Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 6 червня 2007 р. N 807
Київ

Про затвердження Положення про
Державну фармакологічну комісію
ветеринарної медицини

Відповідно до статті 61 Закону України "Про ветеринарну медицину" ( 2498-12 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Положення про Державну фармакологічну комісію ветеринарної медицини, що додається.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. N 988 "Про затвердження Положення про Державну фармакологічну комісію ветеринарної медицини" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 29, ст. 1373).

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 червня 2007 р. N 807

Положення
про Державну фармакологічну комісію
ветеринарної медицини

1. Державна фармакологічна комісія ветеринарної медицини (далі - Комісія) є експертно-дорадчим органом з питань реєстрації, регламентації безпечного і ефективного застосування ветеринарних препаратів, кормових добавок, преміксів та готових кормів (далі - препарати).

Комісія діє при Державному департаменті ветеринарної медицини з державною інспекцією ветеринарної медицини (далі - Департамент).

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією ( 254к/96-ВР ) і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції ( 254к/96-ВР ) і законів України, актами Кабінету Міністрів України, цим Положенням та наказами Мінагрополітики і Департаменту.

3. Основними завданнями Комісії є підготовка науково обґрунтованих висновків і рекомендацій з питань розроблення препаратів, їх ефективності і безпечності для тварин, визначення доцільності та можливості застосування в тваринництві і ветеринарній медицині на підставі проведення експертизи результатів доклінічних і клінічних досліджень.

4. Відповідно до покладених завдань Комісія:

1) визначає пріоритетні напрями досліджень з розроблення нових препаратів;

2) розглядає загальні вимоги до препаратів, їх якості, ефективності і безпечності;

3) розглядає результати випробувань нових препаратів, пропонує науково обґрунтовані вирішення проблемних питань ветеринарної медицини, формує сучасні підходи до раціонального функціонування ринку препаратів;

4) подає до Департаменту рекомендації щодо можливості реєстрації препаратів на основі експертних висновків Національного агентства ветеринарних препаратів та кормових добавок і Національного агентства ветеринарних імунобіологічних препаратів;

5) розглядає результати випробувань та рекомендує:

препарати до державної реєстрації;

максимально допустимі рівні залишкових кількостей препаратів та забруднюючих речовин у кормових добавках та кормах;

щорічну програму проведення вибіркового ветеринарно-санітарного контролю кормів для тварин;

проведення моніторингу наявності залишкових кількостей препаратів та забруднюючих речовин у тканинах тварин, продуктах тваринного походження і кормах згідно з щорічним планом;

перелік препаратів, що відпускаються за рецептом, та правила видачі рецептів;

6) забезпечує:

підготовку інформаційних матеріалів з питань, що належать до її компетенції;

виконання інших функцій, що випливають з покладених на неї завдань.

5. Комісія має право:

отримувати будь-яку інформацію щодо встановлення ефективності і підтвердження безпечності препаратів для тварин, людей та довкілля;

одержувати від розробників та виробників нових препаратів усі необхідні матеріали з питань, що належать до її компетенції;

забезпечувати додаткове (у тому числі повторне) проведення випробувань для встановлення ефективності і підтвердження безпечності препаратів;

утворювати постійно діючі секції за відповідними напрямами, експертну раду, робочі групи, залучати до їх роботи фахівців підприємств, установ та організацій (за згодою керівництва) для проведення експертної оцінки наукових розробок з питань якості, ефективності і безпечності препаратів;

запрошувати у разі потреби на засідання Комісії експертів (у тому числі зарубіжних), а також авторів розробок чи виробників препаратів.

6. До складу Комісії входять:

голова Комісії та його заступники;

члени Комісії:

- представники Департаменту;

- наукові співробітники Державного науково-дослідного контрольного інституту ветеринарних препаратів та кормових добавок, Державного науково-контрольного інституту біотехнології і штамів мікроорганізмів, Національного агентства ветеринарних препаратів та кормових добавок і Національного агентства ветеринарних імунобіологічних препаратів;

- спеціалісти-експерти, працівники науково-дослідних інститутів, вищих навчальних закладів, організацій та установ, які є фахівцями з питань якості, ефективності і безпечності препаратів;

- технічний секретар.

Персональний склад Комісії затверджується наказом Департаменту.

7. Головою Комісії є голова Департаменту - Головний державний інспектор ветеринарної медицини України.

Голова Комісії здійснює керівництво діяльністю Комісії і несе відповідальність за виконання покладених на неї завдань, затверджує положення про секції та експертну раду, координує їх роботу.

Голова Комісії має чотирьох заступників, у тому числі одного першого.

У разі відсутності голови Комісії його обов'язки виконує перший заступник голови або один із заступників, призначений головою Комісії.

Першим заступником голови Комісії є перший заступник голови Департаменту - заступник Головного державного інспектора ветеринарної медицини України.

Заступниками голови Комісії є заступник голови Департаменту - заступник Головного державного інспектора ветеринарної медицини України, директори Державного науково-дослідного контрольного інституту ветеринарних препаратів та кормових добавок, Державного науково-контрольного інституту біотехнології і штамів мікроорганізмів.

8. Засідання Комісії проводиться не рідше ніж один раз на квартал.

Засідання вважається правоможним, якщо в роботі Комісії бере участь не менш як дві третини її складу. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на засіданні членів Комісії. Засідання Комісії оформлюють протоколом, який підписують голова Комісії та технічний секретар.

9. Роботу Комісії в період між засіданнями виконує президія, до складу якої входять голова Комісії, перший заступник та заступники голови Комісії і технічний секретар.

Президія розглядає спільні для секцій питання, координує їх роботу, готує матеріали на розгляд Комісії, організовує проведення її засідань.

10. Комісія працює на громадських засадах.

11. Комісія має власний бланк.