Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 29 березня 2002 р. N 395
Київ

Про затвердження Положення про
підрозділи ветеринарної міліції з
проведення карантинних
ветеринарних заходів

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1106 від 17.07.20
03
N 1573 від 02.10.20
03
N 478 від 14.04.20
04
N 306 від 02.04.20
08 )

( У тексті Положення слова "селянське (фермерське)" в усіх
відмінках і формах числа замінено словом "фермерське" у
відповідному відмінку і числі згідно з Постановою КМ
N 478 від 14.04.2004 )

Відповідно до статті 9 Закону України "Про ветеринарну медицину" ( 2498-12 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Положення про підрозділи ветеринарної міліції з проведення карантинних ветеринарних заходів (додається).

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 березня 2002 р. N 395

(у редакції постанови Кабінету Міністрів
України від 2 квітня 2008 р. N 306)

Положення
про підрозділи ветеринарної міліції з
проведення карантинних ветеринарних заходів

1. Це Положення визначає організаційно-правові засади діяльності підрозділів ветеринарної міліції з проведення карантинних ветеринарних заходів МВС (далі - підрозділи ветеринарної міліції), завдання та повноваження цих підрозділів, а також права та обов'язки їх працівників.

2. Для надання практичної допомоги державним органам ветеринарної медицини в організації та здійсненні контролю і нагляду за виконанням вимог ветеринарно-санітарних заходів щодо профілактики, локалізації та ліквідації карантинних хвороб тварин утворюються такі підрозділи ветеринарної міліції:

у МВС - Управління ветеринарної міліції з проведення карантинних ветеринарних заходів (далі - Управління ветеринарної міліції);

у головних управліннях, управліннях МВС в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі - відділи ветеринарної міліції з проведення карантинних ветеринарних заходів, а у міських і районних відділах (управліннях) внутрішніх справ - сектори ветеринарної міліції з проведення карантинних ветеринарних заходів (далі - територіальні підрозділи ветеринарної міліції).

3. Управління ветеринарної міліції є самостійним структурним підрозділом МВС, який організаційно підпорядковується одному із заступників Міністра внутрішніх справ згідно з розподілом обов'язків, а функціонально - Держкомветмедицини. Територіальні підрозділи ветеринарної міліції організаційно підпорядковуються заступникам начальників головних управлінь, управлінь МВС в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, міських і районних відділів (управлінь) внутрішніх справ, а функціонально - начальникам відповідних територіальних органів Держкомветмедицини.

4. Роботу підрозділів ветеринарної медицини організовує МВС з урахуванням завдань, покладених на Держкомветмедицини.

5. Підрозділи ветеринарної міліції у своїй діяльності керуються Конституцією ( 254к/96-ВР ) і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції ( 254к/96-ВР ) і законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами МВС і Держкомветмедицини та цим Положенням.

6. Підрозділи ветеринарної міліції фінансуються за рахунок бюджетних коштів, що виділяються Держкомветмедицини та його територіальним органам на здійснення протиепізоотичних заходів.

Кошторис підрозділів ветеринарної міліції затверджується Головою Держкомветмедицини.

7. Використання особового складу підрозділів ветеринарної міліції під час здійснення ветеринарно-санітарних заходів щодо профілактики, локалізації та ліквідації інфекційних хвороб тварин, не пов'язане з виконанням прямих обов'язків, передбачених цим Положенням, забороняється.

8. На працівників підрозділів ветеринарної міліції, яким відповідно до законодавства присвоєно спеціальні звання міліції, поширюється дія положень Закону України "Про міліцію" ( 565-12 ) щодо оплати праці, правового та соціального захисту, пенсійного забезпечення, а також нормативних актів, що регулюють проходження служби в органах внутрішніх справ.

9. Управління ветеринарної міліції здійснює контроль за діяльністю територіальних підрозділів ветеринарної міліції, які йому підпорядковані, перевіряє та координує їх роботу, пов'язану з організацією службової діяльності, добором, розстановкою, вихованням та навчанням особового складу.

