Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

МІЖНАРОДНА ТОРГОВЕЛЬНА ПАЛАТА

ПРАВИЛА
N 322 від 01.01.79
м.Київ

Уніфіковані правила по інкасо

( Про заміну Правил додатково див. Правила
від 01.01.19
96 )

Загальні положення і визначення

A) Ці положення і визначення і наступні статті застосовуються до всіх інкасо, вказаних нижче в пункті (В), і є обов'язковими для всіх зацікавлених сторін, якщо інше прямо не погоджене або якщо ці положення, визначення і статті не суперечать положенням національного, державного або місцевого законодавства та/або правил, від яких не можна відступати.

B) У цих положеннях, визначеннях і статтях:

1) (І) "Інкасо" означає операції, здійснювані банками на підставі одержаних інструкцій, з документами, вказаними нижче в підпункті (II) з метою:

a) одержання акцепту та/або платежу, залежно від нагоди, або

b) видачі комерційних документів проти акцепту та/або проти платежу, залежно від нагоди, або

c) видачі документів на інших умовах.

(II) "Документи" означають фінансові документи та/або комерційні документи, при цьому:

a) "фінансові документи" означають переказні векселі, прості векселі, чеки, платіжні розписки або інші документи використовувані для одержання платежу грошима;

b) "комерційні документи" означають рахунки, відвантажувальні документи, документи про право власності, або тому подібні документи, або які-небудь інші документи, які не є фінансовими документами.

(III) "Чисте інкасо" означає інкасо фінансових документів, не супроводжених комерційними документами.

(IV) "Документарне інкасо" означає інкасо:

a) фінансових документів, супроводжених комерційними документами;

b) комерційних документів, не супроводжених фінансовими документами.

2. "Сторонами, що беруть участь" є:

(І) довіритель - клієнт, який доручає операцію по інкасуванню своєму банку;

(II) банк-ремітент - банк, якому довіритель доручає операцію по інкасуванню;

(III) інкасуючий банк - будь-який банк, який не є бакном-ремітентом, що бере участь в операції по виконанню інкасового доручення;

(IV) представляючий банк - інкасуючий банк, що робить подання платникові.

3. Платник - особа, якій має бути зроблене подання згідно з інкасованим дорученням.

C) Усі документи, відіслані на інкасо, мають супроводжуватись інкасовим дорученням, що містить повні й точні інструкції. Банкам дозволяється діяти тільки відповідно до інструкцій, що є в такому інкасовому дорученні, й відповідно до цих Правил.

Якщо який-небудь банк не може з якоїсь причини виконати інструкції, що містяться в інкасовому дорученні, одержаному ним, він повинен негайно повідомити сторону, від якої він одержав інкасове доручення.

Зобов'язання і відповідальність

Стаття 1

Банки будуть діяти добросовісно й виявляти розумну дбайливість.

Стаття 2

Банки мають пересвідчитися в тому, що одержані документи за зовнішніми ознаками відповідають тим, які перераховані в інкасовому дорученні, і повинні негайно повідомити сторону, від якої було одержане інкасове доручення, про відсутність якого-небудь документа.

Банки не мають яких-небудь інших зобов'язань по перевірці документів.

Стаття 3

Для виконання інструкції довірителя банк-ремітент буде використовувати в ролі інкасуючого банку:

(І) інкасуючий банк, указаний довірителем, або, за відсутністю такої вказівки,

(II) будь-який банк на власний вибір або вибір іншого банку в країні платежу або акцепту, залежно від нагоди.

Документи та інкасове доручення можуть бути надіслані інкасуючому банку безпосередньо або за допомогою іншого банку.

Банки, що користуються послугами інших банків для виконання інструкцій довірителя, роблять це за рахунок і ризик останнього.

Довіритель зобов'язаний надати відшкодування банкам по всіх зобов'язаннях, покладених іноземними законами та звичаями.

Стаття 4

Банки, які беруть участь в інкасуванні, не несуть ніяких зобов'язань і ніякої відповідальності за наслідки, що виникають через затримку та/або втрати у дорозі яких-небудь повідомлень, листів або документів, або за затримку, перекручення, або інші помилки, що виникають при передачі каблограм, телеграм, телексів або при повідомленні за допомогою електронних систем, або за помилки в перекладі або тлумаченні технічних термінів.

Стаття 5

Банки, які беруть участь в інкасуванні, не несуть ніяких зобов'язань і ніякої відповідальності за наслідки, що виникають внаслідок припинення їхньої діяльності у зв'язку з форс-мажором, бунтами, громадськими заворушеннями, повстаннями, війнами або якимись іншими причинами, що перебувають поза їхнім контролем, або у зв'язку з якими-небудь страйками чи локаутами.

Стаття 6

Товари не повинні направлятися безпосередньо на адресу банку або на консигнацію банку без попередньої згоди на це з боку банку.

У разі, якщо товари були відправлені безпосередньо на адресу банку або на консигнацію банку для видачі платникові проти платежу або акцепту, або на інших умовах без попередньої згоди з боку банку, банк не зобов'язаний приймати поставку товару, ризик і відповідальність за який продовжує нести сторона, що відправляє товар.

