Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про Загальнодержавну цільову екологічну програму
поводження з радіоактивними відходами

Верховна Рада України постановляє:

I. Затвердити Загальнодержавну цільову екологічну програму поводження з радіоактивними відходами (додається).

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Внести зміни до таких законів України:

1) в абзаці третьому частини четвертої статті 21 Закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" ( 39/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 12, ст. 81; 2000 р., N 30, ст. 236) слово "державної" замінити словами "Загальнодержавної цільової екологічної";

2) у Законі України "Про поводження з радіоактивними відходами" ( 255/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 27, ст. 198; 2000 р., N 30, ст. 236; 2003 р., N 29, ст. 236; 2005 р., N 27, ст. 362):

абзац п'ятий статті 3 виключити;

у тексті Закону ( 255/95-ВР ) слова "Державної програми поводження з радіоактивними відходами" та "Державної програми по поводженню з радіоактивними відходами" замінити словами "Загальнодержавної цільової екологічної програми поводження з радіоактивними відходами".

3. Кабінету Міністрів України:

забезпечити виконання Загальнодержавної цільової екологічної програми поводження з радіоактивними відходами;

протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 17 вересня 2008 року
N 516-VI

Затверджено
Законом України
від 17 вересня 2008 року N 516-VI

Загальнодержавна цільова екологічна програма
поводження з радіоактивними відходами

Мета Загальнодержавної цільової екологічної програми поводження з радіоактивними відходами

Метою Загальнодержавної цільової екологічної програми поводження з радіоактивними відходами (далі - Програма) є реалізація державної політики у сфері поводження з радіоактивними відходами, спрямованої на захист довкілля, життя і здоров'я населення від дії іонізуючого випромінювання.

Програмою передбачено діяльність за такими основними напрямами:

поводження з радіоактивними відходами на майданчиках підприємств, на яких вони утворюються;

поводження з радіоактивними відходами на спеціалізованих підприємствах по поводженню з радіоактивними відходами (далі - спеціалізовані підприємства) до моменту їх захоронення;

захоронення радіоактивних відходів.

Поводження з радіоактивними відходами передбачає:

проведення характеризації, класифікації та прогнозування утворення;

збирання;

попередню обробку, переробку та кондиціонування;

перевезення;

тимчасове зберігання;

забезпечення виробників радіоактивних відходів та спеціалізованих підприємств необхідною кількістю відповідних контейнерів;

здійснення заходів з мінімізації обсягів утворення;

ведення обліку та контроль за утворенням.

Дія цієї Програми не поширюється на поводження з:

відпрацьованим ядерним паливом, відходами уранодобувної та уранопереробної промисловості, які відповідно до законодавства не визначаються як радіоактивні відходи;

джерелами іонізуючого випромінювання до їх передачі спеціалізованим підприємствам для довгострокового зберігання.

Шляхи та способи розв'язання проблеми

Діяльність, пов'язана з поводженням з радіоактивними відходами, зумовила виникнення такої проблеми як необхідність створення елементів інфраструктури поводження з радіоактивними відходами (зокрема, сховищ, контейнерів та обладнання) і цілісної системи поводження з ними.

Розв'язання проблеми можливе за трьома варіантами, що принципово відрізняються за ступенем переробки відходів та способами їх зберігання і захоронення.

Перший варіант - децентралізоване кондиціонування радіоактивних відходів, їх зберігання і захоронення, створення сховищ на спеціалізованих підприємствах для захоронення короткоіснуючих низько- та середньоактивних радіоактивних відходів, відкладення прийняття остаточного рішення щодо зберігання і захоронення довгоіснуючих та високоактивних радіоактивних відходів. Попередня обробка і кондиціонування радіоактивних відходів здійснюються в місцях їх утворення. Після кондиціонування короткоіснуючі радіоактивні відходи передаються до спеціалізованих підприємств, які здійснюють їх захоронення. Для цього на території підприємств, на яких утворюються радіоактивні відходи, слід створити інфраструктуру для кондиціонування всіх типів таких відходів. Необхідно побудувати сховища для зберігання короткоіснуючих низько- та середньоактивних радіоактивних відходів на спеціалізованих підприємствах і для зберігання довгоіснуючих та високоактивних радіоактивних відходів, що утворюються внаслідок переробки відпрацьованого ядерного палива українських атомних електростанцій, а також побудувати окреме сховище для тимчасового зберігання високоактивних радіоактивних відходів, що утворилися внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Реалізація першого варіанта дасть можливість тимчасово врегулювати проблему поводження з радіоактивними відходами. Однак у довгостроковій перспективі це призведе до істотного збільшення строку зняття атомних електростанцій з експлуатації і демонтажу їх технологічного обладнання, а також унеможливить вилучення паливовмісних матеріалів з об'єкта "Укриття" і довгоіснуючих радіоактивних відходів, що зберігаються у сховищах, розміщених у зоні відчуження та зоні безумовного (обов'язкового) відселення. Крім того, за умови реалізації зазначеного варіанта залишиться невирішеним питання щодо існування протягом невизначеного строку екологічно небезпечних сховищ спеціалізованих підприємств, нерозв'язання проблеми поводження з осклованими високоактивними радіоактивними відходами, що повертатимуться з Російської Федерації після переробки відпрацьованого ядерного палива українських атомних електростанцій.

Отже, наведений варіант не відповідає принципам державної політики щодо обмеження часу зберігання радіоактивних відходів на майданчиках підприємств, на яких вони утворюються.

Другий варіант - централізоване кондиціонування, зберігання і захоронення радіоактивних відходів, створення централізованого виробничого комплексу з їх кондиціонування, будівництво центральних сховищ для захоронення короткоіснуючих низько- та середньоактивних радіоактивних відходів, сховищ для проміжного зберігання і захоронення довгоіснуючих та високоактивних радіоактивних відходів. Такий варіант принципово відрізняється від першого тим, що основна обробка та кондиціонування радіоактивних відходів, їх проміжне зберігання та захоронення здійснюються централізовано. Цей варіант передбачає невідкладне започаткування робіт не лише з проектування і будівництва централізованого поверхневого сховища для захоронення короткоіснуючих низько- та середньоактивних радіоактивних відходів і проміжного сховища для зберігання довгоіснуючих та високоактивних радіоактивних відходів, а також відповідно до законодавства - геологічного сховища для їх остаточного захоронення. Для цього необхідно розпочати проектування і будівництво централізованого виробничого комплексу з переробки всіх видів радіоактивних відходів, створення достатніх потужностей для виготовлення транспортних контейнерів для їх перевезення від місць утворення до центрального підприємства з переробки і сховищ, а також модернізацію існуючих і будівництво нових транспортних комунікацій між усіма об'єктами поводження з радіоактивними відходами.

Третій (комплексний) варіант - попередня обробка та кондиціонування радіоактивних відходів на майданчиках підприємств, на яких вони утворюються, або на установках спеціалізованих підприємств у відповідних регіонах. Згідно із законодавством захоронення короткоіснуючих низько- та середньоактивних радіоактивних відходів здійснюється у приповерхневому сховищі, захоронення довгоіснуючих високоактивних радіоактивних відходів і відпрацьованого ядерного палива (у разі потреби і залежно від прийнятої стратегії) - у геологічному сховищі.

Цей варіант найповніше враховує можливості наявної інфраструктури поводження з радіоактивними відходами. Практично на всіх атомних електростанціях експлуатуються установки для кондиціонування рідких і твердих радіоактивних відходів, що забезпечують різний ступінь їх переробки, а також продовжується процес удосконалення системи поводження з радіоактивними відходами, включаючи створення комплексних ліній для їх переробки.

Для захоронення короткоіснуючих низько- та середньоактивних твердих радіоактивних відходів, що утворилися внаслідок Чорнобильської катастрофи, та радіоактивних відходів, що утворюватимуться під час зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС, у складі першої черги комплексу виробництв по дезактивації, транспортуванню, переробці та захороненню радіоактивних відходів "Вектор" (далі - комплекс "Вектор") будуються приповерхневі сховища з використанням передових наукових і технологічних досягнень.

Третій варіант передбачає створення на атомних електростанціях установок для кондиціонування радіоактивних відходів, накопичених за період їх експлуатації, зокрема сольового плаву, впровадження уніфікованих систем, що забезпечують пакування радіоактивних відходів, які перебувають у формі та стані, прийнятних для захоронення у центральних сховищах, з використанням передових наукових і технологічних досягнень, створення централізованих установок для переробки радіоактивно забрудненого металу, а також проектування і будівництво сховищ для довгострокового зберігання довгоіснуючих та високоактивних радіоактивних відходів, у тому числі великогабаритних.

У рамках цього варіанта доцільно проводити роботи із зменшення накопичених обсягів радіоактивних відходів і строку їх зберігання на майданчиках підприємств, на яких вони утворюються.

Переробка радіоактивних відходів, що утворюються на промислових підприємствах, у медичних, науково-дослідних та інших закладах (у тому числі дефектоскопів, радіоізотопних приладів та інших джерел іонізуючого випромінювання, радіоізотопних термоелектричних генераторів тощо), а також внаслідок провадження військової діяльності, передбачається на установках, що будуть створені на спеціалізованих підприємствах після проведення їх реконструкції. Захоронення таких відходів планується здійснювати у центральних сховищах.

Захоронення довгоіснуючих та високоактивних радіоактивних відходів здійснюватиметься в геологічному сховищі відповідно до законодавства.

Таким чином, за критерієм обсягу витрат перший та другий варіанти поступаються третьому варіанту. Реалізація третього варіанта є найбільш доцільною та ефективною.

Відповідно до основних принципів поводження з радіоактивними відходами, що задекларовані МАГАТЕ, проблема може бути розв'язана шляхом:

розроблення та впровадження системи управління якістю на всіх стадіях поводження з радіоактивними відходами;

удосконалення системи контролю за утворенням радіоактивних відходів;

технічного переоснащення та перепрофілювання спецкомбінатів державної корпорації "Українське державне об'єднання "Радон", включаючи розширення контейнерного парку;

удосконалення системи поводження з радіоактивними відходами на атомних електростанціях, зокрема мінімізацію обсягів їх утворення;

розроблення та проектування комплексу газофторидної переробки високоактивних радіоактивних відходів;

технічного удосконалення системи обробки та кондиціонування радіоактивних відходів до стану, що відповідає критеріям приймання їх для зберігання та захоронення у сховищах комплексу "Вектор";

введення в експлуатацію першої черги комплексу "Вектор" (крім будівництва пускового комплексу);

проектування та будівництва другої черги комплексу "Вектор" для переробки, кондиціонування і захоронення короткоіснуючих радіоактивних відходів, а також для тимчасового зберігання довгоіснуючих та високоактивних радіоактивних відходів;

виконання комплексу пошукових, оціночних, науково-методичних, дослідницьких і проектувальних робіт з метою вибору майданчиків, потенційно придатних для розміщення геологічного сховища для захоронення довгоіснуючих та високоактивних радіоактивних відходів;

створення інфраструктури для безпечного зберігання довгоіснуючих високоактивних відходів та підготовки їх до захоронення у глибоких геологічних формаціях;

проектування та будівництва приповерхневих сховищ (у тому числі модульного типу) з використанням наукових та технологічних досягнень у ракетно-космічній галузі;

розширення міжнародного співробітництва та вдосконалення механізму залучення та ефективного використання міжнародної технічної допомоги у сфері поводження з радіоактивними відходами (у тому числі для розроблення і впровадження технології перетворення довгоіснуючих ізотопів на короткоіснуючі).

Завдання і заходи Програми

Для розв'язання проблеми поводження з радіоактивними відходами передбачається виконання основних завдань Програми, до яких належать:

будівництво, введення в експлуатацію та експлуатація комплексу "Вектор";

забезпечення подальшого розвитку системи поводження з радіоактивними відходами, що утворюються внаслідок експлуатації українських атомних електростанцій, мінімізація обсягів їх утворення;

проектування, будівництво та експлуатація сховища для проміжного зберігання високоактивних радіоактивних відходів, що повертатимуться з Російської Федерації після переробки відпрацьованого ядерного палива українських атомних електростанцій;

забезпечення подальшого розвитку системи поводження з радіоактивними відходами, що утворилися внаслідок Чорнобильської катастрофи;

переоснащення та перепрофілювання спецкомбінатів державної корпорації "Українське державне об'єднання "Радон" з метою створення умов для збирання та тимчасового контейнерного зберігання радіоактивних відходів;

забезпечення подальшого розвитку державної системи обліку радіоактивних відходів;

забезпечення радіаційної безпеки та здійснення протирадіаційних заходів під час поводження з радіоактивними відходами, зменшення доз опромінення персоналу спеціалізованих підприємств та населення;

підготовка кадрів та проведення інформаційно-просвітницьких заходів;

створення та забезпечення функціонування інфраструктури поводження з радіоактивними відходами на Чорнобильській АЕС та об'єкті "Укриття";

розвиток нормативно-правової бази у сфері поводження з радіоактивними відходами, проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, підготовка національної доповіді про виконання Об'єднаної конвенції про безпеку поводження з відпрацьованим паливом та про безпеку поводження з радіоактивними відходами;

виконання комплексу пошукових, оціночних, науково-методичних, дослідницьких і проектних робіт з вибору майданчиків для розміщення геологічного сховища для захоронення довгоіснуючих та високоактивних радіоактивних відходів;

вирішення питання щодо поводження з радіоактивними відходами, які утворилися внаслідок виконання військових програм СРСР;

розширення міжнародного співробітництва у сфері поводження з радіоактивними відходами.

Програма передбачає розроблення і здійснення організаційних, науково-методичних, технічних та фінансово-економічних заходів щодо створення єдиної системи поводження з радіоактивними відходами на основі організації їх комплексної переробки з максимальним використанням існуючих установок і будівництвом централізованого сховища для захоронення короткоіснуючих радіоактивних відходів та обов'язковим будівництвом геологічного сховища для захоронення довгоіснуючих радіоактивних відходів.

Прогнозні обсяги фінансування наведено у додатку 1, а перелік заходів - у додатку 2.

Очікувані результати, ефективність Програми

Основним результатом виконання Програми стане забезпечення безпеки нинішніх та майбутніх поколінь, а також підвищення рівня захисту навколишнього природного середовища від шкідливого впливу радіоактивних відходів, удосконалення системи поводження з ними, зниження рівня соціально-психологічної напруги, пов'язаної з ліквідацією наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, недопущення вчинення актів тероризму та створення сприятливих умов для продовження використання ядерної енергії для виробництва електроенергії з метою підвищення рівня життя населення.

