Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 6 червня 2007 р. N 797
Київ

Питання прийняття рішення щодо проведення
додаткових емісій акцій, їх викупу державою
або внесення додаткових вкладів до статутних
капіталів господарських товариств

Відповідно до Закону України "Про управління об'єктами державної власності" ( 185-16 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок прийняття рішення щодо проведення додаткових емісій акцій, їх викупу державою або внесення додаткових вкладів до статутних капіталів господарських товариств, що додається.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади у двомісячний строк прийняти нормативно-правові акти, необхідні для виконання цієї постанови.

3. Міністерству фінансів передбачати під час складання проекту державного бюджету на відповідний рік кошти для викупу державою акцій додаткових емісій або внесення додаткових вкладів до статутних капіталів господарських товариств, у яких державі належать корпоративні права.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 червня 2007 р. N 797

Порядок
прийняття рішення щодо проведення
додаткових емісій акцій, їх викупу
державою або внесення додаткових вкладів
до статутних капіталів господарських товариств

1. Цей Порядок визначає умови та механізм прийняття рішення щодо проведення додаткових емісій акцій в акціонерних товариствах та викупу цих акцій державою, внесення додаткових вкладів до статутних капіталів товариств з обмеженою відповідальністю, у яких державі належать корпоративні права (далі - проведення додаткової емісії акцій, викупу цих акцій або внесення додаткових вкладів).

2. Питання проведення додаткової емісії акцій, викупу цих акцій або внесення додаткових вкладів розглядається суб'єктом управління корпоративними правами, що належать державі у статутних капіталах акціонерного товариства або товариства з обмеженою відповідальністю (далі - господарське товариство), у разі, коли це питання ініціюється недержавним власником акцій (часток) відповідного господарського товариства чи органами управління зазначеного товариства та за умови відповідності товариства одному з таких критеріїв:

належність до підприємств, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави;

на загальнодержавному ринку товарів, робіт, послуг товариство є монополістом;

виконання плану приватизації (плану розміщення акцій) товариства, пакет акцій якого закріплено (залишено) у державній власності;

державна частка в статутному капіталі забезпечує державі право вирішального впливу на господарську діяльність товариства;

отримання чистого прибутку протягом двох попередніх років;

розміщення акцій товариства на міжнародному фондовому ринку;

кількість акцій (часток), що належать державі у статутному капіталі товариства, забезпечує інвестиційну привабливість цього пакета акцій (часток);

виробництво екологічно небезпечної продукції.

3. Викуп державою акцій додаткових емісій або внесення додаткових вкладів здійснюється в межах призначень, передбачених у державному бюджеті на відповідні цілі. Кабінет Міністрів України приймає рішення про викуп акцій додаткових емісій або внесення додаткових вкладів у разі наявності коштів у державному бюджеті.

Фонд державного майна подає Мінфіну пропозиції щодо обсягу коштів державного бюджету, необхідних для викупу державою акцій додаткових емісій або внесення додаткових вкладів.

4. Викуп державою акцій додаткових емісій або внесення додаткових вкладів в обмін на корпоративні права держави у статутних капіталах господарських товариств здійснюється з урахуванням обмежень, установлених частиною першою статті 11 Закону України "Про управління об'єктами державної власності" ( 185-16 ).

5. Викуп державою акцій додаткових емісій або внесення додаткових вкладів здійснюється для забезпечення:

недопущення зменшення державної частки у статутному капіталі господарського товариства;

контролю держави за діяльністю господарського товариства;

інвестиційної привабливості акцій (часток), що належать державі у статутному капіталі господарського товариства;

надходження коштів до державного та місцевих бюджетів;

ефективного управління корпоративними правами держави.

