Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 17 жовтня 2007 р. N 1228
Київ

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 866 від 24 вересня 2008
р.)

Питання організації виконання законодавства
щодо опіки, піклування над дітьми-сиротами та
дітьми, позбавленими батьківського піклування

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Міністерству у справах сім'ї, молоді та спорту, Міністерству освіти і науки, Міністерству охорони здоров'я, Міністерству праці та соціальної політики, Міністерству внутрішніх справ, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:

забезпечити у межах своїх повноважень здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо опіки, піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування (далі - діти);

вживати заходів до соціального захисту дітей і захисту їх особистих, немайнових і майнових прав та інтересів.

2. Районним, районним у мм. Києві та Севастополі державним адміністраціям разом з відповідними виконавчими комітетами міських, районних у містах, сільських і селищних рад, які є органами опіки та піклування, посилити контроль за діяльністю, пов'язаною з установленням опіки, піклування над дітьми, і забезпечити дотримання вимог до:

1) своєчасного прийняття рішення про встановлення опіки, піклування над дітьми, а також про передачу сільською і селищною радою одного примірника такого рішення відповідній службі у справах дітей;

2) своєчасної видачі опікунам, піклувальникам посвідчення установленого зразка (додаток 1);

3) збереження пільг та надання державних гарантій дітям, які перебувають під опікою, піклуванням;

4) утворення міжвідомчих координаційних рад з питань охорони дитинства;

5) виявлення обачливості та пильності під час надання органами опіки та піклування згоди на відчуження житла, право власності на яке або право користування яким мають діти.

При цьому опікун, піклувальник для отримання згоди про відчуження житла подає органові опіки та піклування заяву, а також копії рішення про встановлення опіки, піклування, паспорта опікуна, піклувальника, свідоцтва про народження дитини, документа про право власності на житло або право користування яким має дитина, технічного паспорта на житло, виписки з державного реєстру нерухомості, письмову згоду дитини, яка досягла семирічного віку, на відчуження житла та копії документів, що підтверджують наявність житла у дитини після його відчуження (договору купівлі, договору дарування або заяву власників, які купують житло у дитини, про те, що вони продають належне їм житло особисто дитині, до якої додають копії паспортів, документа про право власності, технічного паспорта на житло, виписки з державного реєстру нерухомості).

Копії зазначених документів обов'язково подаються разом з їх оригіналами. У разі відсутності оригіналів документів подаються їх нотаріально засвідчені копії.

Згода на відчуження житла, право власності на яке або право користування яким має дитина, надається одночасно з нотаріальним оформленням його продажу та купівлі для дитини рівноцінного житла.

3. Міністерству у справах сім'ї, молоді та спорту, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям забезпечити під час встановлення опіки, піклування над дітьми неухильне дотримання службами у справах дітей районних, районних у мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій, міських, районних у містах рад, виконавчими комітетами сільських і селищних рад, на які покладено безпосереднє ведення справ з установлення опіки, піклування над дітьми, нормативно-законодавчих актів щодо:

1) наявності документів, що підтверджують статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, а саме:

свідоцтва про смерть кожного з батьків, довідки з органу реєстрації актів цивільного стану щодо запису відомостей про батька дитини (для дітей-сиріт);

рішення суду (для дитини, батьки якої позбавлені батьківських прав, дитини, що відібрана у батьків без позбавлення їх батьківських прав, визнані безвісно відсутніми, недієздатними або обмежено дієздатними, психічно хворими, розумово відсталими або перебувають на тривалому стаціонарному лікуванні в лікувально-профілактичному закладі чи на державному утриманні в будинках-інтернатах);

рішення суду та свідоцтва про смерть батьків, виданого органом реєстрації актів цивільного стану на підставі рішення суду (для дитини, батьки якої оголошені такими, що померли);

довідки закладу охорони здоров'я, що оновлюється раз на півроку (для дитини, батьки якої хворіють тривалий час, перебувають на обліку чи на лікуванні у закладах охорони здоров'я і за станом здоров'я не можуть займатися вихованням дитини);

рішення суду про стягнення аліментів, ухвали суду про оголошення в розшук батьків, довідки органу внутрішніх справ, що оновлюється раз на півроку (для дитини, батьки якої ухиляються від сплати аліментів, перебувають в розшуку або відомості про їх місцеперебування відсутні);

