Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ
20.03.2008 N 135

Про затвердження Зміни N 4
до ДБН Д.1.1-1-2000

З метою удосконалення кошторисно-нормативної бази України та на виконання рішення науково-технічної ради Мінрегіонбуду від 19.03.2008 N 32 "Про затвердження Зміни N 4 до ДБН Д.1.1-1-2000" наказую:

1. Затвердити Зміну N 4 до ДБН Д.1.1-1-2000 "Правила визначення вартості будівництва".

2. Управлінню ціноутворення, експертизи та контролю вартості у будівництві (Губень П.І.) забезпечити доведення інформації про затвердження зазначеної Зміни до відома заінтересованих організацій.

3. Доручити видання та розповсюдження Зміни N 4 за умови використання коштів, отриманих від її реалізації, на виконання робіт із стандартизації, розвитку науково-технічної бази (ст. 19 Закону України "Про стандартизацію") ( 2408-14 ) Наукововиробничій фірмі "Інпроект".

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра А.В.Беркуту.

Міністр В.С.Куйбіда

Затверджено
Наказ Міністерства
регіонального розвитку
та будівництва України
20.03.2008 N 135

та введено в дію
___ _____________ 2008 р.

Зміна N 4
до Правил визначення вартості
будівництва ДБН Д.1.1-1-2000

Текст Зміни

Абзац четвертий пункту 3.1.19 "Правил визначення вартості будівництва" ДБН Д.1.1-1-2000 щодо врахування коштів на покриття ризику всіх учасників будівництва викласти в такій редакції:

"Розмір цих коштів залежить від стадії проектування, виду будівництва та складності будови і визначається відсотком від підсумку глав 1 - 12 ЗКР по графах 4, 5, 6, 7, 8".

Абзац третій пункту 3.1.20 "Правил визначення вартості будівництва" ДБН Д.1.1-1-2000 щодо врахування коштів на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, викласти в такій редакції:

"Розрахований таким чином розмір коштів за узгодженням із замовником включається до зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва із зазначенням в графах 4, 5, 6, 8.".

Додатки А, Б, И та 18 "Правил визначення вартості будівництва" ДБН Д.1.1-1-2000 викласти в редакції, що додається.

Начальник Управління ціноутворення,
експертизи та контролю вартості у будівництві П.І.Губень

Додаток А
Обов'язковий

                   Форма N 1

__________________________________________________________________
(назва організації, що затверджує)

   Затверджено

Зведений кошторисний розрахунок в сумі __________________ тис.грн.

В тому числі зворотних сум ______________________________ тис.грн.

_________________________________________________________________
(посилання на документ про затвердження)

"___" _____________ 200_ р.

         ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК
ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА N _____
_________________________________
(найменування будови)

   Складений в поточних цінах станом на "___" __________ 200_ р.

-------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Номери | Найменування | Кошторисна вартість, тис.грн. | Інші | Загальна |
|п/п|кошторисів і|глав, об'єктів, |-----------------------------------|витрати,|кошторисна|
| |кошторисних | робіт і витрат |будівельних|монтажних|устаткування,|тис.грн.|вартість, |
| |розрахунків | | робіт | робіт | меблів та | | тис.грн. |
| | | | | | інвентарю | | |
|---+------------+----------------+-----------+---------+-------------+--------+----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---+------------+----------------+-----------+---------+-------------+--------+----------|
| | |Разом по главах | + | + | + | + | + |
| | |1-12 | | | | | |
|---+------------+----------------+-----------+---------+-------------+--------+----------|
| | |Кошторисний | + | + | - | - | + |
| | |прибуток (П) | | | | | |
|---+------------+----------------+-----------+---------+-------------+--------+----------|
| | |Кошти на | - | - | - | + | + |
| | |покриття | | | | | |
| | |адміністративних| | | | | |
| | |витрат | | | | | |
| | |будівельно- | | | | | |
| | |монтажних | | | | | |
| | |організацій | | | | | |
| | |(АВ) | | | | | |
|---+------------+----------------+-----------+---------+-------------+--------+----------|
| | |Кошти на | + | + | + | + | + |
| | |покриття ризику | | | | | |
| | |всіх учасників | | | | | |
| | |будівництва (Р) | | | | | |
|---+------------+----------------+-----------+---------+-------------+--------+----------|
| | |Кошти на | + | + | + | - | + |
| | |покриття | | | | | |
| | |додаткових | | | | | |
| | |витрат, | | | | | |
| | |пов'язаних з | | | | | |
| | |інфляційними | | | | | |
| | |процесами (І) | | | | | |
|---+------------+----------------+-----------+---------+-------------+--------+----------|
| | |Разом (гл. 1 - | + | + | + | + | + |
| | |12 + П + АВ + Р | | | | | |
| | |+ І) | | | | | |
|---+------------+----------------+-----------+---------+-------------+--------+----------|
| | |Податки, збори, | - | - | - | + | + |
| | |обов'язкові | | | | | |
| | |платежі, | | | | | |
| | |встановлені | | | | | |
| | |чинним | | | | | |
| | |законодавством і| | | | | |
| | |не враховані | | | | | |
| | |складовими | | | | | |
| | |вартості | | | | | |
| | |будівництва (без| | | | | |
| | |ПДВ) | | | | | |
|---+------------+----------------+-----------+---------+-------------+--------+----------|
| | |Разом | + | + | + | + | + |
|---+------------+----------------+-----------+---------+-------------+--------+----------|
| | |Податок на | - | - | - | + | + |
| | |додану вартість | | | | | |
|---+------------+----------------+-----------+---------+-------------+--------+----------|
| | |Всього по | + | + | + | + | + |
| | |зведеному | | | | | |
| | |кошторисному | | | | | |
| | |розрахунку | | | | | |
|---+------------+----------------+-----------+---------+-------------+--------+----------|
| | |Зворотні суми | - | - | - | - | + |
-------------------------------------------------------------------------------------------

