Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ СІМ'Ї,
МОЛОДІ ТА СПОРТУ

НАКАЗ
18.11.2008 N 4580

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
17 грудня 2008 р. за N 1200/15891

Про єдину електронну систему обліку
дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування, дітей,
які опинились у складних життєвих
обставинах, та осіб, які бажають
взяти їх на виховання

На виконання статтей 13 та 14 Закону України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" ( 2342-15 ), статті 4 Закону України "Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей" ( 20/95-ВР ), пункту 16 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов'язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 N 866, пункту 8 Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.2008 N 905, та з метою забезпечення захисту прав і законних інтересів дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, створення умов для їх влаштування в сім'ї громадян наказую:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок ведення Єдиного електронного банку даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і сім'ї потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів;

Порядок ведення Єдиного електронного банку даних дітей, які опинились у складних життєвих обставинах;

форму електронної обліково-статистичної картки дитини;

форму електронної реєстраційної картки кандидатів в усиновлювачі.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 28.04.2007 N 1386 "Про ведення Єдиного електронного банку даних дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, і громадян, які бажають взяти їх на виховання, та Єдиного електронного банку даних дітей, які опинились у складних життєвих обставинах", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05.06.2007 за N 582/13849.

3. Державному департаменту з усиновлення та захисту прав дитини подати цей наказ на державну реєстрацію в установленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Кондратюк Т.В.

Міністр Ю.О.Павленко

Затверджено
Наказ Міністерства України
у справах сім'ї, молоді
та спорту
18.11.2008 N 4580

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
17 грудня 2008 р. за N 1200/15891

Порядок
ведення Єдиного електронного банку даних
про дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, і сім'ї потенційних
усиновлювачів, опікунів, піклувальників,
прийомних батьків, батьків-вихователів

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до статтей 13 та 14 Закону України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" ( 2342-15 ), пункту 16 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов'язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 N 866, пункту 8 Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.2008 N 905.

1.2. Єдиний електронний банк даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і сім'ї потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів (далі - Єдиний банк даних) - це єдина електронна система обліку дітей, які залишились без батьківського піклування, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і сімей потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів.

1.3. Основними завданнями формування та використання Єдиного банку даних є:

запровадження єдиної електронної системи обліку дітей, які залишились без батьківського піклування, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, кандидатів в усиновлювачі, сімей потенційних опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів;

захист прав та інтересів дітей, які залишились без батьківського піклування, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

забезпечення реалізації права дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на виховання в сім'ї;

єдність правил користування Єдиним банком даних.

1.4. У цьому Порядку наведений нижче термін вживається в такому значенні:

оператор Єдиного банку даних - фахівець служби у справах дітей, який має доступ до Єдиного банку даних і забезпечує унесення, зміну, перегляд даних, роздрукування форм документів, які зберігаються в Єдиному банку даних.

1.5. Розрізняються такі рівні операторів Єдиного банку даних:

оператор місцевого рівня - оператор Єдиного банку даних служби у справах дітей районної, районної у містах Києві та Севастополі державної адміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті ради;

оператор регіонального рівня - оператор Єдиного банку даних Міністерства молоді, сім'ї та гендерної політики Автономної Республіки Крим, служби у справах дітей обласної, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;

оператор державного рівня - оператор Єдиного банку даних Державного департаменту з усиновлення та захисту прав дитини.

II. Унесення відомостей про дітей, які залишились
без батьківського піклування, дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування

2.1. Унесення відомостей про дитину до Єдиного банку даних здійснюється оператором місцевого рівня на підставі наказу служби у справах дітей про взяття дитини на первинний облік дітей, які залишились без батьківського піклування, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в день прийняття наказу.

Унесення відомостей про дитину, батьки якої дали згоду на усиновлення і яка не має статусу дитини, позбавленої батьківського піклування, до Єдиного банку даних здійснюється на підставі заяви батьків про надання письмової згоди батьків на усиновлення дитини, засвідченої нотаріусом, протягом п'яти робочих днів після надходження такої заяви до служби у справах дітей за місцем проживання (перебування) дитини.

2.2. Рішення про взяття на первинний облік дитини, яка залишилась без батьківського піклування, приймається службою у справах дітей за місцем проживання батьків дитини або одного з них, з яким проживала дитина, до настання обставин, за яких вона залишилася без піклування батьків, незалежно від місця виявлення дитини.

