Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 17 листопада 2001 р. N 1520
Київ

( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 346 від 28.03.20
11 )

Про затвердження Положення про
Державну екологічну інспекцію

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 294 від 04.03.20
03
N 1106 від 17.07.20
03
N 1402 від 04.09.20
03
N 770 від 16.06.20
04
N 1022 від 19.10.20
05
N 754 від 25.05.20
06
N 1768 від 20.12.20
06 )

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Положення про Державну екологічну інспекцію (додається).

2. Міністерству екології та природних ресурсів у двомісячний термін:

подати пропозиції щодо приведення актів Кабінету Міністрів України у відповідність із цією постановою;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою.

3. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 13 серпня 1993 р. N 641 "Про створення Державної екологічної інспекції Міністерства охорони навколишнього природного середовища України" (ЗП України, 1993 р., N 12, ст. 274);

постанову Кабінету Міністрів України від 2 березня 1998 р. N 244 "Про затвердження Положення про Державну екологічну інспекцію Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 9, ст. 348);

пункт 9 змін і доповнень, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16 березня 2000 р. N 501 (Офіційний вісник України, 2000 р., N 12, ст. 457).

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 листопада 2001 р. N 1520

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 16 червня 2004 р. N 770)

Положення
про Державну екологічну інспекцію

( У тексті Положення слова "(крім надр та лісів)" виключено
на підставі Постанови КМ N 1768 від
20.12.2006 )

1. Державна екологічна інспекція (Держекоінспекція) є урядовим органом державного управління, який діє у складі Мінприроди і йому підпорядковується.

2. Держекоінспекція у своїй діяльності керується Конституцією ( 254к/96-ВР ), законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, цим Положенням та наказами Міприроди.

У межах своїх повноважень Держекоінспекція узагальнює практику застосування законодавства, розробляє пропозиції щодо удосконалення законодавства і подає їх на розгляд Мінприроди.

3. Основними завданнями Держекоінспекції є:

участь у межах своєї компетенції у реалізації державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів (земля, надра, поверхневі води, атмосферне повітря, тваринний та рослинний світ, природні ресурси територіальних вод, континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони України), поводження з відходами (крім поводження з радіоактивними відходами), небезпечними хімічними речовинами, пестицидами та агрохімікатами, екологічної та в межах компетенції радіаційної безпеки, заповідної справи; ( Абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 754 від 25.05.2006, N 1768 від 20.12.2006 )

здійснення державного контролю за додержанням вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища, раціональне використання, відтворення та охорони природних ресурсів, екологічну та в межах своєї компетенції радіаційну безпеку, поводження з відходами (крім поводження з радіоактивними відходами) та небезпечними хімічними речовинами. ( Абзац третій пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 754 від 25.05.2006, N 1768 від 20.12.2006 )

4. Держекоінспекція відповідно до покладених на неї завдань:

1) організовує та здійснює державний контроль за:

а) додержанням вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища, раціональне використання, відтворення та охорони природних ресурсів, екологічну та в межах своєї компетенції радіаційну безпеку, у сфері поводження з відходами (крім поводження з радіоактивними відходами) та небезпечними хімічними речовинами центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування в частині здійснення делегованих їм повноважень органів виконавчої влади, підприємствами, установами і організаціями, громадянами; ( Підпункт "а" підпункту 1 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 754 від 25.05.2006 )

б) додержанням правил, нормативів, стандартів у сфері охорони навколишнього природного середовища, екологічної безпеки, поводження з відходами (крім поводження з радіоактивними відходами) та небезпечними хімічними речовинами; виконанням вимог висновків державної екологічної експертизи у сфері використання, відтворення і охорони природних ресурсів; додержанням умов виданих дозволів, лімітів та квот на спеціальне використання природних ресурсів, викиди та скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище та допустимі рівні шкідливого впливу фізичних і біологічних факторів на його стан, транскордонне переміщення об'єктів рослинного та тваринного світу; ( Підпункт "б" підпункту 1 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 754 від 25.05.2006 )

в) додержанням вимог екологічної та в межах своєї компетенції радіаційної безпеки, у тому числі:

в процесі проведення наукових, науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, впровадження у виробництво відкриттів, винаходів, використання нової техніки, а також устатковання, технологій і систем, що імпортуються;

на військових і оборонних об'єктах, об'єктах органів внутрішніх справ, Державного департаменту з питань виконання покарань, СБУ та Державної прикордонної служби у місцях їх постійної дислокації, а також під час передислокації військ і військової техніки з використанням автомобільних, повітряних, залізничних та плавучих транспортних засобів, проведення військових навчань, маневрів;

