Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
14.10.2008 N 1238

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
7 листопада 2008 р. за N 1084/15775

Про затвердження Змін до деяких
нормативно-правових актів Міністерства
фінансів України з бухгалтерського обліку

Відповідно до частини другої статті 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" ( 996-14 ) наказую:

1. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку, схвалені Методологічною радою з бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів України, що додаються.

2. Управлінню методології бухгалтерського обліку (Пархоменко В.М.) забезпечити подання цього наказу в п'ятиденний строк у встановленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Департаменту забезпечення діяльності Міністра (патронатна служба) (Шпента І.Ю.) після державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Фудашкіна Д.О.

Міністр В.Пинзеник

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів
України
14.10.2008 N 1238

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
7 листопада 2008 р. за N 1084/15775

Зміни
до деяких нормативно-правових актів Міністерства
фінансів України з бухгалтерського обліку

1. У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 21.06.99 за N 396/3689:

1.1. У першому реченні абзацу першого пункту 16 слова "державні (казенні) та комунальні підприємства - вартість майна, отриманого" замінити словами "а також вартість основних засобів, отриманих у довірче управління або".

1.2. У третьому реченні підпункту 16.1 слово "або" замінити словами "вартість, а також".

2. У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 21.06.99 за N 397/3690:

2.1. Абзац перший пункту 6 доповнити другим реченням такого змісту: "Звіт складається у тисячах гривень без десяткових знаків, окрім розділу III, грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками".

2.2. У пункті 28 слова "необоротних активів і майнових комплексів" виключити.

2.3. У пункті 31 слова "необоротних активів, майнових комплексів" виключити.

3. У пункті 33 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 N 92, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.05.2000 за N 288/4509, слово "продажу" виключити.

4. У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 18.10.99 N 242, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 02.11.99 за N 750/4043:

4.1. Пункт 20 викласти в такій редакції:

"20. Переоцінка нематеріальних активів тієї групи, об'єкти якої вже зазнали переоцінки, надалі має проводитися з такою регулярністю, щоб їх залишкова вартість на дату балансу суттєво не відрізнялася від справедливої вартості".

4.2. У пункті 34 слово "продажу" виключити.

5. Пункт 9 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 17 "Податок на прибуток", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.12.2000 N 353, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.01.2001 за N 47/5238, викласти в такій редакції:

"9. Відстрочений податковий актив не визнається, якщо він виникає внаслідок первісного визнання активу або зобов'язання в результаті господарських операцій (крім об'єднання підприємств), які не впливають на обліковий та податковий прибуток (збиток)".

6. В абзаці першому пункту 16 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 20 "Консолідована фінансова звітність", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30.07.99 N 176, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.09.99 за N 553/3846:

6.1. У першому реченні слова "або негативного гудвілу, які виникають" замінити словами "що виникає".

6.2. Друге речення виключити.

7. У Примітках до річної фінансової звітності (форма N 5), затверджених наказом Міністерства фінансів України від 29.11.2000 N 302 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 28.10.2003 N 602), зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 11.12.2000 за N 904/5125:

7.1. У розділі I "Нематеріальні активи":

7.1.1. У рядку 030 слова "знаки для товарів і послуг" замінити словами "комерційні позначення".

7.1.2. У рядку 050 слова "Авторські та суміжні з ними права" замінити словами "Авторське право та суміжні з ним права".

7.1.3. Доповнити розділ рядком 090 "Гудвіл".

7.2. У розділі II "Основні засоби":

7.2.1. Доповнити розділ рядком 105 "Інвестиційна нерухомість".

7.2.2. У рядку 160 слова "Робоча і продуктивна худоба" замінити словом "Тварини".

7.2.3. Текст рядка 264 викласти в такій редакції:

"первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264)_____

основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (2641)____".

7.2.4. Текст рядка 265 викласти в такій редакції:

"З рядка 260 графа 8

вартість основних засобів, призначених для продажу (265)_______

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (2651)_______".

7.2.5. Доповнити розділ рядком такого змісту:

"З рядка 105 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269)_______".

7.3. У розділі III "Капітальні інвестиції":

7.3.1. У рядку 320 слова "Формування основного стада" замінити словами "Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів".