У разі коли батьки дитини або місце їх проживання невідомі, рішення про взяття на первинний облік дитини, яка залишилась без батьківського піклування, приймається службою у справах дітей за місцем виявлення дитини або місцем розташування закладу охорони здоров'я, у якому дитину залишили.

Рішення про взяття на первинний облік дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, приймається службою у справах дітей за місцем походження такої дитини.

2.3. У Єдиному банку даних відомості про кожну дитину зберігаються в електронній обліково-статистичній картці дитини - соціальному паспорті дитини (далі - обліково-статистична картка), яка складається на підставі документів, що посвідчують особу дитини.

З електронної обліково-статистичної картки виготовляється дублікат на паперовому носії інформації (далі - дублікат обліково-статистичної картки), який підписується оператором місцевого рівня із зазначенням дати його виготовлення, засвідчується підписом керівника, скріпленим печаткою служби у справах дітей, і зберігається в особовій справі дитини.

У разі, якщо Єдиний банк даних відключений Державним департаментом з усиновлення та захисту прав дитини від каналів зв'язку з мережею Інтернет, обліково-статистична картка складається після підключення Єдиного банку даних до каналів зв'язку з мережею Інтернет.

2.4. Якщо дитина має підстави для усиновлення, оператор місцевого рівня складає також анкету дитини, яка може бути усиновлена (далі - анкета).

Якщо протягом місяця перебування дитини на місцевому обліку ніхто не виявив бажання її усиновити або взяти під опіку чи піклування, з Єдиного банку даних роздруковуються три примірники анкети, які підписують начальник (заступник начальника) служби у справах дітей, голова (заступник голови) районної, районної у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчого органу міської, районної у місті ради.

У разі, якщо Єдиний банк даних відключений Державним департаментом з усиновлення та захисту прав дитини від каналів зв'язку з мережею Інтернет, створюється анкета за встановленою формою, яка заповнюється синім чорнилом або друкується оператором місцевого рівня.

Після підключення Єдиного банку даних до каналів зв'язку з мережею Інтернет оператор місцевого рівня складає анкету в електронній формі, яка не роздруковується.

2.5. Інформація про переміщення дитини, зміну її статусу, форми влаштування, життєвих обставин, стану здоров'я вноситься до її електронної обліково-статистичної картки оператором місцевого рівня за місцем первинного обліку дитини на підставі письмового повідомлення служби у справах дітей за місцем проживання (перебування) дитини протягом доби після його отримання.

Інформація про переміщення дитини, зміну її статусу, форми влаштування, життєвих обставин, стану здоров'я до анкети не вноситься, анкета повторно не роздруковується.

2.6. Інформація про зняття дитини з обліку вноситься до її електронної обліково-статистичної картки оператором місцевого рівня за місцем обліку дитини в день видання службою у справах дітей наказу про зняття дитини з первинного обліку.

Якщо дитина може бути усиновлена і на неї складена анкета, інформація про зняття її з обліку заноситься також до анкети.

III. Унесення відомостей про кандидатів
в усиновлювачі, потенційних опікунів,
піклувальників, прийомних батьків,
батьків-вихователів

3.1. Відомості про громадян України, які постійно проживають на території України, іноземців та осіб без громадянства, які перебувають у шлюбі з громадянами України, постійно проживають на території України і, які бажають усиновити дитину, про потенційних опікунів, піклувальників, кандидатів у прийомні батьки, кандидатів у батьки-вихователі уносяться до Єдиного банку даних оператором місцевого рівня протягом десяти робочих днів після надходження заяви та всіх документів.

Відомості про іноземців, громадян України, які проживають за межами України, та осіб без громадянства, які бажають усиновити дитину, вносяться до Єдиного банку даних оператором державного рівня протягом 20 робочих днів після прийняття документів заявника і перевірки їх на відповідність законодавству.

3.2. У Єдиному банку даних створюється електронна реєстраційна картка кандидатів в усиновлювачі, у якій зазначаються документи, подані кандидатами в усиновлювачі.

Реєстраційна картка кандидатів в усиновлювачі роздруковується з Єдиного банку даних оператором місцевого рівня, підписується ним і зберігається в особовій справі кандидатів в усиновлювачі.