6. Суб'єкт управління корпоративними правами держави у тижневий строк після отримання повідомлення про загальні збори акціонерів (учасників) господарського товариства, до порядку денного яких включено питання про збільшення статутного капіталу товариства, подає Мінекономіки, Мінфіну, Мін'юсту, Фонду державного майна та центральному органу виконавчої влади, діяльність якого пов'язана з реалізацією державної політики у відповідній сфері (далі - заінтересовані органи), пропозиції щодо доцільності проведення додаткової емісії акцій, викупу цих акцій або внесення додаткових вкладів, а також проект відповідного розпорядження Кабінету Міністрів України.

До пропозицій додаються:

нотаріально засвідчена копія установчих документів господарського товариства;

перелік власників акцій (часток) із зазначенням кількості акцій (розміру частки) у статутному капіталі господарського товариства;

бізнес-план розвитку господарського товариства з розрахунком обсягів коштів, необхідних державі для викупу акцій додаткової емісії або внесення додаткових вкладів;

фінансова звітність господарського товариства за останні два роки, що передують року проведення додаткової емісії (баланс (форма N 1), звіт про фінансові результати (форма N 2), звіт про рух грошових коштів (форма N 3), звіт про власний капітал (форма N 4), примітки до річної фінансової звітності (форма N 5) та у разі потреби - розшифрування до них);

довідка про фактичний обсяг дивідендів, перерахованих до державного бюджету за останні три роки, та очікуваний обсяг дивідендів після проведення додаткової емісії;

акт ревізії (аудиторський висновок) фінансово-господарської діяльності господарського товариства, проведеної суб'єктом управління корпоративними правами держави або іншими органами (у разі їх наявності).

7. Заінтересовані органи розглядають пропозиції та у тижневий строк подають суб'єкту управління корпоративними правами держави висновки щодо доцільності проведення додаткової емісії акцій, викупу цих акцій або внесення додаткових вкладів та погоджують відповідний проект розпорядження Кабінету Міністрів України.

У висновку також зазначаються:

Мінекономіки - економічна ефективність проведення додаткової емісії акцій, викупу цих акцій або внесення додаткових вкладів;

Мінфіном - можливість викупу державою за рахунок коштів державного бюджету акцій додаткової емісії або внесення додаткових вкладів та обсяг необхідних для цього коштів;

Фондом державного майна - погоджена з Мінекономіки інформація про кон'юнктуру ринку та потенційних покупців державного пакета акцій (часток) у разі його продажу.

8. Суб'єкт управління корпоративними правами держави подає у триденний строк Фондові державного майна матеріали, зазначені у пунктах 6 і 7 цього Порядку.

Фонд державного майна на підставі зазначених матеріалів готує і подає у тижневий строк відповідний проект розпорядження Кабінету Міністрів України.

9. У разі коли управління корпоративними правами держави у статутних капіталах господарських товариств здійснюється Кабінетом Міністрів України, пропозиції щодо доцільності проведення додаткової емісії акцій, викупу цих акцій або внесення додаткових вкладів та проект відповідного розпорядження Кабінету Міністрів України готує Фонд державного майна або центральний орган виконавчої влади, діяльність якого пов'язана з реалізацією державної політики у відповідній сфері, згідно з пунктами 6-8 цього Порядку.

10. Кабінет Міністрів України приймає розпорядження про доцільність проведення додаткової емісії акцій, викупу цих акцій або внесення додаткових вкладів не пізніше ніж за п'ять днів до проведення загальних зборів акціонерів (учасників) відповідного господарського товариства.

11. Розпорядження Кабінету Міністрів України є підставою для голосування представника держави на загальних зборах акціонерів (учасників) господарського товариства під час розгляду питання щодо проведення додаткової емісії акцій, викупу цих акцій або внесення додаткових вкладів.

12. Якщо питання про збільшення статутного капіталу господарського товариства внесено до порядку денного загальних зборів за пропозицією акціонерів (учасників) додатково у строк, що не дає змоги опрацювати і прийняти відповідне рішення згідно з цим Порядком, суб'єкт управління корпоративними правами держави в установленому порядку здійснює заходи щодо відстоювання інтересів держави.