Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 5 грудня 2007 р. N 1388
Київ

Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України
від 3 лютого 1997 р. N 146

Відповідно до статті 24 Закону України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори" ( 60/95-ВР ) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 3 лютого 1997 р. N 146 "Про затвердження Порядку видачі сертифікатів на ввезення в Україну та вивезення з України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів" (Офіційний вісник України, 1997 р., число 6, с. 78; 2001 р., N 13, ст. 556; 2004 р., N 19, ст. 1319) зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2008 року.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 грудня 2007 р. N 1388

Зміни,
що вносяться до постанови Кабінету
Міністрів України від 3 лютого 1997 р. N 146

1. У постанові :

1) у назві та постановляючій частині слова "сертифікатів на ввезення в Україну та вивезення з України" замінити словами "дозволів на право ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через територію України";

2) у вступній частині слова і цифри "статті 11 Закону України "Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів" ( 60/95-ВР ) замінити словами і цифрами "статті 24 Закону України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори" ( 60/95-ВР ).

2. У Порядку видачі сертифікатів на ввезення в Україну та вивезення з України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженому зазначеною постановою :

1) назву і пункт 1 викласти у такій редакції:

"Порядок
видачі дозволів на право ввезення на територію
України, вивезення з території України
або транзиту через територію України наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів

1. Цей Порядок регулює видачу дозволів на право ввезення на територію України, вивезення з території України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів підприємствами, установами та організаціями (далі - підприємства) за наявності у них ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також порядок видачі дозволів на право транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.";

2) у першому реченні абзацу першого пункту 3 слова "на імпорт або експорт" замінити словами "на імпорт, експорт або транзит";

3) пункт 5 викласти у такій редакції:

"5. У дозволі зазначається строк, протягом якого повинно бути здійснене ввезення чи вивезення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Строк дії дозволу може бути одноразово продовжений Комітетом не більше ніж до 31 грудня поточного року, якщо заявлений вантаж з поважних причин у зазначений період не перетнув митного кордону України. Для продовження строку дії дозволу необхідно подати такий дозвіл до Комітету не пізніше, ніж закінчується строк його дії. Відомості про юридичну особу, яка за контрактом є продавцем або покупцем, можуть зазначатися на зворотному боці дозволу на ввезення на митну територію України або вивезення з митної території України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на прохання заявника.";

4) підпункти 2 і 6 пункту 11 викласти у такій редакції:

"2) рахунок-фактура або рахунок-проформа, що підтверджує відомості про кількість наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що будуть ввозитись;";

"6) сертифікат якості наркотичного засобу, психотропної речовини або прекурсору, включеного до списку N 1 таблиці IV, із зазначенням строку їх придатності (для прекурсорів, включених до списку N 2 таблиці IV, додається паспорт якості виробника або технічна документація, що відображає хімічний склад продукції);";

5) доповнити пункт 12 підпунктом 4 такого змісту:

"4) сертифікати якості на лікарські засоби, що ввозяться.";

6) підпункти 2 і 6 пункту 16 викласти у такій редакції:

"2) рахунок-фактура або рахунок-проформа, що підтверджує відомості про кількість наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що будуть вивозитись;";

"6) сертифікат якості наркотичного засобу, психотропної речовини або прекурсору, включеного до списку N 1 таблиці IV, із зазначенням строку їх придатності (для прекурсорів, включених до списку N 2 таблиці IV, додається паспорт якості виробника або технічна документація, що відображає хімічний склад продукції);";

7) доповнити Порядок розділом такого змісту:

"Порядок видачі дозволу на право
транзиту через територію України наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів

18. Для одержання дозволу на право транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів підприємством подаються до Комітету такі документи:

1) заява на бланку підприємства на ім'я голови Комітету, в якій зазначаються:

повні назви, точні адреси, номери телефонів (телефаксів) експортера та імпортера;

назва та кількість наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які підлягають транзиту;

лікарська форма наркотичного засобу, психотропної речовини і прекурсору або назва продукції, що містить прекурсори, включені до списку N 2 таблиці IV;

номер контракту поставки;

вид транспорту для поставки;

назва пунктів пропуску на державному кордоні, через які здійснюватиметься ввезення та вивезення;

2) копія контракту, завірена печатками підприємства, згідно з яким здійснюється поставка;

3) сертифікат якості наркотичного засобу, психотропної речовини або прекурсору, включеного до списку N 1 таблиці IV, із зазначенням строку їх придатності (для прекурсорів, включених до списку N 2 таблиці IV, додається паспорт якості виробника або технічна документація, що відображає хімічний склад продукції).

Підприємство у кожному конкретному випадку поставки повинне надати свідоцтво (національний сертифікат) держав імпортера та експортера на здійснення експортно-імпортних операцій.

Якщо в державі-імпортері немає процедури оформлення національного сертифіката або не надаються гарантії, уповноваженим органом держави-імпортера оформляється його аналог.

Комітет у разі потреби має право перевіряти достовірність поданих документів і вимагати надання додаткових відомостей.";

8) у тексті Порядку та додатках 1 і 2 до нього, за виключенням підпункту 6 пункту 11, підпункту 5 пункту 14, підпункту 6 пункту 16, слова "сертифікат (окремий дозвіл)" та "сертифікат" в усіх відмінках замінити словом "дозвіл" у відповідному відмінку, а слова "ввезені в Україну" та "вивезені з України" - відповідно словами "ввезені на територію України" та "вивезені з території України";

9) доповнити Порядок додатком 3 такого змісту:

"Додаток N 3
до Порядку видачі дозволів на право
ввезення на територію України, вивезення
з території України або транзиту через
територію України наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів

        КОМІТЕТ З КОНТРОЛЮ ЗА НАРКОТИКАМИ
Committee on Narcotic Drugs Control

     ДОЗВІЛ НА ПРАВО ТРАНЗИТУ ЧЕРЕЗ ТЕРИТОРІЮ УКРАЇНИ
НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН
І ПРЕКУРСОРІВ
Permit to transit for narcotic drugs,
psychotropic substances and precursors

              N _______

   Цим засвідчується, що Комітет з контролю за наркотиками, на
який покладено застосування відповідних національних законів,
передбачених міжнародними конвенціями про наркотичні засоби та
психотропні речовини, дозволяє:

   It is hereby certified that Committee on Narcotic Drugs
Control, which is obliged to follow the appropriate national laws
required in pursuance to the International Conventions on Narcotic
Drugs and Psychotropic Substances, permits the following transit:

   Імпортер: назва, адреса

Importer: name, address

Експортер: назва, адреса

Exporter: name, address

   Назва та кількість наркотичних засобів, психотропних речовин,
прекурсорів і лікарських засобів:

   Name and quantity of the narcotic  drugs,  psychotropic
substances, precursors and medicinal products:

   Вид тари та її кількість:

Containers and their quantity:

   -------------------------------------------------------------

Назва та кількість контрольованих наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів, у тому числі лікарських
засобів, що містяться в партії:

   Name and quantity of  the  controlled  narcotic  drugs,
psychotropic substances and precursors containing in a batch:

   -------------------------------------------------------------

Вид транспорту:

   Transport means:

Назва митниці та назва пункту пропуску
на державному кордоні України:

Customs checkpoint:

   -------------------------------------------------------------

Дата видачі: Дійсний до:

Date: Valid till:

-------------------------------------------------------------

Голова Комітету
з контролю за наркотиками

Head of the Committee
on Narcotic Drugs Control";

10) у додатках 1 і 2 до Порядку слова "ввезення в Україну та вивезення з України" замінити словами "видачі дозволів на право ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через територію України".