У разі, якщо Єдиний банк даних відключений Державним департаментом з усиновлення та захисту прав дитини від каналів зв'язку з мережею Інтернет, реєстраційна картка кандидатів в усиновлювачі складається і роздруковується після його підключення.

3.3. Направлення для знайомства з дитиною видруковуються з Єдиного банку даних операторами місцевого, регіонального, державного рівнів за місцем обліку дитини.

У разі, якщо Єдиний банк даних відключений Державним департаментом з усиновлення та захисту прав дитини від каналів зв'язку з мережею Інтернет, направлення для знайомства з дитиною друкується за встановленою формою.

3.4. Інформація про усиновлення, призначення опіки, піклування, влаштування дитини в прийомну сім'ю, дитячий будинок сімейного типу вноситься до Єдиного банку даних оператором місцевого рівня протягом доби після її отримання.

3.5. Інформація про зняття з обліку кандидатів в усиновлювачі - громадян України, іноземців або осіб без громадянства, які перебувають у шлюбі з громадянами України і постійно проживають на території України, уноситься до Єдиного банку даних оператором місцевого рівня протягом п'яти робочих днів після отримання рішення суду про усиновлення або виникнення інших підстав для зняття з обліку.

Інформація про зняття з обліку кандидатів в усиновлювачі - іноземців, громадян України, які проживають за межами України, та осіб без громадянства вноситься до Єдиного банку даних оператором державного рівня протягом одного місяця після отримання рішення суду про усиновлення або виникнення інших підстав для зняття з обліку.

Інформація про зняття з обліку потенційних опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів уноситься до Єдиного банку даних оператором місцевого рівня за місцем обліку заявників протягом п'яти робочих днів після прийняття рішення про встановлення опіки, піклування, повного укомплектування прийомної сім'ї, дитячого будинку сімейного типу.

IV. Забезпечення роботи Єдиного банку даних

4.1. Керівники служб у справах дітей районних, районних у містах Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих комітетів міських, районних у містах рад:

є відповідальними за підключення та подальшу роботу каналів зв'язку з мережею Інтернет;

надають, змінюють параметри та припиняють право доступу операторів місцевого рівня до Єдиного банку даних;

забезпечують ведення Єдиного банку даних у підпорядкованій їм службі у справах дітей;

здійснюють контроль за повнотою унесення і своєчасним поновленням відомостей операторами місцевого рівня підпорядкованої їм служби у справах дітей;

відповідають за здійснення заходів із захисту інформації при роботі операторів місцевого рівня з Єдиним банком даних.

4.2. Керівники Міністерства молоді, сім'ї та гендерної політики Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій:

надають, змінюють параметри та припиняють право доступу операторів регіонального рівня;

є відповідальними за підключення та подальшу роботу каналів зв'язку з мережею Інтернет;

забезпечують навчання операторів місцевого рівня;

забезпечують ведення Єдиного банку даних у підпорядкованій їм службі у справах дітей;

здійснюють контроль за повнотою унесення і своєчасним поновленням відомостей операторами місцевого рівня та операторами регіонального рівня підпорядкованої їм служби у справах дітей;

відповідають за здійснення заходів із захисту інформації при роботі операторів регіонального рівня з Єдиним банком даних.

4.3. Державний департамент з усиновлення та захисту прав дитини:

забезпечує підготовку та перепідготовку операторів регіонального рівня;

забезпечує ведення Єдиного банку даних у Державному департаменті з усиновлення та захисту прав дитини;

надає, змінює параметри та припиняє право доступу операторів державного рівня;

здійснює контроль за повнотою унесення відомостей операторами місцевого, регіонального та державного рівнів;

підтримує функціонування Єдиного банку даних;

відповідає за здійснення заходів із захисту інформації при роботі операторів державного рівня з Єдиним банком даних;

відповідає за захист інформації Єдиного банку даних.

4.4. Процедура підключення, зміни параметрів доступу до Єдиного банку даних та відключення від нього операторів усіх рівнів визначається Державним департаментом з усиновлення та захисту прав дитини.

4.5. Оператори усіх рівнів зобов'язані:

своєчасно та в повному обсязі вносити відомості до Єдиного банку даних;

не допускати розголошення параметрів підключення до Єдиного банку даних.

Директор державного департаменту з
усиновлення та захисту прав дитини Л.С.Волинець