Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 22 жовтня 2008 р. N 941
Київ

Про внесення змін
до Порядку ліцензування певних видів
господарської діяльності у будівництві

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку ліцензування певних видів господарської діяльності у будівництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2007 р. N 1396 "Про ліцензування певних видів господарської діяльності у будівництві" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 94, ст. 3441), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 жовтня 2008 р. N 941

Зміни,
що вносяться до Порядку ліцензування певних видів
господарської діяльності у будівництві

1. Абзац другий пункту 1 виключити.

2. Абзац перший пункту 3 замінити абзацами такого змісту:

"3. Ліцензування будівельної діяльності та контроль за додержанням ліцензійних умов здійснюється Державною архітектурно-будівельною інспекцією та її територіальними органами (далі - орган ліцензування).

Кваліфікаційні, організаційні та інші вимоги щодо провадження господарської діяльності у будівництві встановлюються ліцензійними умовами провадження такої діяльності, які затверджуються в установленому законодавством порядку.".

У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім.

3. Пункт 4 викласти в такій редакції:

"4. Державна архітектурно-будівельна інспекція здійснює нормативно-методичне забезпечення ліцензування будівельної діяльності.".

4. Абзац шостий пункту 5 викласти в такій редакції:

"За наявності у заявника відокремленого структурного підрозділу, який має намір провадити будівельну діяльність, додаються копія довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчена нотаріально або органом, який видав оригінал документа;".

5. Абзац перший пункту 9 викласти в такій редакції:

"9. Орган ліцензування на підставі висновку ліцензійної комісії приймає протягом семи робочих днів з дати його надходження рішення про видачу ліцензії із визначенням у додатку до ліцензії переліку робіт, про що письмово повідомляє заявника.".

6. Пункт 11 викласти в такій редакції:

"11. Кожному відокремленому структурному підрозділу, який провадитиме будівельну діяльність на підставі виданої суб'єкту будівельної діяльності ліцензії, орган ліцензування видає засвідчені ним копію ліцензії та додатка до неї, про що вноситься запис до журналу реєстрації виданих ліцензій.

Засвідчена органом ліцензування копія ліцензії є документом, що підтверджує право відокремленого структурного підрозділу суб'єкта будівельної діяльності на провадження будівельної діяльності.".

7. Абзац третій пункту 15 викласти в такій редакції:

"У разі прийняття рішення про внесення змін до переліку робіт орган ліцензування затверджує зазначені зміни і оформляє їх окремим додатком, про що робиться відмітка на бланку ліцензії.".

8. Пункт 16 викласти в такій редакції:

"16. Суб'єкт будівельної діяльності, який має намір провадити зазначений у ліцензії вид будівельної діяльності після закінчення строку її дії, повинен звернутися до органу ліцензування із заявою про видачу ліцензії відповідно до цього Порядку.".

9. Доповнити пункт 17 абзацами такого змісту:

"Для переоформлення ліцензії заявник зобов'язаний протягом 10 робочих днів з дати виникнення підстав для її переоформлення подати органу ліцензування:

заяву;

ліцензію, яка підлягає переоформленню;

копії свідоцтва про державну реєстрацію та довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчені нотаріально або органом, який видав оригінал документа.

Одночасно з переоформленням ліцензії орган ліцензування видає засвідчені ним копії ліцензії з додатками для кожного відокремленого структурного підрозділу, який провадить будівельну діяльність.

Строк дії переоформленої ліцензії не може перевищувати строку, зазначеного в ліцензії, що переоформлялася.".

10. Абзац другий пункту 23 викласти в такій редакції:

"Про зупинення дії або анулювання ліцензії орган ліцензування інформує органи державної податкової служби за місцем реєстрації суб'єкта будівельної діяльності та його відокремлених структурних підрозділів.".