Очікувані результати виконання Програми наведено в додатку 3.

Своєчасне та ефективне виконання передбачених Програмою завдань і заходів забезпечить досягнення позитивних результатів екологічного, економічного та соціального характеру.

У сфері екології основними результатами виконання Програми будуть:

зниження рівня шкідливого впливу радіоактивних відходів на навколишнє природне середовище та здоров'я людини;

запобігання використанню радіоактивних відходів у злочинних цілях;

створення умов для прискорення ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи;

істотне зменшення ризику виникнення радіаційних аварій.

До основних економічних результатів виконання Програми належать:

зменшення обсягу витрат, пов'язаних із зберіганням радіоактивних відходів на території підприємств-виробників;

зменшення обсягу економічних збитків, пов'язаних з ліквідацією наслідків радіаційних аварій, які потенційно можуть виникнути у разі подальшого довготривалого зберігання радіоактивних відходів підприємствами-виробниками;

істотне зменшення обсягу витрат на здійснення заходів у рамках діяльності, пов'язаної з поводженням з радіоактивними відходами, які утворюватимуться в майбутньому;

створення сприятливих умов для подальшого розвитку атомної енергетики.

У соціальній сфері основними результатами виконання Програми будуть:

зменшення соціально-психологічної напруги у суспільстві, що занепокоєне нерозв'язанням проблеми поводження з радіоактивними відходами та потенційною можливістю виникнення радіаційних аварій;

формування в суспільстві позитивного ставлення до застосування ядерних і радіаційних технологій завдяки провадженню реальних дій з боку держави щодо забезпечення безпеки населення та навколишнього середовища;

створення більш безпечних умов праці та зменшення ризиків потенційного опромінення персоналу спеціалізованих підприємств.

Обсяги та джерела фінансування Програми

Виконання передбачених Програмою заходів здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, коштів Державного фонду поводження з радіоактивними відходами, коштів міжнародної технічної допомоги, а також інших джерел фінансування, які не заборонені законодавством.

Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить 5247,5 млн гривень.

Щорічний обсяг видатків на здійснення передбачених Програмою заходів коригується Кабінетом Міністрів України згідно із законом про Державний бюджет України на відповідний рік і з пріоритетами Програми.

Обсяги необхідного фінансового забезпечення виконання Програми за рахунок коштів Державного бюджету України наведено в додатку 2.

Загалом обсяг видатків розвитку на виконання Програми у 2008-2017 роках становить 73,8 відсотка бюджетних асигнувань.

Додаток 1
до Загальнодержавної цільової
екологічної програми поводження
з радіоактивними відходами

               ПАСПОРТ
Загальнодержавної цільової екологічної програми
поводження з радіоактивними відходами

   1. Концепція Програми  схвалена  розпорядженням  Кабінету
Міністрів України від 1 серпня 2007 року N 587.

2. Програма затверджена Законом України від 17 вересня
2008 року N 516-VI.

3. Державний замовник: МНС.

4. Керівник Програми - заступник Міністра з питань
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи.

5. Виконавці заходів Програми: підприємства, установи та
організації незалежно від форми власності.

6. Строк виконання: 1 червня 2008 року - 2017 рік.

7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування:

------------------------------------------------------------------
| Джерела | Обсяг | У тому числі за роками |
|фінансування| фінан- |-----------------------------------------|
| |сування |2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013- |
| | (млн | | | | | | 2017 |
| |гривень) | | | | | | |
| | | | | | | | |
|------------+---------+-----+------+------+------+------+-------|
|Державний | 5247,5|39,91|311,33|730,74|882,64|950,74|2332,14|
|бюджет | | | | | | | |
|------------+---------+-----+------+------+------+------+-------|
|Місцевий | | | | | | | |
|бюджет | | | | | | | |
|------------+---------+-----+------+------+------+------+-------|
|Інші | | | | | | | |
|------------+---------+-----+------+------+------+------+-------|
|Усього | 5247,5|39,91|311,33|730,74|882,64|950,74|2332,14|
------------------------------------------------------------------

Додаток 2
до Загальнодержавної цільової
екологічної програми поводження
з радіоактивними відходами

            ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Загальнодержавної цільової
екологічної програми поводження
з радіоактивними відходами

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Найменування | Найменува- | Значення показника | Найменування | Головний | Джерела | Прог- | У тому числі за роками |
| завдання | ння |------------------------------------| заходу | розпорядник| фінансува-| нозний|-----------------------------------------|
| | показника |усьо-| за роками | | бюджетних | ння | обсяг | 2008| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013- |
| | | го |------------------------------| | коштів | (держав- | фінан-| | | | | | 2017 |
| | | |2008|2009|2010|2011|2012|2013-| | | ний, | сових | | | | | | |
| | | | | | | | |2017 | | | місцевий |ресур- | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | бюджет, |сів для| | | | | | |
| | | | | | | | | | | | інші) | вико- | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | нання | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | зав- | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | дань, | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | млн | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | гри- | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | вень | | | | | | |
|---------------+--------------+-----+----+----+----+----+----+-----+-----------------+------------+-----------+-------+-----+------+------+------+------+-------|
|1. Будівни- |кількість | 21 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 |1) будівництво |МНС |державний | 544 | | 51 | 51 | 51 | 51 | 340 |
|цтво, введення |побудованих | | | | | | | |нових сховищ | |бюджет | | | | | | | |
|в експлуатацію |сховищ | | | | | | | |першої черги | | | | | | | | | |
|та експлуатація| | | | | | | | |комплексу | | | | | | | | | |
|комплексу | | | | | | | | |"Вектор" | | | | | | | | | |
|"Вектор" |--------------+-----+----+----+----+----+----+-----+-----------------+------------+-----------+-------+-----+------+------+------+------+-------|
| |кількість | 23 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 23 |2) експлуатація | -"- | -"- | 210,8 |2,14 | 18,3 | 20 | 21,9 | 24 | 124,46|
| |сховищ, які | | | | | | | |об'єктів першої | | | | | | | | | |
| |експлуатуються| | | | | | | |черги комплексу | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |"Вектор" та | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |закриття | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |заповнених сховищ| | | | | | | | | |
| |--------------+-----+----+----+----+----+----+-----+-----------------+------------+-----------+-------+-----+------+------+------+------+-------|
| |ступінь | 100 | | 44 | 37 | 14 | 5 | |3) виконання |МНС |державний | 22,27 | | 10,2 | 8 | 3 | 1,07 | |
| |проектування, | | | | | | | |науково-дослідних| |бюджет | | | | | | | |
| |відсотків | | | | | | | |робіт та | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |проектування | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |об'єктів другої | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |черги комплексу | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |"Вектор" | | | | | | | | | |
| |--------------+-----+----+----+----+----+----+-----+-----------------+------------+-----------+-------+-----+------+------+------+------+-------|
| |кількість | 5 | | | 1 | 3 | 1 | |4) будівництво | -"- | -"- | 394,73| | 7,2 | 80,2 |157,1 |150,23| |
| |побудованих | | | | | | | |сховищ другої | | | | | | | | | |
| |сховищ | | | | | | | |черги комплексу | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |"Вектор" | | | | | | | | | |
| |--------------+-----+----+----+----+----+----+-----+-----------------+------------+-----------+-------+-----+------+------+------+------+-------|
| |кількість | 6 | | | 1 | 2 | 3 | |5) створення | -"- | -"- | 116,1 | | 1,4 | 34,5 | 49,7 | 30,5 | |
| |упровадженого | | | | | | | |установок для | | | | | | | | | |
| |устаткування | | | | | | | |переробки | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |радіоактивних | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |відходів у складі| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |другої черги | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |комплексу | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |"Вектор" | | | | | | | | | |
| |--------------+-----+----+----+----+----+----+-----+-----------------+------------+-----------+-------+-----+------+------+------+------+-------|
| |ступінь | 100 | | 15 | 15 | 25 | 45 | |6) проектування |МНС |державний | 8 | | 1,2 | 1,2 | 2 | 3,6 | |
| |розроблення | | | | | | | |та виготовлення | |бюджет | | | | | | | |
| |та проекту- | | | | | | | |комплексу з | | | | | | | | | |
| |вання, | | | | | | | |газофторидної | | | | | | | | | |
| |відсотків | | | | | | | |переробки | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |високоактивних | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |радіоактивних | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |відходів | | | | | | | | | |
| |--------------+-----+----+----+----+----+----+-----+-----------------+------------+-----------+-------+-----+------+------+------+------+-------|
| |кількість | 5 | | | 1 | 4 | 5 | 5 |7) експлуатація | -"- | -"- | 439,1 | | | 15 | 22,5 | 75 | 326,6 |
| |об'єктів, що | | | | | | | |об'єктів другої | | | | | | | | | |
| |експлуа- | | | | | | | |черги комплексу | | | | | | | | | |
| |туються | | | | | | | |"Вектор" | | | | | | | | | |
|------------------------------+-----+----+----+----+----+----+-----+-----------------+------------+-----------+-------+-----+------+------+------+------+-------|

|Разом за завданням 1     |   |  |  |  |  |  |   |         |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|------------------------------+-----+----+----+----+----+----+-----+-----------------+------------+-----------+-------+-----+------+------+------+------+-------|
|2. Забезпе- |ступінь | | 10 | 55 |100 | | | |1) впровадження |Мінпалив- |кошти | 10 | 1 | 4,5 | 4,5 | | | |
|чення |упровадження | | | | | | | |на Запорізь- |енерго |виробника | | | | | | | |
|подальшого |технології та | | | | | | | |кій АЕС установки|(державне |радіоак- | | | | | | | |
|розвитку |устаткування, | | | | | | | |вилучення |підприємство|тивних | | | | | | | |
|системи |відсотків | | | | | | | |радіоактивних |НАЕК |відходів | | | | | | | |
|поводження з | | | | | | | | |відходів із |"Енерго- | | | | | | | | |
|радіоактивними | | | | | | | | |сховищ твердих |атом") | | | | | | | | |
|відходами, що | | | | | | | | |радіоактивних | | | | | | | | | |
|утворюються при| | | | | | | | |відходів | | | | | | | | | |
|експлуатації |--------------+-----+----+----+----+----+----+-----+-----------------+------------+-----------+-------+-----+------+------+------+------+-------|
|українських |ступінь упро- | | 10 | 35 | 95 |100 | | |2) створення на |Мінпалив- |кошти | 84,6 | 7,8 | 19,5 | 26,4 | 20,4 | 3,9 | 6,6 |
|атомних |вадження | | | | | | | |Запорізькій АЕС |енерго |виробника | | | | | | | |
|електростанцій,|технології та | | | | | | | |комплексу з |(державне |радіоак- | | | | | | | |
|мінімізація |устаткування, | | | | | | | |переробки |підпри- |тивних | | | | | | | |
|обсягів їх |відсотків | | | | | | | |радіоактивних |ємство НАЕК |відходів | | | | | | | |
|утворення | | | | | | | | |відходів у складі|"Енерго- | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |установки |атом") | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |спалювання, | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |суперкомпактора | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |та установки | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |фрагментації | | | | | | | | | |
| |--------------+-----+----+----+----+----+----+-----+-----------------+------------+-----------+-------+-----+------+------+------+------+-------|
| |ступінь | |7,90|27,8|44,7|57,8|66,2| 100 |3) створення |Мінпалив- |кошти | 237,4 |18,3 | 47,9 | 40 | 31,2 | 64,5 | 35,5 |
| |упровадження | | | | | | | |комплексів |енерго (дер-|виробника | | | | | | | |
| |технології та | | | | | | | |переробки твердих|жавне під- |радіоак- | | | | | | | |
| |устаткування, | | | | | | | |радіоактивних |приємство |тивних | | | | | | | |
| |відсотків | | | | | | | |відходів на |НАЕК |відходів | | | | | | | |
| | | | | | | | | |Рівненській, |"Енерго- | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |Хмельницькій та |атом") | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |Южно-Українській | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |атомних електро- | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |станціях | | | | | | | | | |
| |--------------+-----+----+----+----+----+----+-----+-----------------+------------+-----------+-------+-----+------+------+------+------+-------|
| |ступінь | |3,6 |42,1|100 | | | |4) упровадження | -"- | -"- | 5,2 | 0,3 | 3,9 | 1 | | | |
| |упровадження | | | | | | | |технології | | | | | | | | | |
| |технології, | | | | | | | |кондиціонування | | | | | | | | | |
| |відсотків | | | | | | | |відпрацьованих | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |сорбентів на | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |Рівненській АЕС | | | | | | | | | |
| |--------------+-----+----+----+----+----+----+-----+-----------------+------------+-----------+-------+-----+------+------+------+------+-------|
| | -"- | | | 45 |100 | | | |5) упровадження | -"- | -"- | 3,3 |0,75 | 0,8 | 1,75 | | | |
| | | | | | | | | |дубльованого | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |контролю рівня | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |рідких радіоакти-| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |вних відходів в | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |ємностях для їх | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |зберігання на | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |Рівненській АЕС | | | | | | | | | |
| |--------------+-----+----+----+----+----+----+-----+-----------------+------------+-----------+-------+-----+------+------+------+------+-------|
| |ступінь | | 80 |100 | | | | |6) створення |Мінпалив- |кошти | 10,42 |7,42 | 3 | | | | |
| |упровадження | | | | | | | |системи переробки|енерго |виробника | | | | | | | |
| |технології та | | | | | | | |рідких радіо |(державне |радіоак- | | | | | | | |
| |устаткування, | | | | | | | |активних від |підпри- |тивних | | | | | | | |
| |відсотків | | | | | | | |ходів на базі |ємство НАЕК |відходів | | | | | | | |
| | | | | | | | | |установок |"Енерго- | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |глибокого |атом") | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |випаровування на | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |Южно-Українській | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |АЕС | | | | | | | | | |
| |--------------+-----+----+----+----+----+----+-----+-----------------+------------+-----------+-------+-----+------+------+------+------+-------|
| |ступінь | | | 50 |100 | | | |7) виготовлення | -"- | -"- | 1,2 | | 0,6 | 0,6 | | | |
| |упровадження | | | | | | | |і впровадження | | | | | | | | | |
| |обладнання, | | | | | | | |на Южно- | | | | | | | | | |
| |відсотків | | | | | | | |Українській АЕС | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |упаковки для | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |збору і | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |транспортування | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |твердих | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |радіоактивних | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |відходів другої | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |та третьої груп | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |активності | | | | | | | | | |
| |--------------+-----+----+----+----+----+----+-----+-----------------+------------+-----------+-------+-----+------+------+------+------+-------|
| |ступінь упро- | |3,4 |44,7|82,6|100 | | |8) впровадження |Мінпалив- |кошти | 5,8 | 0,2 | 2,4 | 2,2 | 1 | | |
| |вадження | | | | | | | |на Южно- |енерго |виробника | | | | | | | |
| |технології та | | | | | | | |Українській АЕС |(державне |радіоак- | | | | | | | |
| |устаткування, | | | | | | | |системи вилучення|підпри- |тивних | | | | | | | |
| |відсотків | | | | | | | |твердих |ємство НАЕК |відходів | | | | | | | |
| | | | | | | | | |радіоактивних |"Енерго- | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |відходів із |атом") | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |сховищ | | | | | | | | | |
| |--------------+-----+----+----+----+----+----+-----+-----------------+------------+-----------+-------+-----+------+------+------+------+-------|

