів у депутати.

3. Подання документів до Центральної виборчої комісії для реєстрації кандидатів у депутати закінчується за тридцять п'ять днів до дня виборів. Центральна виборча комісія приймає рішення щодо реєстрації кандидатів не пізніш як на третій день з дня прийняття заяви про реєстрацію кандидатів у депутати та доданих до неї документів. У разі відмови у реєстрації кандидатів у депутати через невідповідне оформлення поданих для реєстрації документів повторне подання виправлених документів відповідно до частини третьої статті 62 цього Закону здійснюється не пізніш як за тридцять днів до дня виборів.

4. Реєстрація кандидатів у депутати закінчується за двадцять сім днів до дня виборів.

5. Розмір та кількість фотографій осіб, включених до виборчого списку партії (блоку), встановлюються Центральною виборчою комісією не пізніше ніж на третій день після опублікування Указу Президента України про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України.

6. При проведенні позачергових виборів депутатів декларація про майно та доходи кандидата для його реєстрації до Центральної виборчої комісії не подається.

Стаття 102-5. Особливості фінансового та
матеріально-технічного забезпечення
позачергових виборів депутатів

1. Окружна виборча комісія у п'ятиденний строк з дня її утворення складає єдиний кошторис видатків для підготовки і проведення позачергових виборів, передбачений частиною шостою статті 49 цього Закону, який не пізніш як на сьомий день після дня утворення окружної виборчої комісії подається до Центральної виборчої комісії.

2. Партія (блок) - суб'єкт виборчого процесу відкриває накопичувальний рахунок свого виборчого фонду не пізніш як на п'ятий день після реєстрації виборчого списку кандидатів у депутати від цієї партії (блоку). Відкриття і закриття рахунків виборчого фонду партії (блоку), фінансова звітність партії (блоку) здійснюються в порядку і за формами, які застосовувалися під час останніх чергових виборів депутатів.

3. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок коштів Державного бюджету України для підготовки та проведення позачергових виборів депутатів здійснюється у порядку, затвердженому Міжвідомчою комісією з питань державних закупівель за пропозицією Центральної виборчої комісії. Зазначений порядок затверджується не пізніш як на п'ятий день після початку виборчого процесу.

Стаття 102-6. Особливості проведення передвиборної агітації
на позачергових виборах депутатів

1. Інформаційні плакати партій (блоків), зазначені у статті 67 цього Закону, не містять передвиборних програм партій (блоків). Ці плакати повинні містити фотографії п'яти кандидатів у депутати із виборчого списку партії (блоку), визначених відповідною партією (блоком). Такі плакати виготовляються не пізніш як за п'ятнадцять днів до дня виборів. Інформаційні плакати передаються дільничним виборчим комісіям не пізніш як за сім днів до дня виборів.

2. Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування не пізніш як за п'ятдесят днів до дня виборів відводять місця та обладнують стенди, дошки оголошень у людних місцях для розміщення матеріалів передвиборної агітації.

3. Порядок надання ефірного часу та друкованих площ за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів, встановлюється Центральною виборчою комісією не пізніш як за двадцять шість днів до дня виборів.

4. Розцінки вартості одиниці друкованої площі та одиниці ефірного часу, зазначені у частинах шостій та сьомій статті 68 цього Закону, встановлюються відповідним засобом масової інформації не пізніш як за п'ятдесят один день до дня позачергових виборів.

5. Засоби масової інформації офіційно надсилають встановлені відповідно до вимог частини шостої або сьомої статті 68 цього Закону розцінки вартості одиниці друкованої площі чи ефірного часу до Центральної виборчої комісії не пізніш як за п'ятдесят днів до дня виборів. Публікація зазначених розцінок відповідно до частини першої статті 69 цього Закону здійснюється не пізніш як за сорок вісім днів до дня виборів.

