Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 8 вересня 1997 р. N 995
Київ

Про Порядок затвердження титулів будов (об'єктів),
будівництво яких здійснюється із залученням
бюджетних коштів або коштів підприємств
державної власності

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 663 від 11.05.20
06
N 436 від 07.05.20
08 )

( Дія Постанови не поширюється на реконструкцію або
будівництво об'єктів згідно з планом заходів, затвердженим
Постановою КМ
N 1036 від 16.09.20
09 )

На виконання пункту 15 Указу Президента України від 28 лютого 1997 р. N 187 "Про заходи щодо забезпечення наповнення державного бюджету та посилення фінансово-бюджетної дисципліни" і з метою ефективного використання бюджетних коштів у капітальному будівництві Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок затвердження титулів будов (об'єктів), будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів або коштів підприємств державної власності.

2. Установити, що фінансування капітальних вкладень із залученням бюджетних коштів або коштів підприємств державної власності здійснюється лише за наявності погоджених та затверджених в установленому порядку титулів будов (об'єктів).

3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям у місячний термін привести свої рішення у відповідність із цією постановою.

4. Міністерству економіки, Міністерству фінансів, Державному комітету будівництва, архітектури та житлової політики, Державному комітету статистики та Міністерству юстиції у тримісячний термін розробити і подати до Кабінету Міністрів України відповідні пропозиції щодо внесення змін до чинних нормативно-правових актів, що випливають із цієї постанови.

5. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 1998 року.

6. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Віце-прем'єр-міністра України Білоблоцького М. П.

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 вересня 1997 р. N 995

Порядок
затвердження титулів будов (об'єктів), будівництво
яких здійснюється із залученням бюджетних коштів
або коштів підприємств державної власності

( У тексті Порядку слова "розрахункова кошторисна вартість"
у всіх відмінках замінено словами "загальна кошторисна
вартість" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ
N 436 від 07.05.2008 )

I. Загальна частина

1. Титул будови (об'єкта) визначає основні техніко-економічні показники будови (об'єкта) і містить такі відомості: найменування будови (об'єкта) та її місцезнаходження, найменування забудовника, сфера управління, до якої вона належить, галузь, характер будівництва (нове будівництво, розширення, реконструкція, технічне переоснащення підприємства, об'єкта, споруди), обсяг капіталовкладень, вартість основних фондів та завдання щодо введення в дію потужностей на весь період будівництва з розподілом капітальних вкладень за роками з урахуванням нормативної тривалості будівництва. ( Абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 436 від 07.05.2008 )

Внутрішньобудівельний титул будови (об'єкта) складається замовником на основі погодженого та затвердженого в установленому порядку титулу будови (об'єкта). У ньому визначаються об'єкти та споруди, будівництво яких здійснюватиметься у плановому році, зазначається їх кошторисна вартість та залишок її на початок року, обсяг капітальних вкладень на рік, у тому числі витрати замовника.

2. Титули будов (об'єктів), будівництво яких розпочинається, складаються за формою згідно з додатком N 1, перехідних - додатком N 2, внутрішньобудівельні титули - додатком N 3 до цього Порядку.

У разі коли будівництво об'єкта у попередні роки здійснювалося без залучення бюджетних коштів або коштів підприємств державної власності та у разі перезатвердження проектів, будівництво за якими розпочате у минулі роки, замість титулу будови (об'єкта), будівництво якої розпочинається, складається титул будови (об'єкта), будівництво якої розпочалось, за формою згідно з додатком 5, який затверджується згідно з цим Порядком як титул будови (об'єкта), будівництво якої розпочинається. ( Абзац другий пункту 2 в редакції Постанови КМ N 436 від 07.05.2008 )

3. Титул будови (об'єкта) є документом, обов'язковим для міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, банків, що здійснюють супроводження, фінансування та реалізацію проекту будівництва із залученням бюджетних коштів або коштів підприємств державної власності.

4. Титул будови (об'єкта), будівництво якої розпочинається, складається і затверджується на весь період будівництва із визначенням джерел фінансування та розподілом за роками обсягів капітальних вкладень, у тому числі за рахунок бюджетних коштів, та завдань щодо введення у дію потужностей з урахуванням нормативної тривалості будівництва. ( Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 436 від 07.05.2008 )

5. Показники титулів будов (об'єктів) є плановими як для замовника, так і для підрядника, зокрема щодо фінансування будов (об'єктів), та засобом забезпечення ефективного використання державних капітальних вкладень.

