Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких законів України
щодо соціального захисту осіб із числа дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківського піклування

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 49, ст.484 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 609-V від 07.02.20
07, ВВР, 2007, N 15, ст.194 -
набирає чинності з 01.01.2008 р.)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. Частину першу статті 7 Закону України "Про страхування" ( 85/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 7, ст. 50, N 8, ст. 62, N 14, ст. 96; 2003 р., N 38, ст. 313; 2004 р., N 2, ст. 6, N 19, ст. 254, N 26, ст. 362; 2005 р., N 1, ст. 1, ст. 10, N 6, ст. 138; 2006 р., N 13, ст. 110) доповнити пунктом 5-1 такого змісту:

"5-1) страхування життя і здоров'я випускників закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування".

2. У Законі України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" ( 2342-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 6, ст. 147 ):

1) преамбулу після слів "батьківського піклування" доповнити словами "а також осіб із їх числа";

2) у статті 1:

абзац п'ятнадцятий після слів "та установи" доповнити словом "органів";

абзац дев'ятнадцятий після слів "для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" доповнити словами "а також осіб із їх числа";

абзац двадцятий викласти в такій редакції:

"державне утримання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх числа - повне забезпечення відповідно до державних соціальних стандартів матеріальними та грошовими ресурсами дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх числа для задоволення їх життєво необхідних потреб та створення умов для нормальної життєдіяльності";

3) у статті 3:

назву доповнити словами "а також осіб із їх числа";

абзац перший після слів "батьківського піклування" доповнити словами "а також осіб із їх числа";

в абзаці дванадцятому слова "цих дітей" замінити словами "дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, а також особи із їх числа";

в абзаці тринадцятому слова "таких дітей" замінити словами "дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із їх числа";

4) у статті 4:

назву доповнити словами "а також осіб із їх числа";

частину першу після слів "батьківського піклування" доповнити словами "а також осіб із їх числа";

частину другу після слів "батьківського піклування" доповнити словами "а також осіб із їх числа", а після слів "така дитина" доповнити словами "або особа";

абзац сьомий частини третьої доповнити словами "або до закінчення відповідних навчальних закладів";

частину четверту доповнити словами "для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із їх числа";

5) у статті 8:

назву доповнити словами "а також осіб із їх числа";

частину першу доповнити словами "а також осіб із їх числа";

у частині третій слова "двадцяти трьох років" замінити цифрами і словами "23 років або до закінчення відповідних навчальних закладів";

перше речення частини сьомої викласти в такій редакції: "Випускники навчальних закладів із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, забезпечуються за рахунок навчального закладу або відповідної установи органів праці та соціального захисту населення одягом і взуттям, а також одноразовою грошовою допомогою в розмірі двох прожиткових мінімумів для осіб відповідного віку";

частину дев'яту після слів "батьківського піклування" доповнити словами "а також осіб із їх числа";

6) у статті 9:

назву доповнити словами "а також осіб із їх числа";

частину першу викласти в такій редакції:

"Витрати на утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із їх числа у сім'ях опікунів, прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу, у державних закладах фінансуються з державного, обласних бюджетів, бюджету Автономної Республіки Крим, інших джерел, не заборонених законодавством";

після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:

"Витрати на фінансування заходів щодо соціального забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх числа передбачаються в Державному бюджеті України окремим рядком".

У зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою;

7) статтю 10 викласти в такій редакції:

"Стаття 10. Розмежування повноважень центральних органів
виконавчої влади стосовно соціального захисту
дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського
піклування, а також осіб із їх числа

Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у справах сім'ї, дітей та молоді здійснює координацію та методологічне забезпечення діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування стосовно соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із їх числа, а також забезпечує додержання законодавства щодо встановлення опіки і піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, їх усиновлення, застосування інших передбачених законодавством форм влаштування дітей"; ( Абзац третій підпункту 7 пункту 2 розділу I із змінами, внесеними згідно із Законом N 609-V від 07.02.2007 )

8) у статті 15:

назву доповнити словами "а також осіб із їх числа";

частину першу доповнити словами та реченням такого змісту: "а також щодо осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Соціальний супровід дієздатних осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, здійснюється за їх письмовою заявою";

у частині третій слова "життя дитини та захисту її прав" замінити словами "життя дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, та особи із їх числа та захисту їх прав";

в частині п'ятій слово "дитини" замінити словами "дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, та особи із їх числа";

9) назву і текст статті 17 після слів "батьківського піклування" доповнити словами "осіб із їх числа" у відповідному відмінку;