7.3.2. Доповнити розділ рядками такого змісту:

"З рядка 340 графа 3 капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341)________

фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342)_______".

7.4. У розділі V "Доходи і витрати":

7.4.1. Назву рядка 580 викласти в такій редакції: "Доходи від об'єднання підприємств".

7.4.2. Назву рядка 590 викласти в такій редакції: "Результат оцінки корисності".

7.4.3. Доповнити розділ рядком такого змісту:

"З рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції основної діяльності (633)_______".

7.5. У розділі VIII "Запаси":

7.5.1. У рядку 870 слова "Тварини на вирощуванні та відгодівлі" замінити словами "Поточні біологічні активи".

7.5.2. Доповнити розділ рядком такого змісту:

"З рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу (926) _______".

7.6. У розділі IX "Дебіторська заборгованість" у графі 4 цифру "3" замінити цифрами "12", у графі 5 цифри "3" і "6" замінити відповідно цифрами "12" і "18", у графі 6 цифри "6" і "12" замінити відповідно цифрами "18" і "36".

7.7. Після розділу XIII доповнити розділами XIV "Біологічні активи" і XV "Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів", які подаються підприємствами, що здійснюють сільськогосподарську діяльність, такого змісту:

           "XIV. Біологічні активи

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Групи | Код | Обліковуються за первісною вартістю | Обліковуються за справедливою вартістю |
| біологічних |рядка|--------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------|
| активів | | залишок на початок|надійшло| вибуло за рік |нарахо-|втрати від|вигоди від| залишок на кінець|залишок|надійшло| зміни |вибуло|залишок|
| | | року | за рік | | вано |зменшення | віднов- | року | на | за рік |вартості|за рік| на |
| | |-------------------| |-------------------|аморти-|корисності| лення |-------------------|початок| | за рік | |кінець |
| | |первісна| накопи- | |первісна| накопи- | зації | |корисності|первісна| накопи- | року | | | | року |
| | |вартість|чена амор-| |вартість|чена амор-|за рік | | |вартість|чена амор-| | | | | |
| | | | тизація | | | тизація | | | | | тизація | | | | | |
|-------------+-----+--------+----------+--------+--------+----------+-------+----------+----------+--------+----------+-------+--------+--------+------+-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|-------------+-----+--------+----------+--------+--------+----------+-------+----------+----------+--------+----------+-------+--------+--------+------+-------|
|Довгострокові|1410 | | | | | | | | | | | | | | | |
|біологічні | | | | | | | | | | | | | | | | |
|активи - | | | | | | | | | | | | | | | | |
|усього | | | | | | | | | | | | | | | | |
|в тому | | | | | | | | | | | | | | | | |
|числі: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------+-----+--------+----------+--------+--------+----------+-------+----------+----------+--------+----------+-------+--------+--------+------+-------|
|робоча худоба|1411 | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------+-----+--------+----------+--------+--------+----------+-------+----------+----------+--------+----------+-------+--------+--------+------+-------|
|продуктивна |1412 | | | | | | | | | | | | | | | |
|худоба | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------+-----+--------+----------+--------+--------+----------+-------+----------+----------+--------+----------+-------+--------+--------+------+-------|
|багаторічні |1413 | | | | | | | | | | | | | | | |
|насадження | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------+-----+--------+----------+--------+--------+----------+-------+----------+----------+--------+----------+-------+--------+--------+------+-------|
| |1414 | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------+-----+--------+----------+--------+--------+----------+-------+----------+----------+--------+----------+-------+--------+--------+------+-------|
|інші |1415 | | | | | | | | | | | | | | | |
|довгострокові| | | | | | | | | | | | | | | | |
|біологічні | | | | | | | | | | | | | | | | |
|активи | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------+-----+--------+----------+--------+--------+----------+-------+----------+----------+--------+----------+-------+--------+--------+------+-------|
|Поточні |1420 | | Х | | | Х | Х | | | | Х | | | | | |
|біологічні | | | | | | | | | | | | | | | | |
|активи - | | | | | | | | | | | | | | | | |
|усього | | | | | | | | | | | | | | | | |
|в тому | | | | | | | | | | | | | | | | |
|числі: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------+-----+--------+----------+--------+--------+----------+-------+----------+----------+--------+----------+-------+--------+--------+------+-------|
|тварини на |1421 | | Х | | | Х | Х | | | | Х | | | | | |
|вирощуванні | | | | | | | | | | | | | | | | |
|та відгодівлі| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------+-----+--------+----------+--------+--------+----------+-------+----------+----------+--------+----------+-------+--------+--------+------+-------|
|біологічні |1422 | | Х | | | Х | Х | | | | Х | | | | | |
|активи в | | | | | | | | | | | | | | | | |
|стані | | | | | | | | | | | | | | | | |
|біологічних | | | | | | | | | | | | | | | | |
|перетворень | | | | | | | | | | | | | | | | |
|(крім тварин | | | | | | | | | | | | | | | | |
|на | | | | | | | | | | | | | | | | |
|вирощуванні | | | | | | | | | | | | | | | | |
|та | | | | | | | | | | | | | | | | |
|відгодівлі) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------+-----+--------+----------+--------+--------+----------+-------+----------+----------+--------+----------+-------+--------+--------+------+-------|
| |1423 | | Х | | | Х | Х | | | | Х | | | | | |
|-------------+-----+--------+----------+--------+--------+----------+-------+----------+----------+--------+----------+-------+--------+--------+------+-------|
|інші поточні |1424 | | Х | | | Х | Х | | | | Х | | | | | |
|біологічні | | | | | | | | | | | | | | | | |
|активи | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------+-----+--------+----------+--------+--------+----------+-------+----------+----------+--------+----------+-------+--------+--------+------+-------|
|Разом |1430 | | | | | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