акта установленого зразка про дитину, яку покинуто в пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров'я або яку відмовилися забрати батьки чи інші родичі, про підкинуту чи знайдену дитину (для дитини, яку батьки залишили в пологовому будинку чи іншому закладі охорони здоров'я, та у разі відсутності відомостей про батьків та родичів дитини). До акта додається довідка органу реєстрації актів цивільного стану щодо запису про батьків у Книзі реєстрації народжень (якщо запис про батьків дитини зроблено за їх заявою чи зазначене місце їх проживання або до документів дитини додаються відповідні довідки щодо розшуку батьків);

вироку суду, постанови слідчого та рішення суду (для дитини, батьки якої засуджені до позбавлення волі за скоєння злочину або перебувають під вартою на час слідства);

акта про безпритульність дитини, форма якого розробляється та затверджується Міністерством у справах сім'ї, молоді та спорту;

2) здійснення у разі виявлення дитини, що залишилася без піклування батьків, протягом двох місяців підготовку документів для підтвердження статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування. Строк підготовки документів може бути продовжено згідно з рішенням органу опіки та піклування із зазначенням причини;

3) вжиття заходів до недопущення призначення опікуном, піклувальником осіб, які:

позбавлені батьківських прав, якщо такі права не поновлено;

були опікунами, піклувальниками (усиновлювачами, прийомними батьками, батьками-вихователями), а також які позбавлені відповідних прав за неналежне виконання покладених на них обов'язків;

визнані в установленому порядку недієздатними або обмежено дієздатними;

вживають наркотичні засоби і психотропні речовини;

були раніше засуджені за скоєння злочину проти статевої свободи і статевої недоторканості дитини та інших злочинів.

Не можуть бути призначені опікуном, піклувальником особи, поведінка та інтереси яких суперечать інтересам дитини, яка потребує опіки, піклування.

Потенційні опікуни, піклувальники, які мають власний досвід виховання дітей, можуть за їх бажанням пройти курс підготовки з проблем виховання дітей, а які не мають досвіду - в обов'язковому порядку проходять такий курс за програмою, затвердженою Міністерством у справах сім'ї, молоді та спорту;

4) надання інформації потенційному опікуну, піклувальнику про дитину, якщо вона не перебуває у родинних, сімейних відносинах з потенційним опікуном, піклувальником, та видачі йому направлення на відвідування закладу для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, місця перебування дитини для налагодження з нею психологічного контакту.

Не допускати фактів прийняття рішення про встановлення опіки, піклування над дитиною без її згоди, якщо вона досягла такого віку та рівня розвитку, що може висловити свою думку;

5) захисту законних прав та інтересів дитини, а саме:

проживання в сім'ї опікуна, піклувальника та піклування з його боку;

створення умов для всебічного розвитку, освіти, виховання і на повагу до її людської гідності;

збереження права користування житлом, у якому вона проживала до встановлення опіки, піклування;

недопущення зловживань з боку опікуна, піклувальника (порушення особистих, немайнових, майнових прав та інтересів дітей, нецільове використання державної соціальної допомоги, передбачених законодавством);

можливість звернутися особисто або через представника (родича, представника громадськості та іншу особу) з письмовою заявою до служби у справах дітей, виконавчого комітету сільської і селищної ради або до суду щодо звільнення опікуна, піклувальника від обов'язків у разі неналежного їх виконання;

отримання відповідної державної допомоги.

4. Районним, районним у мм. Києві та Севастополі державним адміністраціям разом з відповідними виконавчими комітетами міських, районних у містах, сільських і селищних рад організувати роботу так, щоб:

1) опікунами, піклувальниками призначалися переважно особи, що перебувають у родинних, сімейних відносинах з дитиною, з урахуванням їх особистих стосунків, а також віку (за винятком родичів дитини) з тим, щоб на час досягнення опікуном, піклувальником пенсійного віку дитина досягла повноліття;

2) загальна кількість дітей, які перебувають під опікою, піклуванням у сім'ї, не повинна перевищувати шести осіб, враховуючи власних дітей. У виняткових випадках кількість дітей може бути більшою, якщо це рідні брати і сестри;

3) припинення опіки, піклування, звільнення опікуна, піклувальника від виконання його обов'язків здійснювалося у зв'язку з:

передачею дитини батькам (усиновителям);

смертю дитини, що перебувала під опікою, піклуванням;

тяжкою хворобою опікуна, піклувальника, яка не дає змоги виконувати його обов'язки;

незадовільним виконанням або невиконанням обов'язків опікуном, піклувальником, порушенням прав дитини;

смертю опікуна, піклувальника;

виникненням потреби у влаштуванні дитини до спеціального навчального закладу, закладу охорони здоров'я або соціального захисту;

виникненням стосунків опікуна, піклувальника і дитини, що перешкоджають здійсненню ним опіки, піклування;

досягненням дитиною повноліття;

з наданням дитині повної цивільної дієздатності;

реєстрацією шлюбу неповнолітньої дитини, що перебуває під піклуванням;

особистою заявою дитини, що перебуває під піклуванням;

висновком служби у справах дітей, у якому наводиться інформація про умови, які унеможливлюють подальше перебування дитини під опікою, піклуванням. За таких обставин служба у справах дітей, виконавчий комітет сільської і селищної ради вживають заходів до термінового влаштування дитини.

5. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям забезпечити формування службами у справах дітей районних, районних у мм. Києві та Севастополі державних адміністраціях, міських, районних у містах рад, виконавчими комітетами сільських і селищних рад таких документів на потенційного опікуна, піклувальника:

заяви про бажання взяти дитину під опіку, піклування;

копії документів, що посвідчують особу та її вік;

довідок про склад сім'ї опікуна, піклувальника (форма 3), стан його здоров'я, а також членів сім'ї, що проживають разом з ним (довідка про відсутність хронічних захворювань, обстеження наркологом, венерологом, психіатром), про наявність чи відсутність судимості, про проходження курсу підготовки з проблем виховання дітей (за умови його проходження);

актів обстеження житлово-побутових умов потенційного опікуна, піклувальника, описів майна, в тому числі житла дитини (додатки 2-3), а також висновку про можливість виконувати обов'язки опікуна, піклувальника відповідно до встановлених вимог (додаток 4).

Соціальні працівники центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді складають оцінку потреб дитини та здатності потенційного опікуна, піклувальника їх задовольняти (додаток 5).

Установити, що строк розгляду документів потенційного опікуна, піклувальника та підготовка документів, зазначених у цьому пункті, не повинен перевищувати двох місяців після надходження заяви і всіх необхідних документів.

6. Службам у справах дітей районних, районних у мм. Києві та Севастополі державних адміністраціях, міських, районних у містах рад разом з відповідними виконавчими комітетами сільських і селищних рад та адміністрацією закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, забезпечувати:

1) передачу після прийняття рішення про встановлення опіки, піклування над дитиною опікунам, піклувальникам:

свідоцтва про народження дитини;

висновку про стан здоров'я, фізичний та розумовий розвиток дитини;

довідки (атестата) про освіту або висновку про рівень розвитку дитини;

документів, що підтверджують статус дитини (документів про батьків або осіб, що їх замінюють: копії свідоцтва про смерть, вироку або рішення суду, довідки про хворобу, розшук батьків та інших документів, що підтверджують відсутність батьків або неможливість виховання ними своїх дітей, тощо);

рішення органу опіки та піклування про влаштування дитини до відповідного закладу (для дитини, що перебувала у закладі охорони здоров'я, навчальному або іншому дитячому закладі);

опису майна, в тому числі житла дитини, та відомостей про осіб, що відповідають за його збереження;

оцінки потреб дитини і здатності опікуна, піклувальника їх задовольняти;

довідки про братів і сестер дитини та їх місце перебування (у разі їх наявності);

пенсійного посвідчення на дітей, що одержують пенсію, копії ухвали суду про стягнення аліментів;

довідки про встановлення контакту між дитиною і потенційним опікуном, піклувальником, підписаної службовою особою закладу, в якому перебуває дитина, працівником служби у справах дітей у присутності потенційного опікуна, піклувальника;

згоди дитини на її влаштування до сім'ї опікуна, піклувальника (в разі наявності);

акта про вибуття дитини у сім'ю опікуна, піклувальника за встановленою формою;

2) оформлення особової справи на кожного підопічного із занесенням до неї копій усіх документів, передбачених у цьому пункті, та зберігання її протягом 75 років.

7. Міністерству у справах сім'ї, молоді та спорту вжити заходів до забезпечення центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді соціального супроводження сімей опікунів, піклувальників, а також здійснення в установленому ним порядку контролю за умовами проживання дітей, що перебувають під опікою, піклуванням.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 17 жовтня 2007 р. N 1228

Зразок

Місце
для фотокартки

    ____________________________________________________
(найменування місцевого органу виконавчої влади або
органу місцевого самоврядування)

             ПОСВІДЧЕННЯ N

   Це посвідчення видано ______________________________________,
(прізвище, ім'я та по батькові
опікуна, піклувальника)

який (яка) проживає _____________________________________________,
(адреса)

про те, що він (вона) згідно з рішенням __________________________

__________________________________________________________________
(повне найменування органу, який прийняв рішення)

від ________________ 200 __ р. N ________

призначений (призначена) опікуном, піклувальником над ____________

__________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові дитини)

який (яка) народився (народилася) _____ ___________ ______ р., і
над його (її) майном.