10) статтю 23 доповнити частиною четвертою такого змісту:

"Держава забезпечує працевлаштування осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, надання їм першого робочого місця, інформації, професійної консультації, послуг з професійної підготовки і перепідготовки відповідно до законодавства";

11) у статті 26:

назву доповнити словами "а також осіб із їх числа";

частину першу доповнити реченням такого змісту: "Особи із числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, мають право на оздоровлення на пільгових умовах";

частину другу викласти в такій редакції:

"Кошти на оздоровлення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх числа виділяються щорічно із державного, місцевих бюджетів, коштів підприємств, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та інших джерел, не заборонених законодавством";

12) у статті 27:

у назві слова "та дітей, позбавлених батьківського піклування" замінити словами "дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із їх числа";

після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:

"забезпечують умови для здійснення особами із числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які є інвалідами, трудової діяльності або продовження навчання".

У зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п'ятим;

в абзаці п'ятому слова "адаптації дітей-інвалідів" замінити словами "адаптації дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх числа, які є інвалідами";

13) у статті 32:

назву, частини першу і другу після слів "батьківського піклування" доповнити словами "а також осіб із їх числа" у відповідному відмінку;

доповнити частиною п'ятою такого змісту:

"До працевлаштування випускників закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на обліку в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, квартирна плата та плата за комунальні послуги здійснюються органами праці та соціального захисту населення за місцезнаходженням житла";

14) назву, частини першу та другу статті 34 після слів "батьківського піклування" доповнити словами "а також осіб із їх числа";

15) у статті 38:

назву, абзаци перший - третій після слів "батьківського піклування" доповнити словами "а також осіб із їх числа";

в абзаці четвертому слова "запровадження шефства" замінити словами "а також особам із їх числа, запровадження шефства";

16) статтю 39 після слів "батьківського піклування" доповнити словами "а також осіб із їх числа";

17) доповнити статтями 39-1 - 39-14 такого змісту:

"Стаття 39-1. Звільнення дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, а також осіб із їх
числа від плати за навчання в державних і
комунальних навчальних закладах усіх рівнів

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи із їх числа звільняються від плати за навчання в державних і комунальних навчальних закладах усіх рівнів.

Стаття 39-2. Надання шефської допомоги дітям-сиротам
та дітям, позбавленим батьківського піклування,
а також особам із їх числа

Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи і організації незалежно від форм власності, профспілкові та інші громадські організації можуть надавати шефську допомогу закладам для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дитячим будинкам сімейного типу у зміцненні матеріальної бази, організації трудового навчання, проведенні масових заходів, організації індивідуальної роботи з вихованцями цих закладів, а також у подальшому навчанні, працевлаштуванні, розвитку спортивних і творчих здібностей, забезпеченні житлом осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Стаття 39-3. Установлення спеціальних стипендій для
обдарованих осіб із числа дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківського
піклування

Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування можуть встановлювати разом із заінтересованими центральними органами виконавчої влади, науковими товариствами та творчими спілками, молодіжними фондами спеціальні стипендії для обдарованих осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, - студентів вищих навчальних закладів і передбачати виділення коштів на їх стажування у провідних вітчизняних наукових установах і за кордоном.

Стаття 39-4. Залучення обдарованих осіб із числа
випускників закладів для дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківського
піклування до позашкільних виховних закладів

Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування разом із підприємствами, організаціями, науковими установами, вищими навчальними закладами, об'єднаннями громадян, що створюють позашкільні навчально-виховні заклади для задоволення потреб дітей у додатковій освіті, розвитку творчих здібностей, організації змістовного дозвілля та відпочинку молоді, а також заклади, що забезпечують пошук, підтримку та розвиток талановитої молоді в різних сферах життя, залучають до таких закладів обдаровану молодь із числа випускників закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Стаття 39-5. Удосконалення умов для розвитку, виховання
та освіти випускників закладів для дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківського піклування

Центральні органи виконавчої влади у сфері культури, освіти і науки, місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування забезпечують постійне удосконалення форм і методів індивідуальної виховної роботи по підготовці до самостійного та сімейного життя випускників закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, забезпечують участь випускників закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в самодіяльних творчих колективах, гуртках образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва з метою їх морально-естетичного та фізичного розвитку.

