Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 26 вересня 2007 р. N 1182
Київ

Про внесення змін до деяких
постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2008 р., крім пункту 5 затверджених нею змін, який набирає чинності з дня опублікування.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 вересня 2007 р. N 1182

Зміни,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У Положенні про державний архітектурно-будівельний контроль, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 1993 р. N 225 (ЗП України, 1993 р., N 9, ст. 179; 1995 р., N 7, ст. 166; Офіційний вісник України, 2004 р., N 19, ст. 1326; 2006 р., N 42, ст. 2813):

1) пункт 2 викласти в такій редакції:

"2. Державний архітектурно-будівельний контроль і нагляд з питань будівництва, містобудування та архітектури здійснює Державна архітектурно-будівельна інспекція (Держархбудінспекція) та її територіальні органи.";

2) у пункті 3:

абзац перший викласти в такій редакції:

"3. Держархбудінспекція та її територіальні органи (далі - інспекції державного архітектурно-будівельного контролю) виконують такі функції:";

підпункт 1 викласти в такій редакції:

"1) видача замовникам (забудовникам) та реєстрація в установленому порядку дозволів на виконання робіт з нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, впорядкування об'єктів містобудування, розширення та технічного переоснащення підприємств (далі - будівельні роботи);";

доповнити пункт підпунктом 9 такого змісту:

"9) здійснення контролю за додержанням суб'єктами господарювання ліцензійних умов провадження будівельної діяльності.";

3) у пунктах 9 і 12 слово "місцеві" виключити;

4) у тексті Положення слово "Мінбуд" в усіх відмінках замінити словом "Мінрегіонбуд" у відповідному відмінку.

2. У пункті 3 Положення про порядок накладення штрафів за правопорушення у сфері містобудування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 квітня 1995 р. N 244 (ЗП України, 1995 р., N 7, ст. 164; Офіційний вісник України, 1998 р., N 14, ст. 546; 2000 р., N 12, ст. 457; 2002 р., N 42, ст. 1933), слово "Держбудом" замінити словом "Мінрегіонбудом".

3. У затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 20 липня 2000 р. N 1146 (Офіційний вісник України, 2000 р., N 30, ст. 1267; 2002 р., N 39, ст. 1827; 2003 р., N 25, ст. 1199; 2004 р., N 19, ст. 1326):

1) Типовому положенні про управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації:

абзаци третій і четвертий підпункту 12 пункту 4 виключити;

у підпункті 19 пункту 4 слова "документів інспекції державного архітектурно-будівельного контролю і" виключити;

у тексті Типового положення слово "Держбуд" в усіх відмінках замінити словом "Мінрегіонбуд" у відповідному відмінку;

2) Типовому положенні про управління містобудування та архітектури Київської та Севастопольської міської державної адміністрації:

у пункті 4 виключити:

у підпункті 14 слова ", а у місті Севастополі також державний архітектурно-будівельний контроль";

у підпункті 22 слова ", а у місті Севастополі також документів інспекції державного архітектурно-будівельного контролю";

у тексті Типового положення слово "Держбуд" в усіх відмінках замінити словом "Мінрегіонбуд" у відповідному відмінку;

3) у тексті Типового положення про відділ містобудування та архітектури районної у місті Києві державної адміністрації слово "Держбуд" в усіх відмінках замінити словом "Мінрегіонбуд" у відповідному відмінку;

4) Типовому положенні про відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства районної державної адміністрації:

підпункт 11 пункту 5 виключити;

у підпункті 17 пункту 5 слова "документів інспекції державного архітектурно-будівельного контролю," виключити;

у тексті Типового положення слово "Держбуд" в усіх відмінках замінити словом "Мінрегіонбуд" у відповідному відмінку;

5) у тексті Типового положення про відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства районної у місті Севастополі державної адміністрації слово "Держбуд" в усіх відмінках замінити словом "Мінрегіонбуд" у відповідному відмінку.

4. У тексті Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2004 р. N 1243 (Офіційний вісник України, 2004 р., N 38, ст. 2500; 2007 р., N 8, ст. 299) слово "Держбуд" в усіх відмінках замінити словом "Мінрегіонбуд" у відповідному відмінку.

5. У Положенні про Державну архітектурно-будівельну інспекцію, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 2006 р. N 1434 (Офіційний вісник України, 2006 р., N 42, ст. 2813):

1) абзац третій пункту 3 викласти в такій редакції:

"виконання дозвільних, реєстраційних функцій та здійснення контролю і нагляду у сфері будівництва, містобудування та архітектури (далі - державний архітектурно-будівельний контроль).";

2) у пункті 4:

підпункти 4, 5 і 14 викласти в такій редакції:

"4) здійснює методичне та нормативне забезпечення діяльності своїх територіальних органів;

5) видає замовникам (забудовникам) та реєструє в установленому порядку дозвіл на виконання робіт з нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, впорядкування об'єктів містобудування, розширення та технічного переоснащення підприємств (далі - будівельні роботи);";

"14) організовує навчання, підвищення кваліфікації, підготовку та перепідготовку фахівців для здійснення державного архітектурнобудівельного контролю та ліцензування;";

доповнити пункт підпунктами 17-21 такого змісту:

"17) відповідно до законодавства видає суб'єктам господарювання ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності у будівництві, здійснює контроль за додержанням ліцензійних умов та анулює зазначені ліцензії;

18) організовує роботу з проведення професійної атестації виконавців робіт, пов'язаних із створенням об'єктів архітектури;

19) виконує у визначених Мінрегіонбудом межах функції з управління майном підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства, розробляє пропозиції щодо їх утворення, реорганізації та ліквідації;

20) надає платні послуги відповідно до законодавства;

21) виконує інші функції відповідно до покладених на неї завдань.";

3) доповнити пункт 5 підпунктами 16 і 17 такого змісту:

"16) здійснювати захист у суді своїх прав та законних інтересів, звертатися до суду у разі виявлення правопорушень у сфері будівництва, містобудування та архітектури;

17) здійснювати відповідно до актів законодавства фіксування процесу здійснення планового або позапланового заходу чи кожної окремої дії засобами аудіо- та відеотехніки для запобігання та виявлення фактів порушення законодавства у сфері будівництва, містобудування та архітектури.";

4) доповнити Положення пунктом 7-1 такого змісту:

"7-1. При Держархбудінспекції та її територіальних органах можуть утворюватися групи позаштатних (громадських) інспекторів, положення про які затверджує Мінрегіонбуд.";

5) доповнити підпункт 4 пункту 10 після слів "працівників Держархбудінспекції," словами "керівників інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю та їх заступників,";

6) доповнити Положення пунктом 11-1 такого змісту:

"11-1. Для виконання покладених на Держархбудінспекцію завдань у її складі утворюються за погодженням з Міністром регіонального розвитку та будівництва територіальні органи в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі у межах граничної чисельності працівників Міністерства, визначеної Кабінетом Міністрів України.

Керівники зазначених органів та їх заступники призначаються на посаду та звільняються з посади в установленому порядку Міністром регіонального розвитку та будівництва за поданням начальника Держархбудінспекції. Положення про територіальні органи в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі затверджуються начальником Держархбудінспекції.";

7) у тексті Положення слова "Мінбуд" і "Міністр будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства" в усіх відмінках замінити словами "Мінрегіонбуд" і "Міністр регіонального розвитку та будівництва" у відповідному відмінку.