Голова (заступник голови)
райдержадміністрації,
міськвиконкому, виконкому
сільської або селищної ради ________ ______________________
(підпис) (ініціали та прізвіще)

   МП

_____ ___________________ 200 __ р.

Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 17 жовтня 2007 р. N 1228

Зразок

                АКТ
обстеження житлово-побутових умов
потенційного опікуна, піклувальника

   Нами, _______________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові, посада осіб,
що проводили обстеження умов проживання)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

на підставі ______________________________________________________
(заяви громадянина, письмового доручення органу
опіки та піклування, запиту суду, повідомлення

__________________________________________________________________
про дитину, позбавлену батьківського піклування, тощо)

проведено з метою ________________________________________________
(призначення опікуна, піклувальника)

__________________________________________________________________

обстеження умов проживання за адресою ____________________________
(область (місто),

__________________________________________________________________
район, село, вулиця, будинок, квартира)

Житло розташоване на ___ поверсі ____-поверхового будинку,
складається з ___ кімнат ________________________________________

Санітарно-гігієнічні умови __________________________________

Для виховання, розвитку та проживання дитини створено (не
створено) умови __________________________________________________

__________________________________________________________________

За зазначеною адресою проживають і мають постійне місце
реєстрації:


__________________________________________________________________
(прізвище, ім'я по батькові, дата народження, родинний
ступінь зв'язку)
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________


Посадові особи, що склали акт:

______________________ ___________ _______________________
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

______________________ ___________ _______________________
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

______________________ ___________ _______________________
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

З актом ознайомлений (ознайомлена)

________ __________________________________________
(підпис) (ініціали та прізвище потенційного
опікуна, піклувальника)

Додаток 3
до постанови Кабінету Міністрів України
від 17 жовтня 2007 р. N 1228

Зразок

                АКТ
опису майна, в тому числі житла дитини,
яка потребує опіки, піклування

   Цей опис майна, що залишилося _______________________________
(зазначити причину складання
опису)

складено ____ _____________ 200__ р.

__________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові працівника служби у справах дітей,

__________________________________________________________________
представника сільської або селищної ради)

в присутності ____________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Майно належить ______________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, вік дитини)

__________________________________________________________________

яка проживає _____________________________________________________
(адреса)

Характеристика майна дитини

-------------------------------------------------------------------
| Перелік майна | Стан майна | Підтвердний документ |
-------------------------------------------------------------------

______________
Усього

Посадові особи, які склали акт:

______________________ ___________ _______________________
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)


Особи, у присутності яких складено акт:

______________________ ___________ _______________________
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

Додаток 4
до постанови Кабінету Міністрів України
від 17 жовтня 2007 р. N 1228

Вимоги
до висновку служби у справах дітей про можливість
громадянина виконувати обов'язки опікуна, піклувальника

Висновок про можливість громадянина виконувати обов'язки опікуна, піклувальника повинен містити:

дату та мету звернення громадянина до служби у справах дітей;

прізвище, ім'я та по батькові, паспортні дані та місце проживання особи, що бажає взяти дитину під опіку, піклування;

біографічні дані особи, що бажає взяти дитину під опіку, піклування;

наявність або відсутність судимості;

стан здоров'я;

матеріальне та фінансове забезпечення особи (наявність довідок, декларацій);

мотиви взяття дитини під опіку, піклування;

наявність власних дітей та їх ставлення до встановлення опіки, піклування, думка інших членів сім'ї, що проживають разом з потенційним опікуном, піклувальником;

умови проживання сім'ї;

обізнаність з правовими наслідками встановлення опіки, піклування;

остаточний висновок служби у справах дітей.

Висновок підписують начальник служби у справах дітей, представник сільської або селищної ради.

Додаток 5
до постанови Кабінету Міністрів України
від 17 жовтня 2007 р. N 1228

Зразок

_____________________ центр соціальних служб для сім'ї, дітей та
(найменування центру) молоді

            ОЦІНКА ПОТРЕБ ДИТИНИ
та здатності потенційного опікуна,
піклувальника їх задовольняти

1. Загальні дані про дитину:

прізвище _________________________________________________________

ім'я _____________________________________________________________

по батькові ______________________________________________________

дата народження __________________________________________ ____ р.