Зміни до показників титулів будов (об'єктів) вносяться згідно з цим Порядком для їх затвердження.

У разі коли будівництво об'єктів було розпочато у попередні роки, зміни до показників титулів будов (об'єктів), будівництво яких розпочинається, вносяться за формою згідно з додатком 5 до цього Порядку. ( Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 436 від 07.05.2008 )

6. Титули складаються тільки для тих будов (об'єктів), які забезпечені на 1 вересня року, що передує плановому, затвердженими в установленому порядку проектно-кошторисною документацією, у тому числі техніко-економічним обгрунтуванням, робочими кресленнями і кошторисами обсягу робіт, який необхідно виконати у плановому році відповідно до нормативних показників.

7. Титули будов (об'єктів), будівництво яких розпочинається, та перехідних складаються замовниками і подаються до органів вищого рівня, до сфери управління яких вони належать, для погодження та затвердження.

8. Титули будов (об'єктів), будівництво яких розпочинається, складаються тільки за умови забезпечення перехідних будов (об'єктів) галузі капітальними вкладеннями в обсягах, необхідних для завершення їх будівництва у нормативні терміни.

9. Титули будов (об'єктів), будівництво яких розпочинається, складаються для всіх будов (об'єктів) виробничого і невиробничого призначення.

II. Порядок затвердження титулів будов
(об'єктів) виробничого призначення

10. Титули будов (об'єктів), будівництво яких розпочинається, загальною кошторисною вартістю 100 млн. гривень і більше затверджуються Кабінетом Міністрів України за поданням міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій-замовників за погодженням з Мінекономіки та Мінрегіонбудом.

На підставі обґрунтованого подання, погодженого з Мінекономіки, Мінфіном та іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади, Кабінет Міністрів України може прийняти рішення щодо надання Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям права на затвердження титулів будов (об'єктів), будівництво яких розпочинається, загальною кошторисною вартістю 100 млн. гривень і більше. ( Пункт 10 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 436 від 07.05.2008 ) ( Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 663 від 11.05.2006, N 436 від 07.05.2008 )

11. Титули будов (об'єктів), будівництво яких розпочинається, загальною кошторисною вартістю від 30 до 100 млн. гривень затверджуються міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями-замовниками за погодженням з Мінекономіки. ( Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 663 від 11.05.2006 )

12. Титули будов (об'єктів), будівництво яких розпочинається, загальною кошторисною вартістю до 30 млн. гривень затверджуються керівниками підприємств державної власності за погодженням з органами вищого рівня, до сфери управління яких вони належать. ( Пункт 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 663 від 11.05.2006 )

13. Титули для робіт, що розпочинаються з буріння свердловин, упорядкування нафтових і газових родовищ, промислів і дільниць, підключення їх до інженерних мереж діючих магістралей, гірничо-капітальних робіт, які підлягають виконанню на діючих шахтах, розрізах, рудниках, робіт з підготовки нових горизонтів на цих підприємствах, робіт з підготовки дільниць для видобутку торфу, робіт, які виконуються для забезпечення заготівлі, вивезення, сплаву і перевалки деревини, робіт з відновлення та охорони лісів, інших аналогічних підготовчих робіт загальною кошторисною вартістю 100 млн. гривень і більше затверджуються Кабінетом Міністрів України за поданням міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій-замовників за погодженням з Мінекономіки. ( Абзац перший пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 663 від 11.05.2006 )

Якщо загальна кошторисна вартість зазначених робіт становить менше 100 млн. гривень, титули затверджуються міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями-замовниками за погодженням з Мінекономіки. ( Абзац другий пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 663 від 11.05.2006 )

14. Титули перехідних будов (об'єктів) загальною кошторисною вартістю 30 млн. гривень і більше затверджуються міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями за погодженням з Мінекономіки, загальною кошторисною вартістю до 30 млн. гривень - керівниками підприємств державної власності за погодженням з органами вищого рівня, до сфери управління яких вони належать. ( Пункт 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 663 від 11.05.2006, N 436 від 07.05.2008 )

III. Порядок затвердження титулів будов
(об'єктів) невиробничого призначення

15. Титули адміністративних будівель, видовищних та спортивних споруд, будівництво яких розпочинається, загальною кошторисною вартістю 100 млн. гривень і більше затверджуються Кабінетом Міністрів України за поданням міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій-замовників, погодженим з Мінекономіки та Мінрегіонбудом.

