Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо реклами

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Законі України "Про рекламу" ( 270/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 8, ст. 62, N 16, ст. 238; 2005 р., N 52, ст. 566; 2006 р., N 5-6, ст. 75, N 31, ст. 268):

1) у статті 1:

абзац третій викласти в такій редакції:

"внутрішня реклама - реклама, що розміщується всередині будинків, споруд, у тому числі в кінотеатрах і театрах під час, до і після демонстрації кінофільмів та вистав, концертів, а також під час спортивних змагань, що проходять у закритих приміщеннях, крім місць торгівлі (у тому числі буфетів, кіосків, яток), де може розміщуватись інформація про товари, що безпосередньо в цих місцях продаються";

після абзацу третього доповнити двома новими абзацами такого змісту:

"заходи рекламного характеру - заходи з розповсюдження реклами, які передбачають безоплатне розповсюдження зразків товарів, що рекламуються, та/або їх обмін споживачам однієї кількості чи одного виду товарів, що рекламуються, на інший;

знижка - тимчасове зменшення ціни товару, яке надається покупцям (споживачам)".

У зв'язку з цим абзаци четвертий - сімнадцятий вважати відповідно абзацами шостим - дев'ятнадцятим;

після абзацу шістнадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"спеціальні виставкові заходи - заходи, які здійснюються з метою просування відповідного товару на ринок, проводяться організовано у певному приміщенні або на огородженому майданчику (у тому числі в місцях реалізації товару) у визначені строки, розраховані на зацікавлених та/або професійних відвідувачів, організатор яких обмежив відвідування заходу тими особами, яким відповідно до законодавства дозволяється продавати товар, що демонструється".

У зв'язку з цим абзаци сімнадцятий - дев'ятнадцятий вважати відповідно абзацами вісімнадцятим - двадцятим;

2) у статті 5:

назву викласти в такій редакції:

"Стаття 5. Спонсорство";

частину першу доповнити абзацом другим такого змісту:

"У телепередачах забороняється наводити будь-яку інформацію рекламного характеру, яка подається у вигляді дикторського тексту та/або звукового супроводу, про спонсора - виробника алкогольних напоїв, його ім'я (найменування) та/або знак для товарів і послуг, що належить спонсору";

3) у статті 6 слово "чинного" виключити;

4) у статті 8:

у частині першій:

абзац сьомий викласти в такій редакції:

"використовувати або імітувати зображення Державного Герба України, Державного Прапора України, звучання Державного Гімну України, зображення державних символів інших держав та міжнародних організацій, а також офіційні назви органів державної влади України, органів місцевого самоврядування, крім випадків, передбачених законами України у сфері інтелектуальної власності";

абзац восьмий після слів "відсутності відповідного сертифіката" доповнити словом "дозволу";

абзац дев'ятий після слів "її ім'я без" доповнити словом "письмової";

частини другу та третю викласти в такій редакції:

"2. Розповсюджувачі реклами не можуть поширювати рекламу, якщо відповідно до законодавства види діяльності або товари, що рекламуються, підлягають обов'язковій сертифікації або їх виробництво чи реалізація вимагає наявності відповідних дозволу, ліцензії, а рекламодавець не надав розповсюджувачу реклами копії таких сертифіката, дозволу, ліцензії, засвідчених у встановленому порядку.

3. Реклама про проведення конкурсів, лотерей, розіграшів призів, заходів рекламного характеру тощо повинна містити інформацію про строки та місце проведення цих заходів та вказувати інформаційне джерело, з якого можна дізнатися про умови та місце проведення цих заходів.

Інформація про будь-які зміни умов, місця та строків проведення конкурсів, лотерей, розіграшів призів, заходів рекламного характеру тощо має подаватися у тому самому порядку, в якому вона була розповсюджена";

частину четверту виключити;

у частині п'ятій слово "зниження" замінити словом "знижка" у відповідному відмінку;

частину сьому після слів "надається споживачеві" доповнити словами "у тому числі на елементах обладнання та/або оформлення місць торгівлі, а також безпосередньо на самому товарі та/або його упаковці";

5) статтю 9 доповнити частиною шостою такого змісту:

"6. Вивіска чи табличка з інформацією про зареєстроване найменування особи, знаки для товарів і послуг, що належать цій особі, вид її діяльності (якщо це не випливає із зареєстрованого найменування особи), час роботи, що розміщена на внутрішній поверхні власного чи наданого у користування особі приміщення, на зовнішній поверхні будинку чи споруди не вище першого поверху або на поверсі, де знаходиться власне чи надане у користування особі приміщення, біля входу в таке приміщення, не вважається рекламою";

6) у статті 12:

частину другу викласти в такій редакції:

"2. Соціальна реклама не повинна містити посилань на конкретний товар та/або його виробника, на рекламодавця (за винятком випадків, коли рекламодавцем є громадська організація), на об'єкти права інтелектуальної власності, що належать виробнику товару або рекламодавцю соціальної реклами";