у пунктах пропуску через державний кордон і в зоні діяльності митниць призначення та відправлення;

у процесі транспортування, зберігання, застосування, утилізації, знищення та знешкодження пестицидів і агрохімікатів, небезпечних хімічних речовин, виробничих, побутових та інших видів відходів;

у зонах спостереження атомних електростанцій, на об'єктах, що використовують джерела іонізуючого випромінювання;

2) подає Мінприроди пропозиції щодо:

розроблення та виконання загальнодержавних та інших програм з охорони навколишнього природного середовища, забезпечення екологічної та у межах своєї компетенції радіаційної безпеки, з відтворення та охорони природних ресурсів;

удосконалення системи обліку, звітності та державної статистики з питань, що належать до її повноважень;

затвердження та погодження в установленому порядку правил, нормативів, стандартів у сфері охорони навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів, екологічної та у межах своєї компетенції радіаційної безпеки, поводження з відходами (крім поводження з радіоактивними відходами) та небезпечними хімічними речовинами; ( Абзац четвертий підпункту 2 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 754 від 25.05.2006 )

стандартизації, сертифікації, акредитації, метрологічного забезпечення у сфері охорони навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів, екологічної та у межах своєї компетенції радіаційної безпеки, поводження з відходами (крім поводження з радіоактивними відходами) та небезпечними хімічними речовинами; ( Абзац п'ятий підпункту 2 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 754 від 25.05.2006 )

розроблення нормативів зборів за використання природних ресурсів і забруднення навколишнього природного середовища, а також порядку їх стягнення;

видачі, зупинення дії чи анулювання в установленому законодавством порядку дозволів, лімітів та квот на спеціальне використання природних ресурсів, викиди і скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, розміщення відходів, поводження з небезпечними хімічними речовинами, транскордонне переміщення об'єктів рослинного і тваринного світу, а також встановлення нормативів допустимих рівнів шкідливого впливу на стан навколишнього природного середовища; ( Абзац сьомий підпункту 2 пункту 4 в редакції Постанови КМ N 754 від 25.05.2006; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1768 від 20.12.2006 )

( Абзац восьмий підпункту 2 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ N 754 від 25.05.2006 )

планування та здійснення заходів щодо попередження та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру в частині забезпечення екологічної та у межах своєї компетенції радіаційної безпеки; ( Абзац дев'ятий підпункту 2 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 754 від 25.05.2006 )

удосконалення та підвищення ефективності здійснення громадського контролю у сфері охорони навколишнього природного середовища; ( Абзац десятий підпункту 2 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 754 від 25.05.2006 )

3) координує відповідно до законодавства роботу структурних підрозділів центральних органів виконавчої влади, які здійснюють державний контроль у сфері мисливського господарства, охорони земель, використання та охорони вод і відтворення водних ресурсів, регулювання рибальства; ( Підпункт 3 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1768 від 20.12.2006 )

4) за дорученням Мінприроди бере участь у здійсненні відповідно до законодавства міжнародного співробітництва з питань, віднесених до її відання, організовує в межах своїх повноважень роботу із залученням міжнародної технічної допомоги; ( Підпункт 4 пункту 4 в редакції Постанови КМ N 754 від 25.05.2006 )

5) взаємодіє із засобами масової інформації з питань висвітлення актуальних проблем здійснення державного контролю у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів, поводження з відходами (крім поводження з радіоактивними відходами) та небезпечними хімічними речовинами, екологічної та у межах своєї компетенції радіаційної безпеки; ( Підпункт 5 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 754 від 25.05.2006 )

6) інформує у межах своєї компетенції органи державної влади, органи місцевого самоврядування і населення про екологічний стан територій та об'єктів, випадки і причини екстремального забруднення довкілля, бере участь у підготовці Національної доповіді про стан навколишнього природного середовища;

7) виконує інші функції. ( Пнкт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1768 від 20.12.2006 )

5. Держекоінспекція має право:

1) обстежувати в установленому порядку підприємства, установи і організації, військові та оборонні об'єкти, об'єкти органів внутрішніх справ, Державного департаменту з питань виконання покарань і СБУ та Державної прикордонної служби у місцях їх постійної дислокації, проведення військових навчань, маневрів, а також під час передислокації військ і військової техніки з використанням автомобільних, повітряних, залізничних та плавучих транспортних засобів з метою перевірки додержання ними вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища, раціональне використання, відтворення та охорони природних ресурсів, поводження з відходами (крім поводження з радіоактивними відходами) та небезпечними хімічними речовинами, екологічну та в межах своєї компетенції радіаційну безпеку; ( Підпункт 1 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 754 від 25.05.2006 )