На підставі обґрунтованого подання, погодженого з Мінекономіки, Мінфіном та іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади, Кабінет Міністрів України може прийняти рішення щодо надання Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям права на затвердження титулів будов (об'єктів), будівництво яких розпочинається, загальною кошторисною вартістю 100 млн. гривень і більше. ( Пункт 15 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 436 від 07.05.2008 ) ( Пункт 15 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 663 від 11.05.2006, N 436 від 07.05.2008 )

16. Титули будов (об'єктів), будівництво яких розпочинається, загальною кошторисною вартістю 100 млн. гривень і більше (крім будівель та споруд, зазначених у пункті 15), а саме: житла, комунального призначення, охорони навколишнього природного середовища, охорони здоров'я, фізичної культури, науки, освіти, культури і мистецтва - затверджуються міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями за погодженням з Мінекономіки. ( Пункт 16 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 663 від 11.05.2006 )

17. Якщо загальна кошторисна вартість будов (об'єктів), зазначених у пунктах 15 та 16, становить від 30 до 100 млн. гривень, титули затверджуються міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями-замовниками, за погодженням з Мінекономіки до 30 млн. гривень - керівниками підприємств державної власності за погодженням з органами вищого рівня, до сфери управління яких вони належать. ( Пункт 17 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 663 від 11.05.2006, N 436 від 07.05.2008 )

17-1. Титули перехідних будов (об'єктів) загальною кошторисною вартістю 30 млн. гривень і більше затверджуються міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями за погодженням з Мінекономіки, а загальною кошторисною вартістю до 30 млн. гривень - керівниками державних підприємств за погодженням з органами, до сфери управління яких вони належать. ( Порядок доповнено пунктом 17-1 згідно з Постановою КМ N 663 від 11.05.2006; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 436 від 07.05.2008 )

18. Титули на будівництво адміністративних приміщень сільських та селищних рад затверджуються у порядку, встановленому обласними державними адміністраціями.

IV. Заключна частина

19. Титули будов (об'єктів) виробничого і невиробничого призначення, будівництво яких розпочинається та здійснюється із залученням іноземних кредитів під гарантію Кабінету Міністрів України, незалежно від загальної кошторисної вартості, затверджуються Кабінетом Міністрів України за поданням міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій-замовників за погодженням з Мінекономіки та Мінрегіонбудом. ( Пункт 19 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 436 від 07.05.2008 )

20. Внутрішньобудівельні титули будов (об'єктів), незалежно від загальної кошторисної вартості, затверджуються керівниками підприємств - замовників за погодженням із генеральними підрядниками та органами вищого рівня, до сфери управління яких вони належать.

21. Титули на виконання проектно-вишукувальних робіт для будівництва затверджуються в тому ж порядку, що й титули відповідних будов (об'єктів), будівництво яких розпочинається, з урахуванням прогнозної вартості будівництва цих будов (об'єктів).

Титули на виконання проектно-вишукувальних робіт для будівництва складаються згідно з додатком N 4 до цього Порядку.

Додаток 1
до Порядку

               ТИТУЛ
будови (об'єкта), будівництво
якої розпочинається у 20__ році

   ПОГОДЖЕНО                ЗАТВЕРДЖЕНО
________ ________ ________ _________
(посада) (підпис) (посада) (підпис)
______________________ ______________________
(ініціали та прізвище) (ініціали та прізвище)

"__"_________ 20__р.           "__"_________ 20__р.

---------------------------------------------------------------------------------
|Найменування будови (об'єкта) та її місцезнаходження |Частка державної |
| |власності у майні |
| |забудовника на |
| |__________ 20__р., |
| |відсотків |
|------------------------------------------------------+------------------------|
|Найменування забудовника |Наявність робочої |
| |документації |
|------------------------------------------------------+------------------------|
|Галузь |Ким, коли затверджено |
| |проектно-кошторисну |
| |документацію |
|------------------------------------------------------+------------------------|
|Сфера управління |Генеральна проектна |
|------------------------------------------------------|організація |
|Характер будівництва | |
|------------------------------------------------------+------------------------|
|Строки будівництва |Генеральна підрядна |
|------------------------------------------------------|організація |
|Джерела фінансування | |
|------------------------------------------------------+------------------------|
|Показники будови (об'єкта) |Згідно з | Завдання за роками |
| |проектно- | будівництва |
| |кошторисною|------------------------|
| |докумен- |20__|20__|20__|20__|20__|
| |тацією | | | | | |
|------------------------------------------+-----------+----+----+----+----+----|
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---------------------------------------------------------------------------------