6. Загальнодержавні телерадіоорганізації державної форми власності надають кожній партії (блоку) - суб'єкту виборчого процесу ефірний час для проведення передвиборної агітації за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів, у загальному обсязі 30 хвилин на загальнонаціональному телеканалі та 30 хвилин на загальнонаціональному радіоканалі у проміжку між 19 та 22 годинами. Ефірний час для проведення передвиборної агітації за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів, на регіональних телеканалах та радіоканалах не надається.

7. Попередній розклад ефірного часу трансляції передвиборних агітаційних теле-, радіопрограм, передбачений частиною шостою статті 69 цього Закону, складається загальнонаціональними телерадіоорганізаціями державної форми власності, зазначеними у частині шостій цієї статті, та надсилається до Центральної виборчої комісії не пізніш як за тридцять п'ять днів до дня виборів.

8. Черговість надання партіям (блокам) - суб'єктам виборчого процесу ефірного часу на радіо та телебаченні за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів, визначається не пізніш як за двадцять п'ять днів до дня виборів за результатами жеребкування, що проводиться Центральною виборчою комісією за участю представників партій (блоків) у Центральній виборчій комісії.

9. Публікація передвиборних програм партій (блоків), передбачена частиною першою статті 70 цього Закону, здійснюється у газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр". У регіональних (місцевих) друкованих засобах масової інформації публікація передвиборних програм партій (блоків) за кошти Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів, не проводиться.

10. Редакції газет "Голос України" та "Урядовий кур'єр" зобов'язані надіслати до Центральної виборчої комісії не пізніше ніж за двадцять шість днів до дня виборів конкретні дати виходу у світ номерів відповідних видань з програмами із зазначенням місця розташування цих програм у кожному номері видання (номери шпальт).

11. Черговість друкування передвиборних програм партій (блоків), зазначених у частині дев'ятій цієї статті, встановлюється не пізніш як за двадцять п'ять днів до дня виборів Центральною виборчою комісією шляхом жеребкування за участю представників партій (блоків) у Центральній виборчій комісії.

12. Центральна виборча комісія забезпечує розміщення роз'яснення щодо заборони надання виборцям, закладам, установам, організаціям, а також виборчим комісіям та їх членам товарів (крім товарів, що містять візуальні зображення назви, символіки, прапору партії (партії, що входить до складу блоку; блоку), за умови, що вартість таких товарів не перевищує три відсотки мінімального розміру заробітної плати), послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших матеріальних цінностей (непрямого підкупу) у порядку, встановленому частиною чотирнадцятою статті 71 цього Закону, починаючи за двадцять днів до дня виборів.

13. Замовниками передвиборної агітації під час виборчого процесу можуть бути лише Центральна виборча комісія та партії (блоки) - суб'єкти виборчого процесу.

14. Матеріали передвиборної агітації, розміщені у засобах масової інформації, повинні містити повну назву партії (блоку) - замовника агітації. Протягом демонстрації передвиборної агітації на телебаченні обов'язково зазначається повна назва її замовника у формі текстового повідомлення, яке має займати не менше п'ятнадцяти відсотків площі екрана і бути виконане контрастним кольором до основного фону зображення та бути сприйнятним для глядача".

13) частину третю статті 111 викласти у такій редакції:

"3. Рішення судів, ухвалені ними у першій інстанції, переглядаються в порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України ( 2747-15 )".

2. Частину другу статті 2 Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 20, ст. 148) доповнити абзацом такого змісту:

"Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок коштів Державного бюджету України для підготовки та проведення позачергових виборів народних депутатів України здійснюється у порядку, затвердженому Міжвідомчою комісією з питань державних закупівель за пропозицією Центральної виборчої комісії. Зазначений порядок затверджується не пізніш як на п'ятий день після початку виборчого процесу".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування і вводиться в дію одночасно з початком виборчого процесу позачергових виборів до Верховної Ради України, призначених згідно з частиною другою статті 82 Конституції України ( 254к/96-ВР ) (за умови юридичного підтвердження неповноважності Верховної Ради України), але не раніше ніж через 60 днів з дня опублікування цього Закону.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 1 червня 2007 року
N 1114-V