Стаття 39-6. Сприяння розвиткові молодіжного туризму,
молодіжним міжнародним обмінам серед випускників
закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування

Держава сприяє розвиткові молодіжного туризму, молодіжним міжнародним обмінам серед випускників закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування встановлюють для туристичних груп із числа випускників закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, пільги у користуванні транспортними, готельними, культурними та іншими послугами. Відповідні кошти передбачаються в місцевих бюджетах.

Порядок надання зазначених пільг встановлюється Кабінетом Міністрів України, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування.

Стаття 39-7. Допомога випускникам закладів для дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківського піклування,
а також іншим особам із числа дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківського піклування,
в працевлаштуванні у позанавчальний час,
в отриманні послуг, пов'язаних із
профорієнтацією та підготовкою до роботи
за новою професією

Державна служба зайнятості разом з місцевими органами виконавчої влади, центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді надає учням, студентам та аспірантам денної форми навчання із числа випускників закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також іншим особам із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, допомогу в працевлаштуванні у позанавчальний час.

Молодіжні центри праці, а також молодіжні громадські організації з питань працевлаштування (агентства, біржі, бюро тощо) сприяють працевлаштуванню випускників закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також інших осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у тому числі учнів, студентів, аспірантів, у позанавчальний час, надають послуги, пов'язані з профорієнтацією та підготовкою до роботи за новою професією.

Стаття 39-8. Користування випускниками закладів для
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, фізкультурно-оздоровчими і
спортивними об'єктами

Випускники закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, користуються фізкультурно-оздоровчими і спортивними об'єктами безоплатно або на пільгових умовах. Порядок надання цих пільг, компенсації вартості послуг визначається органами місцевого самоврядування.

Стаття 39-9. Порядок відшкодування витрат на виплату
допомоги випускникам закладів для дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківського піклування

Порядок відшкодування витрат на виплату допомоги випускникам закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, повне державне забезпечення відповідно до статті 8 цього Закону при працевлаштуванні та вступі до навчального закладу відповідно до норм забезпечення випускників закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, затверджується Кабінетом Міністрів України.

Стаття 39-10. Профілактика і ліквідація безпритульності
серед дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, а також осіб
із їх числа

Кабінет Міністрів України може створювати відповідний координаційний орган для виявлення безпритульних дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із їх числа, які не мають повної загальної середньої освіти, не навчаються і не працюють.

Зазначений орган забезпечує влаштування таких дітей до закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а при випуску із таких закладів організовує забезпечення таких дітей та осіб із їх числа соціальним житлом, залучення до навчання, професійної підготовки і сприяє їх подальшому навчанню та працевлаштуванню.

Стаття 39-11. Забезпечення осіб із числа дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківського піклування,
під час канікул

У період канікул особам із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які навчаються в професійно-технічних, вищих навчальних закладах, виплачуються (за нормами службових відряджень) добові за час перебування у дорозі (туди і назад) та вартість проїзду залізничним, водним, міжміським автомобільним транспортом до закладів чи сімей, де вони виховувалися, чи у місця відпочинку за рахунок асигнувань, що виділяються для цієї мети органами соціального забезпечення із коштів, передбачених у державному бюджеті окремим рядком на утримання та соціальне забезпечення осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Стаття 39-12. Фінансування перебування осіб із числа
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, під час канікул

Особи із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що є учнями професійно-технічних навчальних закладів або студентами вищих навчальних закладів, - колишні вихованці закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дитячих будинків сімейного типу під час своїх канікул можуть перебувати у зазначених закладах за рахунок коштів, визначених частинами першою та другою статті 9 цього Закону.

Стаття 39-13. Забезпечення осіб із числа дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківського піклування,
які не виїжджають до місць організованого
відпочинку в дні канікул, а також під час
їх хвороби

Зарахованим на повне державне утримання випускникам закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також іншим особам із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що стали учнями і студентами і які не виїжджають до місць організованого відпочинку в дні канікул, а також під час їх хвороби видаються кошти в межах установленої грошової норми на харчування й інші побутові потреби.

Стаття 39-14. Обов'язкове страхування життя і здоров'я
випускників закладів для дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування

Обов'язкове страхування життя і здоров'я випускників закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, здійснюється до досягнення повноліття за рахунок бюджетних асигнувань, що виділяються на утримання випускників закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування";

18) назву і текст статті 40 після слів "батьківського піклування" доповнити словами "а також осіб із їх числа".

( Підпункт 19 пункту 2 розділу I виключено на підставі Закону N 609-V від 07.02.2007 )

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2008 року.

2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність із цим Законом;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 5 жовтня 2006 року
N 230-V