Потужність (у відповідних одиницях виміру)
Вартість основних фондів, тис. гривень
Капітальні вкладення, тис. гривень
Загальна кошторисна вартість, тис. гривень,
у тому числі:
будівельно-монтажних робіт
устатковання, меблів та інвентарю
інші витрати
Із загального обсягу капітальних вкладень
за рахунок:
державного бюджету х
місцевого бюджету х
інших джерел х

   "__"______ 20__р. ________ _________ ______________________
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

                       Зворотний бік титулу

Примітки: 1. У рядку "Сфера управління" зазначається найменування
центрального або місцевого органу виконавчої влади -
розпорядника коштів.

      2. У  рядку  "Галузь"  наводиться  інформація  про
призначення будови (об'єкта) відповідно до
Державного класифікатора України ДК 009:2005
"Класифікація видів економічної діяльності",
затвердженого наказом Держспоживстандарту від
26 грудня 2005 р. N 375.

      3. У рядку "Наявність робочої документації" наводиться
інформація про кошторисну вартість будівництва (у
тому числі вартість будівельно-монтажних робіт) за
розробленою на будівництво зазначеної будови
(об'єкта) робочою документацією.

      4. Рядок "Генеральна підрядна організація" заповнюється
після затвердження проектно-кошторисної документації
та титулу будови в установленому порядку у разі
визначення підрядної організації за результатами
торгів (тендерів).

      5. Вартість основних фондів визначається без урахування
податку на додану вартість та зворотних сум
(вартості матеріалів і виробів, одержаних у
результаті розбирання конструкцій, знесення і
перенесення будівель та споруд, у тому числі
тимчасових, матеріалів, одержаних у порядку
попутного видобування, тощо).

      6. Інші  джерела фінансування зазначаються під час
складання титулу будови (власні кошти підприємств та
організацій, кредити банків та інші позики, кошти
вітчизняних та іноземних інвесторів тощо) з
відповідним підтвердженням.

      7. У разі потреби зазначаються дані щодо вартості робіт
з будівництва пускових комплексів, здійснення
природоохоронних заходів тощо.

      8. У разі проведення:

       гірничих робіт - їх вартість враховується у вартості
будівельно-монтажних робіт;

       пусконалагоджувальних робіт  - перелік показників
вартості, зазначених у складі загальної кошторисної
вартості в графі А, доповнюється додатковим
показником.

( Додаток 1 в редакції Постанови КМ N 436 від 07.05.2008 )

Додаток 2
до Порядку

               ТИТУЛ
перехідної будови (об'єкта) на 20__ рік

   ПОГОДЖЕНО                ЗАТВЕРДЖЕНО
________ ________ ________ _________
(посада) (підпис) (посада) (підпис)
______________________ ______________________
(ініціали та прізвище) (ініціали та прізвище)

"__"___________ 20__р.          "__"___________ 20__р.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
|Найменування будови (об'єкта) та її |Частка державної власності у майні |
|місцезнаходження |забудовника на _________ 20__р., відсотках |
|-----------------------------------------------------+-------------------------------------------|
|Найменування забудовника |Наявність робочої документації |
|-----------------------------------------------------+-------------------------------------------|
|Галузь |Ким, коли затверджено проектно-кошторисну |
| |документацію |
|-----------------------------------------------------+-------------------------------------------|
|Сфера управління | |
|-----------------------------------------------------|Генеральна проектна організація |
|Характер будівництва | |
|-----------------------------------------------------+-------------------------------------------|
|Строки будівництва | |
|-----------------------------------------------------|Генеральна підрядна організація |
|Джерела фінансування | |
|-----------------------------------------------------+-------------------------------------------|
|Показники будови (об'єкта) |Згідно з | | | | | |
| |проектно- |-------+--------+--------+-------+---------|
| |кошторисною|Вико- |Профі- |Підлягає|Завдан-|Введення |
| |документа- |нання |нансова-|виконан-|ня на |в дію |
| |цією |на 1 |но на |ню до | 20__ |(квартал)|
| | |січня |1 січня |кінця | рік | |
| | |20__ р.|20__ р. |будівни-| | |
| | | | |цтва | | |
|-----------------------------------------+-----------+-------+--------+--------+-------+---------|
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Потужність (у відповідних одиницях виміру)
Вартість основних фондів, тис. гривень
Капітальні вкладення, тис. гривень
Загальна кошторисна вартість, тис. гривень,
у тому числі:
будівельно-монтажних робіт
устатковання, меблів та інвентарю
інші витрати
Із загального обсягу капітальних вкладень
за рахунок:
державного бюджету х
місцевого бюджету х
інших джерел х