|        |   -"-   |   |  | 50 |100 |  |  |   |9) впровадження |  -"-   |  -"-  | 2,8 |   | 1,4 | 1,4 |   |   |    |
| | | | | | | | | |на Южно- | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |Українській АЕС | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |системи вилучення| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |твердих | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |відкладень і | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |шламів з ємностей| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |для зберігання | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |рідких радіо | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |активних відходів| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |та очищення | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |систем водоочи- | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |щення | | | | | | | | | |
| |--------------+-----+----+----+----+----+----+-----+-----------------+------------+-----------+-------+-----+------+------+------+------+-------|
| |ступінь | | 20 | 67 |100 | | | |10) удоско- |Мінпалив- |кошти | 7,5 | 1,5 | 3,5 | 2,5 | | | |
| |упровадження | | | | | | | |налення системи |енерго |виробника | | | | | | | |
| |технології та | | | | | | | |перевезення |(державне |радіоак- | | | | | | | |
| |устаткування, | | | | | | | |радіоактивних |підпри- |тивних | | | | | | | |
| |відсотків | | | | | | | |відходів на |ємство НАЕК |відходів | | | | | | | |
| | | | | | | | | |атомних |"Енерго- | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |електростанціях. |атом") | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |Удосконалення | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |транспортних | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |засобів | | | | | | | | | |
| |--------------+-----+----+----+----+----+----+-----+-----------------+------------+-----------+-------+-----+------+------+------+------+-------|
| |ступінь | |30,2|76,7|100 | | | |11) розроблення | -"- | -"- | 4,3 | 1,3 | 2 | 1 | | | |
| |впровадження | | | | | | | |та впровадження | | | | | | | | | |
| |приладів та | | | | | | | |приладів і | | | | | | | | | |
| |сертифікації | | | | | | | |методик контролю | | | | | | | | | |
| |методик | | | | | | | |фізичних характе-| | | | | | | | | |
| |контролю | | | | | | | |ристик радіоакти-| | | | | | | | | |
| |фізичних | | | | | | | |вних відходів | | | | | | | | | |
| |характеристик | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |радіоактивних | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |відходів, | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |відсотків | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |--------------+-----+----+----+----+----+----+-----+-----------------+------------+-----------+-------+-----+------+------+------+------+-------|
| |ступінь | | 11 | 89 |100 | | | |12) проведення |Мінпалив- |кошти | 7 | 0,8 | 5,2 | 1 | | | |
| |упровадження | | | | | | | |на Запорізькій |енерго |виробника | | | | | | | |
| |технології та | | | | | | | |АЕС рекон- |(державне |радіоак- | | | | | | | |
| |устаткування, | | | | | | | |струкції сховища |підпри- |тивних | | | | | | | |
| |відсотків | | | | | | | |для зберігання |ємство НАЕК |відходів | | | | | | | |
| | | | | | | | | |радіоактивних |"Енерго- | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |відходів; |атом") | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |установлення | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |шатра-навісу | | | | | | | | | |
| |--------------+-----+----+----+----+----+----+-----+-----------------+------------+-----------+-------+-----+------+------+------+------+-------|
| | -"- | | 21 |49,4|76,9|100 | | |13) удоско- | -"- | -"- | 32 | 6,6 | 9,2 | 8,8 | 7,4 | | |
| | | | | | | | | |налення дільниць | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |дезактивації на | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |Запорізькій, | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |Рівненській, | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |Хмельницькій та | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |Южно-Українській | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |атомних | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |електростанціях; | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |впровадження | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |технології | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |ультразвукової | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |дезактивації | | | | | | | | | |
| |--------------+-----+----+----+----+----+----+-----+-----------------+------------+-----------+-------+-----+------+------+------+------+-------|
| |ступінь | | | | |100 | | |14) впровадження |Мінпалив- |кошти | 2,2 | | | | 2,2 | | |
| |упровадження | | | | | | | |на Рівненській |енерго |виробника | | | | | | | |
| |технології та | | | | | | | |АЕС установки для|(державне |радіоак- | | | | | | | |
| |устаткування, | | | | | | | |відбору проб з |підпри- |тивних | | | | | | | |
| |відсотків | | | | | | | |ємностей для |ємство НАЕК |відходів | | | | | | | |
| | | | | | | | | |зберігання рідких|"Енерго- | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |радіоактивних |атом") | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |відходів | | | | | | | | | |
| |--------------+-----+----+----+----+----+----+-----+-----------------+------------+-----------+-------+-----+------+------+------+------+-------|
| |ступінь | | | 3 | 54 |100 | | |15) впровадження |Мінпалив- |кошти | 7,2 | | 0,2 | 3,5 | 3,5 | | |
| |упровадження | | | | | | | |на Запорізькій |енерго |виробника | | | | | | | |
| |технології та | | | | | | | |АЕС технології та|(державне |радіоак- | | | | | | | |
| |устаткування, | | | | | | | |обладнання для |підпри- |тивних | | | | | | | |
| |відсотків | | | | | | | |вилучення |ємство НАЕК |відходів | | | | | | | |
| | | | | | | | | |відпрацьованих |"Енерго- | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |фільтрувальних |атом") | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |матеріалів і | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |шламів з ємностей| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |для зберігання | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |рідких радіоакти-| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |вних відходів | | | | | | | | | |
| |--------------+-----+----+----+----+----+----+-----+-----------------+------------+-----------+-------+-----+------+------+------+------+-------|
| |ступінь | |3,4 |15,6| 81 | | | |16) впровадження | -"- | -"- | 6 | 0,2 | 1 | 4,8 | | | |
| |упровадження | | | | | | | |технології та | | | | | | | | | |
| |технології та | | | | | | | |устаткування для | | | | | | | | | |
| |устаткування, | | | | | | | |переробки | | | | | | | | | |
| |відсотків | | | | | | | |сольового плаву | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |до стану, | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |прийнятного для | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |довгострокового | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |зберігання | | | | | | | | | |
| |--------------+-----+----+----+----+----+----+-----+-----------------+------------+-----------+-------+-----+------+------+------+------+-------|
| |ступінь | |9,3 |44,8| 76 |100 | | |17) впровадження |Мінпалив- |кошти | 9,6 | 1 | 3,4 | 3,2 | 2 | | |
| |упровадження | | | | | | | |технології та |енерго |виробника | | | | | | | |
| |технології та | | | | | | | |обладнання для |(державне |радіоак- | | | | | | | |
| |устаткування, | | | | | | | |переробки |підпри- |тивних | | | | | | | |
| |відсотків | | | | | | | |відпрацьованої |ємство НАЕК |відходів | | | | | | | |
| | | | | | | | | |теплоізоляції на |"Енерго- | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |Запорізькій АЕС |атом") | | | | | | | | |
| |--------------+-----+----+----+----+----+----+-----+-----------------+------------+-----------+-------+-----+------+------+------+------+-------|

|        |   -"-   |   | 2 | 8 | 46 |85,7|100 |   |18) удоско-   |  -"-   |  -"-  | 14,75 |0,25 | 1  | 5,6 | 5,8 | 2,1 |    |
| | | | | | | | | |налення системи | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |тимчасового | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |зберігання | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |радіоактивних | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |відходів; | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |будівництво | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |легкого- | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |ангарного | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |сховища на | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |Запорізькій АЕС | | | | | | | | | |
| |--------------+-----+----+----+----+----+----+-----+-----------------+------------+-----------+-------+-----+------+------+------+------+-------|
| |ступінь | | 15 | 33 | 55 | 90 | 94 | 100 |19) забезпечення |Мінпалив- |кошти | 12 | 1,5 | 1,8 | 2,2 | 3,5 | 1 | 2 |
| |упровадження | | | | | | | |атомних електро- |енерго |виробника | | | | | | | |
| |технології та | | | | | | | |станцій контейне-|(державне |радіоак- | | | | | | | |
| |устаткування, | | | | | | | |рами для |підпри- |тивних | | | | | | | |
| |відсотків | | | | | | | |зберігання різних|ємство НАЕК |відходів | | | | | | | |
| | | | | | | | | |типів радіоактив-|"Енерго- | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |них відходів; |атом") | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |упровадження | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |впорядкованого | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |зберігання | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |контейнерів у | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |клітях | | | | | | | | | |
| |--------------+-----+----+----+----+----+----+-----+-----------------+------------+-----------+-------+-----+------+------+------+------+-------|
| | -"- | | | | 12 | 47 | 81 | 100 |20) проведення | -"- | -"- | 18 | | | 2,3 | 6,7 | 5,4 | 3,6 |
| | | | | | | | | |реконструкції | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |сховища ТРВ 2 на | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |Южно-Українській | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |АЕС; | | | | | | | | | |
| |--------------+-----+----+----+----+----+----+-----+-----------------+------------+-----------+-------+-----+------+------+------+------+-------|
| | | | | | | | | |упровадження | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |укриття комірок | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |сховища | | | | | | | | | |
|------------------------------+-----+----+----+----+----+----+-----+-----------------+------------+-----------+-------+-----+------+------+------+------+-------|
|Разом за завданням 2 | | | | | | | | | | державний |481,27 |48,92|111,3 |112,75| 83,7 | 76,9 | 47,7 |
| | | | | | | | | | | бюджет | | | | | | | |
|------------------------------+-----+----+----+----+----+----+-----+-----------------+------------+-----------+-------+-----+------+------+------+------+-------|
|3. Проекту- |ступінь вико- | | | 56 |100 | | | |1) проектування |МНС | -"- | 110 | | 50 | 60 | | | |
|вання, будів- |нання, | | | | | | | |сховища | | | | | | | | | |
|ництво та |відсотків | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|експлуатація |--------------+-----+----+----+----+----+----+-----+-----------------+------------+-----------+-------+-----+------+------+------+------+-------|
|сховища для | -"- | | | |17,2|44,3|75,5| 100 |2) будівництво | -"- | -"- |1219,32| | | 210 | 330 | 380 | 299,32|
|проміжного | | | | | | | | |сховища | | | | | | | | | |
|зберігання | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|високоактивних | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|радіоактивних | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|відходів, що | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|повертати- |--------------+-----+----+----+----+----+----+-----+-----------------+------------+-----------+-------+-----+------+------+------+------+-------|
|муться з | -"- | | | | | | | 100 |3) експлуатація | -"- | -"- | 50 | | | | | | 50 |
|Російської | | | | | | | | |сховища | | | | | | | | | |
|Федерації після| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|переробки від | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|працьованого | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|ядерного палива| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|українських | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|атомних елект- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|ростанцій | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------+-----+----+----+----+----+----+-----+-----------------+------------+-----------+-------+-----+------+------+------+------+-------|
|Разом за завданням 3 | | | | | | | | | | державний |1379,32| | 50 | 270 | 330 | 380 | 349,32|
| | | | | | | | | | | бюджет | | | | | | | |
|------------------------------+-----+----+----+----+----+----+-----+-----------------+------------+-----------+-------+-----+------+------+------+------+-------|
|4. Забезпе- |ступінь | 100 | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 40 |1) проведення | МНС | -"- | 16 | 0,8 | 1,6 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 6,4 |
|чення |виконання, | | | | | | | |інвентаризації | | | | | | | | | |
|подальшого |відсотків | | | | | | | |та уточнення | | | | | | | | | |
|розвитку | | | | | | | | |даних про | | | | | | | | | |
|системи | | | | | | | | |кількість | | | | | | | | | |
|поводження з | | | | | | | | |радіоактивних | | | | | | | | | |
|радіоактивними | | | | | | | | |відходів у зоні | | | | | | | | | |
|відходами, що | | | | | | | | |відчуження та | | | | | | | | | |
|утворилися | | | | | | | | |зоні безумовного | | | | | | | | | |
|внаслідок | | | | | | | | |(обов'язкового) | | | | | | | | | |
|Чорнобильської | | | | | | | | |відселення | | | | | | | | | |
|катастрофи |--------------+-----+----+----+----+----+----+-----+-----------------+------------+-----------+-------+-----+------+------+------+------+-------|
| | -"- | 100 | 5 | 45 | 50 | | | |2) розроблення | -"- | -"- | 4 | 0,2 | 1,8 | 2 | | | |
| | | | | | | | | |техніко- | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |економічного | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |обґрунтування | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |і проектів | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |мінімізації | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |екологічної | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |небезпеки пунктів| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |тимчасової | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |локалізації | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |радіоактивних | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |відходів і | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |пунктів їх | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |захоронення | | | | | | | | | |
| |--------------+-----+----+----+----+----+----+-----+-----------------+------------+-----------+-------+-----+------+------+------+------+-------|
| |кількість | 504 | 18 | 27 | 36 | 54 | 90 | 279 |3) впровадження |МНС |державний | 117,9 | 4,2 | 6,3 | 8,4 | 12,6 | 21,1 | 65,3 |
| |радіоактивних | | | | | | | |проектів | |бюджет | | | | | | | |
| |відходів, | | | | | | | |мінімізації | | | | | | | | | |
| |вивезених до | | | | | | | |екологічної | | | | | | | | | |
| |сховищ | | | | | | | |небезпеки пунктів| | | | | | | | | |
| |комплексу | | | | | | | |тимчасової | | | | | | | | | |
| |"Вектор", | | | | | | | |локалізації | | | | | | | | | |
| |тис. куб. | | | | | | | |радіоактивних | | | | | | | | | |
| |метрів | | | | | | | |відходів і | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |пунктів їх | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |захоронення | | | | | | | | | |
| |--------------+-----+----+----+----+----+----+-----+-----------------+------------+-----------+-------+-----+------+------+------+------+-------|