З рядка 1430 графа 5  вартість біологічних (1431) ____________
і графа 14 активів, придбаних за
рахунок цільового
фінансування

З рядка 1430 графа 6  залишкова вартість
і графа 16 довгострокових (1432) ____________
біологічних активів,
первісна вартість
поточних біологічних
активів і справедлива
вартість біологічних
активів, утрачених
унаслідок
надзвичайних подій

З рядка 1430 графа 11 балансова вартість
і графа 17 біологічних активів, (1433) ____________
щодо яких існують
передбачені
законодавством
обмеження права
власності

     XV. Фінансові результати від первісного визнання
та реалізації сільськогосподарської продукції
та додаткових біологічних активів

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Найменування | Код | Вартість | Витрати, |Результат від|Уцінка| Виручка |Собівартість|Фінансовий результат |
| показника |рядка|первісного| пов'язані з | первісного | | від | реалізації | (прибуток +, |
| | | визнання | біологічними | визнання | |реалізації| | збиток -) від |
| | | |перетвореннями|-------------| | | |---------------------|
| | | | |дохід|витрати| | | |реалізації|первісного|
| | | | | | | | | | | визнання |
| | | | | | | | | | | та |
| | | | | | | | | | |реалізації|
|--------------------+-----+----------+--------------+-----+-------+------+----------+------------+----------+----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--------------------+-----+----------+--------------+-----+-------+------+----------+------------+----------+----------|
|Продукція та |1500 | | | | | | | | | |
|додаткові біологічні| | | | | | | | | | |
|активи рослинництва | | | | | | | | | | |
|- усього | | | ( ) | | ( ) | | | ( ) | | |
|--------------------+-----+----------+--------------+-----+-------+------+----------+------------+----------+----------|
|у тому числі: | | | | | | | | | | |
|зернові і |1510 | | | | | | | | | |
|зернобобові | | | ( ) | | ( ) | | | ( ) | | |
|--------------------+-----+----------+--------------+-----+-------+------+----------+------------+----------+----------|
|з них: | | | | | | | | | | |
|пшениця |1511 | | ( ) | | ( ) | | | ( ) | | |
|--------------------+-----+----------+--------------+-----+-------+------+----------+------------+----------+----------|
|соя |1512 | | ( ) | | ( ) | | | ( ) | | |
|--------------------+-----+----------+--------------+-----+-------+------+----------+------------+----------+----------|
|соняшник |1513 | | ( ) | | ( ) | | | ( ) | | |
|--------------------+-----+----------+--------------+-----+-------+------+----------+------------+----------+----------|
|ріпак |1514 | | ( ) | | ( ) | | | ( ) | | |
|--------------------+-----+----------+--------------+-----+-------+------+----------+------------+----------+----------|
|цукрові буряки |1515 | | | | | | | | | |
|(фабричні) | | | ( ) | | ( ) | | | ( ) | | |
|--------------------+-----+----------+--------------+-----+-------+------+----------+------------+----------+----------|
|картопля |1516 | | ( ) | | ( ) | | | ( ) | | |
|--------------------+-----+----------+--------------+-----+-------+------+----------+------------+----------+----------|
|плоди (зерняткові, |1517 | | | | | | | | | |
|кісточкові) | | | ( ) | | ( ) | | | ( ) | | |
|--------------------+-----+----------+--------------+-----+-------+------+----------+------------+----------+----------|