   "__"______ 20__р. ________ _________ ______________________
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

                       Зворотний бік титулу

Примітки: 1. У рядку "Сфера управління" зазначається найменування
центрального або місцевого органу виконавчої влади -
розпорядника коштів.

     2. У  рядку  "Галузь"  наводиться  інформація  про
призначення будови (об'єкта) відповідно до Державного
класифікатора України ДК 009:2005 "Класифікація видів
економічної діяльності", затвердженого наказом
Держспоживстандарту від 26 грудня 2005 р. N 375.

     3. У рядку "Наявність робочої документації" наводиться
інформація про кошторисну вартість будівництва (у
тому числі вартість будівельно-монтажних робіт) за
розробленою на будівництво зазначеної будови
(об'єкта) робочою документацією.

     4. Вартість основних фондів визначається без урахування
податку на додану вартість та зворотних сум (вартості
матеріалів і виробів, одержаних у результаті
розбирання конструкцій, знесення і перенесення
будівель та споруд, у тому числі тимчасових,
матеріалів, одержаних у порядку попутного
видобування, тощо).

     5. У графі 2 зазначається фактична вартість виконаних
робіт у поточних цінах відповідних років, обчислена
на підставі кошторисних норм трудових і
матеріально-технічних ресурсів та витрат замовника.

     6. У разі потреби зазначаються дані щодо вартості робіт
з будівництва пускових комплексів, здійснення
природоохоронних заходів тощо.

     7. Інші  джерела  фінансування зазначаються під час
складання титулу будови (власні кошти підприємств та
організацій, кредити банків та інші позики, кошти
вітчизняних та іноземних інвесторів тощо) з
відповідним підтвердженням.

     8. У разі проведення:

       гірничих робіт - їх вартість враховується у вартості
будівельно-монтажних робіт;

       пусконалагоджувальних робіт  -  перелік показників
вартості, зазначених у складі загальної кошторисної
вартості в графі А, доповнюється додатковим
показником.

( Додаток 2 в редакції Постанови КМ N 436 від 07.05.2008 )

Додаток 3
до Порядку

          ВНУТРІШНЬОБУДІВЕЛЬНИЙ ТИТУЛ
будови (об'єкта) на 20__ рік

      ПОГОДЖЕНО               ЗАТВЕРДЖЕНО
__________________________________ ________ _________
(посада керівника органу вищого (посада) (підпис)
рівня) ______________________
________ ______________________ (ініціали та прізвище)
(підпис) (ініціали та прізвище)
"__"___________ 20__р.
"__"_________20__р.
__________________________________
(посада керівника генеральної
__________________________________
підрядної будівельної організації)
_________ ______________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
"____" _______ 20__р.

Строк будівництва, місяців __________________________________
Рік і місяць закінчення будівництва _________________________
Потужність (у відповідних одиницях виміру) __________________
Вартість основних фондів, тис. гривень ______________________

                                          (тис. гривень)
-------------------------------------------------------------------------------------------------
| Найме-| Загальна кошторисна вартість | Капітальні вкладення |
|нування|---------------------------------------------------+-----------------------------------|
|будови,| будівельно-монтажних | устатковання, меблів, |усьо-| у тому числі |
| пуско-| робіт | інвентарю |го |-----------------------------|
| вого |-------------------------+-------------------------| |договірна ціна |вит- |резер-|
| ком- |усьо-| у тому числі |усьо-| у тому числі | |---------------|рати |вні |
|плексу,|го |-------------------|го |-------------------| |між |між за-|замов-|кошти |
|об'єкта| |вико- |за-|у тому | |вико- |зали-|у тому| |замов- |мовни- |ника |замов-|
| будів-| |нано з |ли-|числі | |нано з|шок |числі | |ником |ком та | |ника |
| ництва| |початку|шок|на 20__| |почат-| | на | |та |генера-| | |
| та | |будів- | | рік | |ку бу-| | 20__ | |генера-|льним | | |
| видів | |ництва | | | |дівни-| | рік | |льним |проек- | | |
| витрат| | | | | |цтва | | | |підряд-|туваль-| | |
| | | | | | | | | | |ником |ником | | |
|-------+-----+-------+---+-------+-----+------+-----+------+-----+-------+-------+------+------|
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------