 Директор (або головний інженер)
проектної організації _____________________________
(підпис (ініціали, прізвище))

Головний інженер проекту _____________________________
(підпис (ініціали, прізвище))

Начальник _________________ відділу _____________________________
(найменування) (підпис (ініціали, прізвище))

Узгоджено:

Замовник ________________________________________________________
(посада, підпис (ініціали, прізвище))

   Примітки:
1. Приблизну номенклатуру зведеного кошторисного розрахунку
вартості будівництва та порядок його заповнення наведено в додатку
Б.
2. Загальна кошторисна вартість, вказана в графі 8,
складається з кошторисної вартості будівельних і монтажних робіт,
устаткування, меблів, інвентарю та інших витрат (гр. 4 + гр. 5 +
гр. 6 + гр. 7).

Додаток Б
Обов'язковий

           ПРИБЛИЗНА НОМЕНКЛАТУРА
зведеного кошторисного розрахунку
вартості будівництва

------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Номери | Найменування | Кошторисна вартість, тис.грн. | Інші | Загальна |
|п/п| кошторисів|глав, об'єктів, |-----------------------------------|витрати,|кошторисна|
| | та | робіт та |будівельних|монтажних|устаткування,|тис.грн.|вартість, |
| |кошторисних| витрат | робіт | робіт | меблів та | | тис.грн. |
| |розрахунків| | | | інвентарю | | |
|---+-----------+----------------+-----------+---------+-------------+--------+----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| |
|........................................................ |
| |
|........................................................ |
| |
|........................................................ |
| |
| Закінчення додатка Б | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---+-----------+----------------+-----------+---------+-------------+--------+----------|
| | |Разом по главах | + | + | + | + | + |
| | |1-12 | | | | | |
|---+-----------+----------------+-----------+---------+-------------+--------+----------|
| | |Кошторисний | + | + | - | - | + |
| | |прибуток (П) | | | | | |
|---+-----------+----------------+-----------+---------+-------------+--------+----------|
| | |Кошти на | - | - | - | + | + |
| | |покриття | | | | | |
| | |адміністративних| | | | | |
| | |витрат | | | | | |
| | |будівельно- | | | | | |
| | |монтажних | | | | | |
| | |організацій | | | | | |
| | |(АВ) | | | | | |
|---+-----------+----------------+-----------+---------+-------------+--------+----------|
| | |Кошти на | + | + | + | + | + |
| | |покриття ризику | | | | | |
| | |всіх учасників | | | | | |
| | |будівництва (Р) | | | | | |
|---+-----------+----------------+-----------+---------+-------------+--------+----------|
| | |Кошти на | + | + | + | - | + |
| | |покриття | | | | | |
| | |додаткових | | | | | |
| | |витрат, | | | | | |
| | |пов'язаних з | | | | | |
| | |інфляційними | | | | | |
| | |процесами (І) | | | | | |
|---+-----------+----------------+-----------+---------+-------------+--------+----------|
| | |Разом (гл. 1 - | + | + | + | + | + |
| | |12 + П + АВ + | | | | | |
| | |Р + І) | | | | | |
|---+-----------+----------------+-----------+---------+-------------+--------+----------|
| | |Податки, збори, | - | - | - | + | + |
| | |обов'язкові | | | | | |
| | |платежі, | | | | | |
| | |встановлені | | | | | |
| | |чинним | | | | | |
| | |законодавством і| | | | | |
| | |не враховані | | | | | |
| | |складовими | | | | | |
| | |вартості | | | | | |
| | |будівництва | | | | | |
| | |(без ПДВ) | | | | | |
|---+-----------+----------------+-----------+---------+-------------+--------+----------|
| | |Разом | + | + | + | + | + |
|---+-----------+----------------+-----------+---------+-------------+--------+----------|
| | |Податок на | - | - | - | + | + |
| | |додану вартість | | | | | |
|---+-----------+----------------+-----------+---------+-------------+--------+----------|
| | |Всього по | + | + | + | + | + |
| | |зведеному | | | | | |
| | |кошторисному | | | | | |
| | |розрахунку | | | | | |
|---+-----------+----------------+-----------+---------+-------------+--------+----------|
| | |Зворотні суми | - | - | - | - | + |
------------------------------------------------------------------------------------------

