Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо посилення відповідальності
за порушення вимог земельного законодавства

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

1) в абзаці другому статті 52 слова "від шести до дванадцяти" замінити словами "від десяти до двадцяти", а слова "від восьми до п'ятнадцяти" - словами "від п'ятнадцяти до тридцяти";

2) в абзаці другому статті 53 слова "від трьох до двадцяти" замінити словами "від п'яти до двадцяти п'яти", а слова "від десяти до двадцяти п'яти" - словами "від п'ятнадцяти до тридцяти";

3) статтю 53-2 викласти в такій редакції:

"Стаття 53-2. Перекручення або приховування даних
державного земельного кадастру

Перекручення даних державного земельного кадастру, а також приховування інформації про стан земель, розміри, кількість земельних ділянок, наявність земель запасу або резервного фонду -

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від п'яти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";

4) доповнити статтею 53-3 такого змісту:

"Стаття 53-3. Зняття та перенесення ґрунтового покриву
земельних ділянок без спеціального дозволу

Зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок без спеціального дозволу, а також невиконання умов зняття, збереження і використання родючого шару ґрунту -

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від двадцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";

5) статті 54 і 55 викласти в такій редакції:

"Стаття 54. Порушення строків повернення тимчасово зайнятих
земель або неприведення їх у стан, придатний для
використання за призначенням

Порушення строків повернення тимчасово зайнятих земель або невиконання обов'язків щодо приведення їх у стан, придатний для використання за призначенням, -

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від п'ятнадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Непроведення рекультивації порушених земель -

тягне за собою накладення штрафу на громадян від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від десяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 55. Самовільне відхилення від проектів землеустрою

Відхилення від затверджених в установленому порядку проектів землеустрою -

тягне за собою накладення штрафу на громадян від п'яти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від п'ятнадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";

6) в абзаці другому статті 56 слова "від двох до чотирьох" замінити словами "від п'яти до десяти";

7) в абзаці другому статті 1885 слова "від трьох до п'яти" замінити словами "від п'яти до десяти", а слова "від п'яти до п'ятнадцяти" - словами "від десяти до тридцяти";

8) статтю 238-1 викласти в такій редакції:

"Стаття 238-1. Органи державного контролю за використанням
та охороною земель

Органи державного контролю за використанням та охороною земель розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням законодавства у сфері використання та охорони земель (статті 52-56 та 188-5 цього Кодексу).

Від імені органів, зазначених у цій статті, розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право: Головний державний інспектор України з контролю за використанням та охороною земель і його заступники, головні державні інспектори з контролю за використанням та охороною земель Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя і їх заступники, старші державні інспектори з контролю за використанням та охороною земель і державні інспектори з контролю за використанням та охороною земель відповідних територій";

9) частину другу статті 255 доповнити підпунктом 7-1 такого змісту:

"7-1) громадський інспектор з контролю за використанням та охороною земель (статті 52-53-1, 53-3)";

10) статтю 259 після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:

"У разі вчинення порушень земельного законодавства, якщо особу порушника неможливо встановити на місці вчинення порушення, державні інспектори у сфері державного контролю за використанням та охороною земель і дотриманням вимог законодавства України про охорону земель можуть доставляти осіб, які вчинили ці правопорушення, до міліції чи до приміщення виконавчого органу сільської, селищної, міської ради для встановлення особи порушника та складення протоколу про адміністративне правопорушення".

У зв'язку з цим частини четверту - восьму вважати відповідно частинами п'ятою - дев'ятою.

2. У Законі України "Про державний контроль за використанням та охороною земель" ( 963-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 39, ст. 350):

1) у статті 1:

після абзацу п'ятого доповнити двома новими абзацами такого змісту:

"межа земельної ділянки - умовна замкнена ламана лінія, що розмежовує земельні ділянки;

межовий знак - спеціальний знак встановленого зразка, яким закріплюється місцеположення поворотних точок меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)".

У зв'язку з цим абзаци шостий - тринадцятий вважати відповідно абзацами восьмим - п'ятнадцятим;

абзац п'ятнадцятий викласти в такій редакції:

"самовільне зайняття земельної ділянки - будь-які дії, які свідчать про фактичне використання земельної ділянки за відсутності відповідного рішення органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування про її передачу у власність або надання у користування (оренду) або за відсутності вчиненого правочину щодо такої земельної ділянки, за винятком дій, які відповідно до закону є правомірними";

2) в абзаці п'ятому частини першої статті 10 слова "до органів внутрішніх справ чи місцевих органів державної влади для складання протоколу про адміністративне правопорушення" замінити словами "до міліції чи до приміщення виконавчого органу сільської, селищної, міської ради для встановлення особи порушника та складення протоколу про адміністративне правопорушення".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 15 квітня 2008 року
N 271-VI