вік ______________________________________________________________

вік на момент влаштування у сім'ю опікуна, піклувальника _________

2. Дані про опікуна, піклувальника:

адреса ____________________________ номер телефону _______________

прізвище _________________________________________________________

ім'я _____________________________________________________________

по батькові ______________________________________________________

рік народження ___________________________________________________

освіта ___________________________________________________________

спеціальність ____________________________________________________

місце роботи _____________________________________________________

посада ___________________________________________________________

національність ___________________________________________________

віросповідання ___________________________________________________

Діти, що проживають у сім'ї опікуна, піклувальника:

рідні діти, усиновлені (віком до 18 років): ______________________

прізвище, ім'я ___________________________________________________

дата народження __________________________________________ ____ р.

   Інші особи, що проживають у сім'ї (якщо такі є)

------------------------------------------------------------------
|Прізвище, ім'я, по батькові| Дата |Ступінь родинних зв'язків|
| |народження| |
------------------------------------------------------------------
1.

2.

3.

   3. Дата початку заповнення бланків анкети

   -----------     ------------   ---------------------
день | | | місяць | | | рік | | | | |
----------- ------------ ---------------------

   4. Оцінка потреби в розвитку, вихованні, утриманні дитини

------------------------------------------------------------------
| Складові оцінювання | Стан на момент | Очікувані зміни |
| | оцінки | |
------------------------------------------------------------------
1) стан здоров'я

стан фізичного здоров'я
(хронічні хвороби,
ускладнення,
захворювання протягом
останнього періоду
тощо)

фізичний розвиток
(відповідність віковим
показникам, будова тіла
тощо)

стан психічного
здоров'я (наявність
відхилення від норм,
емоційний стан,
самооцінка)

дані про щеплення

2) адаптація в сім'ї,
опікуна, піклувальника

емоційна реакція
дитини на членів сім'ї

стосунки з членами
сім'ї, їх родичами,
друзями

3) стосунки з дитячим
оточенням

специфіка побудови
стосунків з однолітками

наявність друзів,
товаришів

стосунки в дитячому
колективі дошкільного
закладу, школі, інших
навчальних закладів

стосунки з дітьми за
місцем проживання

можливість розширення
кола спілкування з
однолітками (участь у
діяльності
позашкільного закладу,
громадських
організацій)

 4) контакти з біологічними
родичами

можливість позитивних
контактів з
біологічними батьками

контакти з іншими
родичами

5) навчання

успішність у навчанні

розвиток особливих
здібностей

рівень умінь і навичок
з урахуванням вікового
розвитку

   5. Вирішення юридичних питань

------------------------------------------------------------------
| Складові оцінювання | Стан на момент | Очікувані зміни |
| | оцінки | |
------------------------------------------------------------------
статус дитини

виявлення та вирішення
немайнових, майнових
прав дитини

   6. Умови проживання дититни

------------------------------------------------------------------
| Складові оцінювання | Стан на момент | Очікувані зміни |
| | оцінки | |
------------------------------------------------------------------
наявність місця для
відпочинку, необхідного
для життя дитини
обладнання

забезпечення техніки
безпеки у приміщенні

   7. Самостійність

------------------------------------------------------------------
| Складові оцінювання | Стан на момент | Очікувані зміни |
| | оцінки | |
------------------------------------------------------------------
уміння подбати про себе
(з урахуванням віку),
самообслуговування,
володіння побутовою
технікою тощо

уміння розв'язувати
побутові проблеми за
межами місця проживання
(навички з придбання
товарів у магазинах,
аптеках тощо)

досвід використання
кишенькових грошей

уміння організовувати
своє дозвілля

   8. Підготовка  до  самостійного  життя  після припинення
піклування

профорієнтація та
отримання професії

розв'язання проблеми
майбутнього місця
проживання

   9. Оцінка  здатності  опікуна,  піклувальника  створювати
сприятливі умови для розвитку, виховання, утримання дитини

------------------------------------------------------------------
| Складові оцінювання | Стан на момент | Очікувані зміни |
| | оцінки | |
------------------------------------------------------------------
стан здоров'я членів
сім'ї

адаптація сім'ї до
дитини

стосунки між членами
сім'ї (наявність
конфліктів, проблем
тощо)

готовність членів сім'ї
до контактів дитини з
біологічними батьками,
родичами

створення умов для
проживання дитини

стосунки біологічних
дітей і дітей,
що перебувають під
опікою, піклуванням

уміння опікуна,
піклувальника
розв'язувати проблеми
дітей

орієнтованість опікуна,
піклувальника на
підготовку дитини до
самостійного життя

  Підготував ___________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові соціального
працівника, що склав цей акт)

____________ _______ _________________ 200_ р.
(підпис)

 Директор центру соціальних
служб для сім'ї, дітей та
молоді __________ _______________________
(підпис) (ініціали та прізвище)