Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких
законів України з питань оборони

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про правовий режим воєнного стану" ( 1647-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 28, ст. 224; 2003 р., N 27, ст. 209):

1) у статті 4:

абзаци третій і четвертий частини першої викласти в такій редакції:

"командування видів Збройних Сил України;

об'єднане оперативне командування, управління оперативних командувань, територіальні управління, командування військових з'єднань, частин Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань";

частину другу виключити;

2) у статті 8 слова "та його представники (далі - військове командування)" виключити;

3) у статті 9:

частину першу після слів "через робочий орган" доповнити словами "Ставку Верховного Головнокомандувача";

у частині другій слова "Президентом України" замінити словами "Кабінетом Міністрів України";

4) у статті 17 слова "Державна прикордонна служба України та інші" виключити.

2. У Законі України "Про оборону України" ( 1932-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 49, ст. 420; 2003 р., N 27, ст. 209; 2004 р., N 2, ст. 8; 2006 р., N 26, ст. 215; 2007 р., N 33, ст. 442):

1) у статті 1:

абзац одинадцятий викласти в такій редакції:

"особливий період - період, що настає з моменту оголошення рішення про мобілізацію (крім цільової) або доведення його до виконавців стосовно прихованої мобілізації чи з моменту введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях та охоплює час мобілізації, воєнний час і частково відбудовний період після закінчення воєнних дій";

в абзаці тринадцятому слово "об'єднань" виключити;

в абзаці п'ятнадцятому слова "оперативні командування" замінити словами "об'єднане оперативне командування, управління оперативних командувань, територіальні управління", а слово "об'єднань" виключити;

в абзаці шістнадцятому слова "об'єднаннями" і "зазначених" виключити;

2) у частині першій статті 2 слова "Цивільної оборони України" замінити словами "єдиної системи цивільного захисту";

3) у статті 6:

частину другу викласти в такій редакції:

"Повноваження Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України визначаються законами";

доповнити частиною третьою такого змісту:

"Для здійснення повноважень у сфері оборони, визначених Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України, Президент України видає укази і розпорядження. Як Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України Президент України видає накази і директиви з питань оборони";

4) в абзаці сімнадцятому частини першої статті 9 слова "цивільної оборони" замінити словами "цивільного захисту";

5) у статті 10:

у частині другій:

абзац другий після слів "державної політики з питань" доповнити словами "національної безпеки у воєнній сфері", а слова "Концепції (основ державної політики) національної безпеки України, Воєнної доктрини України" виключити;

абзац третій після слів "в аналізі воєнно-політичної обстановки" доповнити словами "прогнозуванні, виявленні";

у частині третій слова "Президент України за поданням Кабінету Міністрів України" замінити словами "Кабінет Міністрів України";

6) абзаци сьомий та десятий частини третьої статті 11 після слів "Автономної Республіки Крим та областей" доповнити словами "міст Києва та Севастополя";

7) у частині першій статті 12 слова "також Державна прикордонна служба України, Служба безпеки України, Міністерство внутрішніх справ України, війська Цивільної оборони України" виключити;

у статті 13:

у назві слова "інших центральних" замінити словами "центральних та інших";

в абзаці першому частини першої слова "та інші центральні" замінити словами "центральні та інші";

9) у статті 14 :

в абзаці третьому частини першої слова "цивільної оборони" замінити словами "цивільного захисту";

частину другу викласти в такій редакції:

"В особливий період для керівництва виконанням на відповідній території заходів щодо оборони України рішенням Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних державних адміністрацій, державних адміністрацій міст Києва та Севастополя утворюються ради оборони Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя. Положення про ради оборони Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя затверджуються Кабінетом Міністрів України";

10) в абзаці шостому статті 15 слова "територіальною та цивільною обороною" замінити словами "територіальною обороною та цивільним захистом";

11) в абзаці п'ятому частини першої статті 16 слова "цивільної оборони" замінити словами "цивільного захисту";

12) у назві розділу III слова "Цивільна оборона" замінити словами "Цивільний захист";

13) у статті 18:

абзаци шостий і сьомий частини першої виключити;

частини другу і третю викласти в такій редакції:

"Територіальну оборону на всій території України організовує Генеральний штаб Збройних Сил України, на території Автономної Республіки Крим, областей, у містах Києві та Севастополі - відповідно Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації в межах своїх повноважень.

Безпосереднє керівництво територіальною обороною держави здійснює начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України";

у частині четвертій слова "управління у справах цивільної оборони, сили і засоби цивільної оборони" замінити словами "управління у справах цивільного захисту, сили і засоби цивільного захисту, підрозділи Державної спеціальної служби транспорту";

14) статтю 19 викласти в такій редакції:

"Стаття 19. Цивільний захист України

Цивільний захист України - система організаційних, інженерно-технічних, санітарно-гігієнічних, протиепідемічних та інших заходів, які здійснюються центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підпорядкованими їм силами і засобами, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, добровільними формуваннями, що забезпечують виконання зазначених заходів з метою запобігання виникненню та ліквідації надзвичайних ситуацій, які загрожують життю та здоров'ю людей, завдають матеріальних збитків у мирний час і в особливий період.

Завдання та порядок організації цивільного захисту визначаються законодавством.

Цивільний захист здійснюється з метою:

реалізації державної політики, спрямованої на забезпечення безпеки та захисту населення і територій, матеріальних і культурних цінностей та довкілля від негативних наслідків надзвичайних ситуацій у мирний час і в особливий період;

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій".

3. У Законі України "Про Збройні Сили України" ( 1934-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 48, ст. 410; 2004 р., N 2, ст. 8, N 33-34, ст. 405; 2005 р., N 10, ст. 188):

1) частину другу статті 1 доповнити словами "у випадках, визначених законом, беруть участь у заходах, спрямованих на боротьбу з тероризмом";

2) у частині другій статті 3:

в абзаці другому слово "основний" замінити словом "головний";

в абзацах четвертому і п'ятому слово "об'єднання" у всіх відмінках виключити;

3) у статті 6 слово "об'єднання" у всіх відмінках виключити;

4) статтю 8 викласти в такій редакції:

"Стаття 8. Керівництво Збройними Силами України

Міністр оборони України здійснює військово-політичне та адміністративне керівництво Збройними Силами України, а також інші повноваження, передбачені законодавством.

Військово-політичне керівництво Збройними Силами України - діяльність, спрямована на забезпечення реалізації політики держави у Збройних Силах України, політичних та стратегічних цілей у сфері оборони, принципів і напрямів розвитку Збройних Сил України.

Адміністративне керівництво Збройними Силами України - діяльність, спрямована на всебічне забезпечення життєдіяльності Збройних Сил України, їх функціонування та розвитку в межах виконання основних завдань державної політики у сфері оборони.

Начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України здійснює безпосереднє військове керівництво Збройними Силами України.

Безпосереднє військове керівництво - діяльність, спрямована на здійснення заходів щодо розвитку Збройних Сил України, їх технічного оснащення, підготовки та всебічного забезпечення, визначення основ їх застосування, а також управління ними";

5) у частині третій статті 10 слова "Президент України" замінити словами "Кабінет Міністрів України";

6) в абзаці восьмому статті 11 слова "та військової" виключити;

7) у частині п'ятій статті 17 слова "Міністерства оборони України" замінити словами "Збройних Сил України".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім підпунктів 6 і 9 пункту 2 розділу I цього Закону, які набирають чинності через три місяці з дня опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити прийняття Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями відповідних актів, що випливають із цього Закону.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 25 грудня 2008 року
N 803-VI