   Примітка. За підсумком зведеного кошторисного  розрахунку
вартості будівництва крім зворотних сум наводяться вартісні
показники (за їх наявності на конкретному будівництві), наведені в
пунктах 2.8.18.1 - 2.8.18.5 Розділу 2 цих норм.

Додаток И
Обов'язковий

                   Форма N 6

       _______________________________________
(найменування будови)

    ВІДОМІСТЬ КОШТОРИСНОЇ ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА ОБ'ЄКТІВ,
ЩО ВХОДЯТЬ ДО ПУСКОВОГО КОМПЛЕКСУ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Найменування | Загальна кошторисна вартість об'єктів та|Кошторисна вартість об'єктів та витрат, що|
| об'єктів | витрат по проекту, тис.грн. |включені до пускового комплексу, тис.грн. |
| (будівель і |-----------------------------------------+------------------------------------------|
| споруд) та |Всього| в тому числі |Всього | в тому числі |
| витрат, що | |----------------------------------| |----------------------------------|
| включені до | | кошторисна вартість | інші | | кошторисна вартість | інші |
| пускового | |-------------------------|витрати | |-------------------------|витрати |
| комплексу | |будівельно-|устаткування | | |будівельно-|устаткування | |
| | | монтажних | | | | монтажних | | |
| | | робіт | | | | робіт | | |
|----------------+------+-----------+-------------+--------+-------+-----------+-------------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|----------------+------+-----------+-------------+--------+-------+-----------+-------------+--------|
|Об'єкти | + | + | + | + | + | + | + | + |
|пускового |------+-----------+-------------+--------+-------+-----------+-------------+--------|
|комплексу (глави| + | + | + | + | + | + | + | + |
|2-7): | | | | | | | | |
|----------------+------+-----------+-------------+--------+-------+-----------+-------------+--------|
|........ | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|----------------+------+-----------+-------------+--------+-------+-----------+-------------+--------|
|Разом | + | + | + | + | + | + | + | + |
|----------------+------+-----------+-------------+--------+-------+-----------+-------------+--------|
|Кошти, | + | + | + | + | + | + | + | + |
|передбачені в | | | | | | | | |
|главах 1, 8-12 | | | | | | | | |
|зведеного | | | | | | | | |
|кошторисного | | | | | | | | |
|розрахунку | | | | | | | | |
|----------------+------+-----------+-------------+--------+-------+-----------+-------------+--------|
|Разом по главах | + | + | + | + | + | + | + | + |
|1-12 | | | | | | | | |
|----------------+------+-----------+-------------+--------+-------+-----------+-------------+--------|
|Кошторисний | + | + | - | - | + | + | - | - |
|прибуток (П) | | | | | | | | |
|----------------+------+-----------+-------------+--------+-------+-----------+-------------+--------|
|Кошти на | + | - | - | + | + | - | - | + |
|покриття | | | | | | | | |
|адміністративних| | | | | | | | |
|витрат | | | | | | | | |
|будівельно- | | | | | | | | |
|монтажних | | | | | | | | |
|організацій (АВ)| | | | | | | | |
|----------------+------+-----------+-------------+--------+-------+-----------+-------------+--------|
|Кошти на | + | + | + | + | + | + | + | + |
|покриття ризику | | | | | | | | |
|всіх учасників | | | | | | | | |
|будівництва (Р) | | | | | | | | |
|----------------+------+-----------+-------------+--------+-------+-----------+-------------+--------|
|Кошти на | + | + | + | - | + | + | + | - |
|покриття | | | | | | | | |
|додаткових | | | | | | | | |
|витрат, | | | | | | | | |
|пов'язаних з | | | | | | | | |
|інфляційними | | | | | | | | |
|процесами (І) | | | | | | | | |
|----------------+------+-----------+-------------+--------+-------+-----------+-------------+--------|
|Разом | + | + | + | + | + | + | + | + |
|(гл. 1 - 12 + | | | | | | | | |
|П + АВ + Р + І) | | | | | | | | |
|----------------+------+-----------+-------------+--------+-------+-----------+-------------+--------|
|Податки, збори, | + | - | - | + | + | - | - | + |
|обов'язкові | | | | | | | | |
|платежі, | | | | | | | | |
|встановлені | | | | | | | | |
|чинним | | | | | | | | |
|законодавством і| | | | | | | | |
|не враховані | | | | | | | | |
|складовими | | | | | | | | |
|вартості | | | | | | | | |
|будівництва | | | | | | | | |
|(без ПДВ) | | | | | | | | |
|----------------+------+-----------+-------------+--------+-------+-----------+-------------+--------|
|Разом | + | + | + | + | + | + | + | + |
|----------------+------+-----------+-------------+--------+-------+-----------+-------------+--------|
|Податок на | + | - | - | + | + | - | - | + |
|додану вартість | | | | | | | | |
|----------------+------+-----------+-------------+--------+-------+-----------+-------------+--------|
|Всього по | + | + | + | + | + | + | + | + |
|пусковому | | | | | | | | |
|комплексу | | | | | | | | |
|----------------+------+-----------+-------------+--------+-------+-----------+-------------+--------|
|Зворотні суми | + | - | - | - | + | - | - | - |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Головний інженер
проекту генеральної
проектної організації _____________________________
(підпис (ініціали, прізвище))