|        |ступінь    | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |4) реалізація  |МНС     |державний | 25,9 |2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 12,95 |
| |реалізації | | | | | | | |технічних рішень | |бюджет | | | | | | | |
| |технічних | | | | | | | |щодо підвищення | | | | | | | | | |
| |рішень, | | | | | | | |рівня радіа- | | | | | | | | | |
| |відсотків | | | | | | | |ційної безпеки | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |пунктів | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |тимчасової | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |локалізації | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |радіоактивних | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |відходів і | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |пунктів їх | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |захоронення та | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |удосконалення | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |системи фізичного| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |захисту | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |радіоактивних | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |відходів | | | | | | | | | |
| |--------------+-----+----+----+----+----+----+-----+-----------------+------------+-----------+-------+-----+------+------+------+------+-------|
| |ступінь вико- | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |5) ліквідація | -"- | -"- | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| |нання, | | | | | | | |неконтрольованих | | | | | | | | | |
| |відсотків | | | | | | | |накопичень | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |радіоактивних | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |відходів, | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |захоронення їх у | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |сховищах пункту | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |захоронення | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |радіоактивних | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |відходів | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |"Буряківка" та | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |сховищах | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |комплексу | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |"Вектор" | | | | | | | | | |
| |--------------+-----+----+----+----+----+----+-----+-----------------+------------+-----------+-------+-----+------+------+------+------+-------|
| |ступінь прове-| 100 | 10 | 40 | 50 | | | |6) реконструкція |МНС |державний | 18 |1,86 | 7,14 | 9 | | | |
| |дення рекон- | | | | | | | |сховищ пункту | |бюджет | | | | | | | |
| |струкції, | | | | | | | |захоронення | | | | | | | | | |
| |відсотків | | | | | | | |радіоактив них | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |відходів | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |"Буряківка" | | | | | | | | | |
| |--------------+-----+----+----+----+----+----+-----+-----------------+------------+-----------+-------+-----+------+------+------+------+-------|
| |ступінь | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |7) удосконалення | -"- | -"- | 17,5 |1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 8,75 |
| |впровадження | | | | | | | |існуючих та впро-| | | | | | | | | |
| |технічних | | | | | | | |вадження нових | | | | | | | | | |
| |засобів, | | | | | | | |технічних | | | | | | | | | |
| |відсотків | | | | | | | |засобів | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |моніторингу стану| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |пунктів | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |тимчасової | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |локалізації | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |радіоактивних | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |відходів і | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |пунктів їх | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |захоронення | | | | | | | | | |
| |--------------+-----+----+----+----+----+----+-----+-----------------+------------+-----------+-------+-----+------+------+------+------+-------|
| |ступінь вико- | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | | |8) проведення |МНС |державний | 2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | | |
| |нання, | | | | | | | |радіаційного | |бюджет | | | | | | | |
| |відсотків | | | | | | | |моніторингу, | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |здійснення | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |контролю за | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |станом пунктів | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |зберігання | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |відходів | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |дезактивації та | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |пунктів | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |санітарної | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |обробки | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |транспорту, які | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |розміщені за | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |межами зони | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |відчуження і зони| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |безумовного | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |(обов'язкового) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |відселення | | | | | | | | | |
| |--------------+-----+----+----+----+----+----+-----+-----------------+------------+-----------+-------+-----+------+------+------+------+-------|
| |ступінь вико- | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |9) забезпечення |МНС | державний | 7,0 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 3,5 |
| |нання, | | | | | | | |функціонування | | бюджет | | | | | | | |
| |відсотків | | | | | | | |та удосконалення | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |системи управлін-| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |ня якістю під час| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |поводження з | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |радіоактивними | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |відходами | | | | | | | | | |
| |--------------+-----+----+----+----+----+----+-----+-----------------+------------+-----------+-------+-----+------+------+------+------+-------|
| | -"- | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |10) проведення | -"- | -"- | 6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 3 |
| | | | | | | | | |переоцінки | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |безпеки пунктів | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |тимчасової | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |локалізації | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |радіоактивних | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |відходів і | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |пунктів їх | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |захоронення, | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |підготовка і | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |подання | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |Держатом- | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |регулювання звіту| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |за її | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |результатами | | | | | | | | | |
|------------------------------+-----+----+----+----+----+----+-----+-----------------+------------+-----------+-------+-----+------+------+------+------+-------|

|Разом за завданням 4     |   |  |  |  |  |  |   |         |      |державний | 234,3 |15,2 |24,98 |29,94 |23,14 |31,14 | 109,9 |
| | | | | | | | | | |бюджет | | | | | | | |
|------------------------------+-----+----+----+----+----+----+-----+-----------------+------------+-----------+-------+-----+------+------+------+------+-------|
|5. Переосна- |ступінь | 100 | 1 | 12 | 11 | 11 | 11 | 54 |1) розроблення |МНС | -"- | 138 | 1,2 | 16,8 | 15 | 15 | 15 | 75 |
|щення та |впровадження | | | | | | | |проектів, | | | | | | | | | |
|перепрофі- |проектів, | | | | | | | |проведення робіт | | | | | | | | | |
|лювання |відсотків | | | | | | | |та заходів з | | | | | | | | | |
|спецкомбінатів | | | | | | | | |технічного | | | | | | | | | |
|державної кор- | | | | | | | | |переоснащення | | | | | | | | | |
|порації | | | | | | | | |державних | | | | | | | | | |
|"Українське | | | | | | | | |міжобласних | | | | | | | | | |
|державне | | | | | | | | |спецкомбінатів | | | | | | | | | |
|об'єднання | | | | | | | | |та їх перепро- | | | | | | | | | |
|"Радон" з метою| | | | | | | | |філювання | | | | | | | | | |
|створення умов |--------------+-----+----+----+----+----+----+-----+-----------------+------------+-----------+-------+-----+------+------+------+------+-------|
|для збирання та|ступінь | 100 |6,4 |9,8 |10,6|11,5|12,3| 50 |2) забезпечення | -"- | -"- | 238,5 |15,29| 23,5 | 25,5 | 27,5 | 29,5 | 117,21|
|тимчасового |забезпечення | | | | | | | |функціонування | | | | | | | | | |
|контейнерного |функціо- | | | | | | | |пунктів | | | | | | | | | |
|зберігання |нування, | | | | | | | |захоронення | | | | | | | | | |
|радіоактивних |відсотків | | | | | | | |радіоактивних | | | | | | | | | |
|відходів | | | | | | | | |відходів та | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |станцій | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |дезактивації | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |державних | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |міжобласних | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |спецкомбінатів | | | | | | | | | |
| |--------------+-----+----+----+----+----+----+-----+-----------------+------------+-----------+-------+-----+------+------+------+------+-------|
| |ступінь вико- | 100 | | 88 | 12 | | | |3) виконання |МНС |державний | 17 | | 15 | 2 | | | |
| |нання робіт, | | | | | | | |робіт з | |бюджет | | | | | | | |
| |відсотків | | | | | | | |ліквідації | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |наслідків | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |радіаційної | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |аварії на | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |сховищах N 5, 6 і| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |7 пункту | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |захоронення | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |радіоактивних | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |відходів | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |Київського | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |державного | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |міжобласного | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |спецкомбінату | | | | | | | | | |
| |--------------+-----+----+----+----+----+----+-----+-----------------+------------+-----------+-------+-----+------+------+------+------+-------|
| |ступінь | 100 | | 5 | 14 | 27 | 27 | 27 |4) розроблення |МНС |державний | 22,1 | | 1,1 | 3 | 6 | 6 | 6 |
| |впровадження | | | | | | | |та впровадження | |бюджет | | | | | | | |
| |технології, | | | | | | | |технології | | | | | | | | | |
| |відсотків | | | | | | | |вилучення і | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |кондиціонування | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |радіоактивних | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |відходів у формі | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |відпрацьованих | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |джерел | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |іонізуючого | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |випромінювання | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |із сховищ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |колодязного типу | | | | | | | | | |
| |--------------+-----+----+----+----+----+----+-----+-----------------+------------+-----------+-------+-----+------+------+------+------+-------|
| |ступінь | 100 | |14,1|15,3|15,3|15,3| 40 |5) розроблення | -"- | -"- | 55,3 | | 7,8 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 22 |
| |забезпечення | | | | | | | |та закупівля для | | | | | | | | | |
| |обладнанням, | | | | | | | |державних | | | | | | | | | |
| |відсотків | | | | | | | |міжобласних | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |спецкомбінатів | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |контейнерів для | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |зберігання | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |твердих | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |радіоактивних | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |відходів та | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |відпрацьованих | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |джерел | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |іонізуючого | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |випромінювання, | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |спецтранспорту | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |та спецоблад- | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |нання | | | | | | | | | |
| |--------------+-----+----+----+----+----+----+-----+-----------------+------------+-----------+-------+-----+------+------+------+------+-------|
| |ступінь | 100 | | 30 | 70 | | | |6) проведення |МНС |державний | 1,1 | | 0,4 | 0,7 | | | |
| |виконання | | | | | | | |робіт та заходів | |бюджет | | | | | | | |
| |робіт, | | | | | | | |з вилучення і | | | | | | | | | |
| |відсотків | | | | | | | |вивезення | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |радіоактивних | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |відходів із | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |сховищ Донецького| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |казенного заводу | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |хімічних виробів | | | | | | | | | |
| |--------------+-----+----+----+----+----+----+-----+-----------------+------------+-----------+-------+-----+------+------+------+------+-------|
| | -"- | 100 | | | 44 | 35 | 21 | |7) вилучення | -"- | -"- | 39,5 | | | 15 | 16 | 8,5 | |
| | | | | | | | | |радіоактивних | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |відходів із | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |законсервованих | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |сховищ державних | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |міжобласних | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |спецкомбінатів | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |та вивезення їх | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |до сховищ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |комплексу | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |"Вектор" | | | | | | | | | |
| |--------------+-----+----+----+----+----+----+-----+-----------------+------------+-----------+-------+-----+------+------+------+------+-------|

|        |кількість   | 6 |  | 2 | 4 |  |  |   |8) проведення  |МНС     |державний |  4  |   | 1,5 | 2,5 |   |   |    |
| |ліквідованих | | | | | | | |робіт з | |бюджет | | | | | | | |
| |пунктів спе- | | | | | | | |ліквідації | | | | | | | | | |
| |ціальної | | | | | | | |пунктів | | | | | | | | | |
| |обробки | | | | | | | |спеціальної | | | | | | | | | |
| |техніки та | | | | | | | |обробки техніки | | | | | | | | | |
| |автомо- | | | | | | | |та автомобіль- | | | | | | | | | |
| |більного | | | | | | | |ного транспорту | | | | | | | | | |
| |транспорту | | | | | | | |в Київській | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |області | | | | | | | | | |
| |--------------+-----+----+----+----+----+----+-----+-----------------+------------+-----------+-------+-----+------+------+------+------+-------|
| |ступінь | 100 | | 6 | 12 | 15 | 15 | 52 |9) проведення | -"- | -"- | 65 | | 4 | 8 | 10 | 10 | 33 |
| |виконання | | | | | | | |робіт з | | | | | | | | | |
| |робіт, | | | | | | | |ліквідації | | | | | | | | | |
| |відсотків | | | | | | | |пунктів | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |зберігання | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |відходів | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |дезактивації | | | | | | | | | |
| |--------------+-----+----+----+----+----+----+-----+-----------------+------------+-----------+-------+-----+------+------+------+------+-------|
| |ступінь | 100 | 11 | 58 | 17 | 7 | 7 | |10) ліквідація |МНС |державний | 7 | 0,8 | 4 | 1,2 | 0,5 | 0,5 | |
| |забезпечення | | | | | | | |радіаційних | |бюджет | | | | | | | |
| |обладнанням, | | | | | | | |аварій; | | | | | | | | | |
| |відсотків | | | | | | | |забезпечення | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |спецкомбінатів | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |спецтранспортом, | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |дозиметричними | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |приладами та | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |вивезення | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |радіоактивних | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |відходів | | | | | | | | | |
| |--------------+-----+----+----+----+----+----+-----+-----------------+------------+-----------+-------+-----+------+------+------+------+-------|
| |ступінь вико- | 100 | | 20 | 80 | | | |11) поводження з | -"- | -"- | 3,5 | | 0,7 | 2,8 | | | |
| |нання робіт, | | | | | | | |радіоактивними | | | | | | | | | |
| |відсотків | | | | | | | |відходами, які | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |вилучені у ВАТ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |"Завод | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |електронної і | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |газової апаратури| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |"Електронгаз" | | | | | | | | | |
| |--------------+-----+----+----+----+----+----+-----+-----------------+------------+-----------+-------+-----+------+------+------+------+-------|
| |ступінь | 100 | | 10 | 12 | 9 | 9 | 60 |12) створення та |МНС |державний | 10 | | 1 | 1,5 | 1,8 | 1,8 | 3,9 |
| |забезпечення | | | | | | | |забезпечення | |бюджет | | | | | | | |
| |функціо- | | | | | | | |функціонування | | | | | | | | | |
| |нування, | | | | | | | |корпоративної | | | | | | | | | |
| |відсотків | | | | | | | |інформаційної | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |системи | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |спеціалізованих | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |підприємств з | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |поводження з | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |радіоактивними | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |відходами | | | | | | | | | |
| |--------------+-----+----+----+----+----+----+-----+-----------------+------------+-----------+-------+-----+------+------+------+------+-------|
| |ступінь | 100 | | 32 | 34 | 34 | | |13) розроблення | -"- | -"- | 5,9 | | 1,9 | 2 | 2 | | |
| |впровадження | | | | | | | |та впровадження | | | | | | | | | |
| |автома- | | | | | | | |на спеціа- | | | | | | | | | |
| |тизованих | | | | | | | |лізованих | | | | | | | | | |
| |систем, | | | | | | | |підприємствах | | | | | | | | | |
| |відсотків | | | | | | | |автоматизованих | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |систем | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |моніторингу | | | | | | | | | |
|------------------------------+-----+----+----+----+----+----+-----+-----------------+------------+-----------+-------+-----+------+------+------+------+-------|