2) обмежувати чи зупиняти (тимчасово) в установленому порядку діяльність підприємств, установ і організацій та експлуатацію об'єктів (в тому числі будівництво, реконструкцію та розширення об'єктів) і подавати Мінприроди пропозиції щодо припинення їх діяльності у разі порушення ними вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища, екологічну та в межах своєї компетенції радіаційну безпеки, за винятком суб'єктів підприємницької діяльності (інвесторів), що провадять свою діяльність відповідно до законодавства про угоди щодо розподілу продукції; ( Підпункт 2 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 754 від 25.05.2006 )

3) опломбовувати приміщення, устатковання та апаратуру підприємств, установ, організацій та об'єктів, стосовно яких було прийняте в установленому порядку рішення про обмеження чи зупинення (тимчасово) їх діяльності; ( Підпункт 3 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 754 від 25.05.2006 )

4) перевіряти документи на право спеціального використання природних ресурсів (ліцензії, дозволи тощо); ( Підпункт 4 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1768 від 20.12.2006 )

5) складати акти перевірки і протоколи про адміністративні правопорушення та розглядати справи про адміністративні правопорушення у межах повноважень, визначених законом;

6) давати обов'язкові для виконання приписи з питань, що належать до її повноважень;

7) доставляти осіб, які вчинили порушення вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища, до органів внутрішніх справ або виконавчих органів сільських, селищних рад, якщо особу порушника не може бути встановлено на місці вчинення порушення;

8) вживати в установленому порядку заходів досудового врегулювання спорів та подавати позови про відшкодування втрат і збитків, завданих унаслідок порушенням вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища; ( Підпункт 8 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 754 від 25.05.2006 )

9) контролювати наявність та правильність укладення договорів обов'язкового страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів, експортерів та осіб, які відповідають за утилізацію (видалення) небезпечних відходів, цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок пожеж та аварій на об'єктах підвищеної небезпеки;

10) передавати до прокуратури, органів досудового слідства та органів дізнання матеріали про діяння, в яких вбачаються ознаки злочину;

11) одержувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій документи, матеріали та іншу інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

12) залучати спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій (за погодженням з їх керівниками), до розгляду питань, що належать до її повноважень;

13) зупиняти транспортні (в тому числі плавучі) засоби та проводити їх огляд, огляд знарядь добування об'єктів рослинного та тваринного світу на місцях їх добування, зберігання, перероблення та реалізації;

14) вилучати в установленому порядку в осіб, які порушили вимоги законодавства про охорону навколишнього природного середовища, знаряддя добування об'єктів рослинного та тваринного світу, транспортні (в тому числі плавучі) засоби, обладнання та предмети, що є знаряддям незаконного добування об'єктів рослинного та тваринного світу, незаконно добуті природні ресурси і продукцію, що з них вироблена, а також відповідні документи (ліцензії, дозволи тощо);

15) викликати громадян для одержання усних або письмових пояснень у зв'язку з порушенням ними вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища, раціональне використання, відтворення та охорони природних ресурсів, поводження з відходами (крім поводження з радіоактивними відходами) та небезпечними хімічними речовинами, екологічну та в межах своєї компетенції радіаційну безпеку; ( Підпункт 15 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 754 від 25.05.2006 )

16) здійснювати відповідно до закону фотографування, звукозапис, кіно- і відеозйомку як допоміжний засіб для запобігання та розкриття порушень вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища;

17) призначати в установленому порядку громадських інспекторів з охорони довкілля та видавати їм посвідчення затвердженого Мінприроди зразка;

18) оглядати в пунктах пропуску через державний кордон, на митницях призначення та відправлення усі види транспортних (у тому числі авіаційних і плавучих) засобів, в порядку, визначеному законодавством, з метою виявлення екологічно небезпечних і заборонених до вивезення з України та ввезення в Україну вантажів;

19) робити запити та подавати пропозиції до Мінприроди щодо фінансування природоохоронних заходів за рахунок коштів державного бюджету;

20) виступати за дорученням Мінприроди замовником під час закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти;

21) використовувати за погодженням з органами МВС спеціальні транспортні засоби, які мають кольорографічне забарвлення та напис з емблемою;

22) скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до її повноважень. ( Пнкт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1768 від 20.12.2006 )

6. Державні інспектори України з охорони навколишнього природного середовища під час виконання своїх службових обов'язків мають право на носіння форменого одягу встановленого зразка, а також на носіння та використання вогнепальної зброї і спеціальних засобів відповідно до законодавства. ( Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 754 від 25.05.2006 )

7. Держекоінспекція видає накази організаційно-розпорядчого характеру.