Додаток 18
Довідковий
(макет)

 Замовник ________________________________________________________
(назва організації)

 Підрядник _______________________________________________________
(назва організації)

              ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво ___________________________________________________
(найменування будови, її черги, пускового

__________________________________________________________________
комплексу, об'єкта)

що здійснюється в 200_ році
Вид договірної ціни _______________
Визначена згідно з ДБН Д.1.1-1-2000
Складена в поточних цінах станом на "__" _________ 200_ р.

-------------------------------------------------------------------------
| N |Обгрунтування| Найменування  |    Вартість, тис.грн.     |
|п/п|       |   витрат   |-----------------------------------|
|  |       |         |всього|    у тому числі:    |
|  |       |         |   |----------------------------|
|  |       |         |   |будівельних|монтажних|інших |
|  |       |         |   |  робіт  | робіт |витрат|
|---+-------------+-----------------+------+-----------+---------+------|
| 1 |   2   |    3    | 4  |   5   |  6  | 7  |
|---+-------------+-----------------+------+-----------+---------+------|
| 1 |       | Прямі витрати | +  |   +   |  +  | -  |
|  |-------------+-----------------+------+-----------+---------+------|
|  |       |в т.ч.      |   |      |     |   |
|  |-------------+-----------------+------+-----------+---------+------|
|  | Розр. N 1 |Заробітна плата | +  |   +   |  +  | -  |
|  |-------------+-----------------+------+-----------+---------+------|
|  | Розр. N 2 |Вартість     | +  |   +   |  +  | -  |
|  |       |матеріальних   |   |      |     |   |
|  |       |ресурсів     |   |      |     |   |
|  |-------------+-----------------+------+-----------+---------+------|
|  | Розр. N 3 |Вартість     | +  |   +   |  +  | -  |
|  |       |експлуатації   |   |      |     |   |
|  |       |будівельних машин|   |      |     |   |
|  |       |і механізмів   |   |      |     |   |
|---+-------------+-----------------+------+-----------+---------+------|
| 2 | Розр. N 4 |Загальновиробничі| +  |   +   |  +  | -  |
|  |       |витрати     |   |      |     |   |
|---+-------------+-----------------+------+-----------+---------+------|
| 3 | Розр. N 5 |Витрати на    | +  |   +   |  +  | -  |
|  |       |зведення     |   |      |     |   |
|  |       |(пристосування) |   |      |     |   |
|  |       |та розбирання  |   |      |     |   |
|  |       |титульних    |   |      |     |   |
|  |       |тимчасових    |   |      |     |   |
|  |       |будівель і    |   |      |     |   |
|  |       |споруд      |   |      |     |   |
|  |-------------+-----------------+------+-----------+---------+------|
|  |       |в т.ч.      |   |      |     |   |
|  |-------------+-----------------+------+-----------+---------+------|
|  |       |зворотні суми  | +  |   +   |  +  | -  |
|---+-------------+-----------------+------+-----------+---------+------|
| 4 | Розр. N 6 |Кошти на     | +  |   +   |  +  | -  |
|  |       |додаткові витрати|   |      |     |   |
|  |       |при виконанні  |   |      |     |   |
|  |       |будівельно-   |   |      |     |   |
|  |       |монтажних робіт у|   |      |     |   |
|  |       |зимовий період  |   |      |     |   |
|  |       |(на обсяги робіт,|   |      |     |   |
|  |       |що плануються до |   |      |     |   |
|  |       |виконання у   |   |      |     |   |
|  |       |зимовий період) |   |      |     |   |
|---+-------------+-----------------+------+-----------+---------+------|