|Разом за завданням 5     |   |  |  |  |  |  |   |         |      |  -"-  | 606,9 |17,29| 77,7 | 87,7 | 87,3 | 79,8 | 257,11|
|------------------------------+-----+----+----+----+----+----+-----+-----------------+------------+-----------+-------+-----+------+------+------+------+-------|
|6. Забезпе- |ступінь удос- | | 10 | 30 | 50 | 80 | 90 | 100 |1) удосконалення |МНС, |державний | 0,5 | 0,4 | 0,1 | | | | |
|чення |коналення, | | | | | | | |порядку ведення |Мінпалив- |бюджет | | | | | | | |
|подальшого |відсотків | | | | | | | |державного |енерго | | | | | | | | |
|розвитку дер- | | | | | | | | |реєстру | | | | | | | | | |
|жавної системи | | | | | | | | |радіоактивних | | | | | | | | | |
|обліку | | | | | | | | |відходів, | | | | | | | | | |
|радіоактивних | | | | | | | | |державного | | | | | | | | | |
|відходів | | | | | | | | |кадастру сховищ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |та місць тимча- | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |сового зберігання| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |радіоактивних | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |відходів | | | | | | | | | |
| |--------------+-----+----+----+----+----+----+-----+-----------------+------------+-----------+-------+-----+------+------+------+------+-------|
| | | | | | | | | |2) розроблення | -"- | -"- | 0,9 | | 0,9 | | | | |
| | | | | | | | | |технічного | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |проекту щодо | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |вдосконалення | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |автоматизованої | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |державної системи| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |обліку радіоакти-| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |вних відходів | | | | | | | | | |
| |--------------+-----+----+----+----+----+----+-----+-----------------+------------+-----------+-------+-----+------+------+------+------+-------|
| | | | | | | | | |3) модернізація |МНС, |державний | 3,6 | | | 1,8 | 1,4 | 0,4 | |
| | | | | | | | | |комп'ютерного |Мінпалив- |бюджет | | | | | | | |
| | | | | | | | | |обладнання |енерго | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |суб'єктів | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |державної системи| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |обліку радіоакти-| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |вних відходів | | | | | | | | | |
| |--------------+-----+----+----+----+----+----+-----+-----------------+------------+-----------+-------+-----+------+------+------+------+-------|
| | | | | | | | | |4) удосконалення | -"- | -"- | 4,8 | | | 2,3 | 1,7 | 0,8 | |
| | | | | | | | | |локальних | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |автоматизованих | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |підсистем обліку | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |радіоактивних | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |відходів МНС та | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |Мінпаливенерго | | | | | | | | | |
| |--------------+-----+----+----+----+----+----+-----+-----------------+------------+-----------+-------+-----+------+------+------+------+-------|
| | | | | | | | | |5) створення та |МНС | -"- | 2,2 | | | 1 | 1,2 | | |
| | | | | | | | | |введення в | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |експлуатацію | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |автоматизованої | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |державної системи| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |обліку радіоакти-| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |вних відходів | | | | | | | | | |
| |--------------+-----+----+----+----+----+----+-----+-----------------+------------+-----------+-------+-----+------+------+------+------+-------|
| | | | | | | | | |6) проведення |МНС, |державний | 3,2 | | 0,2 | 0,8 | | 0,2 | 2 |
| | | | | | | | | |кожних три роки |Мінпалив- |бюджет | | | | | | | |
| | | | | | | | | |державної інвен- |енерго | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |таризації | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |радіоактивних | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |відходів | | | | | | | | | |
| |--------------+-----+----+----+----+----+----+-----+-----------------+------------+-----------+-------+-----+------+------+------+------+-------|
| | | | | | | | | |7) формування | -"- | -"- | 3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1,5 |
| | | | | | | | | |баз даних | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |державної системи| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |обліку радіоакти-| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |них відходів, | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |зокрема тих, що | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |не в повному | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |обсязі містять | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |відомості про | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |джерела їх | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |походження | | | | | | | | | |
|------------------------------+-----+----+----+----+----+----+-----+-----------------+------------+-----------+-------+-----+------+------+------+------+-------|

|Разом за завданням 6     |   |  |  |  |  |  |   |         |      |державний | 18,2 | 0,7 | 1,5 | 6,2 | 4,6 | 1,7 |  3,5 |
| | | | | | | | | | |бюджет | | | | | | | |
|------------------------------+-----+----+----+----+----+----+-----+-----------------+------------+-----------+-------+-----+------+------+------+------+-------|
|7. Забезпе- |ступінь | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |1) недопущення |МНС | -"- | 7,5 |0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 3,75 |
|чення |виконання, | | | | | | | |та мінімізація | | | | | | | | | |
|радіаційної |відсотків | | | | | | | |рівня забруднення| | | | | | | | | |
|безпеки та | | | | | | | | |навколишнього | | | | | | | | | |
|здійснення | | | | | | | | |природного | | | | | | | | | |
|протирадіа- | | | | | | | | |середовища і | | | | | | | | | |
|ційних заходів | | | | | | | | |опромінення | | | | | | | | | |
|під час пово- | | | | | | | | |персоналу | | | | | | | | | |
|дження з | | | | | | | | |спеціалізованих | | | | | | | | | |
|радіоактивними | | | | | | | | |підприємств та | | | | | | | | | |
|відходами, | | | | | | | | |населення під час| | | | | | | | | |
|зменшення доз | | | | | | | | |поводження з | | | | | | | | | |
|опромінення | | | | | | | | |радіоактивними | | | | | | | | | |
|персоналу | | | | | | | | |відходами | | | | | | | | | |
|спеціа- |--------------+-----+----+----+----+----+----+-----+-----------------+------------+-----------+-------+-----+------+------+------+------+-------|
|лізованих |ступінь | 100 | 36 | 64 | | | | |2) удосконалення |МНС, МОЗ |державний | 1,1 | 0,4 | 0,7 | | | | |
|підприємств та |удосконалення | | | | | | | |систем | |бюджет | | | | | | | |
|населення |систем та | | | | | | | |радіаційного | | | | | | | | | |
| |впровадження | | | | | | | |моніторингу | | | | | | | | | |
| |методик, | | | | | | | |санітарно- | | | | | | | | | |
| |відсотків | | | | | | | |захисних зон та | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |зон спостере- | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |ження пунктів | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |захоронення | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |радіоактивних | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |відходів | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |державних | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |міжобласних | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |спецкомбінатів; | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |упровадження | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |сучасних методик | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |вимірювання | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |параметрів | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |радіаційно | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |дозиметричного | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |контролю | | | | | | | | | |
| |--------------+-----+----+----+----+----+----+-----+-----------------+------------+-----------+-------+-----+------+------+------+------+-------|
| |ступінь | 100 | 7 | 21 | 26 | 7 | 7 | 32 |3) модернізація |МНС |державний | 6,2 | 0,4 | 1,3 | 1,7 | 0,4 | 0,4 | 2 |
| |оновлення та | | | | | | | |та оновлення дози| |бюджет | | | | | | | |
| |модернізації, | | | | | | | |метричного і | | | | | | | | | |
| |відсотків | | | | | | | |спектро- | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |метричного та | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |іншого обладнання| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |лабораторій | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |служби | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |радіаційної | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |безпеки державних| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |міжобласних | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |спецкомбінатів, | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |забезпечення їх | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |персоналу | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |засобами індиві- | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |дуального захисту| | | | | | | | | |
| |--------------+-----+----+----+----+----+----+-----+-----------------+------------+-----------+-------+-----+------+------+------+------+-------|
| |ступінь | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |4) удосконалення |Держатом- | -"- | 7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 3,5 |
| |виконання, | | | | | | | |систем охорони і |регулю- | | | | | | | | |
| |відсотків | | | | | | | |фізичного захисту|вання, | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |пунктів |Мінпалив- | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |зберігання |енерго, | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |радіоактивних |МНС | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |відходів | | | | | | | | | |
|------------------------------+-----+----+----+----+----+----+-----+-----------------+------------+-----------+-------+-----+------+------+------+------+-------|

|Разом за завданням 7     |   |  |  |  |  |  |   |         |      | державний | 21,8 |2,25 | 3,45 | 3,15 | 1,85 | 1,85 | 9,25 |
|               |   |  |  |  |  |  |   |         |      | бюджет  |    |   |   |   |   |   |    |
|------------------------------+-----+----+----+----+----+----+-----+-----------------+------------+-----------+-------+-----+------+------+------+------+-------|
|8. Підготовка |ступінь    | 100 |  |3,4 |3,4 |3,4 |19,6|70,2 |1) розроблення  |  -"-   |  -"-  |  25 |   | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 4,9 | 17,55 |
|кадрів та   |впровадження |   |  |  |  |  |  |   |та впровадження |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|проведення   |програми   |   |  |  |  |  |  |   |довгострокової  |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|інформаційно- |підготовки і |   |  |  |  |  |  |   |програми     |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|просвітницьких |підвищення  |   |  |  |  |  |  |   |підготовки і   |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|заходів    |кваліфікації |   |  |  |  |  |  |   |підвищення    |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |спеціалістів, |   |  |  |  |  |  |   |кваліфікації   |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |відсотків   |   |  |  |  |  |  |   |спеціалістів у  |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |сфері поводження |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |з радіоактивними |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |відходами    |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |--------------+-----+----+----+----+----+----+-----+-----------------+------------+-----------+-------+-----+------+------+------+------+-------|
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |2) забезпечення |МНС, Мінпа- |  -"-  |  14 |   | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 2,7 | 9,95 |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |організації   |ливенерго, |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |діяльності    |Національна |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |навчально-    |академія  |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |методичних    |наук України|      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |центрів перепід- |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |готовки та    |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |підвищення    |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |кваліфікації   |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |персоналу    |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |спеціалізованих |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |підприємств на  |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |базі провідних  |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |підприємств та  |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |навчальних    |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |закладів     |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |--------------+-----+----+----+----+----+----+-----+-----------------+------------+-----------+-------+-----+------+------+------+------+-------|
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |3) інформування |МНС, МОЗ,  |державний | 2,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,2 |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |населення про  |Держатом-  |бюджет   |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |радіоекологічну |регулю-   |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |ситуацію в    |вання,   |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |районах функціо- |Національна |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |нування     |академія  |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |підприємств, що |наук України|      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |провадять    |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |діяльність у   |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |сфері поводження |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |з радіоактивними |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |відходами, та  |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |стан розв'язання |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |проблем     |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |поводження з   |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |радіоактивними  |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |відходами, які  |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |утворилися    |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |внаслідок    |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |Чорнобильської  |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |катастрофи    |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |--------------+-----+----+----+----+----+----+-----+-----------------+------------+-----------+-------+-----+------+------+------+------+-------|
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |4) реалізація  |МНС, МОЗ,  |державний |  7  |   | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 2,1 | 3,3 |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |інформаційно-  |Держатом-  |бюджет   |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |аналітичних   |регулю-   |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |проектів     |вання,   |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |(загально-    |Національна |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |українського та |академія  |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |регіонального  |наук України|      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |рівнів) щодо   |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |вивчення     |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |громадської   |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |думки, забез-  |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |печення участі  |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |громадськості в |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |реалізації    |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |державної    |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |політики у сфері |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |поводження з   |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |радіоактивними  |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |відходами    |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |--------------+-----+----+----+----+----+----+-----+-----------------+------------+-----------+-------+-----+------+------+------+------+-------|

|        |кількість   | 420 | 40 | 80 |110 | 60 | 30 | 100 |5) проведення  |МНС     |державний | 4,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 2,7 |
|        |осіб, що   |   |  |  |  |  |  |   |перепідготовки  |      |бюджет   |    |   |   |   |   |   |    |
|        |пройшли    |   |  |  |  |  |  |   |та підвищення  |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |підготовку  |   |  |  |  |  |  |   |кваліфікації   |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |персоналу    |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |спеціалізованих |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |підприємств   |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|------------------------------+-----+----+----+----+----+----+-----+-----------------+------------+-----------+-------+-----+------+------+------+------+-------|
|Разом за завданням 8     |   |  |  |  |  |  |   |         |      |  -"-  | 52,4 | 0,5 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 10,2 | 34,7 |
|------------------------------+-----+----+----+----+----+----+-----+-----------------+------------+-----------+-------+-----+------+------+------+------+-------|
|9. Створення та|       |   |  |  |  |  |  |   |1) завершення  |МНС     |міжнародна |    |   |   |   |   |   |    |
|забезпечення  |       |   |  |  |  |  |  |   |випробувань і  |      |технічна  |    |   |   |   |   |   |    |
|функціонування |       |   |  |  |  |  |  |   |введення в    |      |допомога* |    |   |   |   |   |   |    |
|інфраструктури |       |   |  |  |  |  |  |   |експлуатацію   |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|поводження з  |       |   |  |  |  |  |  |   |заводу з     |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|радіоактивними |       |   |  |  |  |  |  |   |переробки рідких |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|відходами на  |       |   |  |  |  |  |  |   |радіоактивних  |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|Чорнобильській |       |   |  |  |  |  |  |   |відходів     |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|АЕС та об'єктів|--------------+-----+----+----+----+----+----+-----+-----------------+------------+-----------+-------+-----+------+------+------+------+-------|
|"Укриття"   |       |   |  |  |  |  |  |   |2) виконання   |  -"-   |  -"-  |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |будівельно-   |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |монтажних робіт і|      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |введення в    |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |експлуатацію   |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |об'єктів     |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |промислового   |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |комплексу    |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |поводження    |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |з твердими    |МНС     |міжнародна |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |радіоактивними  |      |технічна  |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |відходами Чорно- |      |допомога* |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |бильської АЕС  |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |--------------+-----+----+----+----+----+----+-----+-----------------+------------+-----------+-------+-----+------+------+------+------+-------|
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |3) модернізація |  -"-   |  -"-  |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |лінії подрібнення|      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |високоактивних  |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |довгомірів    |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |--------------+-----+----+----+----+----+----+-----+-----------------+------------+-----------+-------+-----+------+------+------+------+-------|
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |4) утворення   |  -"-   |державний |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |дільниць для   |      |бюджет*  |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |переробки твердих|      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |радіоактивних  |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |відходів     |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |--------------+-----+----+----+----+----+----+-----+-----------------+------------+-----------+-------+-----+------+------+------+------+-------|
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |5) будівництво  |  -"-   |  -"-  |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |тимчасових сховищ|      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |для твердих   |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |радіоактивних  |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |відходів     |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |--------------+-----+----+----+----+----+----+-----+-----------------+------------+-----------+-------+-----+------+------+------+------+-------|
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |6) створення   |МНС     |державний |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |установки для  |      |бюджет*  |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |попередньої   |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |обробки рідких  |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |радіоактивних  |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |відходів з    |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |вилученням транс-|      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |уранових     |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |елементів та   |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |органічних    |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |речовин     |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |--------------+-----+----+----+----+----+----+-----+-----------------+------------+-----------+-------+-----+------+------+------+------+-------|
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |7) створення   |  -"-   |  -"-  |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |установки    |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |очищення     |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |(обробки)    |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |кабельної    |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |продукції    |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |--------------+-----+----+----+----+----+----+-----+-----------------+------------+-----------+-------+-----+------+------+------+------+-------|
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |8) створення   |  -"-   |  -"-  |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |комплексу з   |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |переробки    |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |радіаційно    |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |забрудненого   |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |металу      |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |--------------+-----+----+----+----+----+----+-----+-----------------+------------+-----------+-------+-----+------+------+------+------+-------|
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |9) будівництво  |МНС     |державний |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |майданчика для  |      |бюджет*  |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |тимчасового   |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |складування   |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |технологічних  |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |матеріалів    |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |(друга черга)  |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |--------------+-----+----+----+----+----+----+-----+-----------------+------------+-----------+-------+-----+------+------+------+------+-------|
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |10) утворення  |  -"-   |  -"-  |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |дільниці для   |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |фрагментації та |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |розбирання    |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |великогаба-   |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |ритного     |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |обладнання    |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |--------------+-----+----+----+----+----+----+-----+-----------------+------------+-----------+-------+-----+------+------+------+------+-------|