Пред'явлення

Стаття 7

Документи повинні бути пред'явлені платникові в тій формі, в якій вони одержані, за тим винятком, що банк-ремітент і інкасуючий банк мають право приклеїти необхідні марки за рахунок довірителя, якщо немає інших інструкцій, і зробити будь-які необхідні індосаменти, або проставити будь-які печатки або інші ідентифікуючі помітки або позначення, що звичайно використовуються в інкасовій операції або потрібні для цієї операції.

Стаття 8

Інкасове доручення повинно містити в собі повну адресу платника або доміціля, за якою має бути зроблене пред'явлення. Якщо адреса є неповною або неточною, інкасуючий банк може, без зобов'язання і відповідальності зі свого боку, вжити заходів для встановлення правильної адреси.

Стаття 9

У випадку, якщо документи підлягають оплаті по пред'явленню, представляючий банк повинен зробити представлення до платежу без затримки.

У випадку, якщо документи підлягають оплаті в строк інший, ніж по пред'явленні, представляючий банк повинен, коли запрошений акцепт, зробити представлення до акцепту без затримки, а коли запрошений платіж, зробити представлення до платежу не пізніше, ніж за день до настання відповідного строку платежу.

Стаття 10

Щодо документарного інкасо, що включає переказний вексель платежом на визначену дату в майбутньому, інкасове доручення повинно містити в собі вказівку, чи підлягають комерційні документи видачі платникові проти акцепту (Д/А) або проти платежу (Д/П). За відсутності такої вказівки комерційні документи будуть видані тільки проти платежу.

Платіж

Стаття 11

У випадку, коли документи підлягають оплаті у валюті країни платежу (у місцевій валюті), представляючий банк повинен, за відсутності іншої інструкції в інкасовому дорученні, видати у власність документи платникові тільки проти платежу у місцевій валюті, яка може бути негайно використана способом, вказаним в інкасовому дорученні.

Стаття 12

У випадку, коли документи підлягають оплаті у валюті іншій, ніж валюта країни платежу (в іноземній валюти), представляючий банк повинен, за відсутності інших інструкцій в інкасовому дорученні, видати у власність документи платникові тільки проти платежу у відповідній іноземній валюті, яка може бути негайно переказана відповідно до інструкцій, що дані в інкасовому дорученні.

Стаття 13

По чистих інкасо часткові платежі можуть бути прийняті, якщо вони дозволені законодавством, що діє в місці платежу, в межах і на умовах, установлених цим законодавством.

Документи будуть видаватися у власність платникові тільки після одержання по них повного платежу.

По документарних інкасо часткові платежі будуть прийматися тільки за наявності спеціального дозволу в інкасовому дорученні. Однак, за відсутності інших інструкцій, представляючий банк буде видавати у власність документи платникові тільки після одержання повного платежу. В усіх випадках часткові платежі будуть прийматися тільки за умови дотримання положень або статті 11, або статті 12 відповідно.

Частковий платіж, якщо він прийнятий, буде виконуватися відповідно до положень статті 14.

Стаття 14

Інкасовані суми (за відрахуванням комісії та/або витрат, та/або видатків відповідно) повинні бути негайно віддані у розпорядження банку, від якого було одержане інкасове доручення, відповідно до інструкцій, що містяться в інкасовому дорученні.

Акцепт

Стаття 15

Представляючий банк зобов'язаний пильнувати, що акцепт переказного векселя за формою був повний і правильний, але він не несе відповідальності за справжність якогось підпису чи за наявність у якоїсь особи, що підписала акцепт, повноваження на таке підписування.

Прості векселі, розписки та інші подібні документи

Стаття 16

Представляючий банк не несе відповідальності за справжність якого-небудь підпису або за наявність у якої-небудь особи, що підписала простий вексель, розписку бо інший подібний документ, повноваження на таке підписання.

Протест

Стаття 17

Інкасове доручення повинно містити в собі спеціальні інструкції щодо вчинення протесту (або іншого юридичного діяння замість нього) у разі неакцепту або неплатежу.

За відсутності таких спеціальних інструкцій банки, що беруть участь в інкасуванні, не зобов'язані представляти документи для протесту (або вчинення іншого юридичного діяння замість нього) в неакцепті або неплатежі.

Будь-яка комісія та/або видатки, що їх зазнали банки у зв'язку з таким протестом або іншим юридичним діянням, будуть віднесені на рахунок довірителя.

Представник на випадок потреби (представник довірителя)
і захист товару

Стаття 18

Якщо довіритель призначає представника діяти як представник у разі потреби при неакцепті та/або неплатежі, інкасове доручення повинно ясно й повно вказувати повноваження такого представника у разі потреби.

За відсутності такої вказівки банки не будуть приймати будь-яких інструкцій від представника у разі потреби.