| 5 | Розр. N 7 |Кошти на     | +  |   +   |  +  | -  |
|  |       |додаткові витрати|   |      |     |   |
|  |       |при виконанні  |   |      |     |   |
|  |       |будівельно-   |   |      |     |   |
|  |       |монтажних робіт у|   |      |     |   |
|  |       |літній період (на|   |      |     |   |
|  |       |обсяги робіт, що |   |      |     |   |
|  |       |плануються до  |   |      |     |   |
|  |       |виконання у   |   |      |     |   |
|  |       |літній період)  |   |      |     |   |
|---+-------------+-----------------+------+-----------+---------+------|
| 6 | Розр. N 8 |Інші супутні   | +  |   +   |  +  | +  |
|  |       |витрати     |   |      |     |   |
|---+-------------+-----------------+------+-----------+---------+------|
|  |       |Разом      | +  |   +   |  +  | +  |
|---+-------------+-----------------+------+-----------+---------+------|
| 7 |       |Прибуток     | +  |   +   |  +  | -  |
|---+-------------+-----------------+------+-----------+---------+------|
| 8 | Розр. N 9 |Кошти на покриття| +  |   -   |  -  | +  |
|  |       |адміністративних |   |      |     |   |
|  |       |витрат      |   |      |     |   |
|  |       |будівельно-   |   |      |     |   |
|  |       |монтажної    |   |      |     |   |
|  |       |організації   |   |      |     |   |
|---+-------------+-----------------+------+-----------+---------+------|
| 9 | Розр. N 10 |Кошти на покриття| +  |   +   |  +  | +  |
|  |       |ризику(*)    |   |      |     |   |
|---+-------------+-----------------+------+-----------+---------+------|
|  |       |Разом (пп. 1-9) | +  |   +   |  +  | +  |
|  |       |         |   |      |     |   |
|---+-------------+-----------------+------+-----------+---------+------|
| 10| Розр. N 11 |Податки, збори, | +  |   -   |  -  | +  |
|  |       |обов'язкові   |   |      |     |   |
|  |       |платежі,     |   |      |     |   |
|  |       |встановлені   |   |      |     |   |
|  |       |чинним      |   |      |     |   |
|  |       |законодавством і |   |      |     |   |
|  |       |не враховані   |   |      |     |   |
|  |       |складовими    |   |      |     |   |
|  |       |вартості     |   |      |     |   |
|  |       |будівництва (крім|   |      |     |   |
|  |       |ПДВ)       |   |      |     |   |
|---+-------------+-----------------+------+-----------+---------+------|
|  |       |Разом договірна | +  |   +   |  +  | +  |
|  |       |ціна       |   |      |     |   |
|---+-------------+-----------------+------+-----------+---------+------|
| 11|       |Податок на додану| +  |   -   |  -  | +  |
|  |       |вартість     |   |      |     |   |
|---+-------------+-----------------+------+-----------+---------+------|
|  |       |Всього договірна | +  |   +   |  +  | +  |
|  |       |ціна       |   |      |     |   |
|  |-------------+-----------------+------+-----------+---------+------|
|  |       |в т.ч.      |   |      |     |   |
|  |-------------+-----------------+------+-----------+---------+------|
|  | Розр. N 12 |зворотні суми  | +  |   -   |  -  | -  |
-------------------------------------------------------------------------

_______________
   (*) - Кошти на покриття ризику враховуються в договірній ціні
за порядком, наведеним у п. 3.2.13 цього ДБН.

 Керівник підприємства           Керівник генеральної
 (організації) - замовника         підрядної організації

 _______________________          ______________________
 (підпис, ініціали,             (підпис, ініціали,
 прізвище, печатка)             прізвище, печатка)