"__"______ 20__р. ________ _________ ______________________
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

                       Зворотний бік титулу

Примітки: 1. У графах 1, 3 і 4 загальна кошторисна вартість
будівельно-монтажних робіт зазначається з урахуванням
вартості будівельно-монтажних робіт за главами 1-9
граф 4 і 5 зведеного кошторисного розрахунку, а
вартість виконаних будівельно-монтажних робіт (графа
2) - за фактичною вартістю виконаних робіт у поточних
цінах відповідних років, обчисленою на підставі
кошторисних норм трудових і матеріально-технічних
ресурсів.

     2. Загальна кошторисна вартість устатковання, меблів та
інвентарю (графи 5, 7 і 8) визначається з урахуванням
їх вартості за главами 1-9 графи 6 зведеного
кошторисного розрахунку пропорційно коштам, які
виділені для покриття пов'язаних з інфляційними
процесами витрат, що визначаються з урахуванням
прогнозного індексу інфляції та тривалості
будівництва (з обов'язковим наданням відповідних
розрахунків), а вартість придбаного устатковання
(графа 6) підтверджується обліковими документами
(рахунок-фактура, товарно-транспортні накладні тощо).

     3. Показники   загальної   кошторисної   вартості
будівельно-монтажних робіт і устатковання
(графи 1-8) та розміру капітальних вкладень на рік
(графи 9-13) необхідно зіставляти за напрямами з
відповідними вартісними показниками, зазначеними в
інших затверджених у встановленому порядку
документах.

( Додаток 3 в редакції Постанови КМ N 436 від 07.05.2008 )

Додаток 4
до Порядку

               ТИТУЛ
на виконання проектно-вишукувальних робіт
для будівництва

   ПОГОДЖЕНО                ЗАТВЕРДЖЕНО
________ ________ ________ _________
(посада) (підпис) (посада) (підпис)
______________________ ______________________
(ініціали та прізвище) (ініціали та прізвище)

"__"___________ 20__р.          "__"___________ 20__р.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Найме- | Рік |Потужність будови (об'єкта),| Прогнозна | Кількість |Стадії| Варті-| Вар- | Дата | Назва |
| нування |почат-| що проектується | кошторисна |працівників| про- | сть | тість |прийнят-| гене- |
| та міс- |ку та | | вартість | |екту- |проект-|робіт з| тя | раль- |
| цезна- |закін-| |будівництва,| |вання | но- | прове-|проект- | ної |
| ходження |чення | |тис. гривень| | | вишу- | дення | но- |проект-|
| будови |будів-|----------------------------+------------+-----------| | кува- | дер- | кошто- | ної |
|(об'єкта),|ництва| загальні |у натуральних|усьо-|у тому|досяг-|роз-| | льних | жавної| рисної |органі-|
| характер | | вартісні | показниках |го |числі | нута |ра- | | робіт |експер-| доку- | зації |
| та черга | | показники, | основного | |буді- | |хун-| |за ста-| тизи, | мен- | |
|будівниц- | | тис. гривень | виробництва| |вель- | |кова| | діями | тис. | тації | |
| тва, | |--------------+-------------| | но- | | | | проек-|гривень|замовни-| |
| назва | |досяг-|розра- |досяг-|розра-| | мон- | | | | ту- | | ком | |
|продукції | | нута |хункова| нута |хун- | |тажних| | | | вання,| | | |
| та оди- | | | | |кова | |робіт | | | | тис. | | | |
| ниці її | | | | | | | | | | |гривень| | | |
| виміру | | | | | | | | | | | | | | |
|----------+------+------+-------+------+------+-----+------+------+----+------+-------+-------+--------+-------|
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   "__"______ 20__р. ________ _________ ______________________
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

                       Зворотний бік титулу

Примітки: 1. Графи 2, 4 і 8 заповнюються під час складання титулу
на виконання проектно-вишукувальних робіт для
реконструкції або технічного переоснащення діючих
підприємств (об'єктів).