Стаття 19

Банки не зобов'язані робити які-небудь дії щодо товару, до якого стосується документарне інкасо. Однак, якщо банки вживають заходи для захисту товару, незалежно від того, чи є на це вказівка, чи нема, вони не несуть відповідальності за долю та/або стан товару, та/або за будь-які дії, та/або упущення з боку яких-небудь третіх сторін, яким доручене зберігання та/або захист товару. Проте інкасуючий банк повинен негайно сповістити банк, від якого було одержане інкасове доручення, про будь-які такі розпочаті дії.

Будь-яка комісія та/або видатки, що їх зазнали банки у зв'язку з яким-небудь діянням по захисту товару, будуть віднесені на рахунок довірителя.

Повідомлення та ін.

Стаття 20

Інкасуючі банки зобов'язані повідомляти відповідно до таких правил:

(І) Форма повідомлення. Всі повідомлення або інформація від інкасуючого банку, банку, від якого було одержане інкасове доручення, повинні містити у собі відповідні деталі, включаючи у всіх випадках останній банківський номер для посилань на інкасове доручення.

(II) Спосіб повідомлення. За відсутності спеціальних інструкцій інкасуючий банк повинен посилати всі повідомлення банку, від якого було одержане інкасове доручення, найшвидшою поштою, але якщо інкасуючий банк вважає питання терміновим, може бути використаний за рахунок довірителя більш швидкий спосіб, такий, як каблограма, телеграма, телекс або повідомлення за допомогою електронної системи і т.д.

(III) a) Повідомлення про платіж. Інкасуючий банк повинен не гаючись послати повідомлення банку, від якого було одержане інкасове доручення, докладно вказавши інкасовану суму або суми, утриману комісію та/або видатки, та/або витрати відповідно, та спосіб розпорядження коштами.

b) Повідомлення про акцепт. Інкасуючий банк повинен не гаючись послати повідомлення про акцепт банку, від якого було одержане інкасове доручення.

c) Повідомлення про неплатіж або неакцепт. Інкасуючий банк повинен не гаючись послати повідомлення про неплатіж або неакцепт банку, від якого було одержане інкасове доручення.

Представляючий банк повинен спробувати з'ясувати причини такого неплатежу або неакцепту та відповідно сповістити банк, від якого було одержане інкасове доручення.

Після одержання такого повідомлення банк-ремітент протягом розумного строку видає відповідні інструкції щодо подальших дій з документами. Якщо такі інструкції не будуть одержані представляючим банком протягом 90 днів від його повідомлення про неакцепт або неплатіж, документи можуть бути повернуті банку, від якого було одержане інкасове доручення.

Проценти, комісія та видатки

Стаття 21

Якщо інкасове доручення містить у собі вказівку про інкасування процентів, які не включені у доданий фінансовий документ(и), якщо такий є, а платник відмовляється сплатити такі проценти, представляючий банк може передати документи проти платежу або акцепту, залежно від нагоди, без інкасування таких процентів, якщо тільки інкасове доручення прямо не передбачає, що не може мати місця відмова від права на такі проценти. Коли такі проценти інкасуються, інкасове доручення має нести зазначення про процентну ставку та період нарахування. Коли в оплаті процентів відмовлено, представляючий банк повинен інформувати відповідно банк, від якого було одержане інкасове доручення.

Якщо документи включають фінансовий документ, який містить у собі безумовну й визначену процентну ставку, вважається, що сума процентів становить частину суми документів, що підлягають інкасуванню. Відповідно сума процентів оплачується додатково до основної суми, вказаної у фінансовому документі, та відмова від права на неї не може мати місця, якщо тільки немає прямого дозволу на це в інкасовому дорученні.

Стаття 22

Якщо інкасове доручення містить у собі вказівку, що комісія про інкасо та/або видатки повинні бути віднесені на рахунок платника, а платник відмовляється їх сплатити, представляючий банк може передати документи проти платежу або акцепту, залежно від нагоди, без інкасування комісії та/або видатків, якщо тільки інкасове доручення прямо не передбачає, що відмова від права на таку комісію та/або видатки не може мати місця. Коли в оплаті комісії та/або видатків по інкасо відмовлено, представляючий банк повинен інформувати відповідно банк, від якого було одержане інкасове доручення. Кожного разу, коли має місце відмова від права на комісію та/або видатки по інкасо, вони повинні бути віднесені на рахунок довірителя й можуть бути відраховані з виручки.

Якщо інкасове доручення спеціально забороняє відмову від права на комісію та/або видатки по інкасо, то ані банк-ремітент, ані інкасуючий банк, ані представляючий банк не будуть нести відповідальність за будь-які видатки або затримки, що випливають з такої заборони.

Стаття 23

У всіх випадках, коли в прямо виражених умовах інкасового доручення або згідно з даними Правилами витрати та/або видатки, та/або комісія по інкасо мають бути покладені на довірителя, інкасуючий банк(и) вправі швидко одержати відшкодування затрат щодо витрат, видатків та комісії від банку, від якого було одержане інкасове доручення, а банк-ремітент вправі швидко одержати від довірителя будь-яку суму, сплачену ним таким чином, разом зі своїми витратами, видатками та комісією, незалежно від результатів інкасування.