Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 30 березня 2006 р. N 404
Київ

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 878 від 17 серпня 2011
р.)

Про затвердження Типового положення
про центр обліку бездомних громадян

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1134 від 19.09.20
07 )

Відповідно до статті 7 Закону України "Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей" ( 2623-15 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Типове положення про центр обліку бездомних громадян, що додається.

2. Рекомендувати Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям, органам місцевого самоврядування утворити з урахуванням потреби центри обліку бездомних громадян та забезпечити організацію їх діяльності.

Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 березня 2006 р. N 404

Типове положення
про центр обліку бездомних громадян

( У тексті Типового положення слово "неповнолітніх" замінено
словом "дітей" згідно з Постановою КМ N 1134 від 19.09.2007 )

1. Центр обліку бездомних громадян (далі - центр) є спеціалізованим закладом соціального захисту, утвореним для ведення обліку громадян, що не мають житлового приміщення (будинку, квартири, кімнати тощо), яке вони можуть використовувати для проживання, перебування і в якому можуть бути зареєстровані.

2. Центр утворюється, реорганізується та ліквідується за рішенням місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування та йому підпорядковується.

3. Центр у своїй діяльності керується Конституцією ( 254к/96-ВР ) і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, рішеннями центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також положенням про центр.

4. Основними завданнями центру є виявлення та ведення обліку бездомних громадян, забезпечення реалізації їх прав на реєстрацію свого переважного місцезнаходження і на отримання соціальних послуг, передбачених законодавством.

5. Центр відповідно до покладених на нього завдань:

веде первинний облік бездомних громадян та створює інформаційний банк даних на електронних і паперових носіях;

видає посвідчення про взяття на облік за формою, затвердженою Мінпраці;

сприяє реєстрації переважного місцезнаходження бездомних громадян відповідно до законодавства;

інформує населення про свої завдання, принципи і результати роботи;

взаємодіє з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, державними і недержавними установами та закладами, громадськими організаціями з питань, що належать до його компетенції;

здійснює заходи щодо виявлення бездомних громадян, зокрема шляхом створення спеціалізованої служби соціального патрулювання;

проводить за бажанням бездомних громадян їх первинне соціально-психологічне тестування;

надає зазначеним особам інформаційні, правові та інші консультаційні послуги, а також допомогу у відновленні їх документів, майнових і житлових прав, сприяє працевлаштуванню.

6. Центр надає послуги на підставі письмової заяви бездомним громадянам України, що досягли 18-річного віку, особам без громадянства, які постійно на законних підставах проживали, а після втрати права на житло продовжують проживати на території України.

Безпритульні діти, що звертаються до центру, в супроводі його працівників направляються до притулків для дітей служби у справах дітей за територіальним принципом розташування притулку. У разі звернення до центру бездомних громадян з дітьми діти направляються до зазначених притулків лише за згодою батьків.

7. Діяльність центру провадиться відповідно до єдиного кошторису витрат, штатного розпису, що затверджуються Міністерством праці та соціальної політики Автономної Республіки Крим, головними управліннями праці та соціального захисту населення обласних, Головним управлінням соціального захисту населення Київської міської, управлінням праці та соціального захисту населення Севастопольської міської держадміністрацій.

Кошти центру використовуються виключно для матеріально-технічного забезпечення та оплати праці його працівників.

8. До роботи у центрі можуть залучатися відповідно до законодавства громадяни, які перебувають на обліку в центрах зайнятості, та волонтери.

9. Працівники центру повинні виявляти повагу до бездомних громадян, неупереджено ставитися до них, забезпечувати конфіденційність інформації особистого характеру, що стала відома в процесі надання таким громадянам послуг, захист їх прав та інтересів.

10. Майном центру є:

майно, передане органом, що його утворив;

майно, передане у користування юридичними і фізичними особами на добровільних засадах;

інше майно, набуте на підставах, не заборонених законом.

11. Центр утримується за рахунок коштів місцевого бюджету, а також благодійних внесків юридичних і фізичних осіб та інших джерел.

12. Центр очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади органом, що утворив центр.

13. Директор центру:

здійснює керівництво діяльністю центру;

звітує про роботу центру перед органом, що його утворив;

несе персональну відповідальність за виконання покладених на центр завдань;

представляє центр в державних та інших органах, на підприємствах, в установах та організаціях, укладає договори;

видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;

призначає на посаду та звільняє з посади працівників центру;

затверджує посадові інструкції працівників центру;

затверджує правила внутрішнього розпорядку, контролює їх виконання;

заохочує працівників центру та застосовує до них дисциплінарні стягнення;

подає пропозиції Міністерству праці та соціальної політики Автономної Республіки Крим, головним управлінням праці та соціального захисту населення обласних, Головному управлінню соціального захисту населення Київської міської та управлінню праці та соціального захисту населення Севастопольської міської держадміністрацій щодо затвердження структури, штатного розпису, кошторису витрат;

забезпечує цільове використання майна і розпоряджається коштами центру в межах затвердженого кошторису;

забезпечує дотримання вимог з охорони праці, виробничої санітарії та протипожежної безпеки, організовує систематичне навчання працівників з питань охорони праці;

організовує ведення бухгалтерського та статистичного обліку, складення і подання звітності в установлені строки відповідним органам.

14. Контроль за діяльністю центру здійснює орган, що його утворив, Мінпраці, Міністерство праці та соціальної політики Автономної Республіки Крим, головні управління праці та соціального захисту населення обласних, Головне управління соціального захисту населення Київської міської та управління праці та соціального захисту населення Севастопольської міської держадміністрацій.

15. Центр за затвердженою Мінпраці формою готує звітність про ведення обліку бездомних громадян за кожне півріччя і рік з наростаючим підсумком і подає до 10 липня і 10 січня відповідно Міністерству праці та соціальної політики Автономної Республіки Крим, головним управлінням праці та соціального захисту населення обласних, Головному управлінню соціального захисту населення Київської міської, управлінню праці та соціального захисту населення Севастопольської міської держадміністрацій і Мінпраці.

16. Перевірка роботи і ревізія фінансово-господарської діяльності центру провадиться органом, що його утворив, іншими уповноваженими органами відповідно до законодавства.

17. Центр є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства, печатку, штампи і бланки із своїм найменуванням.