|        |       |   |  |  |  |  |  |   |11) проекту-   |  -"-   |  -"-  |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |вання, будів-  |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |ництво та    |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |введення в    |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |експлуатацію   |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |дільниць з    |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |виготовлення   |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |упаковок для   |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |радіоактивних  |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |відходів     |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |--------------+-----+----+----+----+----+----+-----+-----------------+------------+-----------+-------+-----+------+------+------+------+-------|
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |12) поставка   |МНС     |державний |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |контейнеровозів |      |бюджет*  |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |і спеціального  |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |автомобільного  |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |транспорту для  |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |транспортування |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |радіоактивних  |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |відходів     |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |--------------+-----+----+----+----+----+----+-----+-----------------+------------+-----------+-------+-----+------+------+------+------+-------|
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |13) уком-    |  -"-   |  -"-  |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |плектування   |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |водора-     |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |діохімічної   |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |лабораторії   |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |обладнанням для |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |визначення орга- |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |нічних речовин і |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |трансуранових  |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |елементів та   |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |забезпечення її |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |витратними    |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |матеріалами   |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |--------------+-----+----+----+----+----+----+-----+-----------------+------------+-----------+-------+-----+------+------+------+------+-------|
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |14) впровадження |МНС     |державний |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |технологій    |      |бюджет*  |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |дезактивації та |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |кондиціонування |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |радіоактивних  |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |відходів     |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |--------------+-----+----+----+----+----+----+-----+-----------------+------------+-----------+-------+-----+------+------+------+------+-------|
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |15) модерні-   |  -"-   |  -"-  |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |зація, рекон-  |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |струкція та   |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |ремонт об'єктів і|      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |заміна облад-  |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |нання для    |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |поводження з   |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |радіоактивними  |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |відходами    |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |--------------+-----+----+----+----+----+----+-----+-----------------+------------+-----------+-------+-----+------+------+------+------+-------|
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |16) забезпечення |  -"-   |  -"-  |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |експлуатації   |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |об'єктів та   |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |обладнання для  |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |поводження з   |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |радіоактивними  |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |відходами    |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |--------------+-----+----+----+----+----+----+-----+-----------------+------------+-----------+-------+-----+------+------+------+------+-------|
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |17) впровадження |МНС     |державний |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |електронних   |      |бюджет*  |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |засобів (баз   |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |даних) та ведення|      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |обліку радіоакти-|      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |вних відходів  |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |--------------+-----+----+----+----+----+----+-----+-----------------+------------+-----------+-------+-----+------+------+------+------+-------|
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |18) здійснення  |  -"-   |  -"-  |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |моніторингу та  |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |радіаційного   |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |контролю під час |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |поводження з   |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |радіоактивними  |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |відходами    |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |--------------+-----+----+----+----+----+----+-----+-----------------+------------+-----------+-------+-----+------+------+------+------+-------|

|        |кількість   |76800|8500|6700|7700|7700|7700|38500|19) передача   |  -"-   |  -"-  |    |   |   |   |   |   |    |
|        |радіоактивних |   |  |  |  |  |  |   |радіоактивних  |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |відходів, що |   |  |  |  |  |  |   |відходів Чорно- |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |передані для |   |  |  |  |  |  |   |бильської АЕС до |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |захоронення, |   |  |  |  |  |  |   |спеціалізованих |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |куб. метрів  |   |  |  |  |  |  |   |підприємств з  |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |поводження з   |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |радіоактивними  |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |відходами для  |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |захоронення   |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|---------------+--------------+-----+----+----+----+----+----+-----+-----------------+------------+-----------+-------+-----+------+------+------+------+-------|
|10. Розвиток  |ступінь    |   | 60 | 70 | 71 | 72 | 73 | 80 |1) розроблення  |МНС     |державний | 2,15 |0,33 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,02 |
|нормативно-  |виконання,  |   |  |  |  |  |  |   |нормативно-   |      |бюджет*  |    |   |   |   |   |   |    |
|правової бази у|відсотків   |   |  |  |  |  |  |   |методичних    |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|сфері     |       |   |  |  |  |  |  |   |документів у   |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|поводження з  |       |   |  |  |  |  |  |   |сфері поводження |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|радіоактивними |       |   |  |  |  |  |  |   |з радіоактивними |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|відходами,   |       |   |  |  |  |  |  |   |відходами на   |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|проведення   |       |   |  |  |  |  |  |   |Чорнобильській  |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|науково-    |       |   |  |  |  |  |  |   |АЕС       |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|дослідних та  |--------------+-----+----+----+----+----+----+-----+-----------------+------------+-----------+-------+-----+------+------+------+------+-------|
|дослідно-   |       |   |  |  |  |  |  |   |2) розроблення  |Держатом-  |  -"-  | 1,95 |   | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |  1  |
|конструк-   |       |   |  |  |  |  |  |   |проектів     |регулю-   |      |    |   |   |   |   |   |    |
|торських    |       |   |  |  |  |  |  |   |нормативно-   |вання, МНС |      |    |   |   |   |   |   |    |
|робіт, підго- |       |   |  |  |  |  |  |   |правових актів  |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|товка Націона- |       |   |  |  |  |  |  |   |щодо внесення  |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|льної доповіді |       |   |  |  |  |  |  |   |змін до     |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|про виконання |       |   |  |  |  |  |  |   |законодавчих   |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|Об'єднаної   |       |   |  |  |  |  |  |   |актів та проектів|      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|конвенції про |       |   |  |  |  |  |  |   |нормативно-   |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|безпеку    |       |   |  |  |  |  |  |   |правових актів у |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|поводження з  |       |   |  |  |  |  |  |   |сфері використан-|      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|відпрацьованим |       |   |  |  |  |  |  |   |ня ядерної    |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|паливом та про |       |   |  |  |  |  |  |   |енергії та у   |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|безпеку    |       |   |  |  |  |  |  |   |сфері поводження |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|поводження з  |       |   |  |  |  |  |  |   |з радіоактивними |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|радіоактивними |       |   |  |  |  |  |  |   |відходами    |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|відходами   |--------------+-----+----+----+----+----+----+-----+-----------------+------------+-----------+-------+-----+------+------+------+------+-------|
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |3) проведення  |МНС     |державний | 299,44| 1 |29,86 | 30 | 30 |29,86 | 178,72|
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |науково дослідних|      |бюджет   |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |та дослідно-   |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |конструкторських |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |робіт      |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |--------------+-----+----+----+----+----+----+-----+-----------------+------------+-----------+-------+-----+------+------+------+------+-------|
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |4) підготовка  |Держатом-  |  -"-  | 0,56 |   | 0,14 |   |   | 0,14 | 0,28 |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |Національної   |регулюван- |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |доповіді про   |ня, МНС,  |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |виконання    |Мінпалив-  |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |Об'єднаної    |енерго, МОЗ |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |конвенції про  |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |безпеку     |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |поводження з   |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |відпрацьованим  |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |паливом та про  |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |безпеку     |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |поводження з   |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |радіоактивними  |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |відходами    |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|------------------------------+-----+----+----+----+----+----+-----+-----------------+------------+-----------+-------+-----+------+------+------+------+-------|
|Разом за завданням 10     |   |  |  |  |  |  |   |         |      |державний | 304,1 |1,33 | 30,4 |30,45 |30,45 |30,45 | 181,02|
|               |   |  |  |  |  |  |   |         |      |бюджет   |    |   |   |   |   |   |    |
|------------------------------+-----+----+----+----+----+----+-----+-----------------+------------+-----------+-------+-----+------+------+------+------+-------|
|11. Виконання |рівень забез- |   | 4 | 10 | 17 | 25 | 32 | 100 |1) організа-   |МНС     |  -"-  | 8,9 | 0,2 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 6,2 |
|комплексу   |печення    |   |  |  |  |  |  |   |ційна, ліцензійна|      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|пошукових,   |діяльності з |   |  |  |  |  |  |   |і законодавча  |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|оціночних,   |вибору майдан-|   |  |  |  |  |  |   |підтримка    |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|науково-    |чика, проекту-|   |  |  |  |  |  |   |діяльності з   |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|методичних,  |вання та   |   |  |  |  |  |  |   |вибору      |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|дослідницьких |будівництва  |   |  |  |  |  |  |   |майданчика,   |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|і проектних  |геологічного |   |  |  |  |  |  |   |проектування та |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|робіт з вибору |сховища    |   |  |  |  |  |  |   |будівництва   |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|майданчиків для|ліцензійними |   |  |  |  |  |  |   |геологічного   |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|розміщення   |та законо-  |   |  |  |  |  |  |   |сховища     |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|геологічного  |давчими    |   |  |  |  |  |  |   |         |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|сховища для  |документами, |   |  |  |  |  |  |   |         |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|захоронення  |відсотків   |   |  |  |  |  |  |   |         |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|довгоіснуючих |--------------+-----+----+----+----+----+----+-----+-----------------+------------+-----------+-------+-----+------+------+------+------+-------|
|та високоак-  |ступінь    |   | 2 | 9 | 19 | 33 | 47 | 100 |2) виконання   |МНС     | державний | 16,88 | 0,3 | 1  | 1,5 | 1,5 | 2  | 10,58 |
|тивних     |готовності  |   |  |  |  |  |  |   |комплексу науко- |      | бюджет  |    |   |   |   |   |   |    |
|радіоактивних |персоналу до |   |  |  |  |  |  |   |во-методичних та |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|відходів    |проведення  |   |  |  |  |  |  |   |науково-технічних|      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |оцінки рівня |   |  |  |  |  |  |   |робіт, підготовка|      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |безпеки    |   |  |  |  |  |  |   |персоналу до   |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |геологічного |   |  |  |  |  |  |   |проведення оцінки|      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |сховища,   |   |  |  |  |  |  |   |рівня безпеки  |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |відсотків   |   |  |  |  |  |  |   |геологічного   |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |сховища     |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |--------------+-----+----+----+----+----+----+-----+-----------------+------------+-----------+-------+-----+------+------+------+------+-------|

|        |ступінь    |   |  | 5 | 12 | 24 | 39 | 100 |3) проведення  |  -"-   |  -"-  | 32,8 |   | 1,3 | 2,5 | 4  | 5  |  20 |
|        |виконання   |   |  |  |  |  |  |   |комплексу    |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |заходів з   |   |  |  |  |  |  |   |науково-     |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |розроблення  |   |  |  |  |  |  |   |методичних робіт |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |програми   |   |  |  |  |  |  |   |з підготовки   |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |вивчення   |   |  |  |  |  |  |   |програми     |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |майданчиків  |   |  |  |  |  |  |   |вивчення     |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |для будів-  |   |  |  |  |  |  |   |природних,    |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |ництва геоло- |   |  |  |  |  |  |   |економічних і  |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |гічного    |   |  |  |  |  |  |   |соціально-    |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |сховища,   |   |  |  |  |  |  |   |демографічних  |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |відсотків   |   |  |  |  |  |  |   |характеристик  |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |майданчиків для |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |будівництва   |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |геологічного   |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |сховища,     |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |розроблення   |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |технологій    |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |дослідження   |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |майданчиків, у  |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |тому числі    |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |буріння глибоких |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |свердловин    |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |великого     |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |діаметру,    |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |проведення    |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |геофізичних,   |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |гідрогеологіч-  |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |них, аналітичних |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |і експе-     |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |риментальних   |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |досліджень    |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |--------------+-----+----+----+----+----+----+-----+-----------------+------------+-----------+-------+-----+------+------+------+------+-------|
|        |ступінь вико- |   |  | 12 | 43 | 75 |100 |   |4) проведення  |МНС     |державний | 245 |   | 25 | 80 | 80 | 60 |    |
|        |нання пошуко- |   |  |  |  |  |  |   |комплексу    |      |бюджет   |    |   |   |   |   |   |    |
|        |вих робіт,  |   |  |  |  |  |  |   |пошукових робіт |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |відсотків   |   |  |  |  |  |  |   |на перспективних |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |територіях, який |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |включає, зокрема,|      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |наземні     |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |дистанційні,   |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |геологічні,   |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |геофізичні та  |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |індикаторні   |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |дослідження,   |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |буріння картува- |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |льних свердловин |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |і свердловин для |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |проведення    |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |комплексних   |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |досліджень    |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |--------------+-----+----+----+----+----+----+-----+-----------------+------------+-----------+-------+-----+------+------+------+------+-------|
|        |ступінь    |   |  |  |  |  |  | 100 |5) проведення  |МНС     |державний | 480 |   |   |   |   |   | 480 |
|        |виконання роз-|   |  |  |  |  |  |   |розвідувальних  |      |бюджет   |    |   |   |   |   |   |    |
|        |відувальних  |   |  |  |  |  |  |   |робіт на трьох  |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |робіт,    |   |  |  |  |  |  |   |майданчиках, у  |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |відсотків   |   |  |  |  |  |  |   |тому числі    |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |наземних     |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |детальних,    |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |геологічних,   |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |геофізичних і  |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |індикаторних   |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |досліджень,   |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |буріння глибоких |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |свердловин із  |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |застосуванням  |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |комплексу    |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |каротажних    |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |методів і    |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |комплексу методів|      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |дослідження керна|      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |--------------+-----+----+----+----+----+----+-----+-----------------+------------+-----------+-------+-----+------+------+------+------+-------|