|інша продукція |1518 | | | | | | | | | |
|рослинництва | | | ( ) | | ( ) | | | ( ) | | |
|--------------------+-----+----------+--------------+-----+-------+------+----------+------------+----------+----------|
|додаткові біологічні|1519 | | | | | | | | | |
|активи рослинництва | | | ( ) | | ( ) | | | ( ) | | |
|--------------------+-----+----------+--------------+-----+-------+------+----------+------------+----------+----------|
|Продукція та |1520 | | | | | | | | | |
|додаткові біологічні| | | | | | | | | | |
|активи тваринництва | | | | | | | | | | |
|- усього | | | ( ) | | ( ) | | | ( ) | | |
|--------------------+-----+----------+--------------+-----+-------+------+----------+------------+----------+----------|
|у тому числі: | | | | | | | | | | |
|приріст живої маси |1530 | | | | | | | | | |
|- усього | | | ( ) | | ( ) | | | ( ) | | |
|--------------------+-----+----------+--------------+-----+-------+------+----------+------------+----------+----------|
|з нього: | | | | | | | | | | |
|великої |1531 | | | | | | | | | |
|рогатої худоби | | | ( ) | | ( ) | | | ( ) | | |
|--------------------+-----+----------+--------------+-----+-------+------+----------+------------+----------+----------|
|свиней |1532 | | ( ) | | ( ) | | | ( ) | | |
|--------------------+-----+----------+--------------+-----+-------+------+----------+------------+----------+----------|
|молоко |1533 | | ( ) | | ( ) | | | ( ) | | |
|--------------------+-----+----------+--------------+-----+-------+------+----------+------------+----------+----------|
|вовна |1534 | | ( ) | | ( ) | | | ( ) | | |
|--------------------+-----+----------+--------------+-----+-------+------+----------+------------+----------+----------|
|яйця |1535 | | ( ) | | ( ) | | | ( ) | | |
|--------------------+-----+----------+--------------+-----+-------+------+----------+------------+----------+----------|
|інша продукція |1536 | | | | | | | | | |
|тваринництва | | | ( ) | | ( ) | | | ( ) | | |
|--------------------+-----+----------+--------------+-----+-------+------+----------+------------+----------+----------|
|додаткові біологічні|1537 | | | | | | | | | |
|активи тваринництва | | | ( ) | | ( ) | | | ( ) | | |
|--------------------+-----+----------+--------------+-----+-------+------+----------+------------+----------+----------|
|продукція рибництва |1538 | | ( ) | | ( ) | | | ( ) | | |
|--------------------+-----+----------+--------------+-----+-------+------+----------+------------+----------+----------|
| |1539 | | ( ) | | ( ) | | | ( ) | | |
|--------------------+-----+----------+--------------+-----+-------+------+----------+------------+----------+----------|
|Сільськогосподарська|1540 | | | | | | | | | |
|продукція та | | | | | | | | | | |
|додаткові біологічні| | | | | | | | | | |
|активи - разом | | | ( ) | | ( ) | | | ( ) | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
".

8. У Плані рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 N 291, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 21.12.99 за N 892/4185:

8.1. Субрахунки "192 Негативний гудвіл" і "743 Дохід від реалізації майнових комплексів" виключити.

8.2. Назву субрахунку 025 викласти в такій редакції: "Матеріальні цінності довірителя".