     2. Вартість проектно-вишукувальних робіт за стадіями
проектування (графа 11) визначається на підставі
обґрунтування виконавця робіт - переможця тендеру.

( Додаток 4 в редакції Постанови КМ N 436 від 07.05.2008 )

Додаток 5
до Порядку

               ТИТУЛ
будови (об'єкта), будівництво якої
розпочалось у 20__ році

   ПОГОДЖЕНО                ЗАТВЕРДЖЕНО
________ ________ ________ _________
(посада) (підпис) (посада) (підпис)
______________________ ______________________
(ініціали та прізвище) (ініціали та прізвище)

"__"___________ 20__р.          "__"___________ 20__р.

----------------------------------------------------------------------------------------
|Найменування будови (об'єкта) та |Частка державної власності у майні|
|її місцезнаходження |забудовника на __________ 20__р., |
| |відсотків |
|---------------------------------------------------+----------------------------------|
|Найменування забудовника |Наявність робочої документації |
|---------------------------------------------------+----------------------------------|
|Галузь |Ким, коли затверджено проектно- |
| |кошторисну документацію |
|---------------------------------------------------+----------------------------------|
|Сфера управління | |
|---------------------------------------------------|Генеральна проектна організація |
|Характер будівництва | |
|---------------------------------------------------+----------------------------------|
|Строки будівництва | |
|---------------------------------------------------|Генеральна проектна організація |
|Джерела фінансування | |
|---------------------------------------------------+----------------------------------|
| Показники будови | Згідно з |Виконано|Профінансовано| Завдання за роками|
| (об'єкта) |проектно-кошторисною | на 1 | на 1 січня |-------------------|
| | документацією | січня | 20__р. |20__|20__|20__|20__|
| | |20__ р. | | | | | |
|--------------------+---------------------+--------+--------------+----+----+----+----|
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
----------------------------------------------------------------------------------------

Потужність (у відповідних одиницях виміру)
Вартість основних фондів, тис. гривень
Капітальні вкладення, тис. гривень
Загальна кошторисна вартість, тис. гривень,
у тому числі:
будівельно-монтажних робіт
устатковання, меблів та інвентарю
інші витрати
Із загального обсягу капітальних вкладень
за рахунок:
державного бюджету х
місцевого бюджету х
інших джерел х

   "__"______ 20__р. ________ _________ ______________________
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

                       Зворотний бік титулу

Примітки: 1. У рядку "Сфера управління" зазначається найменування
центрального або місцевого органу виконавчої влади -
розпорядника коштів.

     2. У  рядку  "Галузь"  наводиться  інформація  про
призначення будови (об'єкта) відповідно до Державного
класифікатора України ДК 009:2005 "Класифікація видів
економічної діяльності", затвердженого наказом
Держспоживстандарту від 26 грудня 2005 р. N 375.

     3. У рядку "Наявність робочої документації" наводиться
інформація про кошторисну вартість будівництва (у
тому числі вартість будівельно-монтажних робіт) за
розробленою на будівництво зазначеної будови
(об'єкта) робочою документацією.

     4. Вартість основних фондів визначається без урахування
податку на додану вартість та зворотних сум (вартості
матеріалів і виробів, одержаних у результаті
розбирання конструкцій, знесення і перенесення
будівель та споруд, у тому числі тимчасових,
матеріалів, одержаних у порядку попутного
видобування, тощо).

     5. У графі 2 зазначається фактична вартість виконаних
робіт у поточних цінах відповідних років, обчислена
на підставі кошторисних норм трудових і
матеріально-технічних ресурсів та витрат замовника.
Довідка про фактичні витрати, затверджена замовником
додається до титулу.

     6. Інші джерела фінансування зазначаються  під  час
складання титулу будови (власні кошти підприємств та
організацій, кредити банків та інші позики, кошти
вітчизняних та іноземних інвесторів тощо) з
відповідним підтвердженням.

     7. У разі потреби зазначаються дані щодо вартості робіт
з будівництва пускових комплексів, здійснення
природоохоронних заходів тощо.

     8. У разі проведення:

       гірничих робіт - їх вартість враховується у вартості
будівельно-монтажних робіт;

       пусконалагоджувальних робіт  -  перелік показників
вартості, зазначених у складі загальної кошторисної
вартості в графі А, доповнюється додатковим
показником.

( Додаток 5 в редакції Постанови КМ N 436 від 07.05.2008 )