|        |ступінь    |   |  | 4 | 9 | 12 | 15 | 100 |6) виконання   |МНС     |державний |  32 |   | 1  | 2  | 2  | 2  |  25 |
|        |виконання   |   |  |  |  |  |  |   |попередніх    |      |бюджет   |    |   |   |   |   |   |    |
|        |дослідницьких |   |  |  |  |  |  |   |дослідницьких і |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |і проекту-  |   |  |  |  |  |  |   |проектувальних  |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |вальних робіт,|   |  |  |  |  |  |   |робіт з     |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |відсотків   |   |  |  |  |  |  |   |розроблення   |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |Концепції багато |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |бар'єрної системи|      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |геологічної   |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |ізоляції     |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |радіоактивних  |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |відходів     |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |--------------+-----+----+----+----+----+----+-----+-----------------+------------+-----------+-------+-----+------+------+------+------+-------|
|        |кількість   |   |  |  |  |  |  | 3 |7) проведення  |  -"-   |  -"-  |  15 |   | 0,5 | 1  | 2  | 3,5 |  8  |
|        |звітів з   |   |  |  |  |  |  |   |попередньої   |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |аналізу    |   |  |  |  |  |  |   |оцінки безпеки  |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |безпеки    |   |  |  |  |  |  |   |трьох      |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |майданчиків,   |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |потенційно-   |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |придатних для  |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |будівництва на  |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |них геологічного |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |сховища     |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |--------------+-----+----+----+----+----+----+-----+-----------------+------------+-----------+-------+-----+------+------+------+------+-------|
|        |ступінь    |   |  | 5 | 15 | 26 | 47 | 100 |8) створення,  |МНС     |державний | 9,4 |   | 0,4 | 1  | 1  | 2  |  5  |
|        |наповнення  |   |  |  |  |  |  |   |підтримка і   |      |бюджет   |    |   |   |   |   |   |    |
|        |баз даних,  |   |  |  |  |  |  |   |постійне     |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |відсотків   |   |  |  |  |  |  |   |оновлення баз  |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |даних системи  |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |збереження    |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |інформації про  |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |результати    |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |виконання    |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |геолого-     |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |розвідувальних, |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |проектних і   |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |оціночних робіт |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |за програмою   |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |створення    |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |геологічного   |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |сховища     |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |--------------+-----+----+----+----+----+----+-----+-----------------+------------+-----------+-------+-----+------+------+------+------+-------|
|        |ступінь    |   |  |  |  |  |  | 100 |9) підготовка  |МНС     |державний | 1,5 |   |   |   |   |   | 1,5 |
|        |розроблення  |   |  |  |  |  |  |   |законопроекту  |      |бюджет   |    |   |   |   |   |   |    |
|        |законопроекту |   |  |  |  |  |  |   |щодо розміщення, |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |щодо розміщен-|   |  |  |  |  |  |   |проектування та |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |ня, проек-  |   |  |  |  |  |  |   |будівництва   |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |тування та  |   |  |  |  |  |  |   |геологічного   |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |будівництва  |   |  |  |  |  |  |   |сховища     |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |геологічного |   |  |  |  |  |  |   |радіоактивних  |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |сховища радіо-|   |  |  |  |  |  |   |відходів     |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |активних   |   |  |  |  |  |  |   |         |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |відходів,   |   |  |  |  |  |  |   |         |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |відсотків   |   |  |  |  |  |  |   |         |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |--------------+-----+----+----+----+----+----+-----+-----------------+------------+-----------+-------+-----+------+------+------+------+-------|
|        |ступінь    |   |  | 5 | 10 | 17 | 26 | 100 |10) розроблення |Національна |  -"-  |  54 |   | 2  | 2,5 | 4,5 | 5  |  40 |
|        |розроблення  |   |  |  |  |  |  |   |та виконання   |академія  |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |та вико-   |   |  |  |  |  |  |   |програми     |наук України|      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |нання     |   |  |  |  |  |  |   |наукового-    |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |програми,   |   |  |  |  |  |  |   |супроводження  |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |відсотків   |   |  |  |  |  |  |   |діяльності з   |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |вибору      |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |майданчиків,   |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |проведення    |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |попередніх    |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |проектувальних  |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |робіт      |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|------------------------------+-----+----+----+----+----+----+-----+-----------------+------------+-----------+-------+-----+------+------+------+------+-------|

|Разом за завданням 11     |   |  |  |  |  |  |   |         |      |державний | 895,48| 0,5 | 31,7 | 91,1 | 95,7 | 80,2 | 596,28|
|               |   |  |  |  |  |  |   |         |      |бюджет   |    |   |   |   |   |   |    |
|------------------------------+-----+----+----+----+----+----+-----+-----------------+------------+-----------+-------+-----+------+------+------+------+-------|
|12. Поводження |кількість   | 4 |  | 2 |  | 2 |  |   |1) забезпечення |Міноборони |державний |    |   |   |   |   |   |    |
|з радіоактив- |об'єктів   |   |  |  |  |  |  |   |екологічно    |      |бюджет**  |    |   |   |   |   |   |    |
|ними відхо-  |       |   |  |  |  |  |  |   |безпечного стану |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|дами, які   |       |   |  |  |  |  |  |   |радіо активних  |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|утворилися   |       |   |  |  |  |  |  |   |відходів,    |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|внаслідок   |       |   |  |  |  |  |  |   |накопичених у  |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|виконання   |       |   |  |  |  |  |  |   |сховищах, які  |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|військових   |       |   |  |  |  |  |  |   |належать до сфери|      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|програм СРСР  |       |   |  |  |  |  |  |   |управління    |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|        |       |   |  |  |  |  |  |   |Міноборони    |      |      |    |   |   |   |   |   |    |
|------------------------------+-----+----+----+----+----+----+-----+-----------------+------------+-----------+-------+-----+------+------+------+------+-------|
|Разом за завданням 12     |   |  |  |  |  |  |   |         |      |  -"-  | 5247,5|39,91|311,33|730,74|882,64|950,74|2332,14|
|------------------------------+-----+----+----+----+----+----+-----+-----------------+------------+-----------+-------+-----+------+------+------+------+-------|
|РАЗОМ ЗА ПРОГРАМОЮ      |   |  |  |  |  |  |   |         |      |державний | 5247,5|39,91|311,33|730,74|882,64|950,74|2332,14|
|               |   |  |  |  |  |  |   |         |      |бюджет   |    |   |   |   |   |   |    |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

_______________
   * Тут і далі - фінансування заходів щорічно враховується в
межах бюджетних призначень МНС та міжнародної технічної допомоги,
що спрямовується на виконання відповідних програм щодо зняття з
експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття"
на безпечну систему.

   ** Фінансування  заходів  ураховано  в  межах  бюджетних
призначень Міноборони.

Додаток 3
до Загальнодержавної цільової
екологічної програми поводження
з радіоактивними відходами

            ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
     виконання Загальнодержавної цільової екологічної
     програми поводження з радіоактивними відходами

------------------------------------------------------------------------
| Найменування | Найменування |     Значення показників     |
|  завдання  |  показників |-------------------------------------|
|        |  виконання  |усьо-|  у тому числі за роками   |
|        |  завдання  | го |-------------------------------|
|        |        |   |2008|2009|2010|2011|2012| 2013-|
|        |        |   |  |  |  |  |  | 2017 |
|----------------+---------------+-----+----+----+----+----+----+------|
|1. Будівництво, |екологічні:  |   |  |  |  |  |  |   |
|введення в   |        |   |  |  |  |  |  |   |
|експлуатацію та |кількість   | 26 |  | 2 | 3 | 5 | 3 | 13 |
|експлуатація  |побудованих  |   |  |  |  |  |  |   |
|комплексу    |сховищ     |   |  |  |  |  |  |   |
|"Вектор"    |---------------+-----+----+----+----+----+----+------|
|        |кількість   | 23 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 23 |
|        |сховищ, які  |   |  |  |  |  |  |   |
|        |експлуатуються |   |  |  |  |  |  |   |
|        |---------------+-----+----+----+----+----+----+------|
|        |кількість   | 6 |  |  | 1 | 2 | 3 |   |
|        |впровадженого |   |  |  |  |  |  |   |
|        |устаткування  |   |  |  |  |  |  |   |
|        |для переробки |   |  |  |  |  |  |   |
|        |радіоактивних |   |  |  |  |  |  |   |
|        |відходів    |   |  |  |  |  |  |   |
|----------------+---------------+-----+----+----+----+----+----+------|
|2. Забезпечення |екологічні:  |   |  |  |  |  |  |   |
|подальшого   |        |   |  |  |  |  |  |   |
|розвитку системи|ступінь    |   |30,2|76,7|100 |  |  |   |
|поводження з  |впровадження  |   |  |  |  |  |  |   |
|радіоактивними |приладів та  |   |  |  |  |  |  |   |
|відходами, що  |сертифікації  |   |  |  |  |  |  |   |
|утворюються під |методик    |   |  |  |  |  |  |   |
|час експлуатації|контролю    |   |  |  |  |  |  |   |
|українських   |фізичних    |   |  |  |  |  |  |   |
|атомних     |характеристик |   |  |  |  |  |  |   |
|електростанцій, |радіоактивних |   |  |  |  |  |  |   |
|мінімізація   |відходів,   |   |  |  |  |  |  |   |
|обсягів їх   |відсотків   |   |  |  |  |  |  |   |
|утворення    |---------------+-----+----+----+----+----+----+------|
|        |ступінь    |   |  |  |  |100 |  |   |
|        |впровадження на|   |  |  |  |  |  |   |
|        |Рівненській АЕС|   |  |  |  |  |  |   |
|        |установки для |   |  |  |  |  |  |   |
|        |відбору проб з |   |  |  |  |  |  |   |
|        |ємностей для  |   |  |  |  |  |  |   |
|        |зберігання   |   |  |  |  |  |  |   |
|        |радіоактивних |   |  |  |  |  |  |   |
|        |відходів,   |   |  |  |  |  |  |   |
|        |відсотків   |   |  |  |  |  |  |   |
|        |---------------+-----+----+----+----+----+----+------|
|        |ступінь    |   |9,3 |44,8| 76 |100 |  |   |
|        |впровадження  |   |  |  |  |  |  |   |
|        |технології та |   |  |  |  |  |  |   |
|        |обладнання для |   |  |  |  |  |  |   |
|        |переробки   |   |  |  |  |  |  |   |
|        |відпрацьованої |   |  |  |  |  |  |   |
|        |теплоізоляції |   |  |  |  |  |  |   |
|        |на Запорізькій |   |  |  |  |  |  |   |
|        |АЕС, відсотків |   |  |  |  |  |  |   |
|        |---------------+-----+----+----+----+----+----+------|
|        |ступінь    |   |3,4 |15,6| 81 |100 |  |   |
|        |впровадження  |   |  |  |  |  |  |   |
|        |технології та |   |  |  |  |  |  |   |
|        |устаткування  |   |  |  |  |  |  |   |
|        |для переробки |   |  |  |  |  |  |   |
|        |сольового   |   |  |  |  |  |  |   |
|        |плаву,     |   |  |  |  |  |  |   |
|        |відсотків   |   |  |  |  |  |  |   |
|----------------+---------------+-----+----+----+----+----+----+------|