доповнити частиною шостою такого змісту:

"6. Податок з реклами під час оплати послуг за розміщення соціальної реклами встановлюється згідно з Декретом Кабінету Міністрів України "Про місцеві податки і збори" ( 56-93 );

7) частину дев'яту статті 13 доповнити абзацом другим такого змісту:

"Забороняється розміщення провайдерами програмної послуги реклами у програмах та передачах іноземних телерадіоорганізацій";

8) перше речення частини першої статті 17 викласти в такій редакції:

"1. Розміщення внутрішньої реклами погоджується лише з власником місця її розташування або з уповноваженою ним особою";

9) абзаци третій та четвертий частини четвертої статті 21 замінити одним абзацом такого змісту:

"вимогу про необхідність консультації з лікарем перед застосуванням лікарського засобу".

У зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом четвертим;

10) у статті 22:

частини першу та другу викласти в такій редакції:

"1. Реклама тютюнових виробів, реклама знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби, забороняється:

на радіо та телебаченні;

на перших і останніх сторінках газет, на обкладинках журналів та інших видань, в усіх виданнях для дітей та юнацтва, на сторінках для дітей та юнацтва усіх друкованих видань;

в усіх друкованих засобах масової інформації (крім спеціалізованих видань);

засобами внутрішньої реклами;

на транспорті;

за допомогою заходів рекламного характеру (крім спеціальних виставкових заходів тютюнових виробів);

засобами зовнішньої реклами.

2. Реклама алкогольних напоїв, реклама знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої, забороняється:

на радіо та телебаченні з 6 до 23 години;

на перших і останніх сторінках газет, на обкладинках журналів та інших видань, в усіх виданнях для дітей та юнацтва, на сторінках для дітей та юнацтва усіх друкованих видань;

в усіх друкованих засобах масової інформації (крім спеціалізованих видань);

засобами внутрішньої реклами;

за допомогою заходів рекламного характеру (крім спеціальних виставкових заходів алкогольних напоїв);

на зовнішніх та внутрішніх поверхнях транспортних засобів загального користування та метрополітену;

засобами зовнішньої реклами";

абзац одинадцятий частини третьої виключити;

частину сьому викласти в такій редакції:

"7. Реклама тютюнових виробів та алкогольних напоїв, а також знаків для товарів та послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються дані вироби та напої, повинна супроводжуватися текстами попередження такого змісту: "Куріння може викликати захворювання на рак", "Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я". Кожному попередженню має бути відведено не менше 15 відсотків площі (обсягу) всієї реклами. Колір тексту попередження має бути чорним, а колір фону попередження - білим.

Текст попередження в зовнішній рекламі та рекламі в друкованих засобах масової інформації має розміщуватися горизонтально, внизу рекламного зображення";

доповнити частиною дев'ятою такого змісту:

"9. Реклама алкогольних напоїв, тютюнових виробів, пива та/або напоїв, що виготовляються на його основі, знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої, тютюнові вироби, пиво та/або напої, що виготовляються на його основі, не повинна містити зображення популярних осіб або пряме чи опосередковане схвалення популярними особами паління або вживання алкоголю, пива та напоїв, що виготовляються на його основі";

11) в абзаці п'ятому частини першої статті 25 слово "чинного" виключити;

12) у статті 26:

абзац другий частини першої доповнити словом "реклами";

в абзаці першому частини другої слово "виконавчої" замінити словом "державної";

в абзаці п'ятому частини третьої слова "виконавчого органу контролю" замінити словами "зазначеного органу державної влади".

2. У Законі України "Про телебачення і радіомовлення" ( 3759-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 18, ст. 155):

абзац сорок третій статті 1 виключити;

статтю 54 викласти в такій редакції:

"Стаття 54. Участь спонсорів у створенні телерадіопередач

1. Участь спонсорів у створенні телерадіопередач визначається Законом України "Про рекламу" ( 270/96-ВР ).

3. Статтю 11 Декрету Кабінету Міністрів України від 20 травня 1993 року, N 56-93 "Про місцеві податки і збори" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 30, ст. 336) доповнити частиною шостою такого змісту:

"Податок з реклами не сплачується під час оплати послуг за встановлення та розміщення соціальної реклами".

II. Цей Закон набирає чинності через місяць з дня його опублікування, крім:

абзаців четвертого і п'ятого підпункту 2, абзаців десятого, вісімнадцятого підпункту 10 пункту 1 розділу I цього Закону, які набирають чинності з 1 січня 2009 року;

абзаців шостого і чотирнадцятого підпункту 10 пункту 1 розділу I цього Закону, які набирають чинності з 1 січня 2010 року.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 18 березня 2008 року
N 145-VI