8. Держекоінспекцію очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра охорони навколишнього природного середовища.

Начальник Держекоінспекції за посадою є першим заступником Головного державного інспектора України з охорони навколишнього природного середовища та членом колегії Мінприроди. ( Абзац другий пункту 8 в редакції Постанови КМ N 1768 від 20.12.2006 )

9. Начальник Держекоінспекції:

здійснює керівництво діяльністю Держекоінспекції, несе персональну відповідальність перед Кабінетом Міністрів України і Міністром охорони навколишнього природного середовища за виконання покладених на Держекоінспекцію завдань;

призначає на посаду і звільняє з посади керівників структурних підрозділів та інших працівників Держекоінспекції, крім своїх заступників;

визначає ступінь відповідальності своїх заступників та керівників структурних підрозділів Держекоінспекції;

застосовує до керівників структурних підрозділів та інших працівників Держекоінспекції, крім своїх заступників, заходи дисциплінарного стягнення;

підписує видані в межах компетенції Держекоінспекції накази, організовує перевірку їх виконання;

затверджує положення про структурні підрозділи Держекоінспекції;

затверджує перелік посадових осіб, які мають право на носіння та використання вогнепальної зброї і спеціальних засобів;

здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та цим Положенням.

10. Начальник Держекоінспекції має трьох заступників, у тому числі одного першого, які призначаються на посаду і звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра охорони навколишнього природного середовища, погодженим з начальником Держекоінспекції. ( Абзац перший пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1022 від 19.10.2005 )

Розподіл обов'язків між заступниками провадить начальник Держекоінспекції.

Перший заступник та заступники начальника Держекоінспекції за посадою є заступниками Головного державного інспектора України з охорони навколишнього природного середовища. ( Абзац третій пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1022 від 19.10.2005; в редакції Постанови КМ N 1768 від 20.12.2006 )

Посадові особи інспекторського складу - керівники структурних підрозділів Держекоінспекції та їх заступники за посадою є старшими державними інспекторами України з охорони навколишнього природного середовища, головні та провідні спеціалісти - державними інспекторами України з охорони навколишнього природного середовища. ( Абзац четвертий пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 754 від 25.05.2006 )

11. Для узгодженого вирішення питань, що належать до компетенції Держекоінспекції, обговорення найважливіших напрямів її діяльності утворюється колегія у складі начальника Держекоінспекції (голова колегії), його першого заступника та заступників, керівників структурних підрозділів Держекоінспекції. ( Абзац перший пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1022 від 19.10.2005 )

До складу колегії можуть входити керівники інших урядових органів державного управління, підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Мінприроди, а також інші особи.

Персональний склад колегії та положення про неї затверджуються Міністром охорони навколишнього природного середовища.

Рішення колегії проводяться в життя наказами Держекоінспекції.

12. Держекоінспекція може утворювати науково-технічну раду. Склад ради і положення про неї затверджує начальник Держекоінспекції.

13. Держекоінспекція для виконання покладених на неї завдань може в установленому порядку утворювати територіальні органи.

Керівники зазначених органів призначаються на посаду та звільняються з посади в установленому порядку Міністром охорони навколишнього природного середовища. ( Пункт 13 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1022 від 19.10.2005 )

14. Граничну чисельність працівників Держекоінспекції за поданням її начальника затверджує Міністр охорони навколишнього природного середовища у межах граничної чисельності працівників Мінприроди, затвердженої Кабінетом Міністрів України. ( Пункт 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 754 від 25.05.2006 )

15. Структуру Держекоінспекції затверджує її начальник за погодженням з Міністром охорони навколишнього природного середовища. Штатний розпис, кошторис Держекоінспекції затверджує її начальник за погодженням з Міністром охорони навколишнього природного середовища та Мінфіном.

16. Держекоінспекція утримується за рахунок державного бюджету у межах коштів, передбачених на утримання Мінприроди.

17. Умови оплати праці працівників Держекоінспекції визначаються Кабінетом Міністрів України.

18. Держекоінспекція є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

( Положення із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 294 від 04.03.2003, N 1106 від 17.07.2003, N 1402 від 04.09.2003, в редакції Постанови КМ N 770 від 16.06.2004 )