|3. Проектування,|економічні:  |   |  |  |  |  |  |   |
|будівництво та |        |   |  |  |  |  |  |   |
|експлуатація  |ступінь    |   |  | 56 |100 |  |  |   |
|сховища для   |виконання робіт|   |  |  |  |  |  |   |
|проміжного   |щодо      |   |  |  |  |  |  |   |
|зберігання   |проектування  |   |  |  |  |  |  |   |
|високоактивних |сховища,    |   |  |  |  |  |  |   |
|радіоактивних  |відсотків   |   |  |  |  |  |  |   |
|відходів, що  |---------------+-----+----+----+----+----+----+------|
|повертатимуться |ступінь    |   |  |  |17,2|44,3|75,5| 100 |
|з Російської  |виконання робіт|   |  |  |  |  |  |   |
|Федерації після |щодо      |   |  |  |  |  |  |   |
|переробки    |будівництва  |   |  |  |  |  |  |   |
|відпрацьованого |сховища,    |   |  |  |  |  |  |   |
|ядерного палива |відсотків   |   |  |  |  |  |  |   |
|українських   |---------------+-----+----+----+----+----+----+------|
|атомних     |екологічні:  |   |  |  |  |  |  |   |
|електростанцій |        |   |  |  |  |  |  |   |
|        |ступінь    |   |  |  |  |  |  | 100 |
|        |забезпечення  |   |  |  |  |  |  |   |
|        |функціонування |   |  |  |  |  |  |   |
|        |сховища,    |   |  |  |  |  |  |   |
|        |відсотків   |   |  |  |  |  |  |   |
|----------------+---------------+-----+----+----+----+----+----+------|
|4. Забезпечення |екологічні:  |   |  |  |  |  |  |   |
|подальшого   |        |   |  |  |  |  |  |   |
|розвитку системи|ступінь    | 100| 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 40 |
|поводження з  |виконання робіт|   |  |  |  |  |  |   |
|радіоактивними |з       |   |  |  |  |  |  |   |
|відходами, що  |інвентаризації |   |  |  |  |  |  |   |
|утворилися   |радіоактивних |   |  |  |  |  |  |   |
|внаслідок    |відходів, що  |   |  |  |  |  |  |   |
|Чорнобильської |розміщені в  |   |  |  |  |  |  |   |
|катастрофи   |зоні відчуження|   |  |  |  |  |  |   |
|        |та зоні    |   |  |  |  |  |  |   |
|        |безумовного  |   |  |  |  |  |  |   |
|        |(обов'язкового)|   |  |  |  |  |  |   |
|        |відселення,  |   |  |  |  |  |  |   |
|        |відсотків   |   |  |  |  |  |  |   |
|        |---------------+-----+----+----+----+----+----+------|
|        |економічні:  |   |  |  |  |  |  |   |
|        |        |   |  |  |  |  |  |   |
|        |кількість   | 504| 18 | 27 | 36 | 54 | 90 | 279 |
|        |радіоактивних |   |  |  |  |  |  |   |
|        |відходів,   |   |  |  |  |  |  |   |
|        |вивезених до  |   |  |  |  |  |  |   |
|        |сховищ     |   |  |  |  |  |  |   |
|        |комплексу   |   |  |  |  |  |  |   |
|        |"Вектор", тис. |   |  |  |  |  |  |   |
|        |куб. метрів  |   |  |  |  |  |  |   |
|----------------+---------------+-----+----+----+----+----+----+------|
|5. Переоснащення|екологічні:  |   |  |  |  |  |  |   |
|та перепро-   |        |   |  |  |  |  |  |   |
|філювання    |ступінь    | 100|6,4 |9,8 |10,6|11,5|12,3| 49,5 |
|спецкомбінатів |забезпечення  |   |  |  |  |  |  |   |
|Державної    |функціонування |   |  |  |  |  |  |   |
|корпорації   |пунктів    |   |  |  |  |  |  |   |
|"Українське   |захоронення  |   |  |  |  |  |  |   |
|державне    |радіоактивних |   |  |  |  |  |  |   |
|об'єднання   |відходів та  |   |  |  |  |  |  |   |
|"Радон"     |станцій    |   |  |  |  |  |  |   |
|з метою     |дезактивації  |   |  |  |  |  |  |   |
|створення умов |державних   |   |  |  |  |  |  |   |
|для збирання та |міжобласних  |   |  |  |  |  |  |   |
|тимчасового   |спецкомбінатів,|   |  |  |  |  |  |   |
|контейнерного  |відсотків   |   |  |  |  |  |  |   |
|зберігання   |---------------+-----+----+----+----+----+----+------|
|радіоактивних  |ступінь    | 100|  | 88 | 12 |  |  |   |
|відходів    |виконання робіт|   |  |  |  |  |  |   |
|        |з ліквідації  |   |  |  |  |  |  |   |
|        |наслідків   |   |  |  |  |  |  |   |
|        |радіаційної  |   |  |  |  |  |  |   |
|        |аварії на   |   |  |  |  |  |  |   |
|        |сховищах N 5-7 |   |  |  |  |  |  |   |
|        |пункту     |   |  |  |  |  |  |   |
|        |захоронення  |   |  |  |  |  |  |   |
|        |радіоактивних |   |  |  |  |  |  |   |
|        |відходів    |   |  |  |  |  |  |   |
|        |Київського   |   |  |  |  |  |  |   |
|        |державного   |   |  |  |  |  |  |   |
|        |міжобласного  |   |  |  |  |  |  |   |
|        |спецкомбінату, |   |  |  |  |  |  |   |
|        |відсотків   |   |  |  |  |  |  |   |
|        |---------------+-----+----+----+----+----+----+------|
|        |економічні:  |   |  |  |  |  |  |   |
|        |        |   |  |  |  |  |  |   |
|        |ступінь    | 100|  |14,1|15,3|15,3|15,3| 40 |
|        |забезпечення  |   |  |  |  |  |  |   |
|        |розроблення та |   |  |  |  |  |  |   |
|        |закупівлі для |   |  |  |  |  |  |   |
|        |державних   |   |  |  |  |  |  |   |
|        |міжобласних  |   |  |  |  |  |  |   |
|        |спецкомбінатів |   |  |  |  |  |  |   |
|        |контейнерів для|   |  |  |  |  |  |   |
|        |твердих    |   |  |  |  |  |  |   |
|        |радіоактивних |   |  |  |  |  |  |   |
|        |відходів та  |   |  |  |  |  |  |   |
|        |відпрацьованих |   |  |  |  |  |  |   |
|        |джерел     |   |  |  |  |  |  |   |
|        |іонізуючого  |   |  |  |  |  |  |   |
|        |випромінювання,|   |  |  |  |  |  |   |
|        |відсотків   |   |  |  |  |  |  |   |
|        |---------------+-----+----+----+----+----+----+------|

|        |екологічні:  |   |  |  |  |  |  |   |
|        |        |   |  |  |  |  |  |   |
|        |ступінь    | 100|  |  | 38 | 41 | 21 |   |
|        |виконання робіт|   |  |  |  |  |  |   |
|        |щодо вилучення |   |  |  |  |  |  |   |
|        |радіоактивних |   |  |  |  |  |  |   |
|        |відходів із  |   |  |  |  |  |  |   |
|        |законсервованих|   |  |  |  |  |  |   |
|        |сховищ     |   |  |  |  |  |  |   |
|        |спецкомбінатів,|   |  |  |  |  |  |   |
|        |відсотків   |   |  |  |  |  |  |   |
|        |---------------+-----+----+----+----+----+----+------|
|        |кількість   | 6 |  | 2 | 4 |  |  |   |
|        |ліквідованих  |   |  |  |  |  |  |   |
|        |пунктів    |   |  |  |  |  |  |   |
|        |спеціальної  |   |  |  |  |  |  |   |
|        |обробки техніки|   |  |  |  |  |  |   |
|        |та       |   |  |  |  |  |  |   |
|        |автомобільного |   |  |  |  |  |  |   |
|        |транспорту   |   |  |  |  |  |  |   |
|----------------+---------------+-----+----+----+----+----+----+------|
|6. Забезпечення |екологічні:  |   |  |  |  |  |  |   |
|подальшого   |        |   |  |  |  |  |  |   |
|розвитку    |ступінь    |   |10 |30 |50 |80 |90 |100  |
|державної    |вдосконалення, |   |  |  |  |  |  |   |
|системи обліку |відсотків   |   |  |  |  |  |  |   |
|радіоактивних  |        |   |  |  |  |  |  |   |
|відходів    |        |   |  |  |  |  |  |   |
|----------------+---------------+-----+----+----+----+----+----+------|
|7. Забезпечення |екологічні:  |   |  |  |  |  |  |   |
|радіаційної   |        |   |  |  |  |  |  |   |
|безпеки та   |ступінь    | 100| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |
|здійснення   |здійснення   |   |  |  |  |  |  |   |
|протирадіаційних|заходів щодо  |   |  |  |  |  |  |   |
|заходів під час |недопущення і |   |  |  |  |  |  |   |
|поводження з  |мінімізації  |   |  |  |  |  |  |   |
|радіоактивними |забруднення  |   |  |  |  |  |  |   |
|відходами,   |довкілля та  |   |  |  |  |  |  |   |
|зменшення доз  |опромінення  |   |  |  |  |  |  |   |
|опромінення   |персоналу і  |   |  |  |  |  |  |   |
|персоналу    |населення,   |   |  |  |  |  |  |   |
|спеціалізованих |відсотків   |   |  |  |  |  |  |   |
|підприємств та |---------------+-----+----+----+----+----+----+------|
|населення    |ступінь    | 100| 36 | 64 |  |  |  |   |
|        |вдосконалення |   |  |  |  |  |  |   |
|        |систем     |   |  |  |  |  |  |   |
|        |радіаційного  |   |  |  |  |  |  |   |
|        |моніторингу  |   |  |  |  |  |  |   |
|        |санітарно-   |   |  |  |  |  |  |   |
|        |захисних зон та|   |  |  |  |  |  |   |
|        |зон      |   |  |  |  |  |  |   |
|        |спостереження |   |  |  |  |  |  |   |
|        |пунктів    |   |  |  |  |  |  |   |
|        |захоронення  |   |  |  |  |  |  |   |
|        |радіоактивних |   |  |  |  |  |  |   |
|        |відходів    |   |  |  |  |  |  |   |
|        |державних   |   |  |  |  |  |  |   |
|        |міжобласних  |   |  |  |  |  |  |   |
|        |спецкомбінатів,|   |  |  |  |  |  |   |
|        |відсотків   |   |  |  |  |  |  |   |
|        |---------------+-----+----+----+----+----+----+------|

|        |ступінь    | 100| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |
|        |вдосконалення |   |  |  |  |  |  |   |
|        |систем охорони |   |  |  |  |  |  |   |
|        |і фізичного  |   |  |  |  |  |  |   |
|        |захисту пунктів|   |  |  |  |  |  |   |
|        |захоронення  |   |  |  |  |  |  |   |
|        |радіоактивних |   |  |  |  |  |  |   |
|        |відходів,   |   |  |  |  |  |  |   |
|        |відсотків   |   |  |  |  |  |  |   |
|----------------+---------------+-----+----+----+----+----+----+------|
|8. Підготовка  |соціальні:   |   |  |  |  |  |  |   |
|кадрів та    |        |   |  |  |  |  |  |   |
|проведення   |ступінь    | 100|  |3,4 |3,4 |3,4 |19,6| 70,2 |
|інформаційно-  |впровадження  |   |  |  |  |  |  |   |
|просвітницьких |довгострокової |   |  |  |  |  |  |   |
|заходів     |програми    |   |  |  |  |  |  |   |
|        |підготовки і  |   |  |  |  |  |  |   |
|        |підвищення   |   |  |  |  |  |  |   |
|        |кваліфікації  |   |  |  |  |  |  |   |
|        |спеціалістів, |   |  |  |  |  |  |   |
|        |відсотків   |   |  |  |  |  |  |   |
|        |---------------+-----+----+----+----+----+----+------|
|        |кількість осіб,| 420| 40 | 80 |110 | 60 | 30 | 100 |
|        |що пройшли   |   |  |  |  |  |  |   |
|        |перепідготовку |   |  |  |  |  |  |   |
|----------------+---------------+-----+----+----+----+----+----+------|
|9. Створення та |екологічні:  |   |  |  |  |  |  |   |
|забезпечення  |        |   |  |  |  |  |  |   |
|функціонування |кількість   |76800|8500|6700|7700|7700|7700|38500 |
|інфраструктури |радіоактивних |   |  |  |  |  |  |   |
|поводження з  |відходів,   |   |  |  |  |  |  |   |
|радіоактивними |переданих для |   |  |  |  |  |  |   |
|відходами на  |захоронення,  |   |  |  |  |  |  |   |
|Чернобильскій  |куб. метрів  |   |  |  |  |  |  |   |
|АЕС та об'єкті |        |   |  |  |  |  |  |   |
|"Укриття"    |        |   |  |  |  |  |  |   |
|----------------+---------------+-----+----+----+----+----+----+------|
|10. Розвиток  |екологічні:  |   |  |  |  |  |  |   |
|нормативно-   |        |   |  |  |  |  |  |   |
|правової бази у |ступінь    |   | 60 | 70 | 71 | 72 | 73 | 80 |
|сфері поводження|формування   |   |  |  |  |  |  |   |
|з радіоактивними|нормативної  |   |  |  |  |  |  |   |
|відходами,   |бази у сфері  |   |  |  |  |  |  |   |
|проведення   |поводження з  |   |  |  |  |  |  |   |
|науково-    |радіоактивними |   |  |  |  |  |  |   |
|дослідних та  |відходами,   |   |  |  |  |  |  |   |
|дослідно-    |відсотків   |   |  |  |  |  |  |   |
|конструкторських|        |   |  |  |  |  |  |   |
|робіт,     |        |   |  |  |  |  |  |   |
|підготовка   |        |   |  |  |  |  |  |   |
|Національної  |        |   |  |  |  |  |  |   |
|доповіді про  |        |   |  |  |  |  |  |   |
|виконання    |        |   |  |  |  |  |  |   |
|Об'єднаної   |        |   |  |  |  |  |  |   |
|конвенції про  |        |   |  |  |  |  |  |   |
|безпеку     |        |   |  |  |  |  |  |   |
|поводження з  |        |   |  |  |  |  |  |   |
|відпрацьованим |        |   |  |  |  |  |  |   |
|паливом та про |        |   |  |  |  |  |  |   |
|безпеку     |        |   |  |  |  |  |  |   |
|поводження з  |        |   |  |  |  |  |  |   |
|радіоактивними |        |   |  |  |  |  |  |   |
|відходами    |        |   |  |  |  |  |  |   |
|----------------+---------------+-----+----+----+----+----+----+------|

|11. Виконання  |екологічні:  |   |  |  |  |  |  |   |
|комплексу    |        |   |  |  |  |  |  |   |
|пошукових,   |ступінь    |   |  | 5 | 10 | 17 | 26 | 100 |
|оціночних,   |розроблення  |   |  |  |  |  |  |   |
|науково-    |програми    |   |  |  |  |  |  |   |
|методичних,   |наукового   |   |  |  |  |  |  |   |
|дослідницьких і |супроводження |   |  |  |  |  |  |   |
|проектних робіт |діяльності з  |   |  |  |  |  |  |   |
|з вибору    |вибору     |   |  |  |  |  |  |   |
|майданчиків для |майданчиків,  |   |  |  |  |  |  |   |
|розміщення   |відсотків   |   |  |  |  |  |  |   |
|геологічного  |---------------+-----+----+----+----+----+----+------|
|сховища для   |ступінь    |   |  | 12 | 43 | 75 |100 |   |
|захоронення   |виконання   |   |  |  |  |  |  |   |
|довгоіснуючих та|пошукових   |   |  |  |  |  |  |   |
|високоактивних |робіт,     |   |  |  |  |  |  |   |
|радіоактивних  |відсотків   |   |  |  |  |  |  |   |
|відходів    |---------------+-----+----+----+----+----+----+------|
|        |ступінь    |   |  |  |  |  |  | 100 |
|        |виконання   |   |  |  |  |  |  |   |
|        |розвідувальних |   |  |  |  |  |  |   |
|        |робіт,     |   |  |  |  |  |  |   |
|        |відсотків   |   |  |  |  |  |  |   |
|        |---------------+-----+----+----+----+----+----+------|
|        |соціальні:   |   |  |  |  |  |  |   |
|        |        |   |  |  |  |  |  |   |
|        |ступінь    |   | 2 | 9 | 19 | 33 | 47 | 100 |
|        |готовності   |   |  |  |  |  |  |   |
|        |персоналу   |   |  |  |  |  |  |   |
|        |спеціалізованих|   |  |  |  |  |  |   |
|        |підприємств до |   |  |  |  |  |  |   |
|        |проведення   |   |  |  |  |  |  |   |
|        |оцінки безпеки |   |  |  |  |  |  |   |
|        |геологічного  |   |  |  |  |  |  |   |
|        |сховища,    |   |  |  |  |  |  |   |
|        |відсотків   |   |  |  |  |  |  |   |
|----------------+---------------+-----+----+----+----+----+----+------|
|12. Поводження з|економічні:  |   |  |  |  |  |  |   |
|радіоактивними |        |   |  |  |  |  |  |   |
|відходами, які |кількість   | 4 |  | 2 |  | 2 |  |   |
|утворилися   |об'єктів,   |   |  |  |  |  |  |   |
|внаслідок    |переведених в |   |  |  |  |  |  |   |
|виконання    |екологічно   |   |  |  |  |  |  |   |
|військових   |безпечний стан |   |  |  |  |  |  |   |
|програм СРСР  |        |   |  |  |  |  |  |   |
------------------------------------------------------------------------