9. В Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженій наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 N 291, зареєстрованій в Міністерстві юстиції України 21.12.99 за N 893/4186:

9.1. Перше речення абзацу другого розділу "Клас 1. Необоротні активи" викласти в такій редакції:

"На рахунках цього класу з відповідним веденням аналітичного обліку узагальнюється інформація про наявність і рух необоротних активів, належних підприємству на праві власності, отриманих на праві господарського відання, на праві оперативного управління, отриманих у фінансовий лізинг, у довірче управління чи за договором оренди цілісного майнового комплексу".

9.2. У тексті до рахунку 19 "Гудвіл":

9.2.1. В абзаці першому слова "і негативний гудвіл, що виникають" замінити словами "що виникає".

9.2.2. В абзаці другому субрахунок "192 "Негативний гудвіл"" виключити.

9.2.3. Абзац четвертий виключити.

9.2.4. В абзаці шостому слова "і негативного гудвілу" виключити.

У зв'язку з цим абзаци п'ятий-шостий вважати відповідно абзацами четвертим-п'ятим.

9.3. У тексті до рахунку 42 "Додатковий капітал" абзац восьмий доповнити словами "зокрема капітал у сумі вартості необоротних активів, отриманих за договором оренди цілісних майнових комплексів".

9.4. У тексті до рахунку 53 "Довгострокові зобов'язання з оренди" абзац перший доповнити словами "а також за оборотні матеріальні активи, кошти та цінні папери, отримані за договором оренди цілісного майнового комплексу".

9.5. У тексті до рахунку 74 "Інші доходи":

9.5.1. В абзаці третьому субрахунок "743 "Дохід від реалізації майнових комплексів"" виключити.

9.5.2. Абзац шостий виключити.

9.5.3. В абзаці дев'ятому слова "від вартості негативного гудвілу, яка визнається доходом" замінити словами "від перевищення вартості частки покупця у справедливій вартості придбаних ідентифікованих активів, зобов'язань і непередбачених зобов'язань об'єкта придбання над сукупністю витрат на об'єднання підприємств та/або видів їх господарської діяльності".

У зв'язку з цим абзаци сьомий-дев'ятий вважати відповідно абзацами шостим-восьмим.

9.6. У тексті до рахунку 02 "Активи на відповідальному зберіганні":

9.6.1. В абзаці другому назву субрахунку 025 викласти в такій редакції: "Матеріальні цінності довірителя".

9.6.2. Абзац сьомий викласти в такій редакції:

"На позабалансовому рахунку 025 "Матеріальні цінності довірителя" повіреним ведеться облік товарно-матеріальних цінностей, які надійшли повіреному від третіх осіб при виконанні доручення довірителя на підставі договору доручення. Аналітичний облік ведеться за назвою товарно-матеріальних цінностей, місцезнаходженням і довірителями".

9.7. Кореспонденцію рахунків доповнити такою кореспонденцією рахунків:

9.7.1. За дебетом рахунків:

"10 "Основні засоби" і 11 "Інші необоротні матеріальні активи" з кредитом рахунку 68 "Розрахунки за іншими операціями".

37 "Розрахунки з різними дебіторами" з кредитом рахунків 10 "Основні засоби" і 11 "Інші необоротні матеріальні активи".

40 "Статутний капітал" з кредитом рахунку 42 "Додатковий капітал".

45 "Вилучений капітал" з кредитом рахунків 19 "Гудвіл" і

42 "Додатковий капітал".

70 "Доходи від реалізації" з кредитом рахунку 65 "Розрахунки за страхуванням"".

9.7.2. За кредитом рахунків:

"10 "Основні засоби" і 11 "Інші необоротні матеріальні активи" з дебетом рахунку 37 "Розрахунки з різними дебіторами".

"42 "Додатковий капітал" з дебетом рахунків 40 "Статутний капітал" і 45 "Вилучений капітал".

65 "Розрахунки за страхуванням" з дебетом рахунку 70 "Доходи від реалізації".

68 "Розрахунки за іншими операціями" з дебетом рахунків 10 "Основні засоби" і 11 "Інші необоротні матеріальні активи"".

9.8. З кореспонденції рахунків виключити таку кореспонденцію рахунків:

9.8.1. За дебетом рахунку 19 "Гудвіл" з кредитом рахунку 74 "Інші доходи".

9.8.2. За кредитом рахунку 74 "Інші доходи" з дебетом рахунку 19 "Гудвіл"".

Начальник Управління методології бухгалтерського обліку В.Пархоменко