10. Начальник Управління ветеринарної міліції призначається на посаду і звільняється з посади Міністром внутрішніх справ за погодженням з Головою Держкомветмедицини.

11. Підрозділи ветеринарної міліції комплектуються виключно лікарями ветеринарної медицини, які за посадою є державними інспекторами ветеринарної медицини.

Структуру і штатний розпис підрозділів ветеринарної міліції затверджують відповідно Міністр внутрішніх справ, начальники головних управлінь, управлінь МВС в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі за погодженням з Головою Держкомветмедицини.

12. Начальники територіальних підрозділів ветеринарної міліції призначаються на посади та звільняються з посади начальниками головних управлінь, управлінь МВС в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі за письмовим погодженням відповідних керівників територіальних органів Держкомветмедицини в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі і начальника Управління ветеринарної міліції.

Інші працівники територіальних підрозділів ветеринарної міліції призначаються на посаду та звільняються з посади начальниками головних управлінь, управлінь МВС в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі.

13. До повноваження підрозділів ветеринарної міліції належить надання практичної допомоги державним органам ветеринарної медицини в організації та здійсненні контролю і нагляду за виконанням вимог ветеринарно-санітарних заходів щодо профілактики, локалізації та ліквідації карантинних хвороб тварин шляхом:

забезпечення проведення заходів, спрямованих на ліквідацію спалахів інфекційних хвороб тварин;

здійснення державного ветеринарно-санітарного нагляду за виробництвом і обігом продуктів тваринного, а на агропродовольчих ринках і рослинного походження, ветеринарних препаратів, субстанцій, кормових добавок, преміксів, кормів, репродуктивного матеріалу, а також засобів ветеринарної медицини та засобів догляду за тваринами;

здійснення державного ветеринарно-санітарного контролю і нагляду за переміщенням об'єктів державного ветеринарно-санітарного контролю і нагляду в межах України, у тому числі тварин;

здійснення державного ветеринарно-санітарного нагляду за додержанням підприємствами, установами та організаціями, а також фізичними особами вимог ветеринарно-санітарних заходів на потужностях (об'єктах), які використовуються для виробництва, переробки, зберігання та обігу тварин, продуктів тваринного походження, ветеринарних препаратів, субстанцій, кормових добавок, преміксів, кормів, репродуктивного матеріалу, засобів, що використовуються для їх транспортування, та засобів догляду за тваринами (далі - потужності (об'єкти);

перевірка дотримання правил видачі та оформлення ветеринарних документів, а також документації, пов'язаних з безпекою продуктів тваринного походження, станом здоров'я тварин;

зупинення або обмеження діяльності з виробництва та обігу товарів на потужностях (об'єктах) у разі порушення їх операторами вимог ветеринарно-санітарних заходів;

здійснення державного ветеринарно-санітарного нагляду за проведенням ветеринарно-санітарної експертизи на потужностях (об'єктах) продуктів тваринного, а на агропродовольчих ринках і рослинного походження;

участь у проведенні епізоотичного розслідування, спрямованого на встановлення причин виникнення інфекційних хвороб тварин, а також умов, що призводять до надходження в обіг небезпечних або не придатних для споживання харчових продуктів, підконтрольних ветеринарній службі.

14. Працівники підрозділів ветеринарної міліції зобов'язані:

здійснювати документування протиправних дій громадян, у тому числі посадових осіб, які порушують правила щодо карантину тварин та інші ветеринарно-санітарні вимоги, повідомляти керівників відповідних державних органів ветеринарної медицини про виявлені порушення вимог ветеринарно-санітарних заходів, установлених законодавством;

негайно повідомляти у разі отримання інформації про виникнення підозри або виявлення спалаху особливо небезпечної хвороби, внесеної до списку Міжнародного епізоотичного бюро, або іншої хвороби, що підлягає повідомленню, або масового отруєння тварин відповідним органам виконавчої влади про необхідність запровадження особливого режиму роботи на потужностях (об'єктах) та вжиття відповідних заходів;

брати участь в організації проведення карантинних ветеринарних заходів та здійсненні контролю за їх проведенням відповідно до законодавства.

15. Працівники підрозділів ветеринарної міліції в умовах карантину зобов'язані:

брати безпосередню участь в організації роботи ветеринарно-міліцейських постів, здійсненні контролю за їх діяльністю;

здійснювати державний ветеринарно-санітарний контроль і нагляд за додержанням керівниками та спеціалістами сільськогосподарських підприємств, установ та організацій усіх форм власності:

- правил транспортування тварин, продуктів тваринного походження, інших вантажів у межах карантинної і буферної зони;

- законодавства, що регулює питання заготівлі та реалізації продуктів тваринного походження в неблагополучних і буферних зонах у разі встановлення карантину чи введення попередніх карантинних обмежень;

- ветеринарно-санітарних вимог під час забою тварин та переробки продуктів тваринного походження, що походять з карантинної зони;

здійснювати інші ветеринарно-санітарні заходи, передбачені законодавством.

16. Працівники підрозділів ветеринарної міліції мають право:

безперешкодного доступу без попередження до потужностей (об'єктів) з метою здійснення ветеринарно-санітарного нагляду в будь-який час їх роботи;

у разі спалаху хвороби, що підлягає повідомленню, безперешкодного доступу в будь-який час до потужностей (об'єктів), якщо вони розташовані в межах карантинної зони, для проведення перевірки їх ветеринарно-санітарного стану та необхідних ветеринарно-санітарних заходів в умовах карантину тварин;

вносити пропозиції місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування щодо проведення спеціальних ветеринарно-санітарних, організаційно-господарських та інших заходів на території, на якій встановлено карантин або введено попередні карантинні обмеження;

одержувати від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, а також фізичних осіб інформацію, необхідну для встановлення ветеринарно-санітарного стану, забезпечення безпечності товарів та виявлення причин виникнення хвороби тварин, з метою визначення ветеринарно-санітарного статусу відповідної зони;

перевіряти додержання вимог ветеринарно-санітарних заходів і наявність відповідних супровідних ветеринарних документів під час транспортування об'єктів державного ветеринарно-санітарного контролю і нагляду;

перевіряти додержання вимог ветеринарно-санітарних заходів на потужностях (об'єктах);

вносити відповідним органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності обов'язкові до розгляду подання (інформацію) про необхідність усунення причин правопорушень і умов, що сприяють їх вчиненню;

готувати матеріали для розгляду державними надзвичайними протиепізоотичними комісіями з питань, що належать до компетенції підрозділів ветеринарної міліції;

вимагати від керівників підприємств, установ та організацій усіх форм власності надання пояснення за фактами порушення законодавства, перевірка додержання якого належить до компетенції підрозділів ветеринарної міліції;

складати протоколи про адміністративні правопорушення, розглядати в установленому порядку матеріали про порушення законодавства з питань ветеринарної медицини;

видавати приписи щодо:

- здійснення обов'язкових для виконання ветеринарно-санітарних заходів, обмеження, заборони або припинення відповідно до законодавства господарської діяльності (у тому числі такої, яка провадиться на підставі експлуатаційного дозволу) підприємств, установ та організацій усіх форм власності та фізичних осіб у разі порушення ними вимог законодавства з питань ветеринарної медицини, якщо такі порушення можуть спричинити безпосередню загрозу життю та здоров'ю людей і тварин;

- тимчасової заборони обігу харчових продуктів, що підлягають контролю ветеринарної служби, у разі, коли є підозра, що вони небезпечні, не придатні для споживання або неправильно марковані, до отримання результатів їх лабораторного дослідження;

- інших випадків порушення вимог законодавства з питань ветеринарної медицини.

Працівники підрозділів ветеринарної міліції - державні інспектори ветеринарної медицини мають також інші права, передбачені законами України.

17. Підрозділи ветеринарної міліції під час виконання покладених на них завдань взаємодіють з правоохоронними органами, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності та громадянами.

18. Підрозділи ветеринарної міліції мають бланки і печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

( Положення в редакції Постанови КМ N 306 від 02.04.2008 )