Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 6 червня 2007 р. N 799
Київ

Про внесення змін до Правил користування
електричною енергією для населення

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Правил користування електричною енергією для населення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 1999 р. N 1357 (Офіційний вісник України, 1999 р., N 30, ст. 1543; 2000 р., N 44, ст. 1892; 2001 р., N 40, ст. 1806; 2006 р., N 1-2, ст. 37), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 червня 2007 р. N 799

Зміни,
що вносяться до Правил користування електричною
енергією для населення

1. Доповнити пункт 2 після абзацу дев'ятого новим абзацом такого змісту:

"тариф - визначена відповідно до нормативно-правових актів НКРЕ ціна (сукупність цін відповідно до часу доби) одиниці електричної енергії;".

У зв'язку з цим абзац десятий вважати абзацом одинадцятим.

2. Доповнити пункт 3 після абзацу третього новим абзацом такого змісту:

"У разі виникнення питань, можливі шляхи вирішення яких не обумовлені договором, сторони керуються цими Правилами та законодавством.".

3. Абзац перший пункту 9 замінити абзацами такого змісту:

"9. Споживання електричної енергії без приладів обліку не допускається, крім випадків передбачених цими Правилами.

У квартирах або інших об'єктах споживача, розташованих за однією адресою, встановлюється один прилад обліку незалежно від кількості господарських будівель.".

У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім.

4. Пункт 12 викласти у такій редакції:

"12. У разі вибору споживачем іншого виду тарифу на електричну енергію енергопостачальник встановлює відповідний прилад обліку. При цьому споживач оплачує вартість нового приладу обліку з урахуванням балансової вартості та амортизаційного зносу приладу обліку, який замінюється.

У разі споживання електричної енергії громадянами - суб'єктами підприємницької діяльності для потреб такої діяльності ведеться окремий облік.".

5. В абзаці першому пункту 15 слова "Держенергонагляду і Держспоживстандарту" замінити словами "Держспоживстандарту або спеціалізованими організаціями (підприємствами), які мають право на проведення відповідної перевірки, із залученням представників Держспоживстандарту".

6. В абзаці першому пункту 19 слово "фактичних" виключити.

7. Доповнити пункт 41 після абзацу другого новим абзацом такого змісту:

"вибір тарифу;".

У зв'язку з цим абзаци третій - сьомий вважати відповідно